Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇALIŞAN DOSTU HASTANE: GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 31 - 52, 27.09.2023

Öz

Hastanecilik hizmetleri sunumunda sistemin etkin bir şekilde çalışmasında en önemli faktör insan kaynakları yönetimidir. İnsan kaynakları yönetiminde güvenlik boyutu, stratejik bir faktörüdür. Sağlık çalışanlarının çalışma refahı, çalışan güvenliği ve memnuniyetinin sağlanması ile artacaktır. Böylece sağlık kurumlarının hizmet sunum kalitesi, etkinliği ve verimliliği artacaktır. Bu kapsamda Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde çalışan dostu hastane eylem planı hazırlanıp uygulamalar yapılmıştır. Önce güvenlik mantığı ile işyeri ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik risk değerlendirmeleri yapılıp, eylem planı kapsamında uygunsuzluklar belirlendi. Belirlenen uygunsuzlukları düzeltmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Ayrıca çalışanın kuruma bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde çalışan güvenliği kapsamındaki göstergelerde iyileşmeler, çalışan memnuniyet anketlerinde de memnuniyet oranlarının arttığı görüldü. Bu çalışma ile çalışan dostu hastane olmanın çalışanların iş doyumunu, kuruma bağlılığını ve memnuniyetini artırdığı görüldü. Sağlık çalışanlarında çalışan dostu uygulamalarının zenginleştirilerek yaygınlaşması önerildi.

Teşekkür

Çalışmaya destek veren Şehitkamil Devlet Hastanesi Yönetimine ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Aldem, M., Arslan, T., Fatma, K., Ayşe S. (2013), Sağlık profesyonellerinde çalışan güvenliği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 11(2), 60-67
 • Ardahan, M., Konal, E. (2017). Hemşirelikte yöneticilik ve liderlik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 140-147
 • Aydın, S., Seren, H. S. (2021). Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerde güvenlik iklimi algısı’nın belirlenmesi. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 241-255
 • Boyacı, Ç. A., Selim, A. (2022). Assessment of occupational health and safety risks in a turkish public hospital using a two-stage hesitant fuzzy linguistic approach. Environmental Science and Pollution Research, 29, 36313-36325. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/s11356-021-18191-x . Bulut, A., Ünal, E., Şengül, H. (2020). Bir kamu hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1),1-22
 • Chaulagain, N., Khadka, D. K. (2012). Factors influencing job satisfaction among healthcare professionals at tilganga eye centre, kathmandu. Nepal, Internatıonal Journal of Scıentıfıc & Technology Research, 1(11), 32-36
 • Gul, M., Ak, M. F., Guneri, A. F. (2016). Occupational health and safety risk assessment in hospitals: A case study using two-stage fuzzy multi-criteria approach. Human And Ecologıcal Rısk Assessment, 23(2), 187–202. Erişim adresi: https://doi.org/10.1080/10807039.2016.1234363
 • Gul, M., Ak, M. F., Guneri, A. F. (2018). A new fine-kinney-based risk assessment framework using fahp-fvıkor incorporation. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 53, 3-16. Erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2017.08.014
 • Gül, A. (2015). Sağlık çalışanlarında örgüt güvenlik iklimi ve çalışan güvenliği arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir alan çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği.
 • Gürer, A. (2018). Employee safety in health services. Journal of Health Services and Education, 2(1), 9-14. DOI: 10.26567/JOHSE.2018142107
 • Janicijevic, I., Seke, K., Djokovic, A., Filipovic, J. (2013), Healthcare workers satisfaction and patient satisfaction – Where is the linkage?, Hippokratia, 17(2), 157-162
 • Kahraman, G., Özyiğit, G., Sıdıka, K. (2016). Hastanelerin radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp biriminde çalışan sağlık personelinin çalışan güvenliği konusundaki farkındalığı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 305-324
 • Kolo, E. S. (2018). Job satisfaction among healthcare workers in a tertiary center in kano. Northwestern Nigeria. Niger J Basic Clin Sci, 15(1), 87-91
 • Menevşe, E., Tiftik, A. M. (2015). Biyokimya laboratuvarlarında görev yapan sağlık personeli koruyucu iş güvenliğine yeterli özeni gösteriyor mu? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, 3(1), 34-43
 • Oturakçı, M., Dağsuyu, C. (2017). Risk değerlendirmesinde bulanık fine‐kinney yöntemi ve uygulaması. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1),17-25
 • Özdemir, Ç., Hamide, N., Çakır, R., Küçükali, R. (2019). Sağlık yöneticilerinin liderlik özellikleri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 2892-2907. DOI: 10.26466/opus.555047
 • Öztürk, H., Babacan, E., Anahar, Ö. E. (2012). Hastanede çalışan sağlık personellerinin güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 252-268
 • Papathanasiou, I. V., Kleisiaris, C. F., Tsaras, K., Fradelos, E., Evangelos C., Kourkouta, L. (2015), General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences Between Employees in Medical and Mental Health Sector, Mater Sociomed, Vol.27, No.4, pp. 225-228, DOI: 10.5455/msm.2015.27.225-228
 • Roopalekha, Jathanna, Melisa, R.D., Geena, Mary, Latha, K.S. (2011). Determinants of job satisfaction among healthcare workers at a tertiary care hospital. Online Journal of Health and Allied Sciences, 10(3), 1-3
 • Songur, L., Kaplan, A., Doğan, F., Baysal, T., Şahin, B., Bucak, İ. H. (2018), Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi, VII Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 10-13 Ocak, Antalya
 • Taş, A., Önder, E. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 17-30
 • Tenmak Klv-005. Radyasyon alanlarının sınıflandırılmasına ilişkin kılavuz, RSGD-KLV-005 (Rev.1). Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu. Erişim adresi: https://www.tenmak.gov.tr/
 • Tutar, H., Nam, S., Nam, D. (2019). İş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün belirleyicileri: Gemi inşa sanayi üzerine bir araştırma. International European Journal of Managerial Research Dergisi, 3(4), 99-118
 • Wiegmann, D. A., Zhang, H., Von Thaden, T., Sharma, G.., Mitchell, A.(2002). A synthesis of safety culture and safety climate research, technical report ARL-02-3/FAA02-2. Aviation Research Lab Institute of Aviation, Erişim adresi: https://www.nrc.gov/docs/ML1025/ML102500649.pdf
 • Van den Berg, T.L.J., Alavinia, S.M., Bredt, F.J., Lindeboom, D., Elders, L.A.M., Burdorf, A. (2008), The İnxuence of Psychosocial Factors at Work and Life Style on Health and Work Ability Among Professional Workers, Int Arch Occup Environ Health, Vol.81, pp.1029–1036, DOI 10.1007/s00420-007-0296-7
 • Yıldız, S., Yalman, F. (2015). Sağlık işletmelerinde yalın uygulamalar üzerine genel bir literatür taraması. Uluslararası Sağlık yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(1), 5-20.
 • Yılmaz, H., Karahan, A. (2010). Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Uşak’ta bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 145-158
 • Yurdakosh, K., Unalan, D. (2017). Risk analysis and determination of risk prevention methods in ıntensive care units. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Khazar University Press, pp.32-47. DOI: 10.5782/kjhss.2017.32.47
 • Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik. (2012, 5 Temmuz). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 28344). Erişim adresi: https://www. mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16332&MevzuatIliski=0&source XmlSearch=iyonla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1
 • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik. (24 Ocak, 2017). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 29958). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23271&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. (28 Temmuz, 2013). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 28721). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/aramasonuc?AranacakMetin=%C3%87ALI%C5%9EANLARIN%20G%C3%9CR%C3%9CLT%C3%9C%20%C4%B0LE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20R%C4%B0SKLERDEN%20KORUNMALARINA%20DA%C4%B0R%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K
Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 2, 31 - 52, 27.09.2023

Öz

Kaynakça

 • Aldem, M., Arslan, T., Fatma, K., Ayşe S. (2013), Sağlık profesyonellerinde çalışan güvenliği. Tıp Araştırmaları Dergisi, 11(2), 60-67
 • Ardahan, M., Konal, E. (2017). Hemşirelikte yöneticilik ve liderlik. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 140-147
 • Aydın, S., Seren, H. S. (2021). Bir kamu hastanesinde çalışan hemşirelerde güvenlik iklimi algısı’nın belirlenmesi. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 241-255
 • Boyacı, Ç. A., Selim, A. (2022). Assessment of occupational health and safety risks in a turkish public hospital using a two-stage hesitant fuzzy linguistic approach. Environmental Science and Pollution Research, 29, 36313-36325. Erişim adresi: https://doi.org/10.1007/s11356-021-18191-x . Bulut, A., Ünal, E., Şengül, H. (2020). Bir kamu hastanesinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 23(1),1-22
 • Chaulagain, N., Khadka, D. K. (2012). Factors influencing job satisfaction among healthcare professionals at tilganga eye centre, kathmandu. Nepal, Internatıonal Journal of Scıentıfıc & Technology Research, 1(11), 32-36
 • Gul, M., Ak, M. F., Guneri, A. F. (2016). Occupational health and safety risk assessment in hospitals: A case study using two-stage fuzzy multi-criteria approach. Human And Ecologıcal Rısk Assessment, 23(2), 187–202. Erişim adresi: https://doi.org/10.1080/10807039.2016.1234363
 • Gul, M., Ak, M. F., Guneri, A. F. (2018). A new fine-kinney-based risk assessment framework using fahp-fvıkor incorporation. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 53, 3-16. Erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.jlp.2017.08.014
 • Gül, A. (2015). Sağlık çalışanlarında örgüt güvenlik iklimi ve çalışan güvenliği arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir alan çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumları İşletmeciliği.
 • Gürer, A. (2018). Employee safety in health services. Journal of Health Services and Education, 2(1), 9-14. DOI: 10.26567/JOHSE.2018142107
 • Janicijevic, I., Seke, K., Djokovic, A., Filipovic, J. (2013), Healthcare workers satisfaction and patient satisfaction – Where is the linkage?, Hippokratia, 17(2), 157-162
 • Kahraman, G., Özyiğit, G., Sıdıka, K. (2016). Hastanelerin radyoloji, radyoterapi ve nükleer tıp biriminde çalışan sağlık personelinin çalışan güvenliği konusundaki farkındalığı, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(3), 305-324
 • Kolo, E. S. (2018). Job satisfaction among healthcare workers in a tertiary center in kano. Northwestern Nigeria. Niger J Basic Clin Sci, 15(1), 87-91
 • Menevşe, E., Tiftik, A. M. (2015). Biyokimya laboratuvarlarında görev yapan sağlık personeli koruyucu iş güvenliğine yeterli özeni gösteriyor mu? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, 3(1), 34-43
 • Oturakçı, M., Dağsuyu, C. (2017). Risk değerlendirmesinde bulanık fine‐kinney yöntemi ve uygulaması. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1(1),17-25
 • Özdemir, Ç., Hamide, N., Çakır, R., Küçükali, R. (2019). Sağlık yöneticilerinin liderlik özellikleri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 2892-2907. DOI: 10.26466/opus.555047
 • Öztürk, H., Babacan, E., Anahar, Ö. E. (2012). Hastanede çalışan sağlık personellerinin güvenliği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(4), 252-268
 • Papathanasiou, I. V., Kleisiaris, C. F., Tsaras, K., Fradelos, E., Evangelos C., Kourkouta, L. (2015), General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences Between Employees in Medical and Mental Health Sector, Mater Sociomed, Vol.27, No.4, pp. 225-228, DOI: 10.5455/msm.2015.27.225-228
 • Roopalekha, Jathanna, Melisa, R.D., Geena, Mary, Latha, K.S. (2011). Determinants of job satisfaction among healthcare workers at a tertiary care hospital. Online Journal of Health and Allied Sciences, 10(3), 1-3
 • Songur, L., Kaplan, A., Doğan, F., Baysal, T., Şahin, B., Bucak, İ. H. (2018), Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi, VII Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 10-13 Ocak, Antalya
 • Taş, A., Önder, E. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 17-30
 • Tenmak Klv-005. Radyasyon alanlarının sınıflandırılmasına ilişkin kılavuz, RSGD-KLV-005 (Rev.1). Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu. Erişim adresi: https://www.tenmak.gov.tr/
 • Tutar, H., Nam, S., Nam, D. (2019). İş kazalarının önlenmesinde güvenlik kültürünün belirleyicileri: Gemi inşa sanayi üzerine bir araştırma. International European Journal of Managerial Research Dergisi, 3(4), 99-118
 • Wiegmann, D. A., Zhang, H., Von Thaden, T., Sharma, G.., Mitchell, A.(2002). A synthesis of safety culture and safety climate research, technical report ARL-02-3/FAA02-2. Aviation Research Lab Institute of Aviation, Erişim adresi: https://www.nrc.gov/docs/ML1025/ML102500649.pdf
 • Van den Berg, T.L.J., Alavinia, S.M., Bredt, F.J., Lindeboom, D., Elders, L.A.M., Burdorf, A. (2008), The İnxuence of Psychosocial Factors at Work and Life Style on Health and Work Ability Among Professional Workers, Int Arch Occup Environ Health, Vol.81, pp.1029–1036, DOI 10.1007/s00420-007-0296-7
 • Yıldız, S., Yalman, F. (2015). Sağlık işletmelerinde yalın uygulamalar üzerine genel bir literatür taraması. Uluslararası Sağlık yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(1), 5-20.
 • Yılmaz, H., Karahan, A. (2010). Liderlik davranışı, örgütsel yaratıcılık ve işgören performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Uşak’ta bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 17(2), 145-158
 • Yurdakosh, K., Unalan, D. (2017). Risk analysis and determination of risk prevention methods in ıntensive care units. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Khazar University Press, pp.32-47. DOI: 10.5782/kjhss.2017.32.47
 • Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik. (2012, 5 Temmuz). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 28344). Erişim adresi: https://www. mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16332&MevzuatIliski=0&source XmlSearch=iyonla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1
 • İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik. (24 Ocak, 2017). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 29958). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23271&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 • Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik. (28 Temmuz, 2013). T.C. Resmi Gazete (Sayı: 28721). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/aramasonuc?AranacakMetin=%C3%87ALI%C5%9EANLARIN%20G%C3%9CR%C3%9CLT%C3%9C%20%C4%B0LE%20%C4%B0LG%C4%B0L%C4%B0%20R%C4%B0SKLERDEN%20KORUNMALARINA%20DA%C4%B0R%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0K

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makale
Yazarlar

Levent SONGUR 0000-0001-6393-5207

Ali KOÇAKGÖL

Cengiz DEDEOĞLU

M.nizamtettin YILDIZ

Yayımlanma Tarihi 27 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA SONGUR, L., KOÇAKGÖL, A., DEDEOĞLU, C., YILDIZ, M. (2023). ÇALIŞAN DOSTU HASTANE: GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ. Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi, 20(2), 31-52.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi