Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 4, Sayfalar 131 - 146 2018-12-29

Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Opinions of Students about Thinking-Style-Based Differentiated Instruction

Selda ÖZER [1] , Ercan YILMAZ [2]


Bu çalışmanın amacı, önlisans düzeyinde mesleki yabancı dil dersi kapsamında “Rezervasyon Yapma” ve “Otele Giriş-Çıkış İşlemleri” üniteleri için öğrencilerin düşünme stillerine göre tasarlanan farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri hakkında öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre desenlenmiş ve veri toplamak amacıyla görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma; 2014-2015 bahar yarıyılında, bir Meslek Yüksekokulu’nun Turizm ve Otel İşletmeciliği programında öğrenim gören 25 ikinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada, öğrencilerin düşünme stillerinin işlev, düzey ve kapsam boyutları ve bu boyutların 7 alt boyutu dikkate alınmıştır. Farklılaştırma süreç boyutunda yapılmıştır. Süreç farklılaştırılırken, istasyon, karmaşık öğretim, yörünge çalışmaları, merkezler, giriş noktaları ve öğrenme sözleşmeleri stratejilerinden faydalanılmıştır. Uygulama süreci, 42 ders saatinde yürütülmüştür. Uygulama sürecinin ardından, öğrenci görüşleri açık uçlu görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, düşünme stillerine göre farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri hakkında öğrenci görüşlerinin genel olarak olumlu olduğunu ve bu etkinliklerin öğrencilerin derse olan ilgilerini ve derse katılımlarını arttırdığını göstermiştir.

The purpose of the study was to examine opinions of students about thinking-style-based differentiated instruction designed for the units “Booking a Hotel Room” and “Check-in and Check-out in a Hotel” in scope of Vocational Foreign Language Course at associate degree. Qualitative research method, case study and interview form were used in the study. The study was carried out with 25 students studying at Tourism and Hotel Management Program and taking Vocational Foreign Language Course at 2014-2015 spring semester at a Vocational College. Functions, levels and scopes of thinking styles were taken into consideration. Process was differentiated in the study using stations, complex instruction, orbital studies, learning centers, entry points and learning contracts. After the experimental study, lasting 42 periods, the students were asked to express their opinions about the process. The data were collected using a standardized open-ended interview form. The results of the research showed that the opinions of the students about thinking-style-based differentiated instruction were positive and that the activities increased their interests and participation in the course.

  • Ahmadi, S.,Gorjian, B. vePazhakh, A. R. (2014). The Effect of Thinking Styles of EFL Learners’ Language Learning Strategies in Reading Comprehension. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 6 (4), 74-88.Akın, G. (2010). Andragojik İlkelere Göre Geliştirilmiş Problem Temelli Mesleki İngilizce Eğitimi Programının Etkililiği.Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Albostan, Y. (2012). An İnvestigation of the Occupational English Language Needs of Diplomats Whose Second Language is English.Master Thesis, Bilkent University, Graduate School of Education, Ankara.Altundal, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri ile Matematik Öğretim Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Anjomshoaa, L.,Golestan, S., veAnjomshoaa, A. (2012). The Influences of Metacognitive Awareness on Reading Comprehension in Iranian English Undergraduate Students in Kerman, Iran. International Journal of Applied Linguistics &English Literature, 1 (6), 193-198.Avcı, H. (2015). İngilizce Öğretiminde İstasyon Tekniği Kullanımının Akademik Başarıya, Tutumlara ve Kalıcılığa Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.Avcı, S. veYüksel, A. (2011). Okuma Çemberi Yöntemine Göre Kitap Okumanın Öğrencilere Bilişsel ve Duyuşsal Katkıları. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (3), 1285-1300.Avcı, S.,Yüksel, A., Soyer, M. veBalıkçıoğlu S. (2009). Şiir Bilgisi Konusu İçin Tasarlanmış Farklılaştırılmış Sınıf Ortamının Öğrenciler Üzerinde Yarattığı Bilişsel ve Duyuşsal Değişimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1069-1084.Batdı, V. &Semerci, Ç. (2012). Derslerde İstasyon Tekniği Uygulamasının Yansıtıcı Sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 190-203.Beceren, B. Ö. ve Özdemir, A. A. (2010). The Comparison of Prospective Preschool Teachers’ Thinking Styles and Intelligence Types. Procedia Social And Behavioral Sciences, 2, 2131-2136.Beler, Y. (2010). Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının Sınıf Yönetimine ve Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Boerger, M. V. (2005). Differentiated Instruction in the Middle School Math Classroom: A Case Study. Master Thesis,Pacific Lutheran University, Tacoma.Bradfield, A. (2012). The Effects of Differentiated Instruction on Strugling Readers in First Grade.Doctoral Dissertation,Walden Unversity College Of Education, Minneapolis.Burkett, J. A. (2013). Teacher Perception on Differentiated Instruction and its Influence on Instructional Practice.Doctoral Dissertation,Oklahoma State University, Stillwater.Canbolat, N. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Cano-Garcia, F. ve Hughes, E. H. (2000). Learning and Thinking Styles: An Analysis of their Interrelationship and Influence on Academic Achievement. Educational Psychology, 20(4), 413-430.Cheng, A. (2006). Effects of Differentiated Curriculum and Instruction on Taiwanese EFL Students’ Motivation, Anxiety and Interest.Doctoral Dissertation, University of Southern California, Los Angeles.Clarke, T. A.,Lesh, J. J., Trocchio, J. S. veWolman, J. (2010). Thinking Styles: Teaching And Learning Styles in Graduate Education Students. Educational Psychology, 30 (3), 837-848. Cummings, P. L. (2011). A Comparative Analysis of the Impact of Differentiated Instructional Strategies and Traditional Basal Instruction on the Reading Achievement of Selected Fourth Grade Students. DoctoralDissertation, Capella University School of Education, Minneapolis.Çalıkoğlu, B. S. (2014). Üstün Zekalıve Yetenekli Öğrencilerde Derinlik ve Karmaşıklığa Göre Farklılaştırılmış Fen Öğretiminin Başarı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Tutuma Etkisi.Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Çatalbaş, E. (2006). Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Akademik Başarı ve Ders Tutumları Arasındaki İlişki.Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Çelik, S. (2003). Niğde Üniversitesi Meslek Yüksekokullarındaki Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Akademik ve Mesleki İngilizce Gereksinimlerine Yönelik Bir Araştırma.Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara.Çitil, N. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması.Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.Demir, Ö. ve Osmanoğlu, D. E. (2013). Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(1), 165-184.Demir, S. (2013). Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarı, Öğrenme Yaklaşımları ve Kalıcılık Puanları Üzerindeki Etkisi.Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Diken, Ü. (2006). Gereksinim Çözümlemesi Kullanılarak Uygulanan Özel Amaçlı Dil Öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.Dosh, M. V. (2011). “The Course Fit Us”: Differentiated Instruction in the College Classroom. Doctoral Dissertation,University of North Dakota, Graduate Faculty of University of North Dakota, North Dakota.Duman, B. ve Çelik, Ö. (2011). İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ile Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki. İlköğretim Online, 10 (2), 785-797.Düzgün, Z. (2011). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki.Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Emir, S. (2011). Düşünme Stillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 77-93.Esmer, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Zihinsel Stil Tercihlerinin (Düşünme Stillerinin) İncelenmesi.Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Fan, J. veZhang, L. F. (2014). The Role Of Learning Environments İn Thinking Styles. Educational Psychology: An International Journal Of Experimental Educational Psychology, 34 (2), 252-268.Fan, W. veZhang, L. F. (2009). Are Achievement Motivation and Thinking Styles Related? A Visit Among Chinese University Students. Learning and Individual Differences, 19 (2009): 299-303.Fan, W.,Zhang, L. F. veWatkins D. (2010). Incremental Validity of Thinking Styles in Predicting Academic Achievements: An Experimental Study in Hypermedia Learning Environments. Educational Psychology: An International Journal Of Experimental Educational Psychology, 30 (5), 605-623.Fer, S. (2005). Düşünme Stilleri Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5 (2), 433-461.Gilbert, D. L. (2011). Effects of Differentiated Instruction on Student Achievement in Reading. DoctoralDissertation, Walden University, Administrator Leadership for Teaching and Learning, Minneapolis.Gökçe, A. ve Batman, O. (2015). Turizm Önlisans Programlarında Meslek Amaçlı İngilizce (EOP) Öğretiminin Öğrenci Görüşlerine Dayalı İhtiyaç Değerlendirmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17 (2), 174-209.Grigorenko, E. L., veSternberg, R. J. (1997). Styles of Thinking, Abilities, and Academic Performance. Exceptional Children, 63(3), 295-312.Güçlüer, E. ve Kesercioğlu, T. (2012). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim ile Desteklenmiş Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 10. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran,Niğde. İgrek, E. (2013). İçerik Tabanlı Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımının Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Derslerinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.James, S. D. (2013). Does Differentiated Instruction Raise Student Performance in Mathematics: An Action Research Study. DoctoralDissertation, Capella University School Of Education, Minneapolis.Johnson, E. (2010). Improving Students’ Academic Achievement Through Differentiated Instruction.Doctoral Dissertation,Walden University, Minneapolis.Karabulut, E. (2014). Psikolojik Danışman Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri ile Düşünme Stilleri Arasındaki İlişki.Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Karadağ, R. (2010). İlköğretim Türkçe Dersinde Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımının Uygulanması: Bir Eylem Araştırması.Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.Kesteloot, B. A. (2011). Differentiated Mathematics Instruction: Effects of Differentiated Mathematics Instruction in aFourth Grade Classroom.Master Thesis, Southwest Minnesota State University, Minnesota.Khin, P. H. veWin, S. (2012). The Effect of Thinking Styles on Metacognitive Awareness of University Students. Universities Research Journal, 5 (7), 269-287.Konstantinou-Katzi, P.,Tsolaki, E., Meletiou-Mavrotheris, M. ve Koutselini, M. (2013). Differentiation of Teaching and Learning Mathematics: An Action Research Study in Tertiary Education. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 44 (3), 332-349.Lau, H. (2014). Thinking Styles, Motivational Orientations, and Academic Achievement in Learning Physics among Hong Kong Secondary School Students.Dissertation, The University Of Hong Kong, Hong Kong.Lavender, D.R. (2009). The Effect of an in-Class Behavioral Intervention plus Differentiated Instruction Program on the Achievement and Behavior Outcomes of Verbally Disruptive 8th Grade Students with and without Co-Occurring Reading Delimitation.Doctoral Dissertation,University of Nebraska, Lincoln.Maxey, K. S. (2013). Differentiated Instruction: Effects on Primary Students’ Mathematics Achievement.Doctoral Dissertation, Northcentral University, Graduate Faculty of The School of Education, Arizona.Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenme İstasyonları Uygulamasının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi,Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Negari, G. M. and Solaymani, M. (2013). The Relationship among Autonomy, Thinking Styles, and Language Learning Strategy Use in Iranian EFL Learners. International Journal of Linguistics, 5 (1), 332-347.Nikoupoor, J.,Alam, M. veTajbakhsh, M. (2012). Thinking Style and Achievement Motivation: A Survey Study among Iranian EFL Learners. International Journal of English and Literature, 2 (3), 89-104.Oden, C. G. (2012). Effects of Differentiated Instruction on Achievement of High School Business Education Students.Doctoral Dissertation,North Central University, Arizona.Önkuzu, E. (2013). Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme ve Düşünme Stilleri ile Yabancı Dilde Kelimenin Anlamını Tahmin Etme Başarıları Arasındaki İlişki.Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.Özbaş, N. (2013). Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Stillerinin Kullandıkları Yöntemler ve Epistemolojik İnançları Açısından İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.Özer, S. ve Yılmaz, E. (2017). Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) Dersine Yönelik Nitel Bir Araştırma. INESJOURNAL Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (11), 339-352.Öztabak, M. Ü. (2013). Farklı Okul Türlerinde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Sınıf Seviyelerine Göre Düşünme Stilleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Özyaprak, M. (2012). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Farklılaştırılmış Matematik Öğretiminin Erişi, Tutum ve Yaratıcılığa Etkisi.Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Richmond, A. S. veConrad, L. (2012). Do Thinking Styles Predict Academic Performance of Online Learning? International Journal of Technology in Teaching and Learning, 8 (2), 108-117.Sabuncuoğlu, A. (2010). Meslek Liselerinde Özel Amaçlı İngilizce Öğretimine Yönelik Gereksinim Çözümlemesi Uygulaması.Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Saygılı, H. K. (2014). Promoting Speaking Strategies in ESP through Drama Case Study.Yüksek Lisans Tezi,Çağ University, Institute of Social Sciences, Mersin. Sayı, A. K. (2013). Farklılaştırılmış Yabancı Dil Öğretiminin Üstün Zekalı Öğrencilerde Erişiye, Eleştirel Düşünmeye ve Yaratıcılığa Etkisi.Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Sondergeld, T.A. veSchultz R. (2008).Science, Standards, and Differentiation: It Really Can Be Fun!.Gifted Child Today, 31(1), 34-40.Sökmen, Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yürütücü Biliş, Düşünme Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Stager, A. (2007). Differentiated Instruction in Mathematics. Master Thesis,Caldwell College, New Jersey.Sternberg, R. J veZhang, L. F. (2005). Styles of Thinking as a Basis of Differentiated Instruction. Theory into Practice, 44 (3), 245-253.Sternberg, R. J. (1997). Thinking Styles.Cambridge: Cambridge University Press.Sternberg, R. J. (2009). Düşünme Stilleri. (Çeviren: Esin Güngör). İstanbul: SEV Yayıncılık.Sternberg, R. J. veZhang, L-F. (Eds.) (2001). Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive Styles. The Educational Psychology Series.(pp. 197-226). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Sternberg, R.J.,Grigorenko, E.L. veZhang, L. F. (2008). Styles of Learning and Thinking Matter in İnstruction and Assessment. Perspectives on Psychological Science, 3 (6), 486-506.Suarez D. (2007). Differentiation by Challenge: Using A Tiered Program of Instruction in Mathmatics. In W. Powel&O. K. Powel (Eds.), Making The Difference: Differentiation İn International Schools(pp. 199-227). Kuala Lumpur: EAF Press.Subaşı, D. (2010). Öğrencilerin Öğrenme ve Düşünme Stillerinin Coğrafya Dersi Akademik Başarılarına Etkileri (12. Sınıf).Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Şaldırak, B. (2012). Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamalarının Matematik Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Şenay, Ş. C. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayılar Teorisine Yönelik Soyutlamayı İndirgeme Eğilimlerinin Düşünme Stilleri ve Matematik Öz Yeterlikleri ile İlişkisinin İncelenmesi.Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Taş, F. (2013). Farklılaştırılmış Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Bilişüstü Becerilerine ve Matematik Akademik Başarılarına Etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.Tomlinson, C. A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development.Tomlinson, C. A. (2001). How To Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. (2nd Ed.). Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development.Tunçer, B. K. (2013). Öğretmen Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları, Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri, Düşünme Stilleri ve Tutumları Arasındaki İlişkiler.Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.Turki, J. (2012). Thinking Styles “In Light Of Sternberg’s Theory” Prevailing Among The Students of Tafila Technical University and its Relationship with Some Variables. American International Journal of Contemporary Research, 2 (3), 140-152.Uğurlu, M. (2012). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Düşünme Stilleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Umar, Ç. N. (2014). Karma Öğrenme Yöntemi ile Farklılaştırılmış Öğretim Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Yaratıcılıklarına Etkisi.Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Üşenti, Ü. A. (2013). Üstün Zekalıve Yetenekli Öğrencilere Uygulanan Farklılaştırılmış Türkçe Öğretim Uygulamalarının Etkinliğinin Sınanması.Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Xie, Q.,Gao, X. veKing, R. B. (2013). Thinking Styles in Implicit and Explicit Learning. Learning and Individual Differences, 23, 267-271.Yıldırım, A. veŞimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yıldızlar, M. (2010). Farklı Kültürlerden Gelen Öğretmen Adaylarının Düşünme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 383-393.Yılmaz, G. (2015). 9. Sınıf Öğrencileri için Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konusunda Öğrenme İstasyonlarının Geliştirilmesi ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi.Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Yu, T. veChen, C. (2012). Thinking Styles and Preferred Teacher Interpersonal Behavior among Hong Kong Students. Learning and Individual Differences, 22, 554-559.Yüksel, A. veAvcı, S. (2011). Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri ile Sosyal Bilgiler Dersinin İşlenmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim, Eskişehir.Zhang, L. F. veSternberg, R.J. (2000). Are Learning Approaches and Thinking Styles Related? A Study in Two Chinese Populations. The Journal of Psychology, 134 (5), 469-489.Zhang, L. F. (2001). Do Thinking Styles Contribute to Academic Achievement beyond Self-Rated Abilities? Journal of Psychology, 135(6), 621-637. Zhang, L. F. (2002). Thinking Styles: Their Relationships with Modes of Thinking and Academic Performance. Educational Psychology, 22(3), 331-348. Zhang, L. F. (2003). Contributions of Thinking Styles to Critical Thinking Dispositions. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 137 (6), 517-544.Zhang, L. F. (2004). Revisiting the Predictive Power of Thinking Styles for Academic Performance. Journal of Psychology, 138(4), 351-370. Zhang, L. F. (2008). Teachers’ Styles of Thinking: An Exploratory Study. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 142 (1), 37-55.Zhang, L. F. (2010). Do Thinking Styles Contribute to Metacognition beyond Self-Rated Abilities? Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 30 (4), 481-494.Zhu, C. veZhang, L. F. (2011). Thinking Styles and Conceptions of Creativity Among University Students. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology 31 (3), 361-375.Zhu, C. (2013). Students’ and Teachers’ Thinking Styles and Preferred Teacher Interpersonal Behavior. The Journal of Educational Research, 106(5), 399-407.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2648-9150
Yazar: Selda ÖZER (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4702-1688
Yazar: Ercan YILMAZ
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2018

APA Özer, S , Yılmaz, E . (2018). Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri . Sakarya University Journal of Education , Cilt: 8 Sayı: 4 (Ek Sayı) , 131-146 . DOI: 10.19126/suje.433765