Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gastronomy Festivals in the Development of Gastronomy Tourism and Current Situation of Turkey

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 91 - 108, 29.06.2021

Öz

Gastronomy festivals, which are evaluated within the scope of event tourism, have recently become a more studied area in the development of gastronomic tourism. Nowadays, especially when touristic activities are diversified, many destinations have started to organize many festivals to host tourists outside of seasonal features. Among these festivals, gastronomic festivals have also become events where tourists participate more for new experiences. The main aim of gastronomy festivals is to introduce products belonging to both a national and international level. Some destinations in the world, especially with the food culture they offer are referred, Turkey was later discovered the importance of tourism and gastronomy work in this direction has gained speed. The recent increase in gastronomy festivals has been a natural result of tourists who want to know the culinary culture of their destinations. For this reason, many festivals organized in many regions, the wealth of cuisine has started to be used as an attraction power for tourism. Literature searching technique was used in the study. According to data obtained from studies in Turkey, gastronomy festivals have been adopted especially in in the southern. In this context, an evaluation of gastronomy tourism has been made within the scope of gastronomic festivals.

Kaynakça

 • BUCAK, T. & ARACI Ü.E. (2013) Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (30), 203-216.
 • BÜYÜKŞALVARCI, A. & AKKAYA, A. (2018). The evaluation of gastronomy festivals as events tourism. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 67, 452-467.
 • CANKÜL, D. & DEMİR, İ. (2018). Travel agencies and gastronomy tourism: Case of IATA member a-class travel agencies. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1 (1), 3-10.
 • CÖMERT, M. & ÇETİN, K. (2017). Gastronomi temalı yerel festivaller üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (54), 1092-1101.
 • GETZ, D. & BROWN, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: A demand analysis. Tourism Management, 27, 146-158.
 • GİRİTLİOĞLU, İ., OLCAY, A. & ÖZEKİCİ, Y.K. (2015). Bir turizm çeşitliliği olarak festival etkinliklerinin sınıflandırılması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (13), 306-323.
 • GÖKDENİZ, A., ERDEM, B., DİNÇ, Y. & OĞUZ, S.Ç. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(1), 14-29.
 • İRİGÜLER, F., ÖZDOĞAN, O.N. (2017). Food festivals as a gastronomic event and attendees motivations: the case of international Urla Artichoke Festival, İzmir.
 • KÜÇÜKKÖMÜRLER, S., ŞİRMAN, N.M. & SEZGİN, A.C. (2018). Dünyada ve Türkiye’de gastronomi turizmi. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2 (2), 78-85.
 • LEE, I. & ARCODIA, C. (2011). The role of regional food festivals for destination branding. International Journal of Tourism Research, 13 (4), 355-367.
 • ÖZDEMİR, G., ALTINER, D.D. (2019). Gastronomi kavramları ve gastronomi turizmi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 1-14.
 • PİRNAR, I., KURTURAL, S. & TUTUNCUOĞLU, M. (2019). Festivals and destination marketing: An Application from Izmir City. Journal of Tourism. Heritage & Services Marketing, 5 (1), 9-14.
 • SAĞLAMTAŞ, E. (2019). Kırsal alanlarda düzenlenen yemek festivallerinin sosyal boyutunun algılanan toplumsal katkıya etkisi: Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SEÇİM, Y. (2020). Gastronomy festivals in Turkey. Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector (ss. 223-234). Berlin: Peter Lang.
 • SERT, A.N. (2017). Yerel Halkın festivallerin başarı faktörlerini algılamalarına yönelik bir çalışma: Beypazarı örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 29-44.
 • SÜRENKÖK, A., BAGGIO, R. & CORIGLIANO, A.M. (2010). Gastronomy and Tourism in Turkey: The Role of ICTs. Information and Communication Technologies in Tourism, 20, 567-578.
 • ŞAHİN, G.G. & ÜNVER, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3 (2), 63-73.
 • ŞENGÜL, S. & GENÇ, K. (2016). Festival turizmi kapsamında yöresel mutfak kültürünün destekleyici ürün olarak kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23),79-89.
 • ŞENGÜL, S. & TÜRKAY, O. (2015). Bölge Restoran mönülerinin belirlenmesinde "yöresel mutfaklar" eğitiminin kullanılması: Mudurnu örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayısı 1-6, 44-61.
 • ÜNER, E.H. & ŞAHİN, G.G. (2016). Türkiye gastronomi turizmi potansiyelinin her şey dâhil satış sistemi içinde değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (3), 76-100.
 • YILMAZ, İ., ÇULLU, N. (2012). Nevşehir’de alternatif turizm potansiyeli ve turistik ürün çeşitlendirme üzerine bir araştırma, Çağ Üniversitesi 1. Doğu Akdeniz Turizmi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 içinde (ss. 185-202). Mersin, Mersin Üniversitesi Yayını.

Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 91 - 108, 29.06.2021

Öz

Etkinlik turizmi kapsamında değerlendirilen gastronomi festivalleri, son dönemlerde gastronomi turizminin gelişiminde daha fazla incelenen bir alan haline gelmiştir. Özellikle turistik faaliyetlerin çeşitlendiği günümüzde, birçok destinasyon mevsim özellikleri dışında da turistleri ağırlamak için birçok festival düzenlemeye başlamıştır. Bu festivaller içerisinde gastronomi festivalleri de turistlerin yeni deneyimler için daha çok katılım gösterdiği etkinlikler haline gelmiştir. Gastronomi festivallerinin temel amacı ise bölgesel ya da bölgeye özgü ürünleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmaktır. Dünyada bazı destinasyonlar özellikle sundukları yemek kültürü ile anılırken, Türkiye gastronomi turizminin önemini daha geç keşfetmiş ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Gastronomi festivallerinin son dönemlerde artış göstermesi, özellikle turistlerin gittikleri destinasyonların mutfak kültürünü tanımak istemelerinin doğal bir sonucu olmuştur. Bu nedenle birçok bölgede düzenlenmeye başlanan festivaller aracılığı ile mutfak zenginlikleri turizm için çekim gücü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmada literatür tarama tekniği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre Türkiye’de de özellikle güney bölgesinde gastronomi festival kültürünün yerleştiği söylenebilecektir. Bu kapsamda çalışmada gastronomi turizmine yönelik gastronomi festivalleri kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır.

Kaynakça

 • BUCAK, T. & ARACI Ü.E. (2013) Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (30), 203-216.
 • BÜYÜKŞALVARCI, A. & AKKAYA, A. (2018). The evaluation of gastronomy festivals as events tourism. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 67, 452-467.
 • CANKÜL, D. & DEMİR, İ. (2018). Travel agencies and gastronomy tourism: Case of IATA member a-class travel agencies. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 1 (1), 3-10.
 • CÖMERT, M. & ÇETİN, K. (2017). Gastronomi temalı yerel festivaller üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (54), 1092-1101.
 • GETZ, D. & BROWN, G. (2006). Critical success factors for wine tourism regions: A demand analysis. Tourism Management, 27, 146-158.
 • GİRİTLİOĞLU, İ., OLCAY, A. & ÖZEKİCİ, Y.K. (2015). Bir turizm çeşitliliği olarak festival etkinliklerinin sınıflandırılması: Türkiye üzerine bir değerlendirme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (13), 306-323.
 • GÖKDENİZ, A., ERDEM, B., DİNÇ, Y. & OĞUZ, S.Ç. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3(1), 14-29.
 • İRİGÜLER, F., ÖZDOĞAN, O.N. (2017). Food festivals as a gastronomic event and attendees motivations: the case of international Urla Artichoke Festival, İzmir.
 • KÜÇÜKKÖMÜRLER, S., ŞİRMAN, N.M. & SEZGİN, A.C. (2018). Dünyada ve Türkiye’de gastronomi turizmi. Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, 2 (2), 78-85.
 • LEE, I. & ARCODIA, C. (2011). The role of regional food festivals for destination branding. International Journal of Tourism Research, 13 (4), 355-367.
 • ÖZDEMİR, G., ALTINER, D.D. (2019). Gastronomi kavramları ve gastronomi turizmi üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 1-14.
 • PİRNAR, I., KURTURAL, S. & TUTUNCUOĞLU, M. (2019). Festivals and destination marketing: An Application from Izmir City. Journal of Tourism. Heritage & Services Marketing, 5 (1), 9-14.
 • SAĞLAMTAŞ, E. (2019). Kırsal alanlarda düzenlenen yemek festivallerinin sosyal boyutunun algılanan toplumsal katkıya etkisi: Yeşilüzümlü Kuzugöbeği Mantar Festivali örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SEÇİM, Y. (2020). Gastronomy festivals in Turkey. Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector (ss. 223-234). Berlin: Peter Lang.
 • SERT, A.N. (2017). Yerel Halkın festivallerin başarı faktörlerini algılamalarına yönelik bir çalışma: Beypazarı örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 29-44.
 • SÜRENKÖK, A., BAGGIO, R. & CORIGLIANO, A.M. (2010). Gastronomy and Tourism in Turkey: The Role of ICTs. Information and Communication Technologies in Tourism, 20, 567-578.
 • ŞAHİN, G.G. & ÜNVER, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 3 (2), 63-73.
 • ŞENGÜL, S. & GENÇ, K. (2016). Festival turizmi kapsamında yöresel mutfak kültürünün destekleyici ürün olarak kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23),79-89.
 • ŞENGÜL, S. & TÜRKAY, O. (2015). Bölge Restoran mönülerinin belirlenmesinde "yöresel mutfaklar" eğitiminin kullanılması: Mudurnu örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, UMYOS Özel Sayısı 1-6, 44-61.
 • ÜNER, E.H. & ŞAHİN, G.G. (2016). Türkiye gastronomi turizmi potansiyelinin her şey dâhil satış sistemi içinde değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4 (3), 76-100.
 • YILMAZ, İ., ÇULLU, N. (2012). Nevşehir’de alternatif turizm potansiyeli ve turistik ürün çeşitlendirme üzerine bir araştırma, Çağ Üniversitesi 1. Doğu Akdeniz Turizmi Sempozyumu, 20-22 Nisan 2012 içinde (ss. 185-202). Mersin, Mersin Üniversitesi Yayını.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Nisa ERCİYAS Bu kişi benim
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0365-3130
Türkiye


İlkay YILMAZ Bu kişi benim
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5938-3112
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 26 Şubat 2021
Kabul Tarihi 22 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Erciyas, N. & Yılmaz, İ. (2021). Gastronomi Turizminin Gelişiminde Gastronomi Festivalleri ve Türkiye’deki Mevcut Durum . ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 91-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/stdarticle/issue/65006/1000552

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665