Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ALGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 25 - 41, 26.04.2021

Öz

Amaç: Bu çalışma gelecekte sağlık politikalarının belirlenmesinde etkileri olabilecek sağlık yönetimi bölümü okuyan öğrencilerinin genel ve özel sağlık sigortalarına yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi kamuya bağlı bir üniversitenin sağlık yönetimi bölümünde okuyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 125 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplamada Sağlık Sigortası Algısı Ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS istatistik programında analiz edilmiştir. Bulgular: Veriler normal dağılım göstermediği için verilerin analizinde nonparametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışmada katılımcıların 5’li likert tipi bir ölçek olan ölçekten aldıkları puan ortalaması 3,10 ±0, 49 olarak bulunmuştur. Ayrıca genel ve özel sağlık sigorta algısının sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda sağlık yönetimi öğrencilerinin politika belirleme ve planlama yetkinliklerini geliştirmek için eğitim müfredatlarına konu ile ilgili derslerin eklenmesi önerilmiştir. Ayrıca sosyal güvenlik ile ilgili eğitim ve çalışmaların yapılması önerisinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Alpar, R. (2014). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik-Güvenilirlik, (3. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Avşar, N. (2010). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ay, S. (2017). Türkiye’de Bireylerin Gelir Durumuna Uygun Sağlık Sigortası Modeli Önerisi: Almanya Sağlık Sigortası Sistemi ile Mukayeseli Olarak, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü, İstanbul.
 • Bostancı, Y. (2008). “Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1), 145-173.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (28. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çezik, F. L. (2015). Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürünün Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekinci, N. (2018). Ankara İlinde Yaşayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Getzen, T. E. (2013). Health Economics and Financing, John Wiley & Sons, Inc 5th Ed.
 • Güngör, G. (2007). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalarında Satış, Pazarlama ve Ürün Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
 • Güzel, A., Okur, A. R. ve Caniklioğlu, N. (2018). Sosyal Güvelik Hukuku, 17. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Hıdıroğlu, S., Önsüz, M. F., Sülün, S., Topuzoğlu, A. ve Karavuş, M. (2009). “Ümraniye İlçesinde Birinci Basamakta Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeyi”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(3), 245-251.
 • İnce, (2014). Ankara'da Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Semt Polikinliğine Başvuran Hastaların Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, S. (2010). 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Yürürlüğe Giren Genel Sağlık Sigortası Ve Uygulanmasından Doğabilecek Muhtemel Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kırımlı, F. (2013). Özel Hastanelerde Özel Sağlık Sigortası İşleyişi ve Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırmızı E. ve Hüseyinli, N. (2019). “Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum, 2019/2: 1203-1236.
 • Mossialos, E., ve Dixon, A. (2002). Funding Health Care inEurope: Weighing up the Options. Elias Mossialos et al (eds.), Funding Health Care: Options for Europe içinde (272-300), Buckingham – Philadelphia: Open University Press.
 • Orhaner, E. (2014). Türkiye’de Sağlık Sigortası. (1. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Pusatlı, A. (2006). Sağlık Sigortası, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, (2016). http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/gss_tescil_sureci, Erişim tarihi: 09.03.2021
 • Tapan, B. (2008). Genel Sağlık Sigortasının Sürdürülebilirliği İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Gerekliliği, Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tatar, F. 1996. Sağlık Hizmetleri Finansman Kaynakları. Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları.
 • Teke, F. (2011). Sigorta Şirketlerinde İç Denetim Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuaç, P. (2009). Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Aile Hekimliği: Hukuki Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Uzun, S. (2015). Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ünal, A. (2019). “Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmeti Kullanımı: Bir Alan Araştırması”, International Social Sciences Studies Journal, 5(53): 7490-7498.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri, (4. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yenimahalleli Yaşar, G. (2019). “Genel Sağlık Sigortasının Tam Kapsayıcılık Düzeyi: On Yıllık Değerlendirme”. Çalışma Ortamı, 162, 20-23.
 • Yıldız, U. (2012). Özel Sağlık Sigortacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerden Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Yiğit, F. (2007). Özel Sağlık Sigortası Olmayan Kişilerde Genel Sağlık Ve Özel Sağlık Sigortacılığına Bakış, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

A RESEARCH ON THE MEASUREMENT OF HEALTH MANAGEMENT STUDENTS' PERCEPTIONS OF GENERAL AND PRIVATE HEALTH INSURANCE

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 25 - 41, 26.04.2021

Öz

Purpose: This study was carried out to determine the perceptions of the students studying in the health management department about the general and private health insurances, which may have an impact on determining health policies in the future. Methods: The sample of the study consisted of 125 students studying in the health management department of a public university and agreeing to participate in the study. The Health Insurance Perception Scale was used to collect data. The data obtained in the study were analyzed in the SPSS statistical program. Results: Since the data do not show a normal distribution, nonparametric tests were used in the analysis of the data. In the study, the average score that the participants got from the scale, which is a 5-point Likert-type scale, was found to be 3.10 ± 0.59. In addition, it was determined that the perception of general and private health insurance differed according to their socio-demographic characteristics (p <0.05). Conclusion: In line with these results, it was suggested to add subject-related courses to the education curriculum in order to improve the policy-making and planning competencies of health management students. In addition, training and studies on social security were suggested.

Kaynakça

 • Alpar, R. (2014). Uygulamalı İstatistik ve Geçerlilik-Güvenilirlik, (3. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Avşar, N. (2010). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ay, S. (2017). Türkiye’de Bireylerin Gelir Durumuna Uygun Sağlık Sigortası Modeli Önerisi: Almanya Sağlık Sigortası Sistemi ile Mukayeseli Olarak, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü, İstanbul.
 • Bostancı, Y. (2008). “Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1), 145-173.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. (28. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çezik, F. L. (2015). Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürünün Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ekinci, N. (2018). Ankara İlinde Yaşayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Getzen, T. E. (2013). Health Economics and Financing, John Wiley & Sons, Inc 5th Ed.
 • Güngör, G. (2007). Türkiye’de Özel Sağlık Sigortalarında Satış, Pazarlama ve Ürün Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
 • Güzel, A., Okur, A. R. ve Caniklioğlu, N. (2018). Sosyal Güvelik Hukuku, 17. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Hıdıroğlu, S., Önsüz, M. F., Sülün, S., Topuzoğlu, A. ve Karavuş, M. (2009). “Ümraniye İlçesinde Birinci Basamakta Görevli Sağlık Çalışanlarının Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Bilgi Düzeyi”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(3), 245-251.
 • İnce, (2014). Ankara'da Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Semt Polikinliğine Başvuran Hastaların Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kaya, S. (2010). 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Yürürlüğe Giren Genel Sağlık Sigortası Ve Uygulanmasından Doğabilecek Muhtemel Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Kırımlı, F. (2013). Özel Hastanelerde Özel Sağlık Sigortası İşleyişi ve Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kırmızı E. ve Hüseyinli, N. (2019). “Sosyal Güvenlik Hakkının Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme”, Çalışma ve Toplum, 2019/2: 1203-1236.
 • Mossialos, E., ve Dixon, A. (2002). Funding Health Care inEurope: Weighing up the Options. Elias Mossialos et al (eds.), Funding Health Care: Options for Europe içinde (272-300), Buckingham – Philadelphia: Open University Press.
 • Orhaner, E. (2014). Türkiye’de Sağlık Sigortası. (1. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Pusatlı, A. (2006). Sağlık Sigortası, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, (2016). http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/gss_tescil_sureci, Erişim tarihi: 09.03.2021
 • Tapan, B. (2008). Genel Sağlık Sigortasının Sürdürülebilirliği İçin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Gerekliliği, Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tatar, F. 1996. Sağlık Hizmetleri Finansman Kaynakları. Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları.
 • Teke, F. (2011). Sigorta Şirketlerinde İç Denetim Ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tuaç, P. (2009). Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Aile Hekimliği: Hukuki Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Uzun, S. (2015). Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ünal, A. (2019). “Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmeti Kullanımı: Bir Alan Araştırması”, International Social Sciences Studies Journal, 5(53): 7490-7498.
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri, (4. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yenimahalleli Yaşar, G. (2019). “Genel Sağlık Sigortasının Tam Kapsayıcılık Düzeyi: On Yıllık Değerlendirme”. Çalışma Ortamı, 162, 20-23.
 • Yıldız, U. (2012). Özel Sağlık Sigortacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerden Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Yiğit, F. (2007). Özel Sağlık Sigortası Olmayan Kişilerde Genel Sağlık Ve Özel Sağlık Sigortacılığına Bakış, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fuat KORKMAZER (Sorumlu Yazar)
Muş Alparslan Üniversitesi
0000-0002-2734-7309
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 20 Mart 2021
Kabul Tarihi 26 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Korkmazer, F. (2021). SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ALGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Selçuk Sağlık Dergisi , 2 (1) , 25-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/62011/900310