Yıl 2021, Cilt 29 , Sayı 1, Sayfalar 813 - 842 2021-03-15

Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi
Special Evaluation Of Supreme Court Hgk's Decision On Sales Of Immovable Property by Deficient Performance - Incomplete Performance

Ahmet Fevzi KİBAR [1]


Taşınmaz mal satışları birçok açıdan yargı kararlarına konu olmaktadır. Gerek taşınmaz mal satış sözleşmesi kurulurken gerekse bu sözleşmenin kurulmasından sonra birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan biri de, sözleşmeden yahut reklam vb. vasıtalarla vaat edilmesi sebebiyle doğan borcun gereği gibi ifa edilmemesidir (kötü ifa). Borcun gereği gibi ifa edilmemesi hâlleri çeşitlilik göstermektedir. Bu hâllerden ikisi ayıplı ifa ile eksik ifa halidir. Ayıplı ifa, özel olarak hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda hem de gerek 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. Eski tarihli Yargıtay kararlarının bir kısmında, eksik ifa halleri ayıplı ifa hâli olarak değerlendirilmiş ve yanlış kararlar tesis edilmiştir. Eksik ifanın ayıplı ifa olarak değerlendirilmesi tüketici aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum Tüketici Kanunu’nun ruhuna da aykırıdır. Ancak Yargıtay, yakın tarihli kararlarında bu yanlıştan dönmüştür.
Immovable property sales are subject of judicial decisions in many aspects. Many problems arise during the establishment of a real estate sales contract and after the establishment of this contract. One of these problems is that the promissed dept arising by contract or advertisement etc. is not properly performed (bad performance). The cases where the debt is not properly executed vary. Two of these cases are deficient performance and incomplete performance. The defective performance is specifically regulated in the Turkish Law of Obligations No. 6098 and in the Consumer Protection Law No. 4077 and in the Consumer Protection Law No. 6502. In some of the previous Supreme Court's decisions, incomplete performance cases were evaluated as deficient performance cases and wrong decisions were established. Evaluation of incomplete performance as deficient performance has consequences against the consumer. This situation is also against the spirit of the Consumer Law. However, the Supreme Court turned this wrong in its recent decisions.
  • AKSOY DURSUN Sanem, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Eksik İş Kavramı ve Kavramın Ayıplı İfadan Farkları”, Legal Hukuk Dergisi, Y. 9, S. 101, Mayıs 2011,1841-1860. ANTALYA Osman Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: V/1,1, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. ANTALYA Osman Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt: V/1,3, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. ARAL Fahrettin, AYRANCI Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 12. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2019. AYDEMİR Efrail, Eser Sözleşmesi ve İnşaat Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016. AYDOĞDU Murat, KAHVECİ Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku), 4. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2019. ÇABRİ Sezer, 6502 sayılı Kanun’a göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016. ERDOĞAN Kemal, AKKURT Sinan Sami, TOKAT Hüseyin, Borçlar Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2017. EREN Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2017. ESİRCİ Nur Banu, “İnşaat Sözleşmelerinde Ayıbın Giderilmesini İsteme ve Tazminat Talep Etme Hakkı” (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, SBE, 2019. GÜR Mustafa, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik İfa ve Ayıplı İfa Kavramları, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017. GÜVEL Akansel Övünç, “Roma Hukukunda İfa ve İfa İkameleri” (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, SBE, 2018. HELVACI Serap, ALTINER YOLCU Fatma Zeynep, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İspat Yüküne İlişkin Getirdiği Düzenleme”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, Aralık 2018, 804-822. KALKAN Arif, Tüketici Hukukunda Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk, Ankara, Adalet Yayınevi, 2018. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU Necip, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (Birinci Cilt) Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı), 7. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2017 SEROZAN Rona, Borçlar Hukuku Genel Bölüm (Üçüncü Cilt) İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, (Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı), 7. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2016. OĞUZMAN M. Kemal, ÖZ M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Cilt I), 15. Bası, İstanbul, Vedat Yayıncılık, 2017. ÖNDER DİNGİL Gamze Gökçe, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Satıcının Ayıplı Mal ve Hizmetten Doğan Sorumluluğu” (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, SBE, 2017. ÖZÇELİK Ş. Barış, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taşınmazlarda Ayıptan Sorumluluk”, AÜHFD, 64 (4), 2015, 1161-1188. ÖZEL Çağlar, Tüketicinin Korunması Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2019. ÖZSOY Rabia, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ayıplı İfa ve Sonuçları” (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, SBE, 2019. TEMUR Fatih, ATASEVEN Binnur, "Defect Liability and Latent Defect within the Scope of Turkish Law of Obligations", GSI Articletter, 15, 2016, p. 219-232. VON TUHR Andreas, Borçlar Hukuku 1-2, (çev. Avukat Cevat Edege), Ankara, Olgaç Matbaası, 1983. YÜNLÜ Semih, “Türk Borçlar Kanunu Hükümlerince Satıcının Ayıp Sorumluluğu Bakımından Alıcının Külfetleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, Haziran 2019, 329–359. YÜNLÜ Semih, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ayıp” (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, SBE, 2014. ZEVKLİLER Aydın, ÖZEL Çağlar, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2016. ZİMMERMANN Reinhard, The Law of Obligations (Roman Foundations of the Civilian Tradition), Second Edition, Cape Town, Juta & Co Ltd, 1992.
Birincil Dil tr
Konular Hukuk
Bölüm KARAR İNCELEMELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1300-6500
Yazar: Ahmet Fevzi KİBAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { suhfd717482, journal = {Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1306-8075}, eissn = {2548-1177}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {29}, pages = {813 - 842}, doi = {10.15337/suhfd.717482}, title = {Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kibar, Ahmet Fevzi} }
APA Kibar, A . (2021). Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 29 (1) , 813-842 . DOI: 10.15337/suhfd.717482
MLA Kibar, A . "Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi" . Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 (2021 ): 813-842 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/59423/717482>
Chicago Kibar, A . "Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 (2021 ): 813-842
RIS TY - JOUR T1 - Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi AU - Ahmet Fevzi Kibar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.15337/suhfd.717482 DO - 10.15337/suhfd.717482 T2 - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 813 EP - 842 VL - 29 IS - 1 SN - 1306-8075-2548-1177 M3 - doi: 10.15337/suhfd.717482 UR - https://doi.org/10.15337/suhfd.717482 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi %A Ahmet Fevzi Kibar %T Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi %D 2021 %J Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1306-8075-2548-1177 %V 29 %N 1 %R doi: 10.15337/suhfd.717482 %U 10.15337/suhfd.717482
ISNAD Kibar, Ahmet Fevzi . "Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi". Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 29 / 1 (Mart 2021): 813-842 . https://doi.org/10.15337/suhfd.717482
AMA Kibar A . Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021; 29(1): 813-842.
Vancouver Kibar A . Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021; 29(1): 813-842.
IEEE A. Kibar , "Yargıtay HGK'nın Taşınmaz Mal Satışına İlişkin Bir Kararının Ayıplı İfa - Eksik İfa Özelinde Değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 29, sayı. 1, ss. 813-842, Mar. 2021, doi:10.15337/suhfd.717482