Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 1 - 30 2018-12-27

KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ

Faik Ardahan [1] , Yılmaz AKDENİZ [2]


Bu çalışmanın amacı; rekreasyonel korolara korist olarak katılan bireylerin profillerini belirlemek ve bireylerin korolara korist olarak katılmaya motive eden faktörlerin çeşitli demografik değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Tanımlayıcı modelde yapılandırılan çalışmanın ana kütlesi Antalya’da 2016 yılında faaliyette bulunan 43 profesyonel olmayan korodan 37’si araştırmaya dâhil olmak istediği için bu korolara korist olarak katılan bireyler oluşturmaktadır. Koroların o günkü çalışmasına gelen 260’ı erkek (Xyaş=56.27±14.30), 393’ü kadın (Xyaş=51.10±12.05) toplam n=653 koriste anket uygulanmıştır. Araştırmada demografik bilgilerin yanında Ardahan (2016a) tarafından geliştirilen “Bireyleri Korolara Korist Olarak Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği- MFSCS” kullanılmış ve anket yüz yüze uygulanmıştır. Tanımlayıcı analizlerin yanında karşılaştırmalarda Pearson Corelation Test, Bağımsız Örneklerde t Testi ve ANOVA testi kullanılmış, sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeyinde sorgulanmıştır. Araştırma bulgularına göre koristlerin önemli bir kısmı kadın, 50 yaş ve üstü, TSM korolarına katılmakta, evli, bir koroya gitmekte, iyi eğitim görmüş, arkadaşlarının etkisiyle koroya başlamış, 3000 TL ve altı gelire sahip, emekli, eşi ve çocuklarıyla yaşamakta, korolara yalnız gitmekte, aidat ödemektedir. Koristler serbest zamanlarında pasif rekreasyonel aktiviteler içinde olmayı tercih etmekte, müziği sevdikleri, mental olarak rahatladıkları, yenileme/gelişme, sosyalleşme, örnek olmak, uzaklaşmak, tanınma ve sosyal statü elde etmek için korolara katılmaktadırlar. Korolara katılarak; kendilerini daha mutlu hissetmişler, yeni şeyler öğrenmişler, yeni kişilerle tanışmışlar,  rahatlamış ve tazelenmiş hissetmişler ve daha kaliteli ve verimli zaman geçirmişlerdir. Sonuç olarak; bireyler, müziği sevme, mental olarak rahatlama, yenilenme/gelişme ve sosyalleşme amaçlı korolara gittikleri, korolara gitmenin kendilerine, mental iyi olma hali yaşattığı söylenebilir.

Korolar; Korist Olma; Motivasyonel Faktörler; Rekreatif Etkinlik
 • Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educa-tional Psychology, 84, 261-271.
 • Apaydın, M. (2006). Çocuk ve gençlik korolarının, toplumun kültürel gelişimindeki yeri ve önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, II. Ulusal Çocuk ve Genç-lik Edebiyatı Sempozyumu, 4-6 Ekim 2006, Ankara. http://www.muzikegitimcileri. net/bilimsel/bildiri/M-Apaydin_2.html okunma tari-hi: 23.03.17.
 • Ardahan, F. (2016a). Developing and doing validity and reliability of the motivational factor scale of being choir singer. 4th International Academic Conference on So-cial Sciences. Proceedings book. July 28-29, 2016, Barcelona, Spain.
 • Ardahan, F. (2016b). The comparison of life satisfaction level of recreational choir sing-ers and non-choir singers. 4th International Academic Conference on Social Sci-ences. Proceedings book. July 28-29, 2016, Barcelona, Spain.
 • Ardahan, F. (2016c). Volunteering as a serious leisure activity: the case of AKUT. Mediter-ranean Journal of Humanities, 6(1), 47-61.
 • Ardahan, F. (2011a). Examining relation between emotional ıntelligence and life satisfac-tion on the example of outdoor sports participants. I th International Sport Eco-nomy and Management congress, 12-15 th October 2011, Izmir/Turkey.
 • Ardahan, F. (2011b). The profile of the Turkish mountaineers and rock climbers: the rea-sons and the carried benefits for attaending outdoor sports and life satisfaction level. 8 th International Conference Sport and Quality of Life/2011, 10-11 No-vember 2011, Congress Centre-Brno/Czech Republic.
 • Ardahan, F. (2013). Rekreasyonel egzersize güdüleme ölçeği’nin rekreatif spor türüne göre incelenmesi: Antalya örneği. Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 95-108.
 • Ardahan, F. ve Çalışkan, A. (2016). Bir spor festivaline katılanların çeşitli demografik değişkenlere göre ve yıllara göre karşılaştırılması: Runatolıa’ya örneği. Gazian-tep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi. 27-29 Mayıs 2016, Gaziantep, Türkiye.
 • Ardahan, F. ve Mert, M. (2014). Bisiklet kullanan bireylerin profillerinin belirlenmesi ve bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörlerin çeşitli demografik değişken-lere göre değerlendirilmesi: Türkiye örneği. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Der-gisi, 6(2), 53-57.
 • Ardahan, F. ve Turgut, T. (2013). Motivational factors for recreational fishing, the profile and life satisfaction level of recreational fishers and non-participants of fishing in Turkey. Turkish Journal Of Sport And Exercise, 15(1), 58-72.
 • Bakker, A. B., Demerouti, E., Oerlemans, W. ve Sonnentag, S. (2013). Workaholism and daily recovery: A day reconstruction study of leisure activities. Journal of Organi-zational Behavior, 34(1), 87-107.
 • Beck, R., Cesario, T., Yousefi, S. ve Enamoto, H. (2000). Choral singing, performance perception and ımmune system changes in salivary ımmunoglobulin and cortisol. Music Perception, 18(1), 87-106.
 • Chin-Huang, H., Chun-Hung, L., Chun-Chu Yeh, J. ve Po-Hsun Hsiao, J. (2014). Estima-ting congestion costs and segmenting motivations for recreational festivals. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(5), 558-578.
 • Clift, S. ve Hancox, G. (2001). The perceived benefits of singing: findings from preliminary surveys of a university college choral society. Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 121(4), 248-56.
 • Cohen, S. (1991). Rock culture in liverpool: popular music in the making. Oxford: Claren-don Press.
 • Cordes K.A. ve Ibrahim H.M. (2003). Applications in Recreation and Leisure for Today and Future. (Third Edition), New York: Von Hoffmann Press. Crandall, R. (1980). Motivation for leisure. Journal of Leisure Research, 12(1), 45-54.
 • Çevik, S. (1997). Koro eğitimi ve yönetim teknikleri. (1. Baskı). Ankara: Doruk Yayımcılık.
 • Çevik, S. (1999). Koro eğitimi, yönetimi ve teknikleri. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları.
 • Çevik, S. (2006). Müzik öğretmenliği eğitiminde ses eğitimi alan derslerinin müzik öğret-menliği yeterlikleri yönünden değerlendirilmesi. Ulusal Müzik Sempozyumu Bil-dirileri Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/pamukkale/S-Cevik.pdf erişim 22.03.17
 • Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum Press.
 • Deci, E. L. ve Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York, NY: Plenum Press.
 • Deci, E. L., ve Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self Integration in persona-lity. In R. Dientsbier (Ed. ), Nebraska symposium on motivation: Vol: 38, Perspec-tives on motivation (ss. 237-388). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
 • Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. (1985). The satisfaction with life scale. Jour-nal of Personality Assessment. 49(1),71-5.
 • Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin. 95(3), 542-575.
 • Dweck, C. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41, 1040-1048.
 • Engeström, Y., Miettinen, R. ve Punamaki, R.L. (2003). Perspective On Activity Theory. (Second Edition), USA: Cambiridge University Press, NY, 10011-4211, p. 22-80.
 • Garretson, R. L. (1993). Choral music history, style and performans practice. Fort Collins: Colorado State University.
 • Gökçe, M. (2007). Koro müziğinin toplumsal işlevleri açısından Türkiye korolar şenliği-nin kazandırışları üzerine genel bir değerlendirme. 38. Uluslararası Asya ve Ku-zey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS’38), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük-sek Kurumu Başkanlığı, 10-15 Eylül 2007, Ankara.
 • Ibrahim H. ve Cordes K.A. (2002). Outdoor Recreation, Enrichment For a Lifetime. (Sec-ond Edition), Sagamore Publishing, II, p. 5-150. Jacob, C., Guptill, C. ve Sumsion, T. (2009). Motivation for continuing involvement in a leisure‐based choir: The lived experiences of university choir members. Journal of Occupational Science. 16(3), 187-193.
 • Kaplan, A. ve Ardahan, F. (2013). Doğa sporları yapan bireylerin profilleri, doğa sporu yapma nedenleri ve elde ettikleri faydalar: Antalya örneği. Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 93-114.
 • Karakaya, O. (2009). Türk müziği eğitimi veren devlet konservatuvarlarında koro eğitimi ve yönetimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü.
 • Kim, Y. S. (2011). The effect of 40-hour work week system on leisure life of workers. Ko-rean journal of labor studies, 17(1), 37-71. Levy, J. (1979). Motivation for leisure: An intereactionist approach. In H. Ibrahim and R. Crandall (Eds.), Leisure: A psychological approach. Los Alamitos, CA: Hwong Publishing, p.12-42.
 • McKenzie, M.D. (2000). How are adventure education program outcomes achieved?: A review of the literature. Australian Journal of Outdoor Education, 5(1), 19-28.
 • Öztop, S. (2007). Planlı Ve Programlı Bir Özengen Koro Eğitimi İle Bireylere Kazandırıl-ması Hedeflenen Eğitsel, Toplumsal Ve Kültürel Yeterliklerin incelenmesi. Ba-sılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ngai, V.T. (2005). Leisure satisfaction and quality of life in Macao, China. Leisure Studies, 24(2), 195-207.
 • Pavot, W. ve Diener, E. (1993). Review of the satisfaction with life scale. Psychological Assessment. 5(2), 164-172.
 • Roberts, G. (1993). Motivation in sport: Understanding and enhancing the motivation and achievement of children. In R. N. Singer, M. Murphy, ve C. K. Tennant (Eds.), Handbook of research on sport psychology (pp. 405-420). New York: Macmillan.
 • Rodriguez, A., Latkova, P. ve Sun, Y.Y. (2008). The relationship between leisure and life satisfaction: application of activity and need theory. Social Indicators Research, 86, 163-175.
 • Say, A. (2005). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Stebbins, R.A. (2004). Serious leisure, volunteerism and quality of life. In John T.H. and Veal A.J (Eds). Work and Leisure, Routledge Publishing, Madison Avenue, New York, NY. pp. 200-212.
 • Stebbins, R. A. (1992) Amateurs, Professionals, and Serious Leisure. Montreal. PQ and Kingston, ON: McGill-Queen’s University Press. Stebbins, R. A. (1997). Casual leisure: a conceptual statement. Leisure Studies. 16, 17-25.
 • Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45, 89-125. Ucan, A. (1997). Müzik eğitiminde temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Weissinger, E. ve Bandalos, D.L. (1995). Development, reliability and validity of a scale to measure intrinsic motivation in leisure. Journal of Leisure, 27(4), 379-400. https://www.goethe.de/en/kul/mus/20395048.html erişim tarihi 22.03.17
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Faik Ardahan (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yılmaz AKDENİZ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sinopusd447580, journal = {Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-989X}, address = {Sinop Üniversitesi Rektörlüğü, Nasuhbaşoğlu Mah.Osmaniye Köyü Yeni Cezaevi Yanı - SİNOP}, publisher = {Sinop Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {1 - 30}, doi = {10.30561/sinopusd.447580}, title = {KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Ardahan, Faik and AKDENİZ, Yılmaz} }
APA Ardahan, F , AKDENİZ, Y . (2018). KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (2) , 1-30 . DOI: 10.30561/sinopusd.447580
MLA Ardahan, F , AKDENİZ, Y . "KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 1-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinopusd/issue/41474/447580>
Chicago Ardahan, F , AKDENİZ, Y . "KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 1-30
RIS TY - JOUR T1 - KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ AU - Faik Ardahan , Yılmaz AKDENİZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30561/sinopusd.447580 DO - 10.30561/sinopusd.447580 T2 - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 30 VL - 2 IS - 2 SN - -2547-989X M3 - doi: 10.30561/sinopusd.447580 UR - https://doi.org/10.30561/sinopusd.447580 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ %A Faik Ardahan , Yılmaz AKDENİZ %T KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ %D 2018 %J Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2547-989X %V 2 %N 2 %R doi: 10.30561/sinopusd.447580 %U 10.30561/sinopusd.447580
ISNAD Ardahan, Faik , AKDENİZ, Yılmaz . "KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (Aralık 2018): 1-30 . https://doi.org/10.30561/sinopusd.447580
AMA Ardahan F , AKDENİZ Y . KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ. sinopusd. 2018; 2(2): 1-30.
Vancouver Ardahan F , AKDENİZ Y . KORİSTLERİN PROFİLLERİ VE BİREYLERİ KOROLARA KORİST OLARAK KATILMAYA MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 30-1.