Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 PANDEMİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 42 - 64, 26.04.2021

Öz

Amaç: Araştırma, Covid-19 pandemisi ile ilgili Ocak 2020-Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye’de yayımlanmış olan lisansüstü tezlerde pandemiye yönelik genel eğilimi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dâhil edilecek tezlere, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden ulaşılmıştır. Excel ortamında bir form hazırlanmış ve “Covid-19, Koronavirüs, Pandemi, Salgın” terimleri ile yapılan tarama sonucunda ulaşılan tezler formda belirlenen gruplara işlenmiştir. Kodlama sonucu elde edilen veriler yüzde ve sayı olarak tablolar halinde sunulmuştur. Ayrıca, tezlerin ele aldığı konulara göre içerik analizi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmanın amacı doğrultusunda, 28’sı yüksek lisans, 26’sı uzmanlık tezi olmak üzere toplam 54 lisansüstü tez incelenmiştir. Bu tezlerden sadece birinin “izinsiz/ulaşılamayan” olduğu, diğer tüm tezlerin ise ”izinli/ulaşılabilir” olduğu görülmüştür. 2020 yılında 43, 2021 (Nisan ayına kadar) yılında ise 11 tez yazılmıştır. Tezlerden 42 tanesi devlet, 12 tanesi de vakıf üniversitelerinde yazılmıştır. Sonuç: Araştırmada toplam, 13 farklı çalışma grubu tespit edilmiştir. En fazla çalışılan grubun; “hastaneye gelenler-yatanlar” ; en az çalışılan grupların da, “huzurevindeki yaşlı bireyler, üst düzey banka yöneticileri” ve “öğretmenler” olduğu görülmüştür. Veri toplama tekniklerine göre; en çok “anket”, en az “gözlem” kullanılmıştır. Tezlerde en çok ele alınan konuların; “sağlığa yönelik etkiler/riskler”, en az ise yalnızca bir çalışmada ele alınan, “olumlu ruhsal belirtiler” olduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • Acar, Y. (2020). “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 14. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Çobanoğlu, N. (2020). “Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi”, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25(Ek Sayı 1), 36-42.
  • Erdem, İ. (2020). “Koronavirüse (Covid-19) Karşı Türkiye’nin Karantina ve Tedbir Politikaları”, Electronic Turkish Studies, 15(4), 377-388.
  • Gencer, N. (2018). “Din Psikolojisi Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler (2012-2018) Üzerine Bir Değerlendirme”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(34), 731 – 762.

A REVIEW ON POSTGRADUATE THESES (2020-2021) ABOUT THE COVID 19 PANDEMIC IN TURKEY

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 42 - 64, 26.04.2021

Öz

Purpose: This study aims to determine the overall trend of the postgraduate theses on Covid-19 pandemic, published between January 2020-March 2021 in Turkey. Methods: This study was carried out using one of the qualitative research methods, the case study design.The theses to be included in the study were accessed through the database of the YÖK (HEC Higher Education Council) National Theses Center. First of all, an excell form was prepared and then the theses reached as a result of the screening with the terms "Covid-19, Coronavirus, Pandemic, Epidemic" were processed into the groups determined in the form. As a result of the coding, the data obtained were shown in tables as percentages and numbers. In addition, content analysis was made according to the topics covered by the theses. Findings: In line with the purpose of the research, a total of 54 postgraduate theses, 28 of which were master's thesis and 26 of which were specialty theses, were examined. Only one of these theses was "unauthorized/inaccessible", and all other theses were "authorized/accessible". 43 theses were written in 2020 and 11 theses in 2021 (until April). 42 of the theses were written in state universities and 12 in foundation universities. Results: A total of 13 different study groups were identified in the study. While the most studied group is"outpatients-hospitalized patients", the least studied groups are “elderly individuals in the nursing home, senior bank managers” and “teachers”. According to data collection techniques; "questionnaire method" was used the most and "observation method" was used the least. The most discussed topics in the theses are "health effects/risks", and the least "positive mental symptoms".

Kaynakça

  • Acar, Y. (2020). “Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 14. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Çobanoğlu, N. (2020). “Bireysel, Profesyonel, Toplumsal, Bilimsel ve Siyasal Etiği Yeniden Sorgulatan COVID-19 Pandemisi”, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 25(Ek Sayı 1), 36-42.
  • Erdem, İ. (2020). “Koronavirüse (Covid-19) Karşı Türkiye’nin Karantina ve Tedbir Politikaları”, Electronic Turkish Studies, 15(4), 377-388.
  • Gencer, N. (2018). “Din Psikolojisi Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezler (2012-2018) Üzerine Bir Değerlendirme”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(34), 731 – 762.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Aysel TEKGÖZ OBUZ (Sorumlu Yazar)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6738-5449
Türkiye


Nevzat GENCER
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9619-8119
Türkiye


Rasim BABAHANOĞLU
HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6538-0329
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 2 Nisan 2021
Kabul Tarihi 12 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tekgöz Obuz, A. , Gencer, N. & Babahanoğlu, R. (2021). COVID-19 PANDEMİSİ KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Selçuk Sağlık Dergisi , 2 (1) , 42-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssd/issue/62011/908650