Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık

Yıl 2018, Sayı 43, 16 - 45, 26.04.2018

Öz

Suçun coğrafi incelemesi nispeten uzun sayılabilecek bir geçmişe sahiptir ve oldukça da fazla disiplinin ortak inceleme alanıdır. Ancak zamanla ele alınan sorunsallarda ve ulaşılan sonuçlarda önemli farklılıklar da gözlemlenmiştir. Özellikle son yarım yüzyılda göçmen nüfusun hem ulusal hem de küresel manada etkinlik kazanması, yerel halkta söz konusu gruplara karşı direnişlerin artması ve ortaya çıkan endişe verici suçlu rakamları bir dönüm noktasına işaret etmektedir. Bu açıdan özellikle fazlaca göçmen kabul eden ülkelerde suçun göçle ilişkilendirilerek incelenmesi bir gelenek halini almış ve onun yorumlanmasında zamansal ve mekânsal dinamikler büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Yapılan çalışmayla da 1960’lı yıllardan itibaren yasal veya yasal olmayan yollarla fazlaca göçmenin yöneldiği Almanya’da suçun zamansal ve mekânsal açıklaması yapılmaktadır. Çalışmada Polis Suç İstatistiklerinden yararlanılmış ve söz konusu veriler Almanlar, Yabancılar ve yabancılar içerisinde en büyük grubu oluşturan Türkler için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Akabinde suçun mekânsal bağımlılığı suç türleri ve göçmenlik çerçevesinde incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, Almanya’da göçmen kitlerinin yerel halktan daha fazla oranda suç işleme eğiliminde olduğunu, uzun süredir Almanya’da bulunmasına rağmen Türklerin dahi suç oranlarında Almanlarla aynı değere ulaşamadığını, suçlu sayılarının şekillenmesinde bir takım eksikliklerin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, belirli suç türlerinin diğerlerine göre daha fazla mekânsal bağımlılık sergilediği, aynı suç türünde dahi söz konusu bağıntının farklı ulusal kimliklere göre değiştiği ve yerel olarak suçun mekânsal dağılımında suç türleri ve incelenen gruplar açısından birtakım farklılıklar yansıttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Albrecht, H.-J. (2003). Ethnic minorities Crime and criminal justice in Europe. F. Heidensohn, & M. Farrell içinde, Crime in Europe (s. 84-102). New York: Taylor & Francis.
 • Andresen, M. A. (2011). Estimating the probability of local crime clusters: The impact of immediate spatial neighbors. Journal of Criminal Justice, Vol. 39, pp. 394–404.
 • Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical Analysis, Vol. 27, No. 2, pp. 93-115.
 • Anselin, L., Cohen, J., Cook, D., Gorr, W., & Tita, G. (2010). Spatial Analyses of Crime. Measurement and Analysis of Crime and Justice, Vol. 4, pp. 213-262.
 • Anselin, L., Griffiths, E., & Tita, G. (2011). Crime mapping and hot spot analysis. R. Wortley, & L. Mazerolle içinde, Environmental Criminology and Crime Analysis (s. 97-116). New York: Routledge.
 • Bade, K. J., & Weiner, M. (1997). Migration Past, Migration Future: Germany and the United States. New York: Berghahn Books.
 • Baller, R. D., Anselin, L., Messner, S. F., Deane, G., & Hawkins, D. F. (2001). Structural Covariates of U.S. County Homicide Rates: Incorporating Spatial Effects. Criminology, Vol. 39, No. 3, pp. 561-588.
 • Bohning , W. R. (1981). Estimating the Propensity of Guestworkers to Leave. Monthly Labor Review, Communications , Vol. 104 (5), pp. 37–40.
 • Bowers, K., & Hirschfield, A. (2001). Introduction. A. Hirschfield, & K. Bowers içinde, Mapping and Analysing Crime Data: Lessons from Research and Practice. New York: Taylor & Francis.
 • Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (1982). Mobility, Notoriety and Crirne: A Study of Crime Patterns inUrban Nodal Points . Journal of Environmental System, Vol. 11, pp. 89-99.
 • Bursik, R. J. (2006). Rethinking the Chicago School of Criminology: A new era of immigration. R. Martinez, & A. Valenzuela içinde, Immigration and Crime: Race, Ethnicity, and Violence (s. 20-35). New York: New York University Press.
 • Castells, M. (2006). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt 2 Kimliğin Gücü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chapin, W. D. (1997). Ausländer raus? The Empirical Relationship between Immigration and Crime in Germany. Social Science Quarterly, Vol. 78, No. 2, pp. 543-558.
 • Constant, A., & Massey, D. S. (2003). Self-selection, earnings, and out-migration: A longitudinal study of immigrants to Germany. Journal of Population Economics, Vol. 16, pp. 631–653.
 • Eck, J., & Weisburd, D. L. (2015). Crime Places in Crime Theory. Crime and Place: Crime Prevention Studies, Vol. 4, pp. 1-33.
 • Entorf, H., & Larsen, C. (2004). Immigration and crime in Germany and Denmark. T. Tranaes, & K. F. Zimmermann içinde, Migrants, Work, and the Welfare State (s. 285-317). Odense: University Press of Southern Denmark.
 • Erdoğan, S., Demirel, R., & Tiryakioğlu, İ. (2009). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 59-68.7.
 • Fitzgerald, J., Curtis, K. A., & Corliss, C. L. (2012). Anxious Publics: Worries About Crime and Immigration. Comparative Political Studies, Vol. 45, No. 4, pp. 477-506.
 • Fuchs, J. O. (2009). Comparing Crime Data of Different Sources: in German Situation. M. F. Aebi içinde, Comparing Crime Data in Europe: Official Crime Statistics and Survey Based Data (s. 69-88). Brussels: VUBPRESS Brussels University Press.
 • Gabbidon, S. L. (2007). Criminological perspectives on race and crime. New York: Routledge.
 • Gabbidon, S. L., & Taylor, G. H. (2009). Race and crime. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Garson, J. P., & Loizillon, A. (2003). Changes and Challenges: Europe and Migration from 1950 to Present. The Economic and Social Aspect of Mifration (s. 2-31). Brussels: The European Commission and OECD.
 • George, P. (1976). Nüfus Coğrafyası. İstanbul: Gelişim Yayınları.
 • Gerber, M. M., Hirtenlehner, H., & Jackson, J. (2010). Insecurities about crime in Germany, Austria and Switzerland: A review of research findings. European Journal of Criminology, Vol. 7(2), pp. 141–157.
 • Günal, V., & Şahinalp, M. S. (2009). Şanlıurfa Şehrindeki Hırsızlık Suçlarının Mekânsal Analizi. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı. 1, ss. 99-148.
 • Hagan, J., & Palloni, A. (1999). Sociological Criminology and the Mythology of Hispanic Immigration and Crime. Social Problems, Vol. 46, No. 4, pp. 617-632.
 • Higgins, G. E., Gabbidon, S. L., & Martin, F. (2010). The role of race/ethnicity and race relations on public opinion related to the immigration and crime link. Journal of Criminal Justice, Vol. 38, pp. 51–56.
 • Kervankıran, İ., & Çuhadar, M. (2017). Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi. Turizm Akademik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 1-18.
 • Krueger, A. B., & Pischke, J. S. (1997). A Statistical Analysis of Crime against Foreigners in Unified Germany. The Journal of Human Resources, Vol. 32, No. 1, pp. 182-209.
 • Mansel, J. (1986). Die unterschiedliche Selektion von jungen Deutschen, Türken und Italienern auf dem Weg vom polizeilich Tatverdächtigen zum gerichtlich Verurteilten. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform , Vol. 69, pp. 309–25.
 • Mariani, F. (2010). Migration and crime. Preliminary Draft.
 • Martinez, R., & Valenzuela, A. (2006). Immigration and Crime. New York: New York University Press.
 • Martinez, R., Stowell, J. I., & Lee, M. T. (2010). Immıgratıon and Crıme In An Era Of Transformatıon: A Longıtudınal Analysıs Of Homıcıdes In San Dıego Neıghborhoods, 1980–2000. Criminology, Vol. 48, No. 3, pp. 797- 829.
 • Mears, D. P. (2001). The Immigration-Crime Nexus: Toward an Analytiv Framework for Assessing and Guiding Theory, Research and Policy. Sociological Perspectives, Vol. 44, No. 1, pp. 1-19.
 • Messner, F. S., & Anselin, L. (2004). Spatial Analyses of Homicide With Areal Data. M. F. Goodchild, & D. G. Janelle içinde, Spatially Integrated Social Science (s. 127-144). New York: Oxford University Press.
 • Messner, S. F., Anselin, L., Baller, R. D., Hawkins, D. F., Deane, G., & Tolnay, S. E. (1999). The Spatial Patterning of County Homicide Rates: An Application of Exploratory Spatial Data Analysis. Journal of Quantitative Criminology, Vol. 15, No. 4, pp. 423-450.
 • Mitchell, A. (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2. Spatial Measurements. California: Esri Press.
 • Oberwittler, D., & Höfer, S. (2005). Crime and Justice in Germany An Analysis of Recent Trends and Research. European Journal of Criminology , Vol. 2 No. 4, pp. 465–508.
 • Ousey, G. C., & Kubrin, C. E. (2009). Exploring the Connection between Immigration and Violent Crime Rates in U.S. Cities,1980–2000. Social Problems, Vol. 56, No. 3, pp. 447-473.
 • Piopiunik, M., & Ruhose, J. (2017). Immigration, regional conditions, and crime: Evidence from an allocation policy in Germany. European Economic Review, Vol. 92, pp. 258–282.
 • Reich, K. (2006). Immigration and Juvenile Delinquency in Germany. J. D. Freilich, & R. T. Guerette içinde, Migration, Culture Conflict, Crime and Terrorism (s. 89-102). Burlington: Ashgate Publishing Company.
 • Reid, L. W., Weiss, E. H., Adelman, R. M., & Jaret, C. (2005). The immigration–crime relationship: Evidence across US metropolitan areas. Social Science Research, Vol. 34, pp. 757–780.
 • Rogerson, P. (2001). Statistical Methods for Geography. London: Sage Publications.
 • Sack, F. (2004). V. Ruggiero, N. South, & L. Taylor içinde, The New European Criminology: Crime and Social Order in Europe (s. 37-51). New York: Routlage.
 • Schäfer, H. (2004). Young Russians« in Germany – immigrants lost between their origin and future? C. f. Crime içinde, Prevention of Youth Crime in Germany: Educational Strategies Trends, Experiences and Approaches (s. 61-98). München: Deutsches Jugendinstitut.
 • Schmidt, C. M. (1994). The country of origin, family structure and return migration of Germany's guest-workers. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 63, Iss. 1/2, pp. 119-125.
 • Schmidt, C. M. (1997). Immigrant Performance in Germany: Labor Earnings of Ethnic German Migrants and Foreign Guest-Workers. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 37, Special Issue, pp. 379-397.
 • Schmidt, C. M., & Zimmermann, K. F. (1992). Migration Pressure in Germany: Past and Future. K. F. Zimmermann içinde, Migration and Economic Development (s. Vol. 73, pp. 705-710.). Berlin:: Springer.
 • Shaw, R. C., & McKay., H. D. (1969). Juvenile Delinquency. Chicago: University of Chicago Press.
 • Simon, R. J. (1985). Public opinion on the immigrant: Print media coverage 1880-1980. Lexington: Lexington Books.
 • Sirkeci, İ., & Erdoğan, M. M. (2012). Göç ve Türkiye. Migration Letters, Vol. 9, No. 4, pp. 297-302.
 • Steiner, V., & Velling, J. (1994). Re-Migration Behavior and Expected Duration of Stay of Guest Workers in Germany. G. Steinmann, & R. E. Ulrich içinde, The Economic Consequences of Immigration to Germany (s. 101-119). Berlin: Physica, Heidelberg.
 • Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme. Bilig, Sayı: 55, s. 103-134.
 • Temurçin, K. (2018). Suç Coğrafyası: Göreli Kavramsallaştırmadan Mekânsal Yorumlamaya. Nurettin Özgen içinde, Sosyal Coğrafya (s. 419-447). Ankara: Pegem Akademi.
 • Temurçin, K., & Dziwornu, M. G. (2016). Urban Crime Distrubution in Isparta (Turkey): A Location Quotient Analysis. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, Vol. 10, pp. 7-23.
 • Temurçin, K., & Haydaroğlu, İ. (2017). Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kapalı Cezaevleri Örneği. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 41, ss. 197-211.
 • Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography, Vol. 46, pp. 234-240.
 • Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2015). Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • Villmow, B. (1983). Kriminalität der jungen Ausländer: Ausmaß und Struktur des abweichenden Verhaltens und gesellschaftlicher Reaktion. H. J. Kerner, H. Goppinger, & F. Streng içinde, KriminologiePsychiatrie—Strafrecht. Heidelberg: Beck.
 • Watts, M. W. (2001). Aggressive Youth Cultures and Hate Crime . American Behavioral Scientist, Vol. 45, No. 4, pp. 600-615.
 • Weisburd, D., Bruinsma, G. J., & Bernasco, W. (2009). Units of Analysis in Geographic Criminology: Historical Development, Critical Issues, and Open Questions. D. Weisburd, W. Bernasco, & G. J. Bruinsma içinde, Putting Crime in its Place Units of Analysis in Geographic Criminology (s. 3-34). New York: Springer Science+Business Media.
 • Yakar, M. (2012). Türkiye’de iç göçlerin ilçelere göre mekânsal analizi: 1995- 2000 dönemi . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s. 741-768. .
 • Zimmermann, K. F. (1995). Tackling the European Migration Problem. Journal of Economic Perspectiv, Vol. 9, No. 2, pp. 45–62.
 • Diğer Referanslar
 • Bundeskriminalamt (BKA) “https://www.bka.de/DE/Home/home_node.html”
 • https://aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-siyasi-amacli-islenen-suclar-zirveye-ulasti/80424 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • https://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/25/migrant-crime-germany-rises-50-per-cent-new-figures-show/ (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • https://www.reuters.com/article/us-germany-crime/number-of-migrant-criminal-suspects-in-germany-surged-in-016-idUSKBN17Q1G4 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/16/trump-says-german-crime-levels-have-risen-and-refugees-are-to-blame-not-exactly/?utm_term=.7439a561a9a2 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • http://www.bbc.com/news/world-europe-42557828 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)

Geographical Explanation of Crime in Germany: Delinquency, Immigration and Spatiality

Yıl 2018, Sayı 43, 16 - 45, 26.04.2018

Öz

The geographical study of crime has a relatively long history and is a common area of study by many disciplines. However, significant differences have been observed in the problems addressed over time and in the achieved results. The influence gained by migrant populations in particular during the past half-century in a national as well as global context manifests a turning point in terms of increase in resistance displayed by the local population against these groups and the alarming numbers of crime. In this respect, particularly in countries that accept immigrants, the study of crime by associating it with migration has become a tradition while temporal and spatial dynamics are largely neglected in its interpretation. The current study provides a temporal and spatial explanation regarding crime in Germany which has been the target of numerous migrants through legal or illegal means since the 1960s. Police crime statistics have been used in the study and these figures have been evaluated separately for Germans, Foreigners and Turks who comprise the largest group among foreigners. Subsequently, the spatial dependence of crime has been examined in the context of crime types and immigration. The findings of the study indicate that immigrant groups in Germany are more likely to commit crimes than local people and despite the fact that Turks have been in Germany for a long time they have not reached the same figures as Germans in terms of crime rates and that there are some shortcomings in the configuration of the numbers of criminals. Furthermore, it has also been concluded that certain types of crime display more spatial dependence than others, that even with the same type of crime, the correlation changes according to different national identities and that various differences are reflected locally in the spatial distribution of crime in terms of crime types and the studied groups 

Kaynakça

 • Albrecht, H.-J. (2003). Ethnic minorities Crime and criminal justice in Europe. F. Heidensohn, & M. Farrell içinde, Crime in Europe (s. 84-102). New York: Taylor & Francis.
 • Andresen, M. A. (2011). Estimating the probability of local crime clusters: The impact of immediate spatial neighbors. Journal of Criminal Justice, Vol. 39, pp. 394–404.
 • Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association-LISA. Geographical Analysis, Vol. 27, No. 2, pp. 93-115.
 • Anselin, L., Cohen, J., Cook, D., Gorr, W., & Tita, G. (2010). Spatial Analyses of Crime. Measurement and Analysis of Crime and Justice, Vol. 4, pp. 213-262.
 • Anselin, L., Griffiths, E., & Tita, G. (2011). Crime mapping and hot spot analysis. R. Wortley, & L. Mazerolle içinde, Environmental Criminology and Crime Analysis (s. 97-116). New York: Routledge.
 • Bade, K. J., & Weiner, M. (1997). Migration Past, Migration Future: Germany and the United States. New York: Berghahn Books.
 • Baller, R. D., Anselin, L., Messner, S. F., Deane, G., & Hawkins, D. F. (2001). Structural Covariates of U.S. County Homicide Rates: Incorporating Spatial Effects. Criminology, Vol. 39, No. 3, pp. 561-588.
 • Bohning , W. R. (1981). Estimating the Propensity of Guestworkers to Leave. Monthly Labor Review, Communications , Vol. 104 (5), pp. 37–40.
 • Bowers, K., & Hirschfield, A. (2001). Introduction. A. Hirschfield, & K. Bowers içinde, Mapping and Analysing Crime Data: Lessons from Research and Practice. New York: Taylor & Francis.
 • Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (1982). Mobility, Notoriety and Crirne: A Study of Crime Patterns inUrban Nodal Points . Journal of Environmental System, Vol. 11, pp. 89-99.
 • Bursik, R. J. (2006). Rethinking the Chicago School of Criminology: A new era of immigration. R. Martinez, & A. Valenzuela içinde, Immigration and Crime: Race, Ethnicity, and Violence (s. 20-35). New York: New York University Press.
 • Castells, M. (2006). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt 2 Kimliğin Gücü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chapin, W. D. (1997). Ausländer raus? The Empirical Relationship between Immigration and Crime in Germany. Social Science Quarterly, Vol. 78, No. 2, pp. 543-558.
 • Constant, A., & Massey, D. S. (2003). Self-selection, earnings, and out-migration: A longitudinal study of immigrants to Germany. Journal of Population Economics, Vol. 16, pp. 631–653.
 • Eck, J., & Weisburd, D. L. (2015). Crime Places in Crime Theory. Crime and Place: Crime Prevention Studies, Vol. 4, pp. 1-33.
 • Entorf, H., & Larsen, C. (2004). Immigration and crime in Germany and Denmark. T. Tranaes, & K. F. Zimmermann içinde, Migrants, Work, and the Welfare State (s. 285-317). Odense: University Press of Southern Denmark.
 • Erdoğan, S., Demirel, R., & Tiryakioğlu, İ. (2009). Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı. TAF Preventive Medicine Bulletin, Cilt: 8, Sayı: 1, s. 59-68.7.
 • Fitzgerald, J., Curtis, K. A., & Corliss, C. L. (2012). Anxious Publics: Worries About Crime and Immigration. Comparative Political Studies, Vol. 45, No. 4, pp. 477-506.
 • Fuchs, J. O. (2009). Comparing Crime Data of Different Sources: in German Situation. M. F. Aebi içinde, Comparing Crime Data in Europe: Official Crime Statistics and Survey Based Data (s. 69-88). Brussels: VUBPRESS Brussels University Press.
 • Gabbidon, S. L. (2007). Criminological perspectives on race and crime. New York: Routledge.
 • Gabbidon, S. L., & Taylor, G. H. (2009). Race and crime. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Garson, J. P., & Loizillon, A. (2003). Changes and Challenges: Europe and Migration from 1950 to Present. The Economic and Social Aspect of Mifration (s. 2-31). Brussels: The European Commission and OECD.
 • George, P. (1976). Nüfus Coğrafyası. İstanbul: Gelişim Yayınları.
 • Gerber, M. M., Hirtenlehner, H., & Jackson, J. (2010). Insecurities about crime in Germany, Austria and Switzerland: A review of research findings. European Journal of Criminology, Vol. 7(2), pp. 141–157.
 • Günal, V., & Şahinalp, M. S. (2009). Şanlıurfa Şehrindeki Hırsızlık Suçlarının Mekânsal Analizi. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı. 1, ss. 99-148.
 • Hagan, J., & Palloni, A. (1999). Sociological Criminology and the Mythology of Hispanic Immigration and Crime. Social Problems, Vol. 46, No. 4, pp. 617-632.
 • Higgins, G. E., Gabbidon, S. L., & Martin, F. (2010). The role of race/ethnicity and race relations on public opinion related to the immigration and crime link. Journal of Criminal Justice, Vol. 38, pp. 51–56.
 • Kervankıran, İ., & Çuhadar, M. (2017). Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi. Turizm Akademik Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, s. 1-18.
 • Krueger, A. B., & Pischke, J. S. (1997). A Statistical Analysis of Crime against Foreigners in Unified Germany. The Journal of Human Resources, Vol. 32, No. 1, pp. 182-209.
 • Mansel, J. (1986). Die unterschiedliche Selektion von jungen Deutschen, Türken und Italienern auf dem Weg vom polizeilich Tatverdächtigen zum gerichtlich Verurteilten. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform , Vol. 69, pp. 309–25.
 • Mariani, F. (2010). Migration and crime. Preliminary Draft.
 • Martinez, R., & Valenzuela, A. (2006). Immigration and Crime. New York: New York University Press.
 • Martinez, R., Stowell, J. I., & Lee, M. T. (2010). Immıgratıon and Crıme In An Era Of Transformatıon: A Longıtudınal Analysıs Of Homıcıdes In San Dıego Neıghborhoods, 1980–2000. Criminology, Vol. 48, No. 3, pp. 797- 829.
 • Mears, D. P. (2001). The Immigration-Crime Nexus: Toward an Analytiv Framework for Assessing and Guiding Theory, Research and Policy. Sociological Perspectives, Vol. 44, No. 1, pp. 1-19.
 • Messner, F. S., & Anselin, L. (2004). Spatial Analyses of Homicide With Areal Data. M. F. Goodchild, & D. G. Janelle içinde, Spatially Integrated Social Science (s. 127-144). New York: Oxford University Press.
 • Messner, S. F., Anselin, L., Baller, R. D., Hawkins, D. F., Deane, G., & Tolnay, S. E. (1999). The Spatial Patterning of County Homicide Rates: An Application of Exploratory Spatial Data Analysis. Journal of Quantitative Criminology, Vol. 15, No. 4, pp. 423-450.
 • Mitchell, A. (2005). The ESRI Guide to GIS Analysis. Volume 2. Spatial Measurements. California: Esri Press.
 • Oberwittler, D., & Höfer, S. (2005). Crime and Justice in Germany An Analysis of Recent Trends and Research. European Journal of Criminology , Vol. 2 No. 4, pp. 465–508.
 • Ousey, G. C., & Kubrin, C. E. (2009). Exploring the Connection between Immigration and Violent Crime Rates in U.S. Cities,1980–2000. Social Problems, Vol. 56, No. 3, pp. 447-473.
 • Piopiunik, M., & Ruhose, J. (2017). Immigration, regional conditions, and crime: Evidence from an allocation policy in Germany. European Economic Review, Vol. 92, pp. 258–282.
 • Reich, K. (2006). Immigration and Juvenile Delinquency in Germany. J. D. Freilich, & R. T. Guerette içinde, Migration, Culture Conflict, Crime and Terrorism (s. 89-102). Burlington: Ashgate Publishing Company.
 • Reid, L. W., Weiss, E. H., Adelman, R. M., & Jaret, C. (2005). The immigration–crime relationship: Evidence across US metropolitan areas. Social Science Research, Vol. 34, pp. 757–780.
 • Rogerson, P. (2001). Statistical Methods for Geography. London: Sage Publications.
 • Sack, F. (2004). V. Ruggiero, N. South, & L. Taylor içinde, The New European Criminology: Crime and Social Order in Europe (s. 37-51). New York: Routlage.
 • Schäfer, H. (2004). Young Russians« in Germany – immigrants lost between their origin and future? C. f. Crime içinde, Prevention of Youth Crime in Germany: Educational Strategies Trends, Experiences and Approaches (s. 61-98). München: Deutsches Jugendinstitut.
 • Schmidt, C. M. (1994). The country of origin, family structure and return migration of Germany's guest-workers. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Vol. 63, Iss. 1/2, pp. 119-125.
 • Schmidt, C. M. (1997). Immigrant Performance in Germany: Labor Earnings of Ethnic German Migrants and Foreign Guest-Workers. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 37, Special Issue, pp. 379-397.
 • Schmidt, C. M., & Zimmermann, K. F. (1992). Migration Pressure in Germany: Past and Future. K. F. Zimmermann içinde, Migration and Economic Development (s. Vol. 73, pp. 705-710.). Berlin:: Springer.
 • Shaw, R. C., & McKay., H. D. (1969). Juvenile Delinquency. Chicago: University of Chicago Press.
 • Simon, R. J. (1985). Public opinion on the immigrant: Print media coverage 1880-1980. Lexington: Lexington Books.
 • Sirkeci, İ., & Erdoğan, M. M. (2012). Göç ve Türkiye. Migration Letters, Vol. 9, No. 4, pp. 297-302.
 • Steiner, V., & Velling, J. (1994). Re-Migration Behavior and Expected Duration of Stay of Guest Workers in Germany. G. Steinmann, & R. E. Ulrich içinde, The Economic Consequences of Immigration to Germany (s. 101-119). Berlin: Physica, Heidelberg.
 • Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme. Bilig, Sayı: 55, s. 103-134.
 • Temurçin, K. (2018). Suç Coğrafyası: Göreli Kavramsallaştırmadan Mekânsal Yorumlamaya. Nurettin Özgen içinde, Sosyal Coğrafya (s. 419-447). Ankara: Pegem Akademi.
 • Temurçin, K., & Dziwornu, M. G. (2016). Urban Crime Distrubution in Isparta (Turkey): A Location Quotient Analysis. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica, Vol. 10, pp. 7-23.
 • Temurçin, K., & Haydaroğlu, İ. (2017). Kadın Suçluluğu Üzerine Bir Araştırma: Mardin ve Antalya Kapalı Cezaevleri Örneği. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 41, ss. 197-211.
 • Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Economic Geography, Vol. 46, pp. 234-240.
 • Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2015). Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitapevi.
 • Villmow, B. (1983). Kriminalität der jungen Ausländer: Ausmaß und Struktur des abweichenden Verhaltens und gesellschaftlicher Reaktion. H. J. Kerner, H. Goppinger, & F. Streng içinde, KriminologiePsychiatrie—Strafrecht. Heidelberg: Beck.
 • Watts, M. W. (2001). Aggressive Youth Cultures and Hate Crime . American Behavioral Scientist, Vol. 45, No. 4, pp. 600-615.
 • Weisburd, D., Bruinsma, G. J., & Bernasco, W. (2009). Units of Analysis in Geographic Criminology: Historical Development, Critical Issues, and Open Questions. D. Weisburd, W. Bernasco, & G. J. Bruinsma içinde, Putting Crime in its Place Units of Analysis in Geographic Criminology (s. 3-34). New York: Springer Science+Business Media.
 • Yakar, M. (2012). Türkiye’de iç göçlerin ilçelere göre mekânsal analizi: 1995- 2000 dönemi . Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:1, s. 741-768. .
 • Zimmermann, K. F. (1995). Tackling the European Migration Problem. Journal of Economic Perspectiv, Vol. 9, No. 2, pp. 45–62.
 • Diğer Referanslar
 • Bundeskriminalamt (BKA) “https://www.bka.de/DE/Home/home_node.html”
 • https://aa.com.tr/tr/dunya/almanyada-siyasi-amacli-islenen-suclar-zirveye-ulasti/80424 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • https://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/25/migrant-crime-germany-rises-50-per-cent-new-figures-show/ (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • https://www.reuters.com/article/us-germany-crime/number-of-migrant-criminal-suspects-in-germany-surged-in-016-idUSKBN17Q1G4 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/08/16/trump-says-german-crime-levels-have-risen-and-refugees-are-to-blame-not-exactly/?utm_term=.7439a561a9a2 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)
 • http://www.bbc.com/news/world-europe-42557828 (Erişim Tarihi: 20.03.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kadir TEMURÇİN> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Dilek GÜRLEVİK Bu kişi benim
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 43

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil410941, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2018}, number = {43}, pages = {16 - 45}, title = {Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık}, key = {cite}, author = {Temurçin, Kadir and Gürlevik, Dilek} }
APA Temurçin, K. & Gürlevik, D. (2018). Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , (43) , 16-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/36774/410941
MLA Temurçin, K. , Gürlevik, D. "Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık" . Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 16-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sufesosbil/issue/36774/410941>
Chicago Temurçin, K. , Gürlevik, D. "Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018 ): 16-45
RIS TY - JOUR T1 - Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık AU - KadirTemurçin, DilekGürlevik Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 45 VL - IS - 43 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık %A Kadir Temurçin , Dilek Gürlevik %T Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V %N 43 %R %U
ISNAD Temurçin, Kadir , Gürlevik, Dilek . "Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 43 (Nisan 2018): 16-45 .
AMA Temurçin K. , Gürlevik D. Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (43): 16-45.
Vancouver Temurçin K. , Gürlevik D. Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; (43): 16-45.
IEEE K. Temurçin ve D. Gürlevik , "Almanya’da Suçun Coğrafi Açıklaması: Suçluluk, Göçmenlik ve Mekânsallık", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 43, ss. 16-45, Nis. 2018

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi