Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Şarap, Önoloji ve Şarap Turizmine Genel Bir Bakış

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 201 - 213, 30.12.2023
https://doi.org/10.56590/stdarticle.1359052

Öz

Amaç: Yapılan bu çalışmada şarap, Önoloji ve şarap turizmi konularına yönelik mevcut literatür üzerinden derinlemesine inceleme yapılarak ilgili konu başlıkları hakkında bilgi verilmesi, literatürün desteklenmesi ve yazılı doküman sayısının arttırılması amaçlanmıştır.
Kavramsal/Kuramsal Çerçeve: Çalışmada üzüm fermantasyonu ile elde edilen, yüzyıllardır birçok toplumda var olan şarap içeceği hakkında temel bilgiler verilmiş, günümüzde şarabın gastronomi açısından öneminin artmasıyla birlikte gittikçe yaygınlaşan Önoloji bilimi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Son olarak önemli turizm hareketlerinden biri olan şarap turizmi hakkında bilgiler aktarılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada literatür taraması yönteminden yararlanılmıştır.
Bulgular: İnsanlığın tarihsel serüveni incelendiğinde toplumların beslenmesinde önemli yeri bulunan şarabın; üzüm suyu veya şırasının fermantasyonu sonucunda elde edilen alkollü bir içecek olduğu belirtilmektedir. Şarap ile ilişkili olarak ortaya çıkan Önoloji kavramı ise şarap bilimi olarak açıklanmakta, şarap, şarap yapımı ve şaraba dair tüm detaylarla ilgilenmektedir. Şarap turizmi ise, şaraba dair tüm konular ile ilgili (üretim, tadım, satın alma, şaraphane, şarap rotası ve şarap müzesi ziyareti vb.) bir deneyim yaşamak isteyen turistlerin katıldığı bir turizm türüdür. Şarap turizmi son dönemler artan bir trend ile turizm destinasyonlarına pozitif etki sağlamaktadır.
Sonuç: Şarap, Önoloji ve şarap turizminin özel ilgi turizmi adı altında ayrılmaz bir bütün olduğu, özellikle şarap üretimi ile ön plana çıkan turistik destinasyonlara katkı sunarak bölgesel kalkınmaya olumlu etki yarattığı düşünülmektedir. Konuların birbirini destekler nitelikte olmasından dolayı bir bütün olarak ele alınması gerektiği düşüncesinden hareketle turizm destinasyonlarında bu durum göz önünde bulundurularak yatırımların gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Ayrıca turizm, gastronomi gibi hizmet endüstrisine yönelik üniversite bölümlerinde bu konulara dair derslerin verilmesinin nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasında da etkili olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • AKDAĞ, G. (2015). Trakya bağ rotasını takip eden yerli turistlerin şarap turizmi deneyimleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4), 3-11.
 • AKMAN, A.V., YAZICIOĞLU, T. (1960). Fermentasyon teknolojisi: şarap kimyası ve teknolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • AKMAN, A.V. (1977). Modern şarap teknolojisine kısa bir bakış. Gıda, 3, 87-93
 • AKTAŞ, A., ÖZDEMİR, B. (2012). İçki teknolojisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • AMERINE, M.A., BERG, H.W., KUNKEE, R.E., OUGH, C.S., SINGLETON, V.L., WEBB, A.D. (1980). Technology and of wine making. New York: Avi Publishing Co Inc.
 • BEŞER, G. (2014). Türkiye’de butik şarap sektörünün pazarlama karması açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • CANBAŞ, A. (2014). Fermente alkollü içecekler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • CUMHUR, Ö., ALTAŞ, A. (2021). Bir bilim dalı olarak Önoloji. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1), 185-202.
 • CUMHUR, Ö., ALTAŞ, A. (2021). Avrupa’da üniversite düzeyinde Önoloji eğitiminin yapısı ve Türkiye ile karşılaştırılması. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(11), 1960-1972.
 • ÇALKAN-SAĞLIM, Ö., SAĞLAM, H. (2018). İnsanlık tarihinde üzümün önemi. Journal of Agriculture, 1(2), 1-10.
 • ÇELİK, H., ÇELİK, S., KUNTER, B.M., SÖYLEMEZOĞLU, G., BOZ, Y., ÖZER, C., ATAK, A. (2005). Bağcılıkta gelişme ve üretim hedefleri, TMMOB ZMO Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, Ocak 2005. Ankara, TMMO: 565-588.
 • DEMİRAY, A. (2022). Türk şarap sektörünün gelişiminde Türkiye’nin şarap turizmi potansiyelinin rolü. İstanbul: Eğitim Yayınevi.
 • DURAN, E., ERYÜCEL, Ö., ÖZCAN, Z. (2019). Şarap üretimi ve tüketiminin Türkiye turizmindeki yeri: kadim Anadolu bağ rotası başlangıç noktası olarak Çanakkale örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(1), 70-83.
 • ERHAN, K. (2021). Tekirdağ ilinde bağcılık ve bağ turizmi. Doğu Coğrafya Dergisi 26(45), 125-138.
 • GETZ, D. (2000). Explore wine tourism management, development & destinations. New York: Cognizant Communication.
 • HALL, C.M., LONGO, A.M., MITCHELL, R., JOHSON, G. (2000). Wine tourism in New Zealand. Oxford: Elsevier Science. Internatıonal Union of Oenologists (2023). About. https://www.unieenologu.cz/en/international-union-of-oenologists/ Erişim tarihi: 26.03.2023.
 • İLHAN, İ. (2008). Şarap turizmi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları.
 • KARAKAYALI Z., KANCA, B. (2021). Giresun’da şarap turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 1339-1355.
 • KİRACI, M.A., ŞENOL M.A. (2017). Türkiye bağcılığında ekonomik durum analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı Özel Sayı), 122-131.
 • KILIÇ, O. (1996). Alkollü içkiler teknolojisi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • KOCADAM, B., ACAR-TEK, N. (2016). Ekmek, bira, şarap ve yoğurdun orijinleri ve tarihsel süreçleri. Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 44(3), 272-279.
 • McGOVERN, P.E., ZHANG, J., TANG, J., ZHANG, Z., HALL, G.R., MOREAU, A., et al., (2004). Fermented beverages of pre-and pro-historic China. PNAS, 101(51), 17593-17598.
 • PRETORIUS, S. (2000). Tailoring wine yeast fort the new millennium: novel approaches to the ancient art of winemaking. Yeast, 16(8), 675-729.
 • Slow Travel Guide (2023). Şarap Rotaları. https://slowtravelguide.net/wineroutes-tr/ Erişim tarihi: 03.03.2023.
 • SOYDAŞ, M.E., GÜRLER, M. (2019). Şarap turizmine yerel halkın bakış açısı: Hatay örneği. Jorunal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 2274-2293.
 • ŞENGÜL, S., TÜRKAY, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4, (Special issue 1), 86-99.
 • ŞENUYAR, C., DEMİRBAŞ, N., SAYGIN, Ö. (2014). Türk şarap sektörünün mevcut durumu ve sektörün gelişimini sınırlayan faktörlerin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-12.
 • Turizm ve Otelcilik Portalı (2023). Dünyada Şarap Üreten Bazı Ülkelerin Şarap Bölgeleri. http://www.goktepe.net/dunyada-sarap-ureten-bazi-ulkelerin-sarap-bolgeleri.html Erişim tarihi: 03.03.2023.
 • TÜRKBEN, C., GÜL, F, UZAR, Y. (2012). Türkiye’de bağcılığın tarım turizmi (agro-turizm) içinde yeri ve önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2, 47-50.
 • YILDIZ, Ö.E. (2009). Türkiye’de şarap turizmi Çeşme örneğinde ürün geliştirme modeli (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Overview of Wine, Oenology and Wine Tourism

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 2, 201 - 213, 30.12.2023
https://doi.org/10.56590/stdarticle.1359052

Öz

Purpose: In this study, it was aimed to provide information about the relevant topics, to support the literature and to increase the number of written documents by making an in-depth analysis of the existing literature on wine, oenology and wine tourism.
Conceptual/Theoretical Framework: In the study, basic information was given about the wine drink obtained by grape fermentation, which has existed in many societies for centuries, and explanations were made about the science of Oenology, which has become increasingly widespread with the increasing importance of wine in gastronomy today. Finally, information about wine tourism, one of the important tourism movements, was given.
Method: In this study, literature review method was used.
Findings: When the historical adventure of humanity is examined, wine, which has an important place in the nutrition of societies; It is stated that it is an alcoholic beverage obtained as a result of the fermentation of grape juice or must. The concept of oenology, which emerges in relation to wine, is explained as the science of wine, and it deals with all the details of wine, winemaking and wine. Wine tourism, on the other hand, is a type of tourism in which tourists who want to have an experience related to all matters related to wine (production, tasting, purchasing, winery, wine route and wine museum visit, etc.) participate. Wine tourism has a positive effect on tourism destinations with an increasing trend in recent years.
Conclusion: It is thought that wine, oenology and wine tourism are an inseparable whole under the name of special interest tourism, and it has a positive effect on regional development by contributing to touristic destinations that stand out especially with wine production. Considering that the subjects should be considered as a whole since they support each other, it is recommended to make investments in tourism destinations by taking this situation into consideration. In addition, it is thought that giving lectures on these subjects in university departments for the service industry such as tourism and gastronomy will also be effective in meeting the need for qualified personnel.

Kaynakça

 • AKDAĞ, G. (2015). Trakya bağ rotasını takip eden yerli turistlerin şarap turizmi deneyimleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4), 3-11.
 • AKMAN, A.V., YAZICIOĞLU, T. (1960). Fermentasyon teknolojisi: şarap kimyası ve teknolojisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
 • AKMAN, A.V. (1977). Modern şarap teknolojisine kısa bir bakış. Gıda, 3, 87-93
 • AKTAŞ, A., ÖZDEMİR, B. (2012). İçki teknolojisi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • AMERINE, M.A., BERG, H.W., KUNKEE, R.E., OUGH, C.S., SINGLETON, V.L., WEBB, A.D. (1980). Technology and of wine making. New York: Avi Publishing Co Inc.
 • BEŞER, G. (2014). Türkiye’de butik şarap sektörünün pazarlama karması açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • CANBAŞ, A. (2014). Fermente alkollü içecekler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • CUMHUR, Ö., ALTAŞ, A. (2021). Bir bilim dalı olarak Önoloji. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1), 185-202.
 • CUMHUR, Ö., ALTAŞ, A. (2021). Avrupa’da üniversite düzeyinde Önoloji eğitiminin yapısı ve Türkiye ile karşılaştırılması. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(11), 1960-1972.
 • ÇALKAN-SAĞLIM, Ö., SAĞLAM, H. (2018). İnsanlık tarihinde üzümün önemi. Journal of Agriculture, 1(2), 1-10.
 • ÇELİK, H., ÇELİK, S., KUNTER, B.M., SÖYLEMEZOĞLU, G., BOZ, Y., ÖZER, C., ATAK, A. (2005). Bağcılıkta gelişme ve üretim hedefleri, TMMOB ZMO Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, Ocak 2005. Ankara, TMMO: 565-588.
 • DEMİRAY, A. (2022). Türk şarap sektörünün gelişiminde Türkiye’nin şarap turizmi potansiyelinin rolü. İstanbul: Eğitim Yayınevi.
 • DURAN, E., ERYÜCEL, Ö., ÖZCAN, Z. (2019). Şarap üretimi ve tüketiminin Türkiye turizmindeki yeri: kadim Anadolu bağ rotası başlangıç noktası olarak Çanakkale örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, 8(1), 70-83.
 • ERHAN, K. (2021). Tekirdağ ilinde bağcılık ve bağ turizmi. Doğu Coğrafya Dergisi 26(45), 125-138.
 • GETZ, D. (2000). Explore wine tourism management, development & destinations. New York: Cognizant Communication.
 • HALL, C.M., LONGO, A.M., MITCHELL, R., JOHSON, G. (2000). Wine tourism in New Zealand. Oxford: Elsevier Science. Internatıonal Union of Oenologists (2023). About. https://www.unieenologu.cz/en/international-union-of-oenologists/ Erişim tarihi: 26.03.2023.
 • İLHAN, İ. (2008). Şarap turizmi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları.
 • KARAKAYALI Z., KANCA, B. (2021). Giresun’da şarap turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 1339-1355.
 • KİRACI, M.A., ŞENOL M.A. (2017). Türkiye bağcılığında ekonomik durum analizi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi (Kapadokya Ulusal Bağcılık Çalıştayı Özel Sayı), 122-131.
 • KILIÇ, O. (1996). Alkollü içkiler teknolojisi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • KOCADAM, B., ACAR-TEK, N. (2016). Ekmek, bira, şarap ve yoğurdun orijinleri ve tarihsel süreçleri. Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 44(3), 272-279.
 • McGOVERN, P.E., ZHANG, J., TANG, J., ZHANG, Z., HALL, G.R., MOREAU, A., et al., (2004). Fermented beverages of pre-and pro-historic China. PNAS, 101(51), 17593-17598.
 • PRETORIUS, S. (2000). Tailoring wine yeast fort the new millennium: novel approaches to the ancient art of winemaking. Yeast, 16(8), 675-729.
 • Slow Travel Guide (2023). Şarap Rotaları. https://slowtravelguide.net/wineroutes-tr/ Erişim tarihi: 03.03.2023.
 • SOYDAŞ, M.E., GÜRLER, M. (2019). Şarap turizmine yerel halkın bakış açısı: Hatay örneği. Jorunal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 2274-2293.
 • ŞENGÜL, S., TÜRKAY, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4, (Special issue 1), 86-99.
 • ŞENUYAR, C., DEMİRBAŞ, N., SAYGIN, Ö. (2014). Türk şarap sektörünün mevcut durumu ve sektörün gelişimini sınırlayan faktörlerin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-12.
 • Turizm ve Otelcilik Portalı (2023). Dünyada Şarap Üreten Bazı Ülkelerin Şarap Bölgeleri. http://www.goktepe.net/dunyada-sarap-ureten-bazi-ulkelerin-sarap-bolgeleri.html Erişim tarihi: 03.03.2023.
 • TÜRKBEN, C., GÜL, F, UZAR, Y. (2012). Türkiye’de bağcılığın tarım turizmi (agro-turizm) içinde yeri ve önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2, 47-50.
 • YILDIZ, Ö.E. (2009). Türkiye’de şarap turizmi Çeşme örneğinde ürün geliştirme modeli (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Gastronomi, Turizm (Diğer)
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Görkem Teyin 0000-0002-1959-2603

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 12 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Teyin, G. (2023). Şarap, Önoloji ve Şarap Turizmine Genel Bir Bakış. ART/Icle: Sanat Ve Tasarım Dergisi, 3(2), 201-213. https://doi.org/10.56590/stdarticle.1359052

ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi

ISSN: 2718-1057
e-ISSN: 2791-7665