BibTex RIS Kaynak Göster

HASTANELERDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 40 - 62, 01.06.2010

Öz

Ülkemizde sağlık hizmeti sunumunda en büyük paya sahip olan Sağlık Bakanlığı hastanelerinin performanslarının ölçümü ve buna göre yapılması gereken iyileştirmelerin tespiti kaynakların verimli kullanımı için temel şarttır. Bu amaçla hastanelerde etkinlik ölçümü için birden fazla girdi ve çıktıyı işleyerek karar birimlerinin göreli etkinliğini ölçebilen Veri Zarflama Analizi kullanılmıştır. VZA tekniği, girdilerin yani kaynakların verimli bir şekilde kullanılarak sunulan hizmeti referans alması amaçlanmış, bu nedenle de girdi yönelimli olarak teknik uygulanmıştır. Bu çalışma ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinde etkinlik ve kârlılık ölçümleri yapılmıştır. Bu amaçla 2007 yılı verileri kullanılarak 16 hastanede 5 finansal girdi ve 1 finansal çıktı değişkeni kullanılarak etkinlik ölçümü yapılmış aynı zamanda kârlılık/zararlılık değerleri de değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlara göre etkin olmayan her birim için hangi kaynakta ne kadar iyileştirme yapmaları gerektiği tanımlanmış ve kârlılıkları üzerine etkileri de belirtilmiştir.Çalışma kapsamında olan 16 hastane bazında toplam 13,43% oranında atıl harcama yapıldığı tespit edilmiş ve yine hastanelerin kârlılık/zararlılık değerlerine bakıldığında gelir-gider dengesinde başabaş noktasına ulaşmak için 10,43% oranında giderlerini azaltmaları gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır

Assessments and Measurement of Financial Performance Using the Methodology of Data Envelopment Analysis (DEA) in Hospitals

Yıl 2010, Cilt: 2 Sayı: 2, 40 - 62, 01.06.2010

Öz

Measuring performances of the hospitals belonging to Ministry of Health that has the biggest share in health service provision in our country and determination of ameliorations needed to be done accordingly are sine qua non for efficient use of resources. To that end, for effectiveness measurement in hospitals, Data Envelopment Analysis (DEA) that is capable of measuring relative effectiveness of decision units by processing more than one input and output has been used. By means of DEA technique, we have aimed resources to be used efficiently and to base on services provided thereby. For this reason, the model has been run input oriented. With this study, effectiveness and profitability measurements were performed in the hospitals belonging to Ministry of Health. For this purpose, by using 2007 data on 5 financial input and 1 financial output variables from 16 different hospitals, effectiveness measurement was carried out as well as profitability / mal efficiency values of the units were evaluated. According to the results attained, how much amelioration in which resource is needed for each unit that is not effective is described and effects on their profitability are also stated.It is ascertained that 13.43% idle expenditure has been done on the basis of 16 hospitals within the context of the study. Considering also profitability / mal efficiency values of the hospitals, it is conclude that they should cut their expenses in the rate of 10.43% in order to reach break-even point regarding profit and loss balance

Ayrıntılar

Diğer ID JA96GV36KH
Bölüm Makale
Yazarlar

Yıldız AYANOĞLU Bu kişi benim

Murat ATAN Bu kişi benim

Umut BEYLİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AYANOĞLU, Y., ATAN, M., & BEYLİK, U. (2010). HASTANELERDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 2(2), 40-62.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi