Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Londra’da Bir Aile Müzesi Olan Wallace Collection’un Özellikleri

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2, 179 - 203, 03.01.2023
https://doi.org/10.56590/stdarticle.1163367

Öz

Giriş ve Çalışmanın Amacı: Bu çalışma ile Dünya’da ve ülkemizdeki geleneksel, özel ve çağdaş müzelerin çeşitliliklerinden yola çıkarak, dikkatleri Londra’daki çok özel bir aile koleksiyonunun oluşum süreçleri ve özelliklerinden de bahsederek, beş jenerasyon aile boyu ilgi alanları olarak sanatı ve sanatçıyı desteklemek olan koleksiyoncuların zengin bir koleksiyon biriktirerek müze kurma hayallerinden bahsetmektir. 120 yıl süren bu çalışma dünyada örnek olabilecek niteliktedir.
Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Wallace Collection Müzesi hakkındaki bilgiler, genelde müzede yerinde yapılan gözlem ve incelemeler ile müze kaynaklarından yararlanmak suretiyle oluşturulmuştur. Ayrıca metin, sanatın tarihsel sürecinde ortaya çıkan yaklaşımlar ışığında hazırlanmıştır.
Yöntem: Wallace ailesi, yüksek eğitimli, varlıklı, sanata yatırım yapan ve sanatseverliği ile bilinen ve yaşadıkları dönemin ünlü sanatçılarının atölyelerini ziyaret ederek yüzlerce sanat eseri satın almıştır. Bütün bunlar yaşam serüvenleri olmuştur. Makale; koleksiyonda yer alan eserler ve sanatçılar yerinde araştırılarak, görsellerle desteklenerek oluşturulmuştur.
Bulgular: Yüksek eğitim seviyesi, güçlü irade ve sanatseverlik/koleksiyonculuk yaşam amacı olunca, beş nesil devam eden çalışmalar, nihayet müzeye dönüşmüş ve hedeflenen neticeye ulaşılmıştır. Tüm zenginliklerini bu doğrultuda kullandıkları görülmüştür.
Sonuç: Koleksiyonerlik günümüzde de gelişmiş olup, varlıklı ve entelektüel kişiler arasında yaygınlık kazanmıştır. Sanatı ve sanatçıyı desteklemek yüksek bir hedeftir. Ülkemizde de bu tür müzeler mevcuttur. Bunlar genelde resim-heykel müzeleri olarak faaliyet gösterirler. Koleksiyonculuk örneği olarak beş neslin büyük bir birikimini içeren Wallace Collection bir Wallace Vakfı müzesi olarak yüzlerce eseri barındırmakta ve izleyiciye sunmaktadır. Wallace Collection’un içerisinde Dünya sanatının ünlü isimlerinden Titian, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Canaletto, Boucher, Teniers, Frans Hals, Murillo, Velazquez, Turner eserlerinin yanı sıra Hooch’ın baş yapıtları ve Domenichino, Cima, Daddi, Reni, Rosa, Thomas Gainsborough, Jozshua, Reynold, Antoine Watteau, Nicolas Lancret, Jan Steen, Albert Cutyp ve Guardis gibi sanatçıların resimleri yer almaktadır. Eserler, 1760–1880 yılları arasında 4 kuşak Marquess of Hertford’lar ile Sir Richard Wallace ve eşi Lady Wallace tarafından satın alma yöntemiyle biriktirilmiştir. Son olarak Lady Wallace’nin de vefatından sonra ailede sekreter olarak çalışan Sir John Murray Scott tarafından tüm organizasyonlar ve gerekenler yapılarak, Wallace Colletion, müze olarak 1900 yılında ziyarete açılmıştır. Bu idealist insanlar şuna inanıyorlardı:’ Resim ve heykelin görevi artık müzeleri doldurmak olmayacaktır. Devlet de, özel kişiler de sanatı koruyacak, büyük yapılarda, alanlarda v.b yerlere uyan resim ve heykeller bulunacaktır…’ (Ficher E. 2003, S.146). Söz konusu müze, dünyada eşine rastlanamayacak kadar önemlidir. Dünyanın en önemli aile koleksiyonlarından biridir ve zengin bir aile sanat koleksiyonudur. Müzenin koleksiyonu birçok devlet resim-heykel müzesinden daha geniş kapsamlı ve ve sanatı yaymak açısından da önemlidir. Sonuç olarak Wallace Collection Londra, İngiltere için olduğu kadar tüm dünya için de çok önemli olup, ziyaret edilmesi gereken ve farklı özellikleri olan çok çeşitli ve ünlü sanat eserlerini sergileyen dönemsel bir aile koleksiyon müzesidir.

Kaynakça

 • CLARK K. (1969), Civilisation, London & John Murray), London: British Broadcasting Corporation / Bulgarca baskısı: 1977, Jusautor, Sofia, Cevirmen: Neli Dospevska.
 • FICHER, E. (2003) Sanatın Gerekliliği, 9. Basım, Çeviren: Cevat Çapan, Payel Yayınları, İstanbul.
 • GOMBRICH, E. H. (1997) Sanatın Öyküsü, Çevirmenler: Erol Erduran ve Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • KRAUSSE A. C., (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. (Dilek Zaptıcıoğlu, Çev.) BASIM YERİ/YAYINEVİ ADRESİ: Literatür Yayıncılık.
 • SÖZEN M., TANYELİ U. (2003) Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul Remzi Kitabevi.
 • WÖLFFLİN, H. 1995) Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • WALLACE Collection Catalogue Complete (2004) London: Unicom Press and Lindsay Fine Art.
 • YNTON, N. (1991) Modern Sanatın Öyküsü, Çevirenler: C. Çapan, S. Öziş, Remzi Kitabevi, İstanbul.

The Characteristics of the Wallace Collection, a Family Museum in London

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2, 179 - 203, 03.01.2023
https://doi.org/10.56590/stdarticle.1163367

Öz

 The Purpose of the Study: In this study, based on the diversity of traditional, private and contemporary museums in the world and in our country, by mentioning the formation processes and features of a very special family collection in London, the rich collection of collectors, whose interests are to support art and artists for five generations of family is to talk about the dreams of establishing a museum by collecting a collection. This 120-year-long study is exemplary in the world.
Literature Review/Background: The information about the Wallace Collection Museum has generally been created by making use of on-site observations and examinations in the museum and museum resources. In addition, the text has been prepared in the light of the approaches that emerged in the historical process of art.
Method: The Wallace family visited the workshops of famous artists of their time, who were highly educated, wealthy, invested in the arts and known for their art lover, and purchased hundreds of works of art. All these have been adventures of life. Article; The works and artists in the collection were researched on site and supported by visuals.
Results: When high education level, strong will and art lover/collection became the purpose of life, the works that continued for five generations finally turned into a museum and the targeted result was achieved. It was seen that they used all their wealth in this direction.
Conclusion: Collecting has also developed today and has become widespread among wealthy and intellectual people. Supporting art and the artist is a high goal. There are also such museums in our country. These generally operate as painting-sculpture museums. As an example of collecting, the Wallace Collection, which contains a great accumulation of five generations, houses hundreds of works as a Wallace Foundation museum and presents them to the audience. The Wallace Collection includes works by Titian, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Canaletto, Boucher, Teniers, Frans Hals, Murillo, Velazquez, Turner, Hooch's masterpieces and Domenichino, Cima, Daddi, Reni, Rosa. , Thomas Gainsborough, Jozshua, Reynold, Antoine Watteau, Nicolas Lancret, Jan Steen, Albert Cutyp and Guardis. The works were collected by 4 generations of Marquess of Hertfords and Sir Richard Wallace and his wife Lady Wallace between 1760 and 1880 by purchasing method. Finally, after the death of Lady Wallace, Sir John Murray Scott, who was working as a secretary in the family, made all the organizations and necessary, and the Wallace Collection was opened to visitors in 1900 as a museum. These idealistic people believed: ‘The task of painting and sculpture will no longer be to fill museums. Both the state and private individuals will protect art, and large buildings, areas, etc. will have paintings and sculptures that fit the places…” (Ficher E. 2003, p.146). The museum in question is so important that it cannot be seen in the world. It is one of the most important family collections in the world and is a rich family art collection. The collection of the museum is more comprehensive than many state painting-sculpture museums and is important in terms of spreading the art. As a result, Wallace Collection London is a periodical family collection museum displaying a wide variety of famous and distinctive works of art that are of great importance to the UK as well as to the whole world and must be visited.

Kaynakça

 • CLARK K. (1969), Civilisation, London & John Murray), London: British Broadcasting Corporation / Bulgarca baskısı: 1977, Jusautor, Sofia, Cevirmen: Neli Dospevska.
 • FICHER, E. (2003) Sanatın Gerekliliği, 9. Basım, Çeviren: Cevat Çapan, Payel Yayınları, İstanbul.
 • GOMBRICH, E. H. (1997) Sanatın Öyküsü, Çevirmenler: Erol Erduran ve Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • KRAUSSE A. C., (2005). Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü. (Dilek Zaptıcıoğlu, Çev.) BASIM YERİ/YAYINEVİ ADRESİ: Literatür Yayıncılık.
 • SÖZEN M., TANYELİ U. (2003) Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul Remzi Kitabevi.
 • WÖLFFLİN, H. 1995) Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • WALLACE Collection Catalogue Complete (2004) London: Unicom Press and Lindsay Fine Art.
 • YNTON, N. (1991) Modern Sanatın Öyküsü, Çevirenler: C. Çapan, S. Öziş, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İsmet ÇAVUŞOĞLU> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0003-0829-3277
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 17 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 3 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çavuşoğlu, İ. (2023). Londra’da Bir Aile Müzesi Olan Wallace Collection’un Özellikleri . ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi , 2 (2) , 179-203 . DOI: 10.56590/stdarticle.1163367

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665