Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 23, Sayfalar 844 - 851 2019-12-15

Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği - Azîmâbâdî’nin (ö. 1911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri
Commentary Tradition in the School of Ahl al-Hadith in India - Azîmâbâdî's (d. 1911) work named Avnu’l-Ma’bûd

Abdulvasıf ERASLAN [1]


Peygamber mirası olan hadis ve sünnetin doğru bir şekilde anlaşılmasına yönelik çabalar sahabeyle başlamış sonraki dönemlerde artarak devam etmiştir. İlk etapta bireysel soru ve cevaplar şeklinde tezahür eden bu çabalar, tedvin ve tasnif döneminden sonra şerh vb. faaliyetler olarak kendini göstermiştir.  Müstakil hadis eserlerine yönelik şerh çalışmalarının ilk ürünü hicri IV. asır itibariyle vücuda getirilmiş, sonraki asırlarda bu türden eserlerin sayısı artarak devam etmiştir. Hadislerin anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik ortaya çıkan bu eserlerden biri de yakın bir dönemde (XIX. yüzyılda) Hind bölgesinde Ebû Dâvûd’un Sünen’i üzerine Azîmâbâdî (ö. 1911) tarafından yazılan Avnu'l-Ma'bûd adlı şerhtir. Bu şerhin tanınması ve tanıtılması Hind bölgesinde hadis ilmine yönelik çalışmalara da ışık tutacaktır. Nurullah Agitoğlu tarafından yazılan Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği -Azîmâbâdî’nin (ö. 1911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri adlı çalışma, bu yönde sarfedilmiş çabanın bir ürünüdür. Geniş çerçevede şerh geleneği dar çerçevede ise Azîmâbâdî’nin Avnu'l-Ma'bûd adlı eserinin tanınması adına bu çalışma önem arz etmektedir.

  • Agitoğlu Nurullah, Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği-Azîmâbâdî’nin (ö. 1911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri, Birinci Baskı (Ankara: Gece Kitaplığı, 2018).
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRME
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5061-1112
Yazar: Abdulvasıf ERASLAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ağustos 2019
Kabul Tarihi : 14 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

ISNAD ERASLAN, Abdulvasıf . "Hindistan Ehl-i Hadis Ekolünde Şerh Geleneği - Azîmâbâdî’nin (ö. 1911) Avnu’l-Ma’bûd Adlı Eseri". Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 / 23 (Aralık 2019): 844-851 . https://doi.org/10.35415/sirnakifd.612120