Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 48 - 61 2020-09-01

İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ali Burak TOY [1] , Turhan TOROS [2] , Umut GÜNDOĞAN [3] , Emre ÖĞRAŞ [4] , Mehmet CETIN [5]


Bu araştırmada işitme engelli güreşçiler ile işitme engelli sedanter bireylerin benlik saygısı ve yaşam doyumu arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya 60 işitme engelli güreşçi (yaş= 19,41±3,99) ile 63 işitme engelli sedanter (yaş= 22,42±4,82) olmak üzere toplam 123 (yaş= 20,96±4,67) birey katılmıştır. Araştırmada; Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu Ölçeği” ve Arıcak (1999), tarafından geliştirilen “Benlik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Kişisel bilgilerin elde edilmesi için de hazırlamış olduğumuz “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra yapılan normallik testi sonucunda dağılımın normal bulunmamasıyla beraber 3 grup arasındaki farkı incelemek amacıyla Kruskal-Wallis H testi ve ilişki düzeylerini incelemek amacıyla Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. İşitme engelli güreşçilerde yaş ve yaşam doyumu arasında, deneyim değişkeni açısından benlik saygısı arasında anlamlı bir farklılıklar bulunmuştur. Sedanter bireylerin yaş ile benlik saygısı ve yaş ile depresif duygulanım alt boyutu ile pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, işitme engelli güreşçilerin yaşları arttıkça yaşam doyumunun arttığı, deneyim süreleri açısından yaşam doyumu puanları ve benlik saygısı alt boyutlarında farklılıkların olduğu görülmektedir. Sedanter işitme engelli bireylerin benlik saygısı ve yaşam doyumu puanları arasında yaş değişkeni açısından puanları açısından anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
İşitme Engelli, Güreş, Spor, Benlik Saygısı, Yaşam Doyumu
  • Açak, Mahmut., Oktay Kaya. (2016). "A Review of Self-Esteem of the Hearing Impaired Football Players." Universal Journal of Educational Research 4.3 s.524-530. Açak, Mahmut. (2011). “İşitme Engelli Ve İşitme Engelli Olmayan Futbolcuların Benlik Saygıları Ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi. Aksaray, S. (2003). Ergenlerde Benlik Saygısı Geliştirmede Beceri eğitimi ve Aktivite Merkezli Programların Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Aktaş, İ. (2014). Farklı Branşlarda Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. s. 6-13 Arıcak O. T. (1999). Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısı ve Mesleki Benlik Saygısının Geliştirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Bat-Chava, Y. (1993). Antecedents Of Self-Esteem İn Deaf People: A Meta-Analytic Review. Rehabilitation Psychology, 38, 221–234. Bentall, R.P ve Taylor JL. (2006). Psychological Processes and Paranoia: İmplications For Forensic Behavioural Science. Behav Sci Law, 24, p.277-294. Campbell JD. (1990). Self-esteem and clarity of the self-concept. Journal of Personality and social psychology, 59, p.538. Crowe, TV. (2003). Self-esteem scores among deaf college students: An examination of gender and parents’ hearing status and signing ability. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 8, p.199–206. Cooper, AF. (1976). Deafness and Psychiatric İllness. BJ Psychiatry, 129, p.216-26 Çayır, K. Ergün, M. (2014). “Ders Kitaplarında Engellilik”. secbir.org/images /haber/2012/07/derskitaplarindaengellilik_rapor.pdf (Erişim Tarihi:08.03.2017) Deci, Edward L., Richard M. Ryan. (2000). “The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behavior”, Psychological Inquiry, Vol.1, p.227–268. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., ve Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71–75. Dunn JM ve Fait H. (1997). Special Physical Education:Adapted,individualized, developmental Seventh Edition, Iowa Dubuque Brownand Benchmark, s.22. Eichsteadt C.B., Lavay, B.W. (1995). Physical Activity for Individuals with Metal Retardation Compaign, Illinois, s.47. Emerton RG. (1996). Marginality, Biculturalism, And Social İdentity Of Deaf People. In I. Parasnis (Ed.), Cultural and Language Diversity And The Deaf Experience. p. 136–145. Jambor E, Elliott M. (2005). Self-Esteem And Coping Strategies Among Deaf Students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education vol. 10 no. 1 p:63-81 İzgiç F., Akyüz G. (2001). Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi ve beden imgesi ile benlik saygısı arasındaki ilişkilerin araştırılması. 3P Dergisi, 9, s.592-598. Karakoç, Ö. (2010). İşitme Engelli Milli Sporcular ile Spor yapmayan işitme engellerin benlik saygısı düzeylerinin araştırılması. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. s.54-62. Lane, H. (1992). The Mask of Benevolence. Vintage Books. New York. Macit, O., Bülent KAL, Özlem ÇAKMAK, Aybuke POLAT. (2015). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Öğrenim Gören Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Benlik Saygıları İle Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. 8 Ulusal Spor bilimleri Öğrenci Kongresi Kitapçığı. Mersin s.251. Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of gerontology. Mekolichick, J. (2001). Self-Esteem Among Amateur Bodybuilders: A Quantitative Examination. Sociology of Sport Online-Sosol, 4: s.1-11 Mollaoğulları, H., A. EC. (2014). Spor Yapan Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi, s.135-143. Pavot, W., Diener, E. D., Colvin, C. R., & Sandvik, E. (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for the cross-method convergence of well-being measures. Journal of personality assessment, 57(1), 149-161. Pavot, W., & Diener, E. (2009). Review of the satisfaction with life scale. In Assessing well-being (pp. 101-117). Springer, Dordrecht. Serin, Nergüz, Bulut., Berrin Özbulak. (2006). “Okul İdarecilerinin Duygusal Zeka Beceri Düzeyleri İle Yaşam Doyumunu Yöneticilik Deneyimleri Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi”, Uluslar arası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyum Bildiri Kitabı, İzmir:Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, s. 23-30. Schlesinger HS. (2000). A Developmental Model Applied To Problems Of Deafness. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5, p.349–361. Şahin, Şener. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri, Mersin: Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şimşek, Eylem. (2011). Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi. Tekdemir, Ş. Ç. (2013). Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin Obezite Polikliniğine Başvuran Obez Bireylerin Beden Algılarının Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi Tiryaki, Ş., Erdil G., Acar M., Emlek Y. (1991). Sporcu ve sporcu olmayan gençlerin kişilik Özellikleri. Spor Hekimliği Dergisi, 26, s.19-23 Toy, Ali Burak., Turhan Toros. (2015). Güreşçilerin yaşam doyumlarının Yaş ve deneyim açısından incelenmesi. 8. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı. Mersin. s.119 Yarkın, Eda. (2013). “Temel Psikolojik İhtiyaçların Karşılanma Düzeyinin İlişki Doyum ve Yaşam Doyum Düzeyine Katkısının İncelenmesi”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Yegül I. B. (1999). Liseli Erkek Sporcular ile Sporcu Olmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Atletik Yeterlik Puanlarının Karsılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yetim, Ü. (1991). Reliability and validity of Satisfaction with Life Scale in Turkish form. In 6th National Psychology Conference, Istanbul, Turkey. Yiğit, Ruhi. Bülent Dilmaç. Engin Deniz. (2011). “İş ve Yaşam Doyumu: Konya Emniyet Müdürlüğü Alan Araştırması”, Polis Bilimleri Dergisi, sayı.133, s.1-18. Yıldız, M., Çapar, B. (2010). Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 10, Sayı 1. Yıldız, M. (2012). Öğretmen Adaylarının Benlik Saygısı ve Kişilik Özelliklerinin Sahip Oldukları Değerler Açısından İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Burak TOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Yazar: Turhan TOROS
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Umut GÜNDOĞAN
Kurum: MERSİN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Emre ÖĞRAŞ
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet CETIN
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2020

Bibtex @araştırma makalesi { sportive703421, journal = {Sportive}, issn = {}, eissn = {2667-632X}, address = {sportivescience@gmail.com}, publisher = {Ahmet UZUN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {48 - 61}, doi = {}, title = {İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Toy, Ali Burak and Toros, Turhan and Gündoğan, Umut and Öğraş, Emre and Cetın, Mehmet} }
APA Toy, A , Toros, T , Gündoğan, U , Öğraş, E , Cetın, M . (2020). İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Sportive , 3 (2) , 48-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53615/703421
MLA Toy, A , Toros, T , Gündoğan, U , Öğraş, E , Cetın, M . "İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" . Sportive 3 (2020 ): 48-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sportive/issue/53615/703421>
Chicago Toy, A , Toros, T , Gündoğan, U , Öğraş, E , Cetın, M . "İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sportive 3 (2020 ): 48-61
RIS TY - JOUR T1 - İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Ali Burak Toy , Turhan Toros , Umut Gündoğan , Emre Öğraş , Mehmet Cetın Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sportive JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 61 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-632X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sportive İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Ali Burak Toy , Turhan Toros , Umut Gündoğan , Emre Öğraş , Mehmet Cetın %T İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2020 %J Sportive %P -2667-632X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Toy, Ali Burak , Toros, Turhan , Gündoğan, Umut , Öğraş, Emre , Cetın, Mehmet . "İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sportive 3 / 2 (Eylül 2020): 48-61 .
AMA Toy A , Toros T , Gündoğan U , Öğraş E , Cetın M . İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. SPORTIVE. 2020; 3(2): 48-61.
Vancouver Toy A , Toros T , Gündoğan U , Öğraş E , Cetın M . İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sportive. 2020; 3(2): 48-61.
IEEE A. Toy , T. Toros , U. Gündoğan , E. Öğraş ve M. Cetın , "İşitme Engelli Güreşçiler ile İşitme Engelli Sedanter Bireylerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Sportive, c. 3, sayı. 2, ss. 48-61, Eyl. 2020