Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 42 - 52 2018-12-30

Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi
Determination of Obesity Frequency of Akdeniz University Employees

Kadriye AYDEMİR [1] , Alperen AKBULUT [2] , Hülya KAMARLI [3] , Tahir KILIÇ [4]


Obezite dünya nüfusunun üçte birinden fazlasını etkileyen, önemli sağlık, psikososyal ve ekonomik sonuçları olan ve büyük oranda önlenebilir, yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde görev yapan akademik ve idari personelin antropometrik özellikleri ve obezite sıklığını tespit edilerek üniversite çalışanlarının beslenme alışkanlıkları ve obezite sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Akdeniz Üniversitesi’ndeki akademik ve idari personelden uygun örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 350 personel (209 erkek, 141 kadın) katılmıştır. Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırma olarak planlanmış ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan onay alınmıştır. Araştırmada Obezite Bilgi Formu ve Antropometrik ölçümler (boy, ağırlık, bel ve kalça çevresi, vücut yağ, vücut kas, yağsız vücut kitlesi yüzdesi) alınarak veri toplanmıştır. Çalışmada, cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim durumuna, katılımcıların ağırlıklarının (BKİ’ye göre hesaplanan) değişip değişmediğini belirlemek için Ki-Kare testi ve uygun analizler kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların; VKİ ortalamaları (Erkek 27,46 ± 4,09- Kadın24,03 ± 4,32), Metabolizma yaş ortalamaları (Erkek 18,32 ± 17,57 - Kadın 4,34 ± 17,41), Bel-Kalça Oranı ortalamaları ise (Erkek,9325 ±,104: Kadın, 8322 ± ,080) olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Akdeniz Üniversitesi personelinin VKİ değerleri incelendiğinde normal ve fazla kilolu bir yapıya sahip oldukları, obeziteye görülme riskinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

Obesity is a common public health problem that affects more than a third of the world's population with significant health, psychosocial and economic consequences and is largely preventable. In this study, it is aimed to determine the eating habits and frequency of obesity by determining of anthropometric properties and frequency of obesity of the academic and administrative staff working in the Akdeniz University Campus. In the 2017-2018 academic year, 350 personnel (209 males, 141 females) were identified from the academic and administrative staff of Akdeniz University by appropriate sampling method. This study was planned as a descriptive and cross-sectional study and approval was obtained from Akdeniz University Faculty of Medicine Ethics Committee. Obesity Information Form and anthropometric measurements (height, weight, waist and hip circumference, body fat, body muscle, lean body mass) were collected in the study. In this study, Chi-Square test and appropriate analyzes were used to determine whether the participants' weights (calculated by BMI) were changed according to gender, age, marital status, educational status. According to the results of the study; BMI averages (Male 27,46 ± 4,09- Female24,03 ± 4,32), Mean of metabolism age (Male 18,32 ± 17,57 - Female 4,34 ± 17,41), Waist-Hip Ratio averages determined as (Male, 9325 ±, 104: Female, 8322 ±, 080). As a result, when the BMI values of the staff of Akdeniz University are examined, it is thought that they have a normal and overweight structure and the risk of obesity is high. 

 • Bahar, A. (2015). Adölesan yaş grubundaki bireylerde antropometrik ölçümler ve obeziteprevalansının araştırılması. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Hruby, A. Hu, FB. (2015). The Epidemiology of Obesity: A Big Picture. Pharmacoeconomics, 33(7), 673-89.
 • Erem, C. (2015). Prevalence of Overweight and Obesity in Turkey. IJC Metabolic & Endocrine, 8, 38-41 . Ercan, S., Dalları, YB., Onen, S., Engiz, O. (2012). Prevalance of obesity and associated risk factors among adolescents in Ankara, Turkey. J Clin Res Pediatr Endocrinol, 4(4):204-207.
 • Galuska, DA., Serdula, M., Pamuk, E., Siegel, PZ., Byers, T. (1996). Trends in overweight among US adults from 1987 to 1993: a multistate telephone survey. American Public Health Association, 86(12): 1729-1735.
 • Koç, N., Yardımcı, H. (2017). Evaluation of the Healthy Eating Index (HEI-2010) of Obese Adolescent Children: A Tertiary Hospital Experience. Turkish Journal of Pediatric Disease, 3: 155-162.
 • Obesity and Overweight Fact Sheet Geneva: World Health Organization; 2018 [Available from: http://who.int/mediacentre/factsheets/fs3117en/print.html.
 • Molarius, A. Seidell, JC. Sans, S. Tuomilehto, J. Kuulasmaa, K. (1999). Varying sensitivity of waist action levels to identify subjects with overweight or obesity in 19 populations of the WHO MONICA Project. J Clin Epidemiol. 52(12), 1213-24.
 • Strategy for Europe on nutrition, overweight and obesity related health issues. 2010.
 • Dünyada Obezitenin Görülme Sıklığı: T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Dairesi Başkanlığı .Erişim Tarihi: 13.11.2018, Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/obezite/dunyada-obezitenin-gorulme-sikligi.html.
 • National Center for Health Statistics. National Health and Nutrition Examination Survey. 2017.
 • Obesity and overweight. World Health Organization, Erişim Tarihi: 13.11.2018, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.
 • Sağlık Bakanlığı TSHGM. (2013). Türkiye Obezite İle Mücadele Ve Kontrol Programı 2014-2017. Ankara. Onat, A. (2003). Türkiye'de Obezitenin Kardiyovasküler Hastalıklara Etkisi. Türk Kardiyoloji Dergisi, 31(5), 279-89.
 • Satman, I. Yilmaz, T. Sengul, A. Salman, S. Salman, F. Uygur, S. (2002). Population-based study of diabetes and risk characteristics in Turkey: results of the turkish diabetes epidemiology study (TURDEP), Diabetes Care, 25(9) 1551-6.
 • Satman, I. (2010). TURDEP II Çalışma Grubu. TURDEP II Sonuçlar, 13-17 Ekim; Antalya.
 • Sekhar Kar, S., Dube, R., Sekhar Kar, S. (2014). Childhood obesity an insight into preventive strategies. Avıcenna Journal of Medicine,4(4): 88–93.
 • Ergin, I. Hassoy, H. Kunst, A. (2012). Socio-economic inequalities in overweight among adults in Turkey: a regional evaluation. Public Health Nutr, 15(1), 58-66.
 • Kutlutürk, F. Öztürk, B. Yıldırım, B. Özuğurlu, F. Çetin, İ. Etikan, İ.,Sazlıdere, H. Tetikçok, R. Akbaş, A. Şahin, İ. (2011).
 • Obesity Prevalence and Its Association with Metabolic Risk Factors Tokat Province Prevalence Study. Turkiye Klinikleri Journal Of Medical Sciences, 31(1): 156-163.
 • Sağlık Araştırması (Health Survey). (2010). In: Kurumu Tİ, editor: Ankara.
 • Hasuder Türkiye Sağlık Raporu (2012). Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar. 53
 • Tam A, A. Cakir, B. (2012). Birinci Basamakta Obeziteye Yaklaşım. Ankara Medical Journal, 12, 37-41.
 • Yılmaz, BÖ., Çiçek, B., Kaner, G. (2018). Kayseri İlindeki liselerde öğrenim gören adölesanlardaobezite düzeyinin ve ilişkili risk faktörlerinin belirlenmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 75(1): 77-88.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kadriye AYDEMİR
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Alperen AKBULUT
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hülya KAMARLI
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yazar: Tahir KILIÇ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 30 Aralık 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { sportive501895, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {42 - 52}, doi = {}, title = {Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Aydemir, Kadriye and Akbulut, Alperen and Kamarlı, Hülya and Kılıç, Tahir} }
APA Aydemir, K , Akbulut, A , Kamarlı, H , Kılıç, T . (2018). Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi . Sportive , 1 (1) , 42-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/501895
MLA Aydemir, K , Akbulut, A , Kamarlı, H , Kılıç, T . "Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi" . Sportive 1 (2018 ): 42-52 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/40676/501895>
Chicago Aydemir, K , Akbulut, A , Kamarlı, H , Kılıç, T . "Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi". Sportive 1 (2018 ): 42-52
RIS TY - JOUR T1 - Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi AU - Kadriye Aydemir , Alperen Akbulut , Hülya Kamarlı , Tahir Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 52 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sportive Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi %A Kadriye Aydemir , Alperen Akbulut , Hülya Kamarlı , Tahir Kılıç %T Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi %D 2018 %J Sportive %P -2667-632X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Aydemir, Kadriye , Akbulut, Alperen , Kamarlı, Hülya , Kılıç, Tahir . "Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi". Sportive 1 / 1 (Aralık 2018): 42-52 .
AMA Aydemir K , Akbulut A , Kamarlı H , Kılıç T . Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi. SPORTIVE. 2018; 1(1): 42-52.
Vancouver Aydemir K , Akbulut A , Kamarlı H , Kılıç T . Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi. Sportive. 2018; 1(1): 42-52.
IEEE K. Aydemir , A. Akbulut , H. Kamarlı ve T. Kılıç , "Akdeniz Üniversitesi Çalışanlarının Obezite Sıklığının Belirlenmesi", Sportive, c. 1, sayı. 1, ss. 42-52, Ara. 2018