Cilt: 4 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Sinema Sosyolojisi, Sosyoloji, Din Sosyolojisi, Ortadoğu Çalışmaları
İslami Finans, Denetim, Finansal Muhasebe, Mali Tablo Analizi, Uluslararası Muhasebe

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, ulusal düzeyde, bilimsel niteliklere sahip çalışmaları Türkçe, İngilizce, Arapça ve diğer dillerde yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayınlanacak çalışmalar dergi yayım ilkelerince (intihal oranı, hakem süresi, vs) analiz edilerek yayımlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, sosyal bilimler alanına giren İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Tarih, Coğrafya,  Felsefe,  Psikoloji, Sosyoloji, Edebiyat, vb. alanlarda yapılan faklı nitelikteki çalışmaları (makale, örnek olay, eleştiri) yılda iki defa yayımlanmaktadır.

1- Çalışmanın başlık isminin tamamı büyük harf, Times (Times New Roman), 12 punto olmalıdır. Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk olmalıdır.

2- Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri (Unvan, Kurum, E-Posta, ORCID) eksiksiz bir şekilde yazılmaldır.
(Bu bilgiler "Makale Gönder" bağlantısında da eksiksiz verilmelidir.)

3- Yazının başında Türkçe - İngilizce Özet (Abstract) ve anahtar sözcükler bulunmalıdır. Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin kısa özetini içermeli, okuyucunun makaleyi bütünüyle okumaya karar vermesini sağlayacak bilgileri içermelidir. Öz ve Abstract 10 punto ve 1,5 satır aralğı ile yazılmalıdır. Öz ve Abstract'ın paragraf ilk satırında girinti olmamalı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
Öz'ün alt kısmında anahtar kelimeler ve çalışmanın alanını belirten JEL kodlar'da verilmelidir.

4- Makalelerdeki dipnotlar, APA (American Psychological Association) dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Metin içinde göndermeler ad, basım yılı ve sayfa numarası olarak parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: (Özcan 1997: 619). Dipnot kaynak göstermelerde ise sırasıyla ad, soyad, eser adı, basım yeri, basım yılı, sayfa numarası ile belirtilmelidir.
Örnek: ( Metin Toprak, Küreselleşme ve Kriz, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2001, s.7.)

Not: Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir
(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). Kaynakça 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

5- Makaleler benzerlik programında taratılcağından makalelerin benzerlik oranı en fazla % 20 olmalıdır.

6- Tüm başlıklar bold, 11 punto ve "ilk harfi büyük" olmalıdır. Başlıklar 1,25 cm girintili ve altındaki paragrafın ilk satırı ile aynı hizada olmalıdır.
Başlıklar gerekli görüldüğü takdirde numaralandırılabilir.

7- Yazı karakteri, Times (Times New Roman) olmalı ve yazılar 11 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragrafın ilk satırı girintili (Özel 1,25 cm içeriden) verilmeli ve paragrafların tamamı ikiyana yaslı olarak yazılmalıdır. Sözcük aralarında, nokta ve virgül işaretlerinden sonra bir harflik boşluk bırakılmalıdır.

8- Yararlanılan kaynaklar metin sonunda kaynaklar bölümünde 11 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalı ve yazar soyadı sıralamasına göre alfabetik olarak ve küçük yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanma tarihine göre sıralanmalıdır.

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemelidir).
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta ve metinde ve kaynakçada 11,
öz, abstract ve dipnotlarda 10 punto (girinti yok, 1.5 satır aralığıyla) olarak yazılmalıdır.
Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – sonra 6 nk
Paragraf Girintisi: Metinde İlk Satır (First Line) 1,25 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm
Satır Aralığı: Metin, Öz ve Abstract'ta 1.5, dipnotlarda 1 cm olmalıdır.

GENEL
Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’nin yayımlanma süreci bütün bilimsel süreçlerde olduğu gibi bilginin yansızlığı ve objektifliğine dayanmaktadır. Hem bilginin üretim aşamasında hem de yayımlanma sürecinde bu kural geçerlidir. Akademik çalışmalar akademik ilkeler ışığında hazırlandığından her aşaması akademik ve etik kurallara uygun olarak değerlendirilmektedir. Yayıncılıkta meydana gelecek her türlü etik ihlalden kaçınmayı taahhüt eder ve uluslararası standartlara uygun yayıncılık yapıldığını temin ederiz. Bu durumda bu sürecin tüm organları yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekmektedir yayınlarda COPE (Committee on Publication Ethics)’un belirlediği uluslararası kurallar geçerlidir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.


YAYIN KURULUNUN SORUMLULUKLARI
1. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Sosyal Bilimler Akademi Dergisi Yayın Kurulu (Bundan sonra, “Yayın Kurulu”) ve Editörler/Editör yardımcıları sorumludur.
2. Yayın Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlar.
3. Makalenin Yayın Kurulu’nca hakem sürecine alınması bir yayın taahhüdü anlamına gelmez. Yayın için hakem süreci olumlu sonuçlansa bile mutlaka Yayın Kurulunun ve Editörlerin/Editör yardımcılarının kararı gerekir.
4. Yayın Kurulu, akademik dürüstlüğü teşvik eder. Yayın Kurulu, yazılı eserlerin orijinalliğini, bu eserleri yayın öncesinde iThenticate/Turnitin intihal önleme programları aracılığıyla denetleyerek teminat altına alır.
5. Yayın Kurulu, yayımlanmış makalelere ilişkin intihal ve suistimal iddialarını her zaman incelemeye alır. Örneğin, bir yazar makalesinde başka çalışmalardan intihal yapmış, izin alınması gereken durumlarda izin almaksızın veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmışsa, Yayın Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirme dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar.


EDİTÖRLER / EDİTÖR YARDIMCILARININ SORUMLULUKLARI
1. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi Editörleri/Editör Yardımcıları, makale ve dergi yayım sürecinde fikrî mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla ve intihalle ilgili önlemleri almaktan sorumludur.
2. Editörler/Editör yardımcıları, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde bulundururlar.
3. Editörler/Editör yardımcıları, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygularlar, hakemlerin ve yazarların kimlik bilgilerini değerlendirme sürecinde birbirlerinden gizli tutarlar ve her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini gerçekleştirirler.
4. Editörler/Editör Yardımcıları, derginin yayın esasları ve etik ilkeleri kapsamında kişisel verilerin korunmasını sağlarlar.
5. Editörler/Editör yardımcıları, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makaledeki çalışmaya konu olan katılımcıların açık onayının belgelendirilmesini önemserler, deneysel araştırmalarda veya anket içeren çalışmalarda etik kurul onayı olmadığında makaleyi reddederler.


HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
1. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’nde Teslim edilen makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına Yayın Kurulu tarafından karar verilmesinde hakem görüşleri önceliklidir.
2. Hakemler, iki yönlü kör hakem usulüne riayet ederek çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidirler.
3. Hakemler, gizlilik ilkesine riayet etmelidir, hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler; raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar.
4. Hakem değerlendirmeleri objektif ve yapıcı olmalıdır. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalıdır. Yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler uygun görülmez. Hakemler, yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamaları ve argümanları, dergi editörlüğünce sunulan hakem değerlendirme raporlarında sunmalıdırlar. Editörler/Editör Yardımcıları, taraflı ve şahsileştirilmiş değerlendirmeleri ve gerekçelendirilmemiş onay ve retleri değerlendirmeye almazlar ve bu durumdaki makaleler için yeniden hakem belirlerler.
5. Hakemler, kişisel veya kurumsal çıkar çatışmalarıyla sonuçlanabilecek makaleleri değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.
6. Hakemler, tespit etmeleri halinde, dergi editörlüğünü fiilî ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidirler.
7. Hakemler, değerlendirmeyi tarafsızlık ve gizlilik içinde yapmalıdırlar. Bu ilke gereğince, inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmelidirler. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal görüş ve ticari kaygılar, değerlendirmenin akademik tarafsızlığını bozmamalıdır.
8. Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler. Makalenin akademik niteliğini artırmak maksadıyla, hakemlerin düzeltme önerileri yazarlara iletilir ve hakemlerin talep etmeleri halinde, yazar tarafından yapılan düzeltmeler hakeme iletilir.


YAZARIN SORUMLULUKLARI
1. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır. Bu konuda sorumluluk tamamen yazarlara aittir.
2. İntihalin her çeşidi, yazarın kendi yayınlarından yaptığı usulsüz aktarımlar dâhil, çok ciddi bir etik sorundur. İntihal içerdiği tespit edilen makalelerin değerlendirme süreci durdurulur. Yayımlandıktan sonra intihal tespit edildiği takdirde, Editörler ve Editör yardımcıları uygun önlemler alırlar.
3. Yazar, makalesini, yayın kararı alınıncaya kadar, dergi yayın kuruluna bildirmek koşuluyla geri çekme hakkına sahiptir.
4. Yazarlar cinsiyet, ırk, dil, inanç, kültür, sınıf, yaş, görüş, zümre ve cinsel yönelim gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamalıdırlar.
5. Çalışmalar/makaleler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
6. Yazarlar, çalışmalarında payları olan tüm şahısları belirtme yükümlülüğü taşırlar. Çalışmalarında önemli derecede payları olan şahısları ortak yazar olarak belirtmelidirler. Bir çalışma, yazarlarının tümünün rızası olmadan yayımlanamaz.
7. Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adları, yazar olarak yazılmamalıdır. Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makale için yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme işlemleri önerilmemelidir.
8. Yazarlar, çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayımlanmışsa bunu belirtmelidirler. Çalışma, yayımlanmamış bile olsa bir tezden veya yayımlanmamış bilimsel toplantı sunumundan derlendiyse, bunun ilk sayfada dipnot olarak belirtilmesi gerekir.
9. Yazarlar, mevcut telif hakları yasası esaslarına uygun hareket etmekte sorumludurlar.
10. Değerlendirme sürecinde yazarlardan makalelerine ilişkin bilgi ya da veri istenmesi durumunda talep edilen bilgileri dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
11. Yazarlar, hakemlerin ve Editörler/Editör yardımcılarının düzeltme önerilerini yerine getirmekten sorumludur. Hakemlerin ya da Editörler/Editör yardımcılarının önerilerine katılmaması halinde, yazar, gerekçesi ile birlikte bu durumu dergi editörlüğüne bildirmek hakkına sahiptir.
12. Yazarlar, hakem değerlendirme önerilerine yaptıkları işlemleri, dergi editörlüğünce gönderilen rapora işleyerek dergi editörlüğüne sunmalıdırlar.
13. Bütün yazarlar, araştırma yazılarında, o yazının sonuçlarını veya yorumunu etkileyebileceği düşünülen herhangi bir mali ve diğer tarzda çıkar çatışmalarını açık etmelidirler. Çalışma için alınan bütün mali destek kaynakları açıkça belirtilmelidir.
14. Bir yazar, yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir. Bu durumda yazar, makalesini geri çekme veya makaleye dair bir düzeltme yayınlamada dergi editörlüğü ile işbirliği yapmakla sorumludur.
15. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.


ETİK İLKELERE UYMAYAN DURUMUN EDİTÖRE BİLDİRİLMESİ
Sosyal Bilimler Akademi Dergisi’nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ile ilgili etik ilkelere aykırı bir durumla karşılaşılması durumunda, lütfen sosyalbilimlerakademidergisi@gmail.com adresine ileti yoluyla bildiriniz.

SOBAD dergisine gönderilen çalışmalardan ücret talep edilmemektedir.

The Journal of Social Sciences Academy
     Sosyal Bilimler Akademi Dergisi
(SOBAD)