Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Öğrenilmiş İhtiyaçlar Teorisinin” Bir Otel Örneğinde Uygulanması

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 366 - 380, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1137065

Öz

Bu araştırmada kat hizmetleri departmanında çalışan personelin motivasyonunda McClelland‘ın Öğrenilmiş İhtiyaçlar Teorisi’nin uygulanması amaçlanmaktadır: Araştırma, 1 Mayıs 2022 ile 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında beş yıldızlı Haliç Park Otelde uygulanmıştır. Bu otelde kat hizmetleri departmanında çalışan toplam 26 personel uygulama kapsamına alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Bu kapsamda, motivasyon ile ilgili görüşlerin toplanması için derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış toplam 10 soru sorulmuştur. Araştırma sonucunda; kat hizmetleri personelinin para ve terfi gibi dışsal maddiyat unsurlarına düşük tercih sıklığı ile önem verdiği, ancak içsel motivasyona sahip oldukları ve Öğrenilmiş İhtiyaçlar Teorisi ile kolaylıkla motive edilebilecekleri görülmüştür. Personel sırasıyla, ilişki, güç elde etme ve başarı sağlama konularında tercih yapmıştır.

Teşekkür

Haliç Park Otel yönetimine teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Akay, E. (2021). Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Otellerde Covid-19 Sonrası Personel Sorunları Kırşehir İli Örneği. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 50-60.
 • Akoğlan Kozak, M. (2015). Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,9. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alkış, H. ve Öztürk, Y. (2009). Otel İşletmelerinde Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28) , 212-236
 • Antalyalı, Ö. L. ve Bolat, Ö. (2017). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1) , 83-114
 • Ateşoğlu, L. ve Erkal, S. (2021). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Kat Hizmetleri Personelinin Bireysel Performans Algısını Etkileyen Etmenler: Ankara Örneği. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Dergisi, 5(1), 1-11.
 • Çelebi, D. ve Özer, F. (2019). Turizm Endüstrisinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Bölümü Yönetenlerin Perspektifinden İncelenmesi. Journal Of Recreation And Tourism, 6(3), 207-213.
 • Çetin, A. , Boyraz, M. ve Özer, S. (2019). Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 601-614 .
 • Demir, A. (2017). Otel İşletmelerinde Çalışma Koşullarının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Önbüro Departmanında Bir Araştırma, Yüksek Lisans tezi.
 • Erdem, B. (2010). Kat Hizmetleri Yöneticilerinin Hizmet Kalitesi Algıları: Konaklama İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma. Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(19),165-182.
 • Eryılmaz, İ. (2019). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları İle Lider Üye Etkileşimi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, International Journal of management and administration, 3(5), 66-79. Fırtına, E. (1997). Otel İşletmelerinde (Housekeeping) Departmanının Rolü ve Önemi ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul.
 • Keskin, B. (2008) . Çalışanların Performanslarını Arttırmada Bir Araç Olarak Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,Ankara.
 • Kurgun, H. (2010). Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü Yönetimi Modern Yönetim Yaklaşımları ve Gelir Yönetimi, 3.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. 1 (2), 86-115.
 • Özdemir Yılmaz, G. ve Demir, G. (2014). Otel İşletmelerinin Kat Hizmetleri Biriminde Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4 (10) , 23-32.
 • Özer, P. S., ve Topaloğlu, T. (2008). Motivasyonda Kapsam Kuramları. C. Serinkan(Ed). Liderlik ve Motivasyon Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar içinde (s.1-22). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Selviden Albayrak, S. (2012). Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanındaki Çalışma Koşullarının İşgören Motivasyonuna Etkileri: İstanbul’ daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi,Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Edirne.
 • Seymen, O., Erdem, B. ve Karagöz Gül, M. (2014). Konaklama İşletmelerinde Çağdaş Kat Hizmetleri Yönetimi.5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Varsholodmidze, M. (2019). “Motivasyon Faktörlerine Kültürel Bir Bakış: Türkiye, İtalya, Gürcistan Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Antalya.
 • Yıldırım, M. ve Arslan, Ö.E. (2015). İş Görenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 2 (1), 23-37.
 • Yıldız, N.O. ve Bostancı, T.G. (2016). Bireylerin İş Yaşamlarına İlişkin Motivasyon Düzeylerine Dağcılık Sporunun Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 64-77.
 • Yılmaz, A.G. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimde Kariyer Planlamanın Çalışanın Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.

Application of the “Learned Needs Theory” in the Case of a Hotel

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 366 - 380, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1137065

Öz

In this research, it is aimed to apply McClelland's Learned Needs Theory in the motivation of the personnel working in the housekeeping department: The research was carried out between May 1, 2022 and May 15, 2022 at the five-star Haliç Park Hotel. A total of 26 personnel working in the housekeeping department of this hotel are included in the application. Qualitative research method was used in the research. In this context, in-depth interview technique was used to collect opinions about motivation. A total of 10 semi-structured questions were asked in the interviews. As a result of the research; It has been observed that housekeeping personnel give importance to external material elements such as money and promotion with a low frequency of preference, but they have intrinsic motivation and can be easily motivated by the Theory of Learned Needs. Personnel, in turn, made choices about establishing affiliation, power, and achievement.

Kaynakça

 • Akay, E. (2021). Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Otellerde Covid-19 Sonrası Personel Sorunları Kırşehir İli Örneği. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 50-60.
 • Akoğlan Kozak, M. (2015). Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Yönetimi,9. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alkış, H. ve Öztürk, Y. (2009). Otel İşletmelerinde Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (28) , 212-236
 • Antalyalı, Ö. L. ve Bolat, Ö. (2017). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları (TMK) Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1) , 83-114
 • Ateşoğlu, L. ve Erkal, S. (2021). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Kat Hizmetleri Personelinin Bireysel Performans Algısını Etkileyen Etmenler: Ankara Örneği. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Dergisi, 5(1), 1-11.
 • Çelebi, D. ve Özer, F. (2019). Turizm Endüstrisinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Bölümü Yönetenlerin Perspektifinden İncelenmesi. Journal Of Recreation And Tourism, 6(3), 207-213.
 • Çetin, A. , Boyraz, M. ve Özer, S. (2019). Otel Çalışanların İş Motivasyonu ve Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: Denizli Şehir Otellerinde Bir Araştırma,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , 22 (2) , 601-614 .
 • Demir, A. (2017). Otel İşletmelerinde Çalışma Koşullarının İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İstanbul’daki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerin Önbüro Departmanında Bir Araştırma, Yüksek Lisans tezi.
 • Erdem, B. (2010). Kat Hizmetleri Yöneticilerinin Hizmet Kalitesi Algıları: Konaklama İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma. Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(19),165-182.
 • Eryılmaz, İ. (2019). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Bağlamında Temel Motivasyon Kaynakları İle Lider Üye Etkileşimi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, International Journal of management and administration, 3(5), 66-79. Fırtına, E. (1997). Otel İşletmelerinde (Housekeeping) Departmanının Rolü ve Önemi ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul.
 • Keskin, B. (2008) . Çalışanların Performanslarını Arttırmada Bir Araç Olarak Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri. Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı,Ankara.
 • Kurgun, H. (2010). Konaklama İşletmelerinde Odalar Bölümü Yönetimi Modern Yönetim Yaklaşımları ve Gelir Yönetimi, 3.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi. 1 (2), 86-115.
 • Özdemir Yılmaz, G. ve Demir, G. (2014). Otel İşletmelerinin Kat Hizmetleri Biriminde Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4 (10) , 23-32.
 • Özer, P. S., ve Topaloğlu, T. (2008). Motivasyonda Kapsam Kuramları. C. Serinkan(Ed). Liderlik ve Motivasyon Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar içinde (s.1-22). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Selviden Albayrak, S. (2012). Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanındaki Çalışma Koşullarının İşgören Motivasyonuna Etkileri: İstanbul’ daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi,Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Edirne.
 • Seymen, O., Erdem, B. ve Karagöz Gül, M. (2014). Konaklama İşletmelerinde Çağdaş Kat Hizmetleri Yönetimi.5. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Varsholodmidze, M. (2019). “Motivasyon Faktörlerine Kültürel Bir Bakış: Türkiye, İtalya, Gürcistan Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, Antalya.
 • Yıldırım, M. ve Arslan, Ö.E. (2015). İş Görenlerin İş Motivasyonunun Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Turizm Akademik Dergisi, 2 (1), 23-37.
 • Yıldız, N.O. ve Bostancı, T.G. (2016). Bireylerin İş Yaşamlarına İlişkin Motivasyon Düzeylerine Dağcılık Sporunun Etkisi. Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(3), 64-77.
 • Yılmaz, A.G. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimde Kariyer Planlamanın Çalışanın Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meryem AKOĞLAN KOZAK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0577-1843
Türkiye


Özlem SEZER DENİZ
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-1615-7742
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Akoğlan Kozak, M. & Sezer Deniz, Ö. (2022). Öğrenilmiş İhtiyaçlar Teorisinin” Bir Otel Örneğinde Uygulanması . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 19 (3) , 366-380 . DOI: 10.24010/soid.1137065

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.