Yıl 2020, Cilt 28 , Sayı 43, Sayfalar 195 - 212 2020-01-25

The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality: A Panel Data Analysis
İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Kemal ERKİŞİ [1] , Turgay CEYHAN [2]


In this paper, it is investigated the long-term and the short-term relationship between economic growth and income inequality. The analysis covers 23 years period between 1993 and 2016 for the selected 14 European Union countries. In order to choose the appropriate model estimators: (i) “Pesaran CD Test” for existence of cross-section dependence; (ii) “Swamy S Test” for homogeneity of the parameters; (iii) “Pesaran 2007 CADF Test” for stationary of the series; (iv) “Hansen J Test” for the appropriate lag-length value; (v) “Westerlund Panel Cointegration Test” for cointegration between the series were employed. Accordingly, the “Pooled Mean Group (PMG), Mean Group (MG) and Dynamic Fixed Effects (DFE) Estimators” were conducted in the model estimations. With the help of “Hausman Test”, the PMG Estimator was determined as the appropriate method among the others in explaining the model. The PMG estimator revealed that a 1% raise in real economic growth distorts the income inequality by 0.22% in the long-term. It is concluded that real economic growth adversely affects income inequlality in the long term. In this context, real economic growth in the long-term can be achieved at the expense of deterioration of income inequality. These results are incontradiction with Kuznets’ view that income inequality can be improved in the long-term.
Bu çalışmada iktisadi büyüme ve gelir dağılımı adaleti arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler incelenmiştir. Analiz, seçilmiş 14 Avrupa Birliği ülkesi için 1993-2016 arasındaki 23 yılı kapsamaktadır. Analizlerinde uygun test yöntemi seçebilmek için: “Pesaran CD testi” ile yatay kesit bağımlılığı; “Swamy S testi” ile parametrelerin homojenliği; “Pesaran 2007 CADF Testi” ile serilerin durağanlığı; “Hansen J Testi” ile uygun gecikme uzunluğu; “Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi” ile seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı incelenmiştir. “Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG), Ortalama Grup (MG), Dinamik Sabit Etkiler (DFE) Tahmincileri” ile model tahminleri yapılmıştır. Hausman Testi ile PMG Tahmincisinin modelin açıklanmasında uygun olduğu tespit edimiştir. PMG Tahmincisi sonuçlarına göre reel iktisadi büyüme ile gelir dağılımı adaleti arasında kısa dönemde bir ilişki olmadığı ancak uzun dönemde reel iktisadi büyümenin gelir dağılımı adaletini olumsuz etkilediği; reel iktisadi büyümede %1’lik artışın, uzun dönemde gelir dağılımı adaletini %0,22 oranında bozmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre uzun dönemde iktisadi büyüme gelir dağılımı adaletinin bozulması pahasına gerçekleşmektedir. Varılan bu sonuçların Kuznets’in gelir dağılımı adaletinin uzun dönemde düzeleceği görüşüne tezat olduğu görülmektedir.
 • Aghion, P. ve Bolton, P. (1997) “A Theory of Trickle-Down Growth and Development”, Review of Economic Studies, 64 (2), 151-172.
 • Ak, M.Z. ve Altıntaş, N. (2016) “Kuznets’in ters-U Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1986-2012”, Maliye Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 93-102.
 • Akalin, G. Özbek, R.İ. ve Çifçi, İ. (2018) “Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4), 60-76.
 • Akıncı, M. (2015) “Bulanık Suda Balık Avlamak: Trickle-Down Etkisinin Türkiye Ekonomisinde Bölgeler-Arası Tahmini. Çalışma ve Toplum Dergisi, 1 (44), 195-220.
 • Alesina, A. ve Perotti, R. (1993) “Income Distribution, Political Instability, and Investment”, National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 4486.
 • Alesina, A. ve Rodrik, D. (1991) “Distributive Politics and Economic Growth”, National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No.3668.
 • Barro, R. (2000) “Inequality and Growth in a Panel of Countries”, Journal of Economic Growth, 5 (1), 5-32.
 • Bénabou, R. (1996) “Inequality and Growth”, NBER Macroeconomics Annual, 11, 11-74.
 • Campos, A. (2017) “How Does Inequality Affect Economic Growth?”, Caixa Bank Research, Monthly Report.http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/34-35_dossiers_2_ing_eng.pdf, (05.02.2019).
 • Clarke, George R.G. (1995) “More Evidence on Income Distribution and Growth”, Journal of Development Economics, 47 (2), 403-427.
 • Cural, M. (2009) “OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının 1980 Sonrası Gelişimi ve Eşitsizliği Azaltıcı Müdahaleler”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 4 (2), 73-97.
 • Çakmak, A.İ. ve Tosun, B. (2017) “Ekonomik Büyüme-Gelir Dağılımı İlişkisi: Kuznets Hipotezinin Seçilmiş Ülkeler Üzerine Araştırılması” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 33-44.
 • Deininger, K. and Squire, L. (1996) “A New Data Set Measuring Income Inequality”, World Bank Economic Review, 10 (3), 565-591.
 • Ding, X., Dong, T., Xu, Y., ve Zheng, Z. (2015) “Does Economic Growth Positively Affect Income Inequality in China” Deakin Papers on International Business Economics, 8 (1), 1-14.
 • Erkal, G., Akıncı, M. ve Yılmaz, Ö. (2015) “Yoksulluk, Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Doğu Avrupa ve Latin Amerika Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz”, TISK Akademi, 67-87.
 • Forbes, K.J. (2000) “A Reassessment of the Relationship Between Inequality and Growth”, American Economic Review, 90 (4), 869-887.
 • Gallet, C.A. ve Gallet, R.M. (2004) “US Growth and Income Inequality: Evidence of Racial Differences”, Social Science Journal, 41 (1), 43-51.
 • Galor, O. ve Moav, O. (2004) “From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development”, Review of Economic Studies, 71, 1001-1026.
 • Huang, Ho Chuan, Yi-Chen Lin ve Chih-Chuan Yeh (2012) “An Appropriate Test of the Kuznets Hypothesis”, Applied Economics Letters, 19 (1): 47-51.
 • İsagiller, A. (2007) “Income Distribution and Economic Growth”, Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 83-94.
 • Kaldor, N. (1957) “A Model of Economic Growth” Economic Journal, 67 (268), 591-624.
 • Khasru, S.M. ve Jalil, M.M. (2004) “Revisiting Kuznets Hypothesis: An Analysis With Time Series and Panel Data”, Bangladesh Development Studies, 30 (3/4), 89-112.
 • Kim, J-H. (2016) “A Study on the Effect of Financial Inclusion on the Relationship Between Income Inequality and Economic Growth”, Emerging Markets Finance and Trade, 52 (2), 498-512.
 • Kuznets, S. (1955) “Economic Growth and Income Inequality”, The American Economic Review, 45 (1), 1-28.
 • Lahouij, H. (2017) “The Effects of Income Inequality on Economic Growth Evidence from MENA Countries”, 2017 Awards for Excellence in Student Research and Creative Activity, Eastern Illinois University The Keep https://thekeep.eiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1003&context=lib_awards_2017_docs, (05.02.2019).
 • Lewis, W.A. (1954) “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, The Manchester School, 22, 139-191.
 • List, J.A. ve Gallet, C.A. (1999) “The Kuznets Curve: What Happens after the Inverted-U?”, Review of Development Economics, 3 (2), 200-206.
 • Majeed, M.T. (2010) “Inequality, Trade Openness and Economic Growth in Asia”, Applied Econometrics and International Development, 10 (2), 201-212.
 • Murphy, K.M., Shleifer, A. ve Vishny, R. (1989) “Income Distribution, Market Size, and Industrialization” Quarterly Journal of Economics, 104 (3), 537-564.
 • Özdemir, D., Emsen, Ö.S., Hiç Gencer, A. ve Kılıç, C.H.(2011) “Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkileri: Geçiş Ekonomileri Deneyimi”, International Conference on Eurasian Economies, Bişkek, Kırgızistan, 12-14 Ekim 2011, ss. 440-447. ISBN: 978-975-6319-14-7. Sarı,S., J. Pirimbaev, A.H. Gencer ve A. Turdalieva (Eds.).
 • Peçe, M.A., Ceyhan, M.S. ve Akpolat, A. (2016) “Türkiye’de Gelir Dağılımının Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz”, International Journal of Cultural and Social Studies, Cilt: 2, Özel Sayı: 1, 135-148.
 • Perotti, R. (1993) “Political Equilibrium, Income Distribution, and Growth” Review of Economic Studies, 60 (4), 755-776.
 • Persson, T. and Tabellini, G. (1991) “Is Inequality Harmful for Growth? Theory and Evidence”, National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 3599.
 • Piketty, T. (2014) “Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital”, (Çev: Hande Koçak): Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İnceleme/Araştırma, 1.
 • Ranis, G. ve Stewart, F. (2002) “Economic Growth and Human Development in Latin America”, CEPAL Review 78, 7-23.
 • Ravallion, M. (2006) “Looking Beyond Averages in the Trade and Poverty Debate” World Development, 34 (8), 1374-1392.
 • Rubin, A. ve Segal, D. (2015) “The Effects of Economic Growth on Income Inequality in the US”, Journal of Macroeconomics, 45, 258-273.
 • Saint-Paul, G. and Verdier, T. (1993) “Education, Democracy and Growth”, Journal of Development Economics, 42 (2), 399-407.
 • Tatoğlu, F.Y. (2017) “Panel Zaman Serileri Analizi”, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Theyson, K.C. ve Heller, L.R. (2015) “Development and Income Inequality: A New Specification of the Kuznets Hypothesis”, The Journal of Developing Areas, 49(3): 103-118.
 • Thornton, J. (2001) “The Kuznets Inverted-U Hypothesis: Panel Data Evidence from 96 Countries”, Applied Economics Letters, 8 (1), 15-16.
 • Topuz, S.G ve Dağdemir, Ö. (2016) “Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Kuznets Ters-U Hipotezi’nin Geçerliliği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11 (3), 115-130.
 • Tosun, B. (2016) “Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Kuznets Hipotezi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Tribble, R. (1999) “A Restatement of the S-Curve Hypothesis” Review of Development Economics, 3 (2), 207-214.
 • Wahiba, N.F. ve Weriemmi, M.E. (2014) “The Relationship Between Economic Growth and Income Inequality”, International Journal of Economics and Financial Issues, 4 (1), 135-143.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7197-8768
Yazar: Kemal ERKİŞİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5225-297X
Yazar: Turgay CEYHAN
Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi529008, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {}, publisher = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2020}, volume = {28}, pages = {195 - 212}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11}, title = {İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi}, key = {cite}, author = {ERKİŞİ, Kemal and CEYHAN, Turgay} }
APA ERKİŞİ, K , CEYHAN, T . (2020). İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi , 28 (43) , 195-212 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11
MLA ERKİŞİ, K , CEYHAN, T . "İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 195-212 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/52077/529008>
Chicago ERKİŞİ, K , CEYHAN, T . "İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi". Sosyoekonomi 28 (2020 ): 195-212
RIS TY - JOUR T1 - İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi AU - Kemal ERKİŞİ , Turgay CEYHAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 212 VL - 28 IS - 43 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi %A Kemal ERKİŞİ , Turgay CEYHAN %T İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi %D 2020 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 28 %N 43 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11 %U 10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11
ISNAD ERKİŞİ, Kemal , CEYHAN, Turgay . "İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi". Sosyoekonomi 28 / 43 (Ocak 2020): 195-212 . https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2020.01.11
AMA ERKİŞİ K , CEYHAN T . İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi. 2020; 28(43): 195-212.
Vancouver ERKİŞİ K , CEYHAN T . İktisadi Büyüme ve Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi. Sosyoekonomi. 2020; 28(43): 212-195.