Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Düzeltme: Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Veri Zarflama Analizi İle Yapılan Çalışmalar

Yıl 2021, Cilt: 18 Sayı: 1, 109 - 160, 02.06.2021

Öz

Giriş: Veri zarflama analizi (VZA) sağlık alanında performans değerlendirmesi çalışmalarında sıklıkla kullanılan bir analiz yöntemidir. VZA ile karar verme birimlerinin kullandıkları girdilerin ve ortaya koydukları çıktılara oranı ölçülerek görece verimlilikleri değerlendirilmektedir. Analiz yöntemi, çok girdi ve çıktının birlikte ölçülmesine imkan sağlaması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.
Amaç: Türkiye’de sağlık hizmetlerinde veri zarflama analizi kullanılarak yapılmış olan verimlilik değerlendirme araştırmalarının analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu araştırmalarda kullanılan metodlar, karar verme birimleri, girdi ve çıktıların neler olduğu ve nasıl dağılım gösterdikleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Yöntem: Türkiye’de Ocak 2018’e kadar sağlık alanında VZA ile yapılan 78 adet yayın çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Google Akademik en fazla makale elde edilen veri tabanı olarak (n=58, %74) tespit edilmiştir. Makalelerin yayımlandığı dergiler açısından dağılımları incelendiğinde; en fazla makalenin (n=4) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlandığı görülmektedir. Çalışmalarda girdiye dayalı, çıktıya dayalı, hem girdi hem de çıktıya dayalı modellerin kullanıldığı değişik yaklaşımlar olduğu, en fazla tercih edilen yaklaşımın girdiye dayalı yaklaşım (n=51, % 65) olduğu tespit edilmiştir. En çok kullanılan anahtar kelimelerin VZA, etkinlik, hastane(ler), verimlilik ve performans olduğu görülmektedir. En çok kullanılan üç girdi uzman hekim sayısı (n=30), yatak sayısı (n=26), pratisyen hekim sayısı (n=21). BCC ve CCR modelinin birlikte kullanıldığı çalışmalar %46 oranı ile kullanılan model tercihi açısından birinci sırada yer almaktadır.
Sonuç: Hastane etkinliklerinin değerlendirilmesinde hekim sayısının en fazla girdi olarak kullanılması sağlık hizmetlerinin odak noktasında hekimlerin yer almakta olduğunu göstermektedir. Analizin kullanımında girdi ve/veya çıktı yaklaşımlı modellerin kullanımında farklı görüşler bulunmakta olduğu görülmektedir. Bu noktada karar biriminin yapısının model seçiminde önemli bir unsur olduğu söylenebilir. VZA Türkiye’de sağlık alanında verimlilik ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Bu makalenin ilk hali 01-03-2020 tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd/issue/53376/487169 

Kaynakça

 • Ateş, H. ve Kırılmaz, H. (2005). Sağlık Personelinin Performans Yönetimine İlişkin Görüşleri Üzerinde Kişisel Faktörlerin Etkileri. Amme İdaresi Dergisi, 48 (4) s.97-128.
 • Akdal, Ertürk, S. (2013). Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi Ve Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Bölgesel Etkinlik Analizi Uygulaması. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Aksezer, Ç. S. (2016). A Nonparametric Approach for Optimal Reliability Allocation in Health Services. International Journal of Quality & Reliability Management. International Journal of Quality & Reliability. 33(2), 284-294.
 • Altın, F. (2014). Sağlık Sektöründeki İşletmelerin Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi-Evaluating Pre And Post Financial Crisis Performances of Companies in Health Sector With Data Envelopment Analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 163-185.
 • Atmaca, E., Turan, F., Kartal, G., & Çiğdem, E. S. (2012). Ankara İli Özel Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2).
 • Ayanoğlu, Y., Atan, M., & Beylik, U. (2010). Hastanelerde Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü ve Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 2(2), 40-62.
 • Aydın, S. ve Demir, M. (2007). Sağlıkta Performans Yönetimi Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi. T.C. Sağlık Bakanlığı. Ankara.
 • Aytekin, S. (2011). Yatak İşgal Oranı Düşük Olan Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Performans Ölçümü: Bir Veri Zarflama Analizi Uygulaması. 30(1), 113-138.
 • Bal, V. (2013). Veri Zarflama Analizi ile Tıbbi Görüntü, Arşiv ve İletişim Sistemlerinin Devlet Hastaneleri Performansına Etkilerinin Araştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17), 31-50.
 • Bal, V., & Bilge, H. (2013). Eğitim ve Araştirma Hastanelerinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 1-14.
 • Bayraktutan, Y., & Pehlivanoğlu, F. (2012). Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 127 - 162.
 • Beylik, U. (2009). Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Karlılık - Verimlilik Analizleri ve Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Hastane İşletmeciliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Beylik, U., & Pekcan, Y. A. (2012). Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Etkinlik Analizleri ve Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, 3(1), 119- 156.
 • Beylik, U., Kayral, İ. H., & Naldöken, Ü. (2015). Sağlik Hizmet Etkinliği Açisindan Kamu Hastane Birlikleri Performans Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39(2), 203-224.
 • Beylik, U., Öner, N., & Akca, N. (2015). Türkiye’de Sağlık Hizmeti Faaliyetlerinin Performansı Üzerine Bir Değerlendirme: Şehirlerarası Karşılaştırma.
 • Bircan, H. (2011 ). Veri Zarflama Analizi ile Sivas İli Merkez Sağlık Ocaklarının Etkinliğinin Ölçülmesi. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1),331-347.
 • Bircan, H., İskender, A., & Babacan, A. (2006). Sivas İlindeki Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Verimlilik Analizi. EKEV Akademi Dergisi, 10, 323-340.
 • Boz, C. ve Önder, E. (2017). OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemi Performanslarının Değerlendirilmesi (The Health System Performance Evaluation of OECD Countries). Sosyal Güvence Dergisi. 6(11), 24-61.
 • Bulğurcu, B., & Özdemir, P. (2015). Geçiş Ekonomilerinde Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bir İnceleme. Ege Academic Review, 15(4), 523-537.
 • Business Dictionary. 30.09.2018 tarihinde Erişim adresi: http://www.businessdictionary.com/definition/performance.html. Erişim tarihi: 30.09.2018
 • Cansel, A., Benli, Y. K., & Bozoklu, Ç. P. (2016). Measuring The Effectiveness of Performance-Based Budgeting with DEA: Ministry of Health In Turkey 1. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 7(23), 60.
 • Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A. Y. ve Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology, and Applications. New York: Springer Science & Business Media.
 • Cognos, I. (2008). Performance management in healthcare. White paper. 30.09.2018 tarihinde https://www-07.ibm.com/solutions/au/healthcare/pdf/IBM_ Cognos_white_paper_performance_management_in_healthcare.pdf adresinden erişildi.
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M., ve Zhu, J. (2004). Data envelopment analysis. In Handbook on data envelopment analysis. Springer. Boston, MA.
 • Cooper, W. W., Seiford, L. M., ve Zhu, J. (2011). Data envelopment analysis. In Handbook on data envelopment analysis. Second Edition. Springer. Boston, MA.
 • Çağlar, A., & Gülel, F. E. (2015). Sağlık hizmetlerinden memnuniyet: etkinlik ve mekansal etkileşim analizi. Journal of Life Economics. 2, 29-58.
 • Çakmak, M., Öktem, M. K. ve Ömürgönülşen, U. (2009). Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 12(1), 1-36.
 • Çalışkan, S., & Girginer, N. (2016). Türkiye’deki Hastanelerin Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. EconWorld2016@ImperialCollege Proceedings. 10-12 August, 2016; London, UK.
 • Çelik, T., & Esmeray, A. (2014). Kayseri’deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinlişinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya Isletme Fakültesi Dergisi, 6(2).
 • Demirci, S. F. (2005). Verimlilik Bilinci ve Kültürünün İşlevselliği, Değişime Katkısı. Verimlilik Dergisi. 3(0), 27-48.
 • Doğan, N. Ö. (2014). Measuring The Efficiency of Primary Healthcare Organizations in the Cappadocia Region Using Data Envelopment Analysis. Data Envelopment Analysis and Performance Measurement, 273.
 • Doğan, N. Ö., & Gencan, S. (2014). VZA/AHP Bütünleşik Yöntemi İle Performans Ölçümü: Ankara’daki Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama. Gazi Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 16(2), 88.
 • Ehrgott, M., Holder, A., ve Nohadani, O. (2018). Uncertain Data Envelopment Analysis. European Journal of Operational Research. 268(1), 231-242.
 • Emil, F., Yılmaz, H. H., Yazıhan, N., & Tunca, D. (2013). Türkiye›de Sağlık Politikaları ve Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bazı Gözlemler. Ankara Üniversitesi Yayınları. Ankara.
 • Erdoğan, M., & Yıldız, B. (2015). Sağlık İsletmelerinde Finansal Oranlar Aracılığıyla Performans Ölçümü: Hastanelerde Bır Uygulama. Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal, 6(9), 129.
 • Erinç, M. S. (2013). Bir ilin aile Hekimlerinin Veri Zarflama Analizi İle Performanslarını Değerlendirme Çalışması (Master’s thesis, Halk Sağlığı Enstitüsü). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Erol, E. D., & Güneş, İ. (2014). Türkiye’de İllerin Sağlık Etkinliklerinin Analizi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-19.
 • Ersoy, K., Kavuncubasi, S., Ozcan, Y. A., & Harris II, J. M. (1997). Technical Efficiencies of Turkish Hospitals: DEA Approach. Journal of Medical Systems, 21(2), 67-74.
 • Gencan, S., & Doğan, N. Ö. (2014). Hastanelerin performansının veri zarflama analizi/analitik hiyerarşi prosesi bütünleşik yöntemi kullanılarak değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Nevşehir.
 • Girginer, N., Köse, T., & Uçkun, N. (2015). Efficiency Analysis of Surgical Services by Combined Use of Data Envelopment Analysis and Gray Relational Analysis. Journal of medical systems, 39(5),56.
 • Gok, M. S., & Altındağ, E. (2015). Analysis of the Cost and Efficiency Relationship: Experience in the Turkish Pay for Performance System. The European Journal of Health Economics, 16(5), 459-469.
 • Gülcü, A., & Tutar, H. (2004). Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle SSK Hastanelerinde Görece Verimlilik Analizi: Yönetim Ve Organizasyon İlkeleri Açısından Bir Değerlendirme. Verimlilik Dergisi, (1). 51-83.
 • Gülcü, A., Özkan, Ş., & Tutar, H. (2004). Devlet Hastanelerinin 1998-2001 Yılları Arası Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Görece Verimlilik Analizi: Yönetim ve Organizasyon İlkeleri Açısından Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(3-4), 397-421.
 • Güler, M., Doğan, Ö. İ., & Erdem, S. (2017). Sağlık Kuruluşları Performansının Veri Zarflama Analizi ile İncelenmesi ve Bir Uygulama. Verimlilik Dergisi, (4), 169-185.
 • Gülsevin, G., & Türkan, A. H. (2012). Afyonkarahisar hastanelerinin etkinliklerinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2), 1-8.
 • Hollingsworth, B. ve Peacock, S. J. (1999). Efficiency Measurement in Health and Health Care. Routledge. New York.
 • İleri, H. (1999). Verimlilik, Verimlilik ile İlgili Kavramlar ve İşletmeler Açısından Verimliliğin Önemi. Sosyal Bilimler MYO Dergisi. 1(2), 9-24.
 • Karsak, E. E., & Karadayi, M. A. (2017). Imprecise DEA Framework for Evaluating Health-Care Performance of Districts. Kybernetes. 46(4), 706-727.
 • Keskin, Ö. K., & Orhaner, E. (2017). Public Hospıtals and Special Hospitals Efficiency Effect Factors (Ankara Provınce Sample). International Journal of Health Management and Tourism, 2(2), 19-36.
 • Kirigia, J. M. (Ed.). (2015). Efficiency of Health System Units in Africa: A Data Envelopment Analysis. University of Nairobi Press.
 • Kocakalay, Ş., ve Işık, A. (2003). Veri Zarflama Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. (005), 163-171.
 • Kocaman, A. M., Mutlu, M., Bayraktar, D., & Araz, Ö. M. (2012). OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemlerinin Etkinlik Analizi. Engineer & the Machinery Magazine, 23(4),14-31.
 • Koçgil, O. D., Beyan, T. ve Baykal, N. (2014). Sağlık Bakımı Performans Ölçümü İçin Bir Karşılaştırma Aracı Önerisi ve Türkiye Sağlık Bakım Sistemine Uygulanması.
 • Kutlar, A., & Salamov, F. (2016). Azerbaycan Kamu Hastanelerinin Etkinliğinin VZA Uygulaması ile Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (31), 1-17.
 • McIntyre, D., Rogers, L. ve Heier, E. J. (2001). Overview, History, and Objectives of Performance Measurement. Health Care Financing Review. 22(3), 7-21.
 • Mettler, T. ve Rohner, P. (2009). Performance Management in Health Care: the Past, the Present, and the Future. 9. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik (WI2009) – Wiens.
 • Murray, C. J. L. ve Evans, B. (2003). Health Systems Performance Assessment: Debates, Methods and Empiricism. World Health Organization. The USA.
 • Narcı, H. Ö., Ozcan, Y. A., Şahin, İ., Tarcan, M., & Narcı, M. (2015). An Examination of Competition and Efficiency for Hospital Industry in Turkey. Health Care Management Science, 18(4), 407-418.
 • Öksüzkaya, M. (2017). Sağlık Sektöründe Bölgeler Arası Etkinliğin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(10), 280-300.
 • Özata, M. (2004). Sağlık Bilişim Sistemlerinin Hastane Etkinliğinin Artırılmasında Yeri ve Önemi Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. Konya.
 • Özata, M., & Sevinç, İ. (2010). Konya’daki Sağlık Ocaklarının Etkinlik Düzeylerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 77-87.
 • Özdemir, A. (2009). Hizmet Sektörü Etkinliğinin Makro Düzeyde İncelenmesi: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Sağlık Sektörü Üzerine Bir Analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33), 189-205.
 • Öztürk, E. G. (2016). Health System Performance in OECD Countries: Data Envelopment Analysis (Master›s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Hacettepe University Institute of Social Sciences Department of Economics. Ankara.
 • Pakdil, F., Akgül, S., Doruk, T. Ç., & Keçeci, B. (2010). Kurumsal Performans Yönetiminde Veri Zarflama Analizi Sonuçlarının Kullanımı: Üniversite Hastaneleri Karşılaştırması. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Iı. Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2. Ankara. 133-143.
 • Şahin, I., & Özcan, Y. A. (2000). Public Sector Hospital Efficiency for Provincial Markets in Turkey. Journal of Medical Systems, 24(6), 307-320.
 • Sarı, Z. (2015). Veri Zarflama Analizi ve Bir Uygulama. (2015). Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Sebetci, Ö., & Uysal, İ. (2017). The Efficiency of Clinical Departments in Medical Faculty Hospitals: A Case Study Based on Data Envelopment Analysis. International Journal of Computer Sciences and Engineering, 5(7), 1-8.
 • Sezen, B., & Gök, M. S. (2009). Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Hastane Verimliliklerinin İncelenmesi. METU Studies in Development, 36(2), 383.
 • Söyler, H. & Koç, A. (2014). Bir Kamu Hastanesi İçin Acil Servis Simülasyonu ve Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 115-132.
 • Sülkü, S. N. (2011). Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Kamu Hastanelerinin Verimliliği Üzerine Etkileri. Maliye Dergisi, 160, 242-268.
 • Şahin, İ. (2008). Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(1), 1-48.
 • Şantaş, F. (2016). Technıcal Effıcıency of Gynecology and Obstetrıcs Hospıtals in Turkey: Measurement by Data Envelopment Analysis. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(34),372-382.
 • Şenel, T., & Gümüştekin, S. (2015). Samsun’daki Hastanelerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesinde Veri Zarflama Analizi Kullanılması. International Anatolia Academic Online Journal/Science Journal, 3(2),53-60.
 • Şener, C. (2013). Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Endeks İle Avrupa Birliği Ülkelerinin Sağlık Performanslarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Şener, M., & Yiğit, V. (2017). Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 26(1), 266-290.
 • Şenol, O., & Gençtürk, M. (2017). Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 29(4), 265-286.
 • T. C. Sağlık Bakanlığı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı Resmi Web Sayfası. 01.10.2018 tarihinde https:// khgmverimlilikkalitedb.saglik.gov.tr/TR,33756/tarihcemiz.html. Adresinden erişildi.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları. 02.10.2018 tarihinde https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/ Eklenti/4107,skguygulamalaripdf.pdf adresinden erişildi.
 • Taşlıdere, S., Saraçoğlu, G. V., & Topçu, B. (2017). Tekirdağ’da Bir İlçenin Aile Hekimliği Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Namık Kemal Tıp Dergisi, 5(2): 75-82.
 • Tavzar, İ. (2014). Tıbbi Atık Harcamalarında Etkinlik: Eskişehir İli Hastanelerinde Bir Uygulama Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.
 • Temur, Y. (2010). İllerin Gelişmişlik Derecelerine Göre Hastanelerin Etkinlik Analizi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 29(2), 1-22.
 • Temür, Y., & Bakırcı, F. (2008). Türkiye’de Sağlık Kurumlarının Performans Analizi: Bir VZA Uygulaması. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 262.
 • Tetik, S. (2003). İşletme Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 10(2), 221-230.
 • Timor, M., & Lorcu, F. (2010). Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 21(65), 25-46.
 • Uğurluoğlu, Ö ve Çelik, Y. (2005). Sağlık Sistemleri Performans Ölçümü, Önemi ve Dünya Sağlık Örgütü Yaklaşımı. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 8(1), 3-29.
 • Usta, Z. (2012). Türkiye’deki Kamu Hastanelerinin Etkinlik Analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Samsun.
 • Uyar, M., Şahin, T. K. (2015). Konya İl Merkezindeki Sağlık Ocaklarının Verimliliğinin Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 14 (1),1-6.
 • Yeşilaydın, G., & Alptekin, N. (2016). Bulanık Veri Zarflama Analizi İle OECD Ülkelerinin Sağlık Alanındaki Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Sosyoekonomi, 24(4).
 • Yeşilyurt, M. E. (2007). Genel Hastanelerin Etkinlik, Girdi Tıkanıklığı ve Aylak Girdi Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 391-414.
 • Yeşilyurt, M. E. (2007). Türkiye’de Eğitim Hastanelerinin Etkinlik Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 61-74.
 • Yeşilyurt, M. E., & Yeşilyurt, F. (2007). Poliklinik ve Doğum Hizmeti Veren Hastanelerde Girdi Tıkanıklığı Ve Aylak Girdiler. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (28). 127-140.
 • Yeşilyurt, Ö., & Salamov, F. (2017). Türk Devletleri Sağlık Sistemlerinde Etkinliğin ve Etkinliğe Etki Eden Faktörlerin Süper Etkinlik ve Tobit Modelleriyle Değerlendirilmesi. In III. IBANESS Congress Series-Edirne/Turkey (pp. 852-863).
 • Yıldırım, H. H. (2005). Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülke Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Performans Analizi: Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama. Verimlilik Dergisi, (4).9-46.
 • Yıldız, B. (2013). Sağlık İşletmelerinde Finansal Performansı Etkileyen Unsurlar ve Finansal Performansın Ölçülmesi: Hastanelerde Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi. Erzurum.
 • Yiğit, V. (2016). Bir Üniversite Hastanesinin Tıbbı Bölümlerinin Teknik Verimlilik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 199-214.
 • Yiğit, V. (2016). Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi: Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 9-16.
 • Yiğit, V. (2017). Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Hekimlerin Teknik Verimliliği: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama. Electronic Journal of Social Sciences, 16(62), 854-866.
 • Yiğit, V., & Esen, H. (2017). Pabon Lasso Modeli ve Veri Zarflama Analizi İle Hastanelerde Performans Ölçümü. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 26-32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Özlem GÜDÜK Bu kişi benim 0000-0003-0929-1302

Emrah ÖNDER 0000-0002-0554-1290

Yayımlanma Tarihi 2 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 18 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÜDÜK, Ö., & ÖNDER, E. (2021). Düzeltme: Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Veri Zarflama Analizi İle Yapılan Çalışmalar. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 18(1), 109-160.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi