Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 2, 347 - 359, 30.12.2019
https://doi.org/10.29110/soylemdergi.614830

Öz

Öz
İnsanlık tarihi
boyunca sanat hem bir gereksinim hem de estetiği ifade ediş biçimi olarak var
olurken, farklı dallar altında gelişimini sürdürmüştür. Edebiyat, sanat dalları
içinde toplumu bir bütün olarak değerlendirebileceğimiz bir yapıya sahiptir.
Çalışmamızda genel hatlarıyla sanatın dalları içinde edebiyata eğilirken
özellikle de çeşitli dönemlerdeki edebi metinleri toplumsal cinsiyet açısından
gözden geçirdik. Feminist edebiyat eleştirisinin olanaklarından yararlanarak
yaptığımız bu çalışmada, kadına ilişkin toplumsal tarihsel gerçeği göz ardı
etmeden, kadın kimliğinin edebi metinlerde dünyada ve Türkiye’de nasıl inşa
edildiğine dair bir çözümlemede bulunduk.


AbstractArt has existed as a form of expression and aesthetics throughout human
history and has continued its development under different branches. Among art
branches, literature has a structure that evaluates society as a whole. In our
study, we focused on literature among the branches of art and in particular we
evaluated literary texts from various periods in terms of gender. In this
study, which we conducted by using the possibilities of feminist literary
criticism, we performed an analysis of how women’s identity is constructed in
the world and Turkey in literary texts without ignoring the social historical
fact of women.Kaynakça

 • Bahrani, Zainab (2018). Babil’in kadınları/Mezopotamya’da toplumsal cinsiyet ve temsil. S. Çalcı (Çev.) İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Bayhan, Vehbi (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet, Doğu Batı Düşünce Dergisi, s. 147-164.
 • Benjamin, Walter (2013). Sanatta ve edebiyatta eleştiri. E. Gen, M. Tüzel (Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Boran, Yakupoğlu, Leyla (2016). Endülüs’te gazel yazan kadın şairler, Doğu edebiyatında kadın içinde (s.46-60). İstanbul: Demavend Yayınları.
 • Boratav, Naili Pertev (2017). Folklor ve edebiyat 1. Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Can, Betül (2016). “Muhammed Huseyn Heykel’in Zeyneb adlı romanında kadın imajı, Doğu edebiyatında kadın içinde (s.140-157). İstanbul: Demavend Yayınları.
 • Collin, Françoise, Kaufer, Irene (2016). Feminist güzergâh. G. Acar Savran (Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Connell, W.R (2016). Toplumsal cinsiyet ve iktidar. C. Soydemir (Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Connerton, Paul (2014). Toplumlar nasıl anımsar? A. Şenel (Çev.) (2.bs) İstanbul Ayrıntı Yayınları.
 • Çakır, Serpil (1996). Kadın araştırmaları bilimde neleri, nasıl sorguluyor, neleri değiştirmek istiyor, İnsan toplum bilim içinde (s.305-316) K. Lordoğlu (Der.) İstanbul: Kavram Yayınları.
 • Darga, Muhibbe, A (2013). On bin yıldır eş, anne, tüccar, kraliçe. E. Çaykara (Yay.haz) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Dökmen, Zehra (2015). Toplumsal cinsiyet. (6.bs). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Durakbaşa, Ayşe (2014). Halide Edip-Türk modernleşmesi ve feminizm. (6.bs) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Eğribel, Ertan (2010). “Türk romanı ve düşüncesinin oryantalizm ve garbiyatçılığı içselleştirme biçiminden kopmasının önemi: Kemal Tahir ve Doğu-Batı çatışması”, Kemal Tahir 100 yaşında içinde (s.481-504) Eğribel, M. Fatih Andı (Ed.) Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Erhat, Azra (2005). “Önsöz” Homeros, İlyada içinde (s.7-70) A. Erhat, A. Kadir (Çev.) (20.bs) İstanbul: Can Yayınları.
 • Fischer, Ernst (1993). Sanatın gerekliliği. C. Çapan (Çev.) (7.bs). Ankara: Verso Yayınları.
 • Flaubert Gustave (2019). Madam Bovary. S. Tiryakioğlu (Çev.) (6.bs). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Göle, Nilüfer (2016). Modern mahrem. (13.bs). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kazancakis, Nikos. (1982). Zorba. A. Angın (Çev.). (5.bs). İstanbul: Can Yayınları.
 • Kundera, Milan. (2007). Varolmanın dayanılmaz hafifliği. F. Özgüven (Çev.). (32.bs). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kundera, Milan (2014). Roman sanatı. A. Bora (Çev.) (5.bs). İstanbul: Can Yayınları.
 • Maden, Sait (2018). Gılgamış destanı. S. Maden (Çev.). (8.bs) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Millett, Kate (1996). Sokak kadınları. S. Selvi (Çev.). (2.bs) İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Özgül, M. Kayahan (2018). “Sosyoloji, edebiyatın nesi olur?”, Edebiyat ve sosyoloji içinde (s.37-70). M. Ali Akyurt (Ed.). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Said, W. Edward (2013). Şarkiyatçılık Batı’nın şark anlayışları. B. Ülner (Çev.). (7.bs) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Saraçgil, Ayşe (2005). Bukalemun erkek. S. Aktaş (Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Soyer, Senem (2016). “Arap edebiyatında anne teması”, Doğu edebiyatında kadın içinde (s.7-13). İstanbul: Demavend Yayınları.
 • Söylemez, İsmail (2016). “Modern İran edebiyatında kadın”, Doğu edebiyatında kadın içinde (s.131-139). İstanbul: Demavend Yayınları.
 • Stendhal (2018). Kırmızı ve Siyah. B. Onaran (Çev.). (6.bs) İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Şeker, Aziz (2019). Kemal Tahir, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal’in romanlarında toplumsal cinsiyet açısından kadın-karşılaştırmalı bir inceleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.
 • Tolstoy (2019). Anna Karenina. A. Hacıhasanoğlu (Çev.). (13.bs) İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Touraine, Alain (2007). Kadınların dünyası. M. Moralı (Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ (TÜRKÇE )
Yazarlar

Aziz ŞEKER
AMASYA UNIVERSITY
0000-0001-5634-0221
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 3 Eylül 2019
Kabul Tarihi 9 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şeker, A. (2019). Feminist Edebiyat Eleştirisi Bağlamında Edebi Metinlerde Kadın Gerçekliği . Söylem Filoloji Dergisi , 4 (2) , 347-359 . DOI: 10.29110/soylemdergi.614830