Cilt: 2 Sayı: 2, 16.05.2022

Yıl: 2021

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, hakemli bir dergi olup yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. Kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir.  Dergi; tarım, orman, su ürünleri, gıda gibi fen bilimleri yanı sıra makine, inşaat, malzeme, enerji, maden, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerde yapılan  araştırma, derleme, teknik rapor türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce ve/veya Türkçe-İngilizcedir. 

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin  sistemine yüklenen her çalışma, ilk olarak baş editör veya bölüm editörleri tarafından derginin yazım ve yayın ilkeleri açısından ön değerlendirmeden geçirilir.Daha sonra, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler varsa, çalışma, editörler tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. Derginin başvuru ve yazım kurallarına uygun hale getirilmiş çalışmalar, Editör onayından sonra alanında uzman olan en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Bu hakemler çalışmanın ilgili olduğu alan ve anabilim dalında en az doktora derecesini almış kişiler arasından seçilir. Çalışmalar kör hakemlik değerlendirme sürecine uygun olarak değerlendirilir. Başvurunun yapılmasından çalışmanın yayınlanması aşamasına kadar uzanan süreçteki bütün işlemler elektronik ortamda gerçekleşir.

Yayınlanması için Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne  gönderilen çalışmaların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, editör ve bölüm editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guide lines for Journal Editors" rehberleri temelinde etik görev ve sorumluluklara sahip olduklarını taahhüt ederler.  Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından kontrol edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yayın organında yayınlanmamış olması ve sisteme eklendiğinde bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir. Dergide yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

 

1. YAZI TÜRLERİNE GÖRE YAZIM KURALLARI

Dergilere yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların türlerine göre yazım kuralları aşağıda tanımlanmıştır. Dergiye sunulacak makaleler yazım kurallarında belirtilen esaslara, sufbd_taslak ve sufbd_template'e uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

 1.1. ORJİNAL ARAŞTIRMA MAKALESİ

·         Makaleler Türkçe veya İngilizce ve/veya Türkçe-İngilizce dillerinde yazılabilir..

·                    Yayınlar, Microsoft Office Word uyumlu programlarda, Times New Roman yazı karakterinde, tüm kenarlardan 2.5 cm boşluk olacak şekilde, iki yana yaslı, 1.5 satır aralıklı olarak hazırlanmalı ve sayfa numarası sayfanın ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır.

·                    Araştırma makalelerinde; metin, kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil 15 sayfadan daha uzun olmamalıdır. Şekiller ve tablolar metnin sonunda verilmelidir.

·                    Makale Türkçe ise: Türkçe Başlık, Yazar isim ve adresleri, Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık (titel), özet (abstract), Anahtar Kelimeler (Keywords), Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma, Teşekkür (gerekirse) ve Kaynaklar olarak sıralanmalıdır.

·                    Makale İngilizce ise: İngilizce Başlık, Yazar isim ve adresleri, Abstract, Keywords, Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Introduction, Material and Methods, Result and Discussion, Acknowledgments (gerekliyse) ve References sırası içinde düzenlenmelidir.

 

Başlık: Başlık eserin içeriğine uygun, olabildiğince kısa ve açık olmalıdır. Kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, küçük harflerle, 13 punto,koyu (bold) yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır.

 Yazar Adları: Yazar(lar)ın adı soyadı (adlar küçük, soy adlar büyük harf), 12 punto ve normal olarak yazılmalıdır. Yazar adresleri yazar adlarının altına ve 10 punto ile numaralandırılarak yazılmalıdır. Yazarlara ait adresler (eğer farklı ise) ilgili yazarın isminin sonuna üst simge biçiminde rakam verilerek belirtilmelidir Sorumlu yazar, yıldız işareti (*) ile dipnot olarak ilk sayfanın sonunda e-posta adresi verilmelidir.

 Özet: Çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermeli, 300 kelimeyi aşmamalı ve 10 punto ile yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 6 adet olmalıdır. Özetin altına “Anahtar kelimeler”, Abstract’ın altına “Keywords” verilmelidir. “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” alt başlıkları sola dayalı, 10 punto, koyu yazılmalı ve kelimeler birbirinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.(Örneğin, Kelime 1; kelime 2; kelime 3 gibi). Bu kısımda kısaltma olmamalıdır.

 İngilizce Başlık: İngilizce başlık, ortalı, 13 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır.

Abstract: Abstract, 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile İngilizce olarak yazılmalıdır.

 Ana bölüm başlıkları: Büyük harf ile koyu (12 p), Birinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu (12 p), İkinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu ve italik olmalıdır (12 p).

1. Giriş: Çalışmanın önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır. Literatür özeti ve çalışmanın amacı ve önemi bu kısımda verilmelidir ve 12 punto ile yazılmalıdır.

 2. Materyal ve Yöntem: Araştırma materyali ve yöntemi ayrıntılı olarak bu kısımda belirtilmeli ve 12 punto ile yazılmalıdır. Gerekliyse yöntemle ilgili alt başlık kullanılabilir.

Çalışmada istatistik değerlendirmeler yapılmış ise Materyal ve Yöntem bölümünün son alt başlığı aşağıdaki gibi yazılmalıdır.

İstatistiksel analiz: Verilerin değerlendirmesinde kullanılan istatistik yöntemler, paket program vb. bilgiler yazılmalıdır.

 3. Bulgular ve Tartışma: Araştırma bulguları ve tartışma ve bu kısımda verilmeli Araştırmada elde edilen sonuçların önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmalıdır ve 12 punto ile yazılmalıdır.

 4. Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler 12 punto ile bu kısımda verilmelidir.

Tablo ve Şekiller: Sayısal değerler “Tablo x.”; Grafik, harita, fotoğraf, resim vb., ise “Şekil x.” olarak adlandırılmalıdır. Tablo ve şekiller, yazı içine (Tablo 1) veya (Şekil 1) şeklinde yerleştirilmemeli ve ilgili cümle sonunda belirtilmelidir. Tablo başlıkları ilgili tablonun üstünde, şekil açıklamaları ise ilgili şeklin altında sekme kullanmadan, ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer sözcüklerin tüm harfleri küçük harfle ve 11 punto olarak yazılmalıdır. Tablo içi yazılar tercihe göre 9-11 punto olabilir. Tablo ile ilgili açıklamalar yıldız işareti (*) ile tablonun altında verilmelidir. Tablo ve şekiller sayfaya ortalı yerleştirilmeli ve sayfanın en sonunda verilmelidir.

Sayısal ifadelerde: Genel görünüm bakımından ondalık ayraç olarak nokta kullanılmalı (Örnek: 25.17 oC; 4.25 kg; %12.5 vb.), okumanın kolaylaştırılması amacıyla binlik ayraç olarak zorlanmış bir boşluk (nonbroken/forcedspace) bırakılmalı, (Örnek: 15 000; 45 564 123; 45 123.25 vb.), sayıların bulunduğu çizelgelerde rakamlar ortaya yerleştirilmeli, ondalık ayraçlardan sonra gelen rakam sayıları eşit olmalı (örnek: 25.12; 45.36; % 12.10; % 45.80 vb.), ardışık iki rakam verilmesi gerektiğinde iki rakam arasına tire işareti ( - ) konulmalıdır (örnek; 14.2-17.3; % 12-47 vb.).

Eser içerisinde kaynak gösterme: “Yazar ve Yıl” esasına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;

Tek isimli kaynaklar; (Özbek, 1982),....İki isimli kaynaklar;  (Couch ve Metz, 1977),....İkiden fazla isimli kaynaklar; (Couch ve ark., 1999),....Türkçe ve yabancı dilde yazarı belirtilmeyen kurum yayınları ve internetten alınan bilgiler; (Anonim, 2006),... -  (Web1, 2003),...şeklinde verilmelidir. Ayrıca, metin içinde bir konu açılanırken ya da bilgi verilirken, bilginin alındığı kaynak(lar) cümle arasında ya da cümle sonunda verilmek istendiğinde, kaynaktaki isim sayısına göre (Öztürk ve Selli, 2013; Göncü, 2014; Çetin ve ark., 2015) örneğine uygun olacak şekilde kaynak gösterilmelidir.Metin içinde, ele geçmemiş bir eserdeki bir konudan, başka bir yayından yapılacak aktarmalar şu şekilde gösterilebilir;  “Akın ve arkadaşlarının (1950) bildirdiğine göre, Taner (1945),........olarak belirlemişlerdir” veya  “.......tanımlanmıştır (Özkütük, 1945: Akın ve ark. 1950'den)”. Metin içinde yer alan ancak ele geçmeyip başka bir kaynaktan alıntı yapılan eserlere (Özkütük ve ark., 1950) “Kaynaklar” bölümünde yer verilmemelidir.

Teşekkür: Varsa ilgili kurum veya kişilere teşekkür bu bölüme yazılmalıdır.

Kaynaklar: Makalenin sonunda bulunmalı ve yararlanılan kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik ve aynı yazar içinse kronolojik olarak sıralanmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Referanslar APA formatına uygun şekilde listelenmelidir. Alt satırlar 1 cm içeriden ve tabsız olarak yapılmalı ve kaynaklar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kitap isimleri ile periyodik yayınlar italik yazılmalıdır.

Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

 a) Dergi Makalesi

Yücel, D. Ö., Anlarsal, A. E., & Yücel, C. (2006). Genetic variability, correlation and path analysis of yield, and yield components in chickpea (Cicer arietinum L.)Turkish Journal of Agriculture and Forestry30(3), 183-188.

 b) Kitap

Tükel, T., & Hatipoğlu, R. (1997). Çayır Mera Amenajmanı. Çukurova Üniversitesi. Ziraat. Fak. Ofset Atölyesi, (s 152).

 c) Kitap bölümü

Fıratlı, Ç. (1993) Arı yetiştirme: Hayvan Yetiştirme. M. Ertuğrul  (Ed.), 239-270, Bilgi Yayınevi, Ankara.

 d) Kongre/sempozyum/konferans kitabı

Yücel, C., Yucel, D., Ortas, I., İslam K.R. (2013).  İklim Değişikliklerinin Tarım Üzerine Olası Etkileri, Alınması Düşünülen Tarımsal Önlemler. Türkiye X. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül,  Konya, S: 418-424

 e) Online Belge

Cartwright, J. (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing Physics Web: http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1, Accessed 26 June 2007.

 f) Tezler

Trent, J. W. (1975) Experimental Acuterenal Failure. Doktora Tezi (Yüksek Lisans Tezi), University of California.

 g) Yazarı ve/ veya tarihi bilinmeyen bir kaynak

Anonim, (2004) T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elazığ İl Md. Kayıtları.

-          Makale Yazımında “Uluslararası Birim Sistemine” (SI) uyulmalıdır.

 1.2. DERLEME TÜRÜ YAZILAR

Yeterli sayıda bilimsel makalenin taranıp, güncel bilgi ve teknoloji düzeyinde özetlenen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar Derleme Türü Yazılar kapsamında değerlendirilir. Orijinal araştırma yazıları için yukarıda tanımlanan yazım kuralları derleme türü yazılar için de geçerlidir ve 10 sayfadan daha uzun olmamalıdır.

 1.3. TEKNİK NOT

Pratikte değeri olan bir yenilik getiren ve var olan yöntemlere üstünlüğü olan bir ilerleme veya kolaylık sağlayan çalışmalar Teknik Not kapsamında değerlendirilir ve orijinal araştırma yazıları için yukarıda tanımlanan yazım kuralları Teknik Not türü yazılar için de geçerlidir ve 3 sayfadan daha uzun olmamalıdır.

 1.4.EDİTÖRE MEKTUP

Dergide yazılmış araştırma makalesi için editöre yazılan ek bilimsel katkı, yorum ve eleştiri getiren çalışmalar Editöre Mektup kapsamında değerlendirilir. Orijinal araştırma yazıları için yukarıda tanımlanan yazım kuralları editöre mektup türü yazılar için de geçerlidir ve 3 sayfadan daha uzun olmamalıdır.

 

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE ETİĞİ
YAYIN POLİTİKASI
Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi (SUFBD), hakemli bir dergi olup yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayınlanır. Kör hakemlik değerlendirme sürecini kabul etmiştir. Dergi yayın etiğine uygun hazırlanmış; tarım, orman, su ürünleri, gıda gibi fen bilimleri yanı sıra makine, inşaat, malzeme, enerji, maden, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi disiplinlerde yapılan araştırma, derleme, teknik rapor türlerinde hazırlanmış bilimsel yazıları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe veya İngilizce ve/veya Türkçe-İngilizcedir. Makalelerin kabulü, değerlendirilmesi ve yayınlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Yazarların gönderdiği makalelerin incelenmesi için bir alan editörü atanır. Alan editörü de alanında uzman üç (en az iki) hakemi, makale değerlendirmesi için davet eder. En az iki hakemin olumlu yöndeki değerlendirmesi ve editörlerin görüşü ile makalenin yayınlanmasına karar verilir.
Makale değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarların isimleri gizlidir. Değerlendirme sürecinin 60 gün içinde tamamlanması beklenmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda editörler, yeni hakem atamaları yapabilirler. En az iki hakemin olumlu görüşü (yayınlanabilir) ya da olumsuz (yayınlanamaz) görüşleri ile hakem süreci tamamlanır. Olumlu hakem değerlendirmeleri sonrası makalelerin revizyon (majör ya da minör) kararları, hakem önerileri doğrultusunda verilir.
Gönderilen makalelerin herhangi bir ortamda yayımlanmadığı ya da yayımlanmak için önerilmediği kabul edilir. Aksi durumda, makale reddedilir. Makalelerin tüm sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.
Makalenin bir intihal programıyla (iThenticate) taranarak, benzerlik raporunun DergiPark sistemine yüklenmesi zorunludur. Referanslar hariç, benzerlik oranı %25’nin üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.
İlgili bilgilerin doldurulduğu ve tüm yazarlar tarafından imzalandığı Telif Hakları Formu’nun sisteme yüklenmesi zorunludur.
Yazarlar, gerekli durumlarda makalelerinde Etik Kurul Raporu aldıklarını bildirmeli, zorunlu olunan durumlarda bu raporun bir kopyası eklenmelidir.
Etik İlkeler
Dergimizin yayın sürecinde yazarların, yayıncının, hakemlerin ve editörlerin etik ilkelere yönelik standartlara uyması oldukça önemlidir. Dergimiz kapsamında yürütülen tüm işlemlerde etik görev ve sorumluluklar için Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi* ve Yayın Etiği Komitesi (COPE)** tarafından belirtilen yayın etiği ve politikaları rehber alınmaktadır. Etik güvence bakımından Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkeleri dergimiz tarafından benimsenmektedir.
Bu kapsamda; bilimsel araştırmalar için ETİK KURUL İZNİ gerektiren durumlarda ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve ayrıca belgelendirilmelidir. Alınan izin ile ilgili bilgiler (kurul adı, belgenin tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem kısmında belirtilmelidir. Yayımlanan tüm makalelerde fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulmaktadır.
*https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx
**https://publicationethics.org/
YAYIN ETİĞİ
Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi kapsamında editörler, hakemler, yazarlar ve yayıncı yayın etiği bakımından aşağıdaki kurallara uyarlar.
Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları;
• Editörler Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’nin bilimsel niteliğinin artırılması ve çeşitli bilimsel platformlarda taranmasına ve endekslenmesine gayret göstermekle yükümlüdür.
• Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makaleler, yayın kalitesine (çalışmanın önemi, orijinalliği, geçerliliği ve anlaşılırlığı), dergi amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak değerlendirirler.
• Makale yazarlarının bireysel özelliklerinden (cinsiyetine, cinsel yönelimlerine, politik düşüncelerine, etnik kökenine, din ve ırkına) bağımsız karar verirler.
• Ayrıcalıklı bilgi ya da fikirleri gizli tutar ve onları kişisel çıkarları için kullanmazlar.
• Editörler makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.
• Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri alması gerekmektedir.
• Editörler, hakem havuzunun sürekli güncellenmesi ve genişlemesi konusunda çalışmalar yapmalıdırlar.
• Editörler, gönderi dosyalarını kontrol etmeli, makale dosyası dışındaki dosyaların eksiksiz olduğundan emin olduktan sonra hakem ataması yapmalıdırlar. Yazarın, derginin istediği tüm ek beyanları imzalı bir şekilde yükleyip yüklemediği kontrol edilmelidir.
• Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne gönderilen çalışmaların intihal ve etik ilkeler bakımından uygunluğunu kontrol ederler.
• Editörler; yazım kurallarında yer alan makale taslağına uygun hazırlanan çalışmaları ön kontrol aşamasına alır, ön kontrolde uygun görülen çalışmalar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir.
• Makaleler yazar adı belirtilmeksizin, kör hakemlik inceleme sürecine uygun olarak değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler ve öneriler, hakem bilgileri paylaşılmaksızın, yazarlara gönderilmektedir.
• Makalelerin alanında uzman en az iki hakem tarafından incelenmesine öncülük ederler.
• Editör ve alan editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate alması gerekir.
• Bağlantı içinde oldukları yazar ya da kurumlarla ilişkili makaleleri, herhangi bir çıkar ilişkisi ya da çatışması nedeniyle değerlendirmez ve bu nedenle baş editörden uygun başka bir editörün makaleyi ele almasını isterler.
• Önerilen ya da yayınlanmış bir makale ile ilgili etik kaygılar ortaya çıktığında duyarlı önlemler alır. Etik olmayan yayın davranışları yıllar sonra bile ortaya çıksa, onlar tekrar soruştururlar.
• Çıkar ilişkisinin algılandığı yazarlardan açıklama isteyebilirler.
• Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapması gerekmektedir.
Hakemlerin Etik Görev ve Sorumlulukları;
• Değerlendirmeleri ile hem karar vermeleri için editörlere hem de makalelerini geliştirmeleri için yazarlara yardım ederler.
• Yetkin olmadıkları konularla ilgili makalelerin incelemelerini reddeder, ilgili konu hakkında daha yetkin olduğunu bildikleri hakemle iletişime geçilmesi konusunda editörleri bilgilendirirler.
• İnceledikleri ve incelemek için davet edildikleri ya da inceleme davetini reddettikleri makaleleri gizli tutarlar.
• Makalede bulunması gereken ilgili önemli alıntıları yazara tanımlar, literatürdeki önemli bir ifade için ilgili atfa dikkat çekerler.
• İnceledikleri makale ile herhangi bir makale arasında keşfettikleri önemli benzerlikleri editöre bildirirler.
• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve/veya ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumludur.
• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.
• Ayrıcalıklı bilgiler ya da fikirleri gizli tutar ve onları kişisel çıkarları için kullanmazlar. Davet edildikleri ya da inceleme davetini reddettikleri makaleler için de bu gizlilik kuralını gözden kaçırmazlar.
• Makaleyi değerlendirmeyi kabul eden hakem(ler), kendilerine tanınan süre içerisinde etik kurallara dikkat ederek makaleyi değerlendirmekle sorumludur.
• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.
Yazarların Etik Görev ve Sorumlulukları;
• Orijinal araştırmalarının bulgularını ayrıntılı ve doğru bir biçimde sunar, doğru referanslarla objektif olarak tartışır ve sonuçlandırırlar. Derleme makale önerilerinin nesnel ve kapsamlı olmasına dikkat ederler. Hileli ya da kasıtlı yanlış beyanlardan ve intihalden uzak dururlar.
• Makalelerinde başkalarının çalışmalarını ya da sözlerini kullandıkları taktirde, kesinlikle alıntı yapar, çalışmanın niteliğini belirleme konusunda etkili olan yayınlara atıfta bulunurlar.
• Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi’ne makalelerini önererek, makalelerini aynı anda birden fazla dergiye yayınlanması için göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
• Atıfta bulunurken Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi yazım kurallarına uyar.
• Gönderdikleri makalelerinde bir hata olduğunu keşfettiklerinde, editörlere derhal bilgi verir, makaleyi düzeltmek ya da geri çekmek için onlarla iş birliği yaparlar.
• Makaleleri ile ilgili her türlü çıkar çatışması için editörleri bilgilendirirler.
• Makale önerilerinde çalışmanın destek kaynaklarından tümünün, makalenin teşekkür kısmında belirtilmesi gerekir.
• Çalışmalarında insan ya da hayvan katılımcıları varsa, ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygunluğundan ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığından emin olurlar. İnsan katılımcıları için ise yazarlar, bir onamın alındığına ilişkin makalelerine bir açıklama eklemelidirler. İnsan katılımcılara ilişkin gizlilik hakları da gözetilir. İzinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) makalenin “Yöntem” bölümünde yer verilmelidir. Makale yükleme esnasında, makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmelidir.
• Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.
• Tüm yazarlar, makalenin tüm bölümlerinden sorumludur.
• Tüm yazarlar, sunulan makalenin son halini, sunumdan önce görmeli ve onaylamalıdır.
• Makalede bulunan metin, şekil, tablo ve dokümanlar, diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmemelidir.
• Yazarlardan değerlendirme sürecinde makaleleri ile ilgili ham veri talebi yapılabilir. Böyle bir durumda, yazarlar beklenen bilgi ve belgeleri sunmak için hazır bulunmalıdırlar.
• Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi yönetimine tüm yazarların onayı ile başvuruda yapılabilir. Dergi yönetimi başvuruyu inceleyip kararı sorumlu yazara bildirir.
• Yazarlar, sunulan makale üzerinde hakem süreci devam ederken keyfi olarak makaleyi geri çekmemelidirler. Geri çekmek istediklerinde, SUFBD baş editörüne gerekli açıklamayı yapan bir mektup göndermek suretiyle onay alarak çekebilirler.
• Kabul edilen makaleler, Dergimizde basılmadan önce, redaksiyon (ön onay) için yazarlar tarafından incelenip belirtilen süre içerisinde gerekli görülen düzeltmeler yapılıp, basım onayı verilmelidir. Makale basıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik talebinde bulunan yazarlar basım tarihinden sonraki ilk 3 gün içerisinde Editörler ile iletişime geçmelidir.
Yayıncı;
• Etik olmayan yayıncılık davranışını gözden geçirir.
• İddia edilen ve kanıtlanmış bilimsel suiistimal, sahte yayın ya da intihal durumlarında, editör ile yakın iş birliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve ilgili makaleyi değiştirmek için tüm uygun önlemleri alır. Önlemler, yazım hatalarının düzeltmelerinin yayımlanmasını, ciddi bir durumda ilgili makalenin geri çekilmesini içerir.
• Editörlerle birlikte araştırma suiistimallerinin meydana gelmesini önlemek için doğru adımlar atar, hiçbir koşulda bu tür suiistimalleri teşvik etmez ya da gerçekleşmesine bilerek izin vermez.
İNTİHAL DURUMU
SUFBD’e gönderilen tüm makaleler, iThenticate intihal yazılım programı ile taranır. İntihal bakımından problemli makaleler derhal geri iade edilir.
SUFBD bir intihal vakasını yönetmek için Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) akış şemalarında*** yer alan yönergeleri takip eder.
***http://publicationethics.org/resources/flowcharts
Yayınlanan bir makaledeki şüpheli bir intihal durumunda:
• İntihal durumunu bildiren kişi, izlenecek süreç hakkında bilgilendirilir.
• Makalelerin benzerlikleri karşılaştırılır.
• SUFBD’in editörleri bilgilendirilir ve bu konudaki yorumları istenir.
• İntihal vakası için kanıt olarak gösterilecek belgelerle birlikte, ilgili sorumlu yazarla iletişim kurulur ve konu hakkındaki yanıtı istenir.
• Yazar(lar) intihal konusunda suçlu bulunursa, intihal edilen orijinal makalenin yayınlandığı derginin editörü ve intihal yapılan makalenin yazar(lar)ı bilgilendirilir.
• Makalenin online versiyonu geri çekilir.
• SUFBD intihal vakasına karışan yazarların makale önerilerini üç yıl geri çevirir.

Ücretsiz