Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN YAŞ EVLİLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 12 - 24, 26.04.2021

Öz

Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin erken yaş evliliklere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversitenin Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 508 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, ebeveynlerine ilişkin özellikleri ve erken evliliğe ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan veri toplama formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler, yüzde değerler ve ki kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 20,8±2,30’dır. Öğrencilerin %28,7’si birinci sınıf, %61,4’ü kadın, çoğunluğunun (%82,9) Güneydoğu Anadolu Bölgesinde doğduğu belirlenmiştir. Öğrencilerinin tamamına yakınının (%96,3) erken evlilikleri doğru bulmadıkları belirlenmiştir. Araştırmaya dahil olan öğrencilerin %88’i erken yaş evliliklerin toplumsal bir sorun olduğu, %81,9’u erken evliliklerin eğitim düzeyi düşük ailelerle görüldüğü, %81,1’i kadın sağlığını olumsuz etkilediği görüşüne katıldıkları saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetleri ile erken evliliklere ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur (p>0.005). Sonuç: Araştırmamızda hemşirelik öğrencilerinin tamamına yakınının erken yaş evlilikleri doğru bulmadıkları ve çoğunluğunun erken yaş evliliklerin toplumsal bir sorun ve istismar davranışı olarak ifade ettikleri saptanmıştır.

Kaynakça

 • Referans 1. Aktepe, E., & Atay, İ.M. (2017). Çocuk gelinler ve psikososyal sonuçları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(4), 410-420.
 • Referans 2. Anık, M., & Barlin, R. (2017). Türkiye'de Çocuk gelin sorunu: Balıkesir örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 1827 – 1841.
 • Referans 3. Atik, D., Kuşcu, K.H., Özcan, Y.U., & Kuşcu, F.N. (2018). Üniversite öğrencilerinin erken yaşta evlilik hakkında bilgi ve görüşlerinin incelenmesi. Journal of Current Researches, 8(1), 16-28.
 • Referans 4. Aydemir, E. (2011). Evlilik mi evcilik mi? erken yaşta ve zorla yaptırılan evlilikler çocuk gelinler uluslararası stratejik araştırmalar kurumu, Sosyal Araştırmalar Merkezi; UŞAK 11-08.
 • Referans 5. Aydın, D., & Akay, B. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin erken evlilik ve çocuk gelinler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Clin Exp Health Sci. 7 (2), 39-44.http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537221
 • Referans 6. Boran, P., Gökçay, G., Devecioğlu, E., & Eren, T. (2013). Çocuk gelinler. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26 (2), 956- 686.
 • Referans 7. Bulut, S., Gürkan, A., & Sevil, U. (2008). Adölesan gebelikler. Aile ve Toplum Dergisi, 10 (4), 37-44.
 • Referans 8. Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, Ç.S., & Sanıyaman, S. (2015). Çiçeklerin kaderi: Türkiye'de kadınların erken yaşta evlenmesi üzerine nitel bir çalışma. Bilig, (73), 63-98.
 • Referans 9. Coşkun, A.M., Şenturan, L., Çayır, G. & Yakıt, E. (2016). Çocuk gelinler sorununa toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi. International Journal Of Human Sciences, 13 (1), 1107-1122.
 • Referans 10. Çocuk Koruma Kanunu Madde 3a. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf Erişim Tarihi:24.02.2020
 • Referans 11. Duman, N., & Nur, C.B. (2019). Evlilikte Çocuk Evlilik veya Çocuk Geline Psikososyal Bir Bakış. Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi, 4(2), 268-277.
 • Referans 12. Evgin, D., Caner, N., Küçük Öztürk, G., & Calpbinici, P. (2018). Üniversite öğrencilerinin erken yaş evlilikler ve çocuk gelinler hakkındaki görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (55), 481-489
 • Referans 13. Envuladu, E.A., Umaru, R.J., Iorapuu, N.O., Osagie, I.A., Okoh, E.O., & Zoakah, A.I. (2016). Determinants and effect of girl child marriage: a cross sectional study of school girls in plateau state, Nigeria. International Journal of Medicine and Biomedical Research. 5 (3), 122-129
 • Referans 14. Gezer, T.Y. (2018). Erken yaşta evlenen kadınların evlilik süreçleri, deneyimleri ve sonraki yaşamları üzerine nitel bir çalışma. Türk Sosyal Bilimler Derneği, 2 (1), 2-38.
 • Referans 15. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı; 2019.
 • Referans 16. Kaptanoğlu, İ.Y., & Ergöçmen, B. (2012). Çocuk gelin olmaya giden yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15,129-161.
 • Referans 17. Kavlak, O., Ünsal, A.Ş., Yaşar, Ö., & Tok, Y.N. (2018). Üniversite öğrencilerinin erken yaşta evlilik hakkında bilgi ve görüşlerinin incelenmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 27 (1), 37-44.
 • Referans 18. Keskinoglu, P., Bilgic, N., Pıçakçıefe, M., & Şimşek, H. (2007). Türk adölesan annelerin perinatal sonuçları ve risk faktörleri. Journal of Pediatric Adolescent Gynecology, 20 (1), 19-24.
 • Referans 19. Matlabi, H., Rasouli, A., Hamedi, B.H., Faraghi, D.A., & Khazemi, B. (2013). Factors responsible for early and forced marriage in Iran. Science Journal of Public Health, 1(5), 227-229
 • Referans 20. Ova, N. (2014). Türkiye'deki çocuk gelinlerde yazılı basında temsilciler. Selçuk İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. 8 (2), 238-262.
 • Referans 21. Özcebe, H., & Biçer, B.K. (2013). Önemli bir kız ve kadın sorunu: çocuk evlilikler. Türk Pediatri Arşivi, 48, 86-93.
 • Referans 22. Soylu, N., & Ayaz, M. (2013). Adli değerlendirme için sevk edilen genç evli kızların sosyodemografik özellikleri ve psikolojik değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14 (2),136-144.
 • Referans 23. Şen, S., & Kavlak, O. (2011). Çocuk gelinler: erken yaşta evlilikler ve adölesan gebeliğe yaklaşım. Aile ve Toplum Dergisi, 12 (7), 35-44.
 • Referans 24. Türk Ceza Kanunu. https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html Erişim Tarihi:24.02.2020
 • Referans 25. Türk Medeni Kanunu Madde 124. Kanun Numarası: 4721. http://http:// www.nvi.gov.tr/Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/pdf/turk_ kanunu_medenisi.pdf Erişim Tarihi:20.01.2021
 • Referans 26. UNICEF Child marriage is a violation of human rights, but is all too common: unicef data: monitoring the situation of children and women 2018 http://data.unicef.org/childprotection/child-marriage.
 • Referans 27. United Nations Population Fund. (UNFPA). Marrying too Young: End Child Marriage. 2012; New York: UNFPA.
 • Referans 28. Yakıt, E., & Coşkun, A.M. (2014). Çocuk evliliğinin sosyal bir bakış açısından gerçeği: Hemşirenin ve ebenin sorumluluğu. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 11 (3), 3-10.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gülfiya BEBİTOVA
Mersin üniversitesi
0000-0003-1551-9633
Türkiye


Tuba GÜNER EMÜL (Sorumlu Yazar)
Mersin üniversitesi
0000-0002-6284-9419
Türkiye

Destekleyen Kurum bulunmamaktadır
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 26 Ocak 2021
Kabul Tarihi 8 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Bebitova, G. & Güner Emül, T. (2021). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN YAŞ EVLİLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ . Selçuk Sağlık Dergisi , 2 (1) , 12-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/62011/867843