Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Role of Recreational Activities on Complementary Accommodation Businesses: The Case of Sapanca

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 444 - 468, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1146652

Öz

The aim of the study is to establish whether there is a role in the preference of complementary accommodation establishments such as glamping, camping, bungalov, villa, etc. in the eyes of the administrators. Supplemental accommodation management is not likely to have enough space in the national literature. In this regard, the work is intended to contribute to the writing of the field. The field data for the study, which is based on samples of slingshot stamina, is obtained by qualitative approach. For the purposes of the study, interviews were conducted with 18 supplementary accommodation business managers operating in Sapanca. Maxada intel analysis program used to analyze the data. According to the results of the research, the preference for complementary accommodation in Sapanca involved reactive activities. However, the role of physically reactive activities appears to be taking a back seat to the business's reselection. So the nature of the city and the serenity of the city lies at the forefront of revisiting the demand for these kinds of businesses in Sapanca. Long-term accommodation has been determined to require recreation of physical activity.

Kaynakça

 • Aaker, D.A., Kumar,V. and Day, G.S., (2007). Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.
 • Akyürek, S. (2016). Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Yurt İçi Turizm Talebi ve Yeniden Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bodrum Örneği”, Yüksek Lisans Tezi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Aydın, B. ve Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), s.93-115.
 • Aydın, S. (2014). Olgu Bilim Araştırması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 300-301). Ankara: Pegem Akademi.
 • Batman, O. (2015). Otel İşletmelerinin Yönetimi, 4. Baskı, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Boğan, E., ve Dedeoğlu, B.B. (2018). Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algılamalarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Alanya ve Sapanca Örneği, Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, Cilt:10 Sayı:2.
 • Çalık, F., Açıkdilli, R., Çetiner, İ.R., Keten, S.A. (2018). Sapanca Gölü ve Çevresinin Sportif Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi.
 • Çalık, İ. ve Akgün Ö. (2019). Sapanca’da Turizmin Çevresel Sürdürülebilirliği, Tourism and Recreation Dergisi, 1 (2), ss. 68
 • Demir, E. (2015). Kısa Süreli (saatlik, Günlük, Haftalık) Konut Kiralama Faaliyetlerinde Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi. SOBİAD, Mart 2015. 51-65.
 • http://www.osmed.com.tr/temel-konaklama-isletmeleri/ Erişim Tarihi: 15.11.2021.
 • Kabadayı, M. ve Kardeş, N. (2020). Kovid-19'un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri, 4(4), s.3715.
 • Kaçmaz, M. ve İkiel, C. (2005). Sapanca-Kırkpınar’da Sayfiyecilik ve Mekansal Etkileri, Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul.
 • Kement, Ü., ve Batga, B. (2016). Bingöl’de Termal Amaçlı Hizmet Veren İşletmelerin Rekreatif ve Turistik Açıdan Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4(4), 57-74.
 • Kırcı Tekeli, E. (2020). Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama, (yayınlanmamış doktora tezi) Nevşehir HacıBektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • McKinsey and Company (2020). “Consumer Sentiment Evolves as the Next “Normal” Approaches” https://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/ourinsights/a-global-view-of-howconsumer-behavior-is-changing-amid-covid-19 (Erişim Tarihi: 10.11.2020).
 • Midgett, C, Bendickson, J. S, Muldoon, J, ve Solomon, S. J. (2018). The Sharing Economy and Sustainability: A Case for Airbnb. Small Business Institute Journal, 13(2), 51–71.
 • Orel, D. F. ve Yavuz, M. C. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 61-76.
 • Öztürk, S., ve Aydoğdu, A. (2012). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın rekreasyonel olanakları. I. Rekreasyon araştırmaları kongresi bildiri kitabı, Kemer, Antalya, Türkiye.
 • Stone, P. J., Dunphy, D. C. And Smith, M. S. (1966). The General Inquirer: A ComputerApproach to Content Analysis. Oxford, England: M.I.T. Press.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure And Recreation Management. (5th Edition). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2020). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 10.12.2021.
 • Türkay, O. (2015). Rekreasyon ve Animasyon İşletmeleri. İçinde B. Z. & Ş. D. (Edt.), Turizm işletmeleri (3. Baskı), (s. 347-389) İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Üzümcü, T. ve Özmen, A. (2018). İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Sapanca Örneği, Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2(2).
 • Yağmur, Y., ve İçigen, E., T. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme süreci ve rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 227-242.
 • Yenişehirlioğlu, E. ve Salha, H. (2020). Covid 19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 355-368.
 • Yıldırgan, R., Bilgiçli, İ., Baysal, H. and Batman, O. (2020). Local People’s Perception of Halal Tourism and Arab Tourists: The Case of Sapanca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (3), 849-874.
 • Yıldırgan, R. ve Bilgiçli, İ. (2021). Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), S.1689-1690.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, B. ve Kiper, V. O. (2020). Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): Ss.2107.
 • Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods, 5. Edition, The Dryden Press, Orlando.

Rekreaktif Faaliyetlerin Tamamlayıcı Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Rolü: Sapanca Örneği

Yıl 2022, Cilt: 19 Sayı: 3, 444 - 468, 29.12.2022
https://doi.org/10.24010/soid.1146652

Öz

Çalışmanın amacı, glamping, kamping, bungalov, villa vb. tamamlayıcı konaklama işletmelerinin tercih edilmesinde rekreaktif faaliyetlerin bir rolünün olup olmadığını yöneticilerin görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Tamamlayıcı konaklama işletmeciliği konusunun ulusal alanyazında yeterince yer bulamadığı görülmektedir. Bu bakımdan ortaya konulan çalışmanın alanyazına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Sapanca destinasyonu örnekleminde yapılan araştırmanın saha verileri nitel yaklaşımla elde edilmiştir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda Sapanca’da faaliyet gösteren 18 adet tamamlayıcı konaklama işletmesi yöneticisi ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde Maxqda nitel analiz programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Sapanca’daki tamamlayıcı konaklama işletmelerinin tercih edilmesinde rekreaktif faaliyetlerin rol oynadığı saptanmıştır. Bununla birlikte işletmenin tekrar tercih edilmesinde fiziksel açıdan rekreaktif faaliyetlerin rolünün arka planda kaldığı görülmektedir. Yani Sapanca’daki söz konusu işletmelere yönelik turistik talebin yeniden ziyaret etme davranışında şehrin doğası ve sakinliği ön plandadır. Uzun süreli konaklamalarda ise fiziksel aktivitelere yönelik rekreasyon ihtiyacı duyulduğu tespit edilmiştir. 

Kaynakça

 • Aaker, D.A., Kumar,V. and Day, G.S., (2007). Marketing Research, 9. Edition, John Wiley & Sons, Danvers.
 • Akyürek, S. (2016). Rekreasyon Alan ve Faaliyetlerinin Yurt İçi Turizm Talebi ve Yeniden Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bodrum Örneği”, Yüksek Lisans Tezi Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
 • Aydın, B. ve Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), s.93-115.
 • Aydın, S. (2014). Olgu Bilim Araştırması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 300-301). Ankara: Pegem Akademi.
 • Batman, O. (2015). Otel İşletmelerinin Yönetimi, 4. Baskı, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Boğan, E., ve Dedeoğlu, B.B. (2018). Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algılamalarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Alanya ve Sapanca Örneği, Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, Cilt:10 Sayı:2.
 • Çalık, F., Açıkdilli, R., Çetiner, İ.R., Keten, S.A. (2018). Sapanca Gölü ve Çevresinin Sportif Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi, Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi.
 • Çalık, İ. ve Akgün Ö. (2019). Sapanca’da Turizmin Çevresel Sürdürülebilirliği, Tourism and Recreation Dergisi, 1 (2), ss. 68
 • Demir, E. (2015). Kısa Süreli (saatlik, Günlük, Haftalık) Konut Kiralama Faaliyetlerinde Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi. SOBİAD, Mart 2015. 51-65.
 • http://www.osmed.com.tr/temel-konaklama-isletmeleri/ Erişim Tarihi: 15.11.2021.
 • Kabadayı, M. ve Kardeş, N. (2020). Kovid-19'un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri, 4(4), s.3715.
 • Kaçmaz, M. ve İkiel, C. (2005). Sapanca-Kırkpınar’da Sayfiyecilik ve Mekansal Etkileri, Ulusal Coğrafya Kongresi, İstanbul.
 • Kement, Ü., ve Batga, B. (2016). Bingöl’de Termal Amaçlı Hizmet Veren İşletmelerin Rekreatif ve Turistik Açıdan Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4(4), 57-74.
 • Kırcı Tekeli, E. (2020). Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama, (yayınlanmamış doktora tezi) Nevşehir HacıBektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Malhotra, N. K. (2004). Marketing Research an Applied Orientation, 4. Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • McKinsey and Company (2020). “Consumer Sentiment Evolves as the Next “Normal” Approaches” https://www.mckinsey.com/businessfunctions/marketing-and-sales/ourinsights/a-global-view-of-howconsumer-behavior-is-changing-amid-covid-19 (Erişim Tarihi: 10.11.2020).
 • Midgett, C, Bendickson, J. S, Muldoon, J, ve Solomon, S. J. (2018). The Sharing Economy and Sustainability: A Case for Airbnb. Small Business Institute Journal, 13(2), 51–71.
 • Orel, D. F. ve Yavuz, M. C. (2003). Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(11), 61-76.
 • Öztürk, S., ve Aydoğdu, A. (2012). Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın rekreasyonel olanakları. I. Rekreasyon araştırmaları kongresi bildiri kitabı, Kemer, Antalya, Türkiye.
 • Stone, P. J., Dunphy, D. C. And Smith, M. S. (1966). The General Inquirer: A ComputerApproach to Content Analysis. Oxford, England: M.I.T. Press.
 • Torkildsen, G. (2005). Leisure And Recreation Management. (5th Edition). London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2020). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. Erişim Tarihi: 10.12.2021.
 • Türkay, O. (2015). Rekreasyon ve Animasyon İşletmeleri. İçinde B. Z. & Ş. D. (Edt.), Turizm işletmeleri (3. Baskı), (s. 347-389) İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Üzümcü, T. ve Özmen, A. (2018). İkincil Konutların Turizme Kazandırılması: Sapanca Örneği, Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2(2).
 • Yağmur, Y., ve İçigen, E., T. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme süreci ve rekreasyon faaliyetlerinin incelenmesi üzerine bir çalışma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 227-242.
 • Yenişehirlioğlu, E. ve Salha, H. (2020). Covid 19 Pandemisinin Türkiye İç Turizmine Yansımaları: Değişen Talep Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 355-368.
 • Yıldırgan, R., Bilgiçli, İ., Baysal, H. and Batman, O. (2020). Local People’s Perception of Halal Tourism and Arab Tourists: The Case of Sapanca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15 (3), 849-874.
 • Yıldırgan, R. ve Bilgiçli, İ. (2021). Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), S.1689-1690.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zengin, B. ve Kiper, V. O. (2020). Destinasyon Sürdürülebilirliği Kapsamında De-Marketing Uygulamaları: Sapanca Destinasyonuna Dair Önleyici Bir Çalışma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): Ss.2107.
 • Zikmund, W. G. (1997). Business Research Methods, 5. Edition, The Dryden Press, Orlando.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meliha Sena YILDIRGAN
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0996-7616
Türkiye


Orhan BATMAN
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7186-7064
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 19 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yıldırgan, M. S. & Batman, O. (2022). Rekreaktif Faaliyetlerin Tamamlayıcı Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Rolü: Sapanca Örneği . Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi , 19 (3) , 444-468 . DOI: 10.24010/soid.1146652

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.