Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 133 - 150, 14.12.2020

Öz

Kaynakça

 • Acar, M. C. (2006). Kamu yapıları üretiminde yap-işlet-devret modelinin irdelenmesi havalimanı terminal binaları örneklemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • ACRP (Airport Cooperative Research Program) (2007). Innovative Finance and Alternative Sources of Board of Revenue for Airports, Research Report of Transportation Research Board.
 • Alıcı, A. ve Battal, Ü. (2018). Türkiye’de Havalimanı Proje Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, Bilimsel Araştırmalar Kitabı-İktisadi ve İdari Bilimler II, Chapter: Bölüm 8, Publisher: Akademisyen Yayınevi.
 • http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_001.pdf, s.6, (Erişim Tarihi: 05.01.2015)
 • Bastı, E. (2013). Türkiye’de Şirketler Kesiminin Doğrudan Finansman Yoluyla Kaynak Sağlaması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30, 185-194.
 • Başar, M. (2000). Proje finansmanında bir araç olarak yap-işlet-devret modeli ve İzmit Büyükşehir Belediyesi su temin projesinde modelin uygulanışı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Benli, F., Topuz, G., & Ceviz, E. (2014). Kamu Özel Ortaklığı İle Yapılan Entegre Sağlık Kampüsü Projelerinin Mali Analizi Ve Riske Maruz Değer (Var) Metodolojisi Altında Kur Riski Ölçümlemesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (28), 209-226.
 • Demirkıran M., Yardan E. D. ve Yorulmaz M. (2013) İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamalarının İletişim Doyumlarına Olan Etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5(2): 322-334.
 • Gatti, S. (2013). Project finance in theory and practise. England: Elsevier http://www.icholding.com.tr/Upload/BasinBulten/icafinansman-03-09-2013.pdf, Erişim Tarihi: 18.11.2020
 • https://sygm.saglik.gov.tr/TR,33960/sehir-hastaneleri.html, Erişim Tarihi: 06.12.2020
 • İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi (2013). Ulaşım Yatırımlarının Finansmanı Çalıştayı
 • Kaya, E. ve diğeleri, (2005). Havaalanlarında Yap İşlet Devret Uygulamaları: Antalya ve Atatürk Havalimanlarındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1649.
 • Llanto, G. M. (2008). Build-Operate-Transfer For Infrastructure Development: Lessons From The Philippine Experience. ERIA Research Project Report 2007-2. http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/PDF%20No.2/No.2-part3-11.BUILD-OPERATE.pdf (Erişim Tarihi:21.06.2015).
 • Lynch, P. (1997). Financial modelling for project finance, London: Euromoney Merna, A. Chu, Y. And Al-Thani, F.F. (2010). Project finance in construction: a structured guide to assessment, USA: Wiley-Blacwell.
 • Özkan, C. (2010). Project Financing Model In Airport Terminal Management Sector With Empirical Studies. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Revilio, E. (2012). Financing Future Infrastructure, EU 2020 and Long Term Financing. http://www.eib.org/epec/resources/presentations/psf-06062012-presentationcdp.pdf, (Erişim Tarihi: 24.11.2015)
 • TAV Airport (2014). Project and structured finance at TAV, TAV presentation.
 • UBAK (2005). Ulaştırma projeleri finansman modelleri. Ulaştırma Ana Plan Stratejisi Sonuç Raporu
 • UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) (1996). Guidelines for infrastructure development through build-operate-transfer (BOT) projects.
 • Uysal, B., Yorulmaz,M. (2018). Sağlıkta Kalite Standartları Ve Bilişsel Mahremiyet. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 16, 2018, ss. 24-33.
 • Uysal, Y. (2019). Kamu-Özel İşbirliği (Yap-Kirala-Devret) Modeli ve Şehir Hastanelerinin Sağlık Hizmetlerindeki Değişim ve Dönüşüm Üzerine Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (3), 877 – 898.
 • Yescombe, E.R. (2014). Principles of project finance. USA: Elsevier Yıldırım, M. A. (2006). Proje finansmanı uygulamaları ile bir sektörün geliştirilmesi (hidro elektrik santral uygulaması). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Yorulmaz, M. (2019). An Overview of Health Tourism, (Editör) Meciar, M., Gökten, K. ve Eren, A. A.: Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect içinde (ss.343-354) London: IJOPEC Publication Limited.

TÜRKİYEDE ŞEHİR HASTANELERİ PROJE FİNANSMAN YAPISI

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 133 - 150, 14.12.2020

Öz

Sağlık endüstrisinin en önemli ayağını teşkil eden hastaneler, 2000’li yılların ortasına kadar kamu tekelinde yapılan hastaneler, kamu kaynaklarının kısıtlı ve yetersiz olması ve kamu yatırımlarının özelleştirmelere olan rağbeti neticesinde son yıllarda özellikle şehir hastanelerinin yapımı özel sektör yatırımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de son yıllarda artan kamu-özel-işbirliği çerçevesinde yapılan hastane projelerinin artışı ve buna paralel olarak artan finansman yükü kamu ve özel sektör açısından bazı sorunlara neden olabilmektedir. Bu yatırımların en önemli özelliği yatırımı gerçekleştirmek için bilanço dışı finansal kaynaklardan faydalanılmasıdır. Projenin büyüklüğüne ve yapısına bağlı olarak birçok tarafın biraraya gelmesi gerekmektedir. Dolayısıyla taraflar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri düzenleyen mevzuat, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için son derece önemlidir. Aynı zamanda proje tutarının büyüklüğü, finansman kaynaklarının bulunması, yatırımın zamanında bitmesi ve borçlanma oranlarının yüksek olması gibi faktörler projenin gerçekleştirilmesinde bir takım riskler ve sorunlar doğurabilmektedir. Bu kapsamda şehir hastaneleriyle ilgili proje finansman yapısı ortaya konularak, Türkiye’deki şehir hastaneleriyle ilgili güncel durumdan bahsedilmektedir.

Kaynakça

 • Acar, M. C. (2006). Kamu yapıları üretiminde yap-işlet-devret modelinin irdelenmesi havalimanı terminal binaları örneklemesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi
 • ACRP (Airport Cooperative Research Program) (2007). Innovative Finance and Alternative Sources of Board of Revenue for Airports, Research Report of Transportation Research Board.
 • Alıcı, A. ve Battal, Ü. (2018). Türkiye’de Havalimanı Proje Finansmanında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma, Bilimsel Araştırmalar Kitabı-İktisadi ve İdari Bilimler II, Chapter: Bölüm 8, Publisher: Akademisyen Yayınevi.
 • http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_001.pdf, s.6, (Erişim Tarihi: 05.01.2015)
 • Bastı, E. (2013). Türkiye’de Şirketler Kesiminin Doğrudan Finansman Yoluyla Kaynak Sağlaması. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30, 185-194.
 • Başar, M. (2000). Proje finansmanında bir araç olarak yap-işlet-devret modeli ve İzmit Büyükşehir Belediyesi su temin projesinde modelin uygulanışı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Benli, F., Topuz, G., & Ceviz, E. (2014). Kamu Özel Ortaklığı İle Yapılan Entegre Sağlık Kampüsü Projelerinin Mali Analizi Ve Riske Maruz Değer (Var) Metodolojisi Altında Kur Riski Ölçümlemesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (28), 209-226.
 • Demirkıran M., Yardan E. D. ve Yorulmaz M. (2013) İl Sağlık Müdürlüğü Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamalarının İletişim Doyumlarına Olan Etkisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5(2): 322-334.
 • Gatti, S. (2013). Project finance in theory and practise. England: Elsevier http://www.icholding.com.tr/Upload/BasinBulten/icafinansman-03-09-2013.pdf, Erişim Tarihi: 18.11.2020
 • https://sygm.saglik.gov.tr/TR,33960/sehir-hastaneleri.html, Erişim Tarihi: 06.12.2020
 • İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi (2013). Ulaşım Yatırımlarının Finansmanı Çalıştayı
 • Kaya, E. ve diğeleri, (2005). Havaalanlarında Yap İşlet Devret Uygulamaları: Antalya ve Atatürk Havalimanlarındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1649.
 • Llanto, G. M. (2008). Build-Operate-Transfer For Infrastructure Development: Lessons From The Philippine Experience. ERIA Research Project Report 2007-2. http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/PDF%20No.2/No.2-part3-11.BUILD-OPERATE.pdf (Erişim Tarihi:21.06.2015).
 • Lynch, P. (1997). Financial modelling for project finance, London: Euromoney Merna, A. Chu, Y. And Al-Thani, F.F. (2010). Project finance in construction: a structured guide to assessment, USA: Wiley-Blacwell.
 • Özkan, C. (2010). Project Financing Model In Airport Terminal Management Sector With Empirical Studies. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Revilio, E. (2012). Financing Future Infrastructure, EU 2020 and Long Term Financing. http://www.eib.org/epec/resources/presentations/psf-06062012-presentationcdp.pdf, (Erişim Tarihi: 24.11.2015)
 • TAV Airport (2014). Project and structured finance at TAV, TAV presentation.
 • UBAK (2005). Ulaştırma projeleri finansman modelleri. Ulaştırma Ana Plan Stratejisi Sonuç Raporu
 • UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) (1996). Guidelines for infrastructure development through build-operate-transfer (BOT) projects.
 • Uysal, B., Yorulmaz,M. (2018). Sağlıkta Kalite Standartları Ve Bilişsel Mahremiyet. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi Sayı: 16, 2018, ss. 24-33.
 • Uysal, Y. (2019). Kamu-Özel İşbirliği (Yap-Kirala-Devret) Modeli ve Şehir Hastanelerinin Sağlık Hizmetlerindeki Değişim ve Dönüşüm Üzerine Etkileri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14 (3), 877 – 898.
 • Yescombe, E.R. (2014). Principles of project finance. USA: Elsevier Yıldırım, M. A. (2006). Proje finansmanı uygulamaları ile bir sektörün geliştirilmesi (hidro elektrik santral uygulaması). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Yorulmaz, M. (2019). An Overview of Health Tourism, (Editör) Meciar, M., Gökten, K. ve Eren, A. A.: Economic and Business Issues in Retrospect and Prospect içinde (ss.343-354) London: IJOPEC Publication Limited.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Derleme Makaleleri
Yazarlar

Abdulkadir ALICI (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4796-6385
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 6 Kasım 2020
Kabul Tarihi 10 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Alıcı, A. (2020). TÜRKİYEDE ŞEHİR HASTANELERİ PROJE FİNANSMAN YAPISI . Selçuk Sağlık Dergisi , 1 (2) , 133-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/58230/836731