Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Research on the Presentation of Local Foods in Restaurants within the Scope of Gastronomy Tourism: The Case of Şarköy

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1, 224 - 239, 25.04.2021
https://doi.org/10.24010/soid.815269

Öz

The main purpose of this study is to determine the status of restaurants located in the region of Şarköy in Tekirdağ in the menus of the regional dishes of the region and to evaluate them within the framework of gastronomic tourism. In order to reach the goal, the literature was examined, and data was collected from 8 restaurant officials in the region of Şarköy, using the semi-structured interview technique, which is one of the qualitative research methods. It is understood that local people frequently use olive oil and cereal products in their food types. As a result of the interviews, it was determined that the local dishes of Şarköy are not served at the restaurants at a sufficient level because of the dishes that require a lot of effort, and the other reason is the low demand. Participants stated that it is necessary to provide municipal advertisement supports for the promotion of local dishes, general promotion of Şarköy region, gastronomy festivals and participation in festivals.

Kaynakça

 • Akçin, C. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Albayrak, A. (2013). Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yaşar University, 2013, 30(8), 5049-5063.
 • Anonim (2018). Şarköy hakkında. https://tekirdagsarkoy.com/hakkinda/ (Erişim Tarihi 17.12.2019).
 • Anonim. (2012). Şarköy Sofrası. Şarköy Belediye Yayınları, Tekirdağ.
 • Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/4 (2014) 3-13.
 • Bertella, G. (2011). Knowledge in food tourism: the case of Lofoten and Maremma Toscana, Current Issues in Tourism, 14 (4): 355-371.
 • Çakır, A. ve Çakır, G. (2012). Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (22): 53-60.
 • Chang, R. C. Y., Kivela, J. ve Mak, A. H. N. (2010). Food preferences of Chinese tourists. Annals of Tourism Research, 37 (4), 989-1011.
 • Deneault, M. (2002). Acquiring a taste for cuisine tourism; A product development strategy, Canada.
 • DHA (2015). Şarköy'de yaz nüfusu 400 bine çıktı. https://www.haberler.com/sarkoy-de-yaz-nufusu-400-bine-cikti-7521193-haberi/ (Erişim Tarihi 15.12.2019).
 • Getz, D. (2000). Explore Wine Tourism, Management, Development And Destinations, Cognizant Communication Corporation: New York.
 • Hewison (1987). The Heritage İndustry Britain İn A Climate Of Decline. London: Methuen.
 • Hjalager, A. M. ve Richards, G. (2002). Tourism and Gastronomy Routledge Advances in Tourism, 224-235.
 • Iyer, P. (2000) The Global Soul, London: Bloomsbury.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal Turizme Yönelik Olan Yöresel Talepte Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü, KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergisi, 37.
 • Kılıçhan, R. (2015). Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış, Cittaslow Gökçeada II. Eko-Gastronomi Kongresi Gökçeada, 13-14 Nisan 2015.
 • Kiper, T., Özyavuz, M. ve Korkut, A. (2011). Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8 (3).
 • Kiracı M. A. (2006). Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağcılığının Mevcut Durumu, Üreticilerin Sorunlarının Çözümüne İlişkin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 72s, Tekirdağ.
 • Küçükaltan D. ve Ultanır G. (2012). Trakya’da Kırsal Turizmin Uygulanabilirliği: Şarköy Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 125-130.
 • López-Guzmán, T. ve Sánchez-Cañizares, S. (2011). Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain, Review of Economics & Finance, 63-72.
 • McKrecher, B., Okumuş, F. ve Okumuş, B. (2008). Food Tourism as a Viable Market Segment: It’s All How You Cook the Numbers. Journal of Travel&Tourism Marketing. 2(2): 137-148.
 • Mil, B. (2007). Nitel Araştırma Tekniği Olarak Görüşme. İçinde A. Yüksel, B.Mil, Y. Bilim (Editör), Nitel Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mil, B. ve Denk, E. (2015). Erzurum Mutfağı Yöresel Ürünlerin Otel Restoran Menülerinde Kullanım Düzeyi: Palandöken Örneği, International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2), 1-7.
 • Mitchell, R. ve Hall, C. M. (2006). Wine tourism research: the state of play, Tourism Review International, 9 (4): 307-332.
 • Munsters, W. (1994). Cultuur x Toerisme: louter een verstandshuwelijk?, Cultuurteorisme. Leuven: Grant, 1-44.
 • OECD (2014). Tourism and the Creative Economy. OECD Studies on Tourism, OECD Publishing.
 • Özyavuz, M. (2010). Doğal ve Kültürel Değerlerin Üç Boyutlu Sunum Teknikleri ile Görselleştirilmesi Şarköy Örneği, Şarköy Değerleri Sempozyumu, Şarköy, Tekirdağ.
 • Şen, N. ve Silahşör, Y. (2018). Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 414-429.
 • Sünnetçioğlu, S., Can, A. ve Durlu-Özkaya, F. (2012). Yavaş Turizmde Coğrafi İşaretlemenin Önemi, 13. Ulusal Turizm Kongresi 6-9 Aralık 2012, Antalya, 953-962.
 • Tikkanen, I. (2007). Maslow´s hierarchy and food tourist in Finland: five cases, British Food Journal, 109 (9): 721-734.
 • Trakya Kalkınma Ajansı (2013). Tekirdağ İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, http://bolge1.ormansu.gov.tr/1bolge/Files/tekirdag.pdf (Erişim Tarihi 23.12.2019).
 • Türk Patent (2020). Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı istatistikleri. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/ 10.01.2020.
 • TÜRSAB (t.y.). Gastronomi turizmi raporu. http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tur¬sab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf (Erişim Tarihi 22.12.2019).
 • Yergaliyeva, A. (2011). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yerel Mutfağın Yeri (Uralsk Bölgesi’ndeki Restoranlar Üzerine Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yüncü, H. R. (2009). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası, 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir.

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Yemeklerin Restoranlarda Sunulması Üzerine Bir Araştırma: Şarköy Örneği

Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1, 224 - 239, 25.04.2021
https://doi.org/10.24010/soid.815269

Öz

Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ’a bağlı Şarköy yöresinde bulunan restoranların, bölgeye ait yöresel yemeklerinin menülerinde yer alma durumunu tespit edip, gastronomi turizmi çerçevesinde değerlendirmektir. Amaca ulaşabilmek adına alan yazın incelenmiş, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile Şarköy yöresindeki 8 restoran yetkilisinden veriler toplanmıştır. Yerel halkın yemek türlerinde zeytinyağı ve tahıl ürünlerini sıklıkla kullandıkları anlaşılmıştır. Mülakatlar sonucunda, Şarköy’ün yöresel yemeklerinin çok fazla uğraş gerektiren yemekler olması sebebiyle restoranlarda yeterli düzeyde sunulmadığı, diğer sebebin ise talep düşüklüğü olduğu saptanmıştır. Katılımcılar, yöresel yemeklerin tanıtımı için belediye reklam desteklerinin sağlanması, Şarköy yöresinin genel tanıtımının yapılması, gastronomi festivalleri yapılması ve festivallere katılım sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Akçin, C. (2016). Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Albayrak, A. (2013). Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yaşar University, 2013, 30(8), 5049-5063.
 • Anonim (2018). Şarköy hakkında. https://tekirdagsarkoy.com/hakkinda/ (Erişim Tarihi 17.12.2019).
 • Anonim. (2012). Şarköy Sofrası. Şarköy Belediye Yayınları, Tekirdağ.
 • Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2/4 (2014) 3-13.
 • Bertella, G. (2011). Knowledge in food tourism: the case of Lofoten and Maremma Toscana, Current Issues in Tourism, 14 (4): 355-371.
 • Çakır, A. ve Çakır, G. (2012). Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14 (22): 53-60.
 • Chang, R. C. Y., Kivela, J. ve Mak, A. H. N. (2010). Food preferences of Chinese tourists. Annals of Tourism Research, 37 (4), 989-1011.
 • Deneault, M. (2002). Acquiring a taste for cuisine tourism; A product development strategy, Canada.
 • DHA (2015). Şarköy'de yaz nüfusu 400 bine çıktı. https://www.haberler.com/sarkoy-de-yaz-nufusu-400-bine-cikti-7521193-haberi/ (Erişim Tarihi 15.12.2019).
 • Getz, D. (2000). Explore Wine Tourism, Management, Development And Destinations, Cognizant Communication Corporation: New York.
 • Hewison (1987). The Heritage İndustry Britain İn A Climate Of Decline. London: Methuen.
 • Hjalager, A. M. ve Richards, G. (2002). Tourism and Gastronomy Routledge Advances in Tourism, 224-235.
 • Iyer, P. (2000) The Global Soul, London: Bloomsbury.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kesici, M. (2012). Kırsal Turizme Yönelik Olan Yöresel Talepte Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü, KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergisi, 37.
 • Kılıçhan, R. (2015). Gastronomi Bilimine Yeni Bir Bakış, Cittaslow Gökçeada II. Eko-Gastronomi Kongresi Gökçeada, 13-14 Nisan 2015.
 • Kiper, T., Özyavuz, M. ve Korkut, A. (2011). Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8 (3).
 • Kiracı M. A. (2006). Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağcılığının Mevcut Durumu, Üreticilerin Sorunlarının Çözümüne İlişkin Örgütlenme Olanaklarının Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 72s, Tekirdağ.
 • Küçükaltan D. ve Ultanır G. (2012). Trakya’da Kırsal Turizmin Uygulanabilirliği: Şarköy Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 125-130.
 • López-Guzmán, T. ve Sánchez-Cañizares, S. (2011). Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain, Review of Economics & Finance, 63-72.
 • McKrecher, B., Okumuş, F. ve Okumuş, B. (2008). Food Tourism as a Viable Market Segment: It’s All How You Cook the Numbers. Journal of Travel&Tourism Marketing. 2(2): 137-148.
 • Mil, B. (2007). Nitel Araştırma Tekniği Olarak Görüşme. İçinde A. Yüksel, B.Mil, Y. Bilim (Editör), Nitel Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mil, B. ve Denk, E. (2015). Erzurum Mutfağı Yöresel Ürünlerin Otel Restoran Menülerinde Kullanım Düzeyi: Palandöken Örneği, International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2), 1-7.
 • Mitchell, R. ve Hall, C. M. (2006). Wine tourism research: the state of play, Tourism Review International, 9 (4): 307-332.
 • Munsters, W. (1994). Cultuur x Toerisme: louter een verstandshuwelijk?, Cultuurteorisme. Leuven: Grant, 1-44.
 • OECD (2014). Tourism and the Creative Economy. OECD Studies on Tourism, OECD Publishing.
 • Özyavuz, M. (2010). Doğal ve Kültürel Değerlerin Üç Boyutlu Sunum Teknikleri ile Görselleştirilmesi Şarköy Örneği, Şarköy Değerleri Sempozyumu, Şarköy, Tekirdağ.
 • Şen, N. ve Silahşör, Y. (2018). Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 414-429.
 • Sünnetçioğlu, S., Can, A. ve Durlu-Özkaya, F. (2012). Yavaş Turizmde Coğrafi İşaretlemenin Önemi, 13. Ulusal Turizm Kongresi 6-9 Aralık 2012, Antalya, 953-962.
 • Tikkanen, I. (2007). Maslow´s hierarchy and food tourist in Finland: five cases, British Food Journal, 109 (9): 721-734.
 • Trakya Kalkınma Ajansı (2013). Tekirdağ İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013 – 2023, http://bolge1.ormansu.gov.tr/1bolge/Files/tekirdag.pdf (Erişim Tarihi 23.12.2019).
 • Türk Patent (2020). Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı istatistikleri. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/ 10.01.2020.
 • TÜRSAB (t.y.). Gastronomi turizmi raporu. http://www.tursab.org.tr/dosya/12302/tur¬sab-gastronomi-turizmi-raporu_12302_3531549.pdf (Erişim Tarihi 22.12.2019).
 • Yergaliyeva, A. (2011). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yerel Mutfağın Yeri (Uralsk Bölgesi’ndeki Restoranlar Üzerine Bir Araştırma). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yüncü, H. R. (2009). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası, 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür KIZILDEMİR (Sorumlu Yazar)
İGÜ/UBYO/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0000-0003-4040-4547
Türkiye


Enver ŞİMŞEK
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1749-425X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 18, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kızıldemir, Ö. & Şimşek, E. (2021). Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Yemeklerin Restoranlarda Sunulması Üzerine Bir Araştırma: Şarköy Örneği . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 18 (1) , 224-239 . DOI: 10.24010/soid.815269

Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim, DOAj, DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.