Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunun Araştırılması

Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı: 1, 30 - 40, 26.03.2018

Öz

Amaç; Çalışanların işlerinden elde ettikleri doyum, onların çalışma
hayatlarıyla ilgili mutluluklarını, genel yaşamla ilgili her türlü tutum ve
davranışlarını, diğer insanlarla olan ilişkilerini, kendi ruh ve fiziksel
sağlıklarını olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu araştırmanın
amacı; Çukurova Üniversitesi Balcalı hastanesinde çalışan hemşirelerde iş
doyumu düzeylerini belirlemek ve ilişkili faktörleri araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma 2016 yılı Mart- Haziran
ayları arasında 263 kişiye uygulandı. Veriler 20 soruluk bir anket formu ile
birlikte Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılarak toplandı. Veri analizinde
Student t testi, One-way ANOVA testi, Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis
testi, Pearson Korelasyon analizleri kullanıldı. p<0,05 değeri anlamlı kabul
edildi.

Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 33,2 ± 9,0 olup, % 93,5’i kadın,%
61,6’sı evli, % 63,1’i Lisans/ Yüksek Lisans mezunuydu. % 31,6’sı daha yoğun
çalışılan birimlerde görev yaparken, % 51,3’ü sürekli gündüz şeklinde
çalışmaktaydı. Katılımcıların İçsel Doyum puan ortalaması 41,0±7,6, Dışsal
Doyum puan ortalaması 24,6±5,7, Genel Doyum puan ortalaması 65,5±12,6’dir.
Balcalı hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumu ölçek boyutları ile
meslekte toplam çalışma süresi, çalışılan birim, çalışma şekli arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.
Sonuç: Hemşirelerin iş doyumu düzeyleri genel olarak orta düzeyde
bulunduğundan iş doyumunu azaltan faktörlerin belirlenip çözüme yönelik
düzenlemeler oluşturulmasına gereksinim bulunmaktadır

Kaynakça

  • 1) Ergin C. Bir İş Doyumu Ölçümü Olarak İş Betimlemesi Ölçeği Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Türk Psikoloji Derg 1997; 12(39): 25-262) Arslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir Mahmudiye İlçesi Yaşlılarında Yaşam Kalitesi. Osmangazi Tıp Dergisi, 2006, 28(2), 81-893) Arat Z. Hemodiyaliz Hasta ve Yakınlarında Tükenmişlik Sendromu, Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi ve Etkileyen Faktörler(s. 19-21). Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 20064) Kuşdil M E, Bayram N, Aytaç S, Bilgel N. Çalışma Yaşamında Bireylerin Yaptıkları İşe İlişkin Duygularının İş Stres Tepkileri Üzerine Etkisi. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2005,6:15.5) Söylemez D. Sağlık Personelinin İş Doyumu İle İlgili Bir Metaanalizi Çalışması. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 20006) Aksayan, S. Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Etkenlerinin İrdelenmesi (s. 25-51). Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 19907) Baş T, Ardıç, K. Yüksek Öğretimde İş Tatmini ve Tatminsizliği. İktisat İşletme ve Finans Dergisi,2002;17(198), 72-81.8) Matrunola, P. Is there a relation ship between job satisfaction and absenteism. JAdv Nurs,1996;23(4), 827-8349) Motowidlo S.J, Packard, J.S &Manning M.R. Occupational stres; Itscausesand consequences for job performance. J Appl Psychol, 1986; 71(4), 618-62910) Özer M, Şahin B, Çetin M, Demir C. Ankara İlinde Bulunan Üç Askeri Hastanede Çalışan Askeri Hekimlerin İş Doyum Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2005; 8 (1), 3311) Durmuş S, Günay G. Hemşirelerde İş Doyumu ve Anksiyete Düzeyini Etkileyen Faktörler.Erciyes Tıp Derg (Erciyes Medical Journal), 2007; 29(2)139-14612) Aksoy N, Polat C. Akdeniz Bölgesindeki Bir İlde Üç Farklı Hastanenin Cerrahi BirimlerindeÇalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Derg,2013; 10: 45-5313) Aylaz R, Aydoğmuş N, Yayan E.H. Hemşirelerin İş Doyumu Düzeylerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,2017; 6 (1): 12-1714) Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş. Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve EtkileyenFaktörler. DEUHYO ED 2011;4(1):12-18.15) Tambağ H, Can R, Kahraman Y,ve ark. Hemşirelerin çalışma ortamlarının iş doyumu üzerine etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2015; 11(4):143-916) Weiss, R., Dawis, G., England, G. & Lofquist, L Minnesota studies in vocational rehabilitation 22: Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minneapolis: University of Minnesota. 196717) Baycan A. An analysis of the several aspects of job satisfaction between different occupational groups. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.198518) Öztürk H, Kasım S, Kavgacı A, Kaptan D, İnce G. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi,2015;18:119) Karahaliloğlu N. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013.20) Özgenel İnce F. Edirne Merkez İlçedeki Kamu ve Özel Hastanelerde Çalışan Hekim ve Hemşirelerde İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Edirne,2014:12221) Aytekin A, Yılmaz Kurt F. Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği’nde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4(1):51-5822) Akdaş E. Hemşirelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin Tükenmişlik ve İş Doyumuna Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2015.23) Topal E. Hekim ve Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 200824) Okray Z, Bilgi Abatay G. Birinci Basamak Temel Sağlık ve Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Sendromu ve İş Doyumlarının Karşılaştırılması. Turkish International Journal of Special Educationand Guidance&Counseling 2015; nvolume 4, issue225) Bahar A, Şahin S, Akkaya Z, Alkayiş M. Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Şiddete Maruz Kalma Durumu ve İş Doyumuna Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi Journal of PsychiatricNursing 2015;6(2):57–645826) Derin N, Demirel E. T. Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılığı Zayıflatıcı Etkilerinin Malatya Merkez’de Görev Yapan Hemşireler Üzerinde İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2012;17 (2), 509-530.27) Kumcağız H, Güner Z. Analysis of various variables including social support and marital adjustment as predictors of job satisfaction for nurses Hemşirelerin iş doyumlarının yordayıcısı olarak sosyal destek, evlilik uyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. J Human Sci 2017;14(1): 225-49.28) Gölbaşı Z, Kelleci M, Doğan S. Relationships between coping strategies, individualcharacteristics and job satisfaction in a sample of hospital nurses: cross-sectional questionnaire survey. Int J NursStud 2008;45:1800-629) Aksungur A. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 2009

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülin GÖNÜLTAŞ

Türkiye


2. necdet AYTAÇ Bu kişi benim


3. muhsin AKBABA

Yayımlanma Tarihi 26 Mart 2018
Gönderilme Tarihi 27 Şubat 2018
Kabul Tarihi 9 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

AMA Gönültaş T. , Aytaç 2. , Akbaba 3. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunun Araştırılması. Sakarya Tıp Dergisi. 2018; 8(1): 30-40.