PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2015, Cilt , Sayı 4, 71 - 81, 17.05.2016

Öz

Ahmet Hamdi Tanpınar, which takes human life in poetry centers and also a remarkable poet used affective approach to death, abstract world and time. His "What I’m In The Time" named poem, as a successful for sampling of his poetry, this poem could be examined how Tanpınar's considers of time concept and perception of other world as synchronicity. Tanpınar, during writing this poem was penned by feeding their thoughts and feelings about art and philosophy. The dominant emotion in the poem "peace" is the discovery request. Tanpınar, has expressed this feeling in a Sufi perception and would like to show us the existence of an abstract world in poetry. This abstract world that throws us to use common "image" in his poetry and draws a holistic abstract paintings. In the article, this exemplified wealth "image" in poetry, was examined based on the philosophical implications

Kaynakça

 • Anday, M. C. (1984). Akan Zaman Duran Zaman –I, Adam Yay., İstanbul.
 • Anday, M. C. (1980). Şiir Yaşantısı, Çerçeve Dergisi, İstanbul.
 • Cengiz, Metin (2009). İmge Nedir, Şiirden Yay., İstanbul.
 • Çetin, Nurullah (2014). A. H. Tanpınar’ın Ne İçindeyim Zamanın Şiirinin Tahlili.
 • Çüçen, A. (1997). Heidegger’de Varlık ve Zaman, Asa Kitapevi, Bursa.
 • Demiralp, Oğuz (2001). Kutup Noktası, YKY Yay., 2.bs. İstanbul.
 • Geçgel, H.(2007). Bir Görüntü (İmge) Sanatı Olarak Şiir, Hayal Dergisi, S:21, s.2.
 • Işık, Seher Tetik (2013). Itri’’nin Edebiyattaki Yeri, Ulakbilge Dergisi, S:1, İstanbul.
 • Işıldak, Suat (2008). Yaratmada İlk Adım: İmge ve İmgelem, Balıkesir Ünv.,
 • EFMED Dergisi, C:2. Sayı 1., Balıkesir. İnce, Özdemir (2001). Şiir ve Gerçeklik, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul.
 • Kahraman, H. B.(2000).“Yitirilmemiş Zamanın Ardında Tanpınar ve Muhafazakar
 • Modernliğin Estetik Düzlemi”, Doğu-Batı Dergisi, Mayıs, S:11, İstanbul. Korkut, Ece (2005). Şiir Dili ve Bir Çözümleme Örneği: Tanpınar, “Ne İçindeyim
 • Zamanın”, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, S:9. Koçak, O. (1995). Hep Sonrası: Anday’ın Şiirlerinde İmge, Semender Dergisi, S.1,
 • Korkmaz, R.(2002). İkarus’un Yeni Yüzü C. Sıtkı Tarancı, Akçağ Yay., Ankara.
 • L’ Abbe & Demecq (1925). Lecano de Philosophie, Paris.
 • Okay, Orhan (1992). Bir Monografi Denemesi: Tanpınar, Dergah Yay., İstanbul.
 • Öksüz, Elif (2009). Türk Şiirinde Zaman Algısına Dönük Bir Okuma Denemesi, Turkish Studies.
 • Öner, Necati (1957). Mantığın Ana İlkeleri, İlahiyat Dergisi, C. XVII, Ankara.
 • Özcan, Tarık (2003). Şiir Sanatında İmajın Yeri-Önemi ve Bunun Cemal Süreya’nın
 • Şiir Dünyasına Uygulanması, Fırat Ünv. S. B. Dergisi, C.13, Elazığ. Özkırımlı, A. (1990). Türk Edb. Ansiklopedisi, Cem Yay., C.3., İstanbul.
 • Pamuk, Orhan (1995). Defter, Bahar Yay. S: 23, İstanbul.
 • Platon (2007). Toplu Dialoglar, EOS Yay., Ankara.
 • Sartre, J. P. (2006). İmgelem, İthaki Yay., İstanbul.
 • Saussure, F. (1967). Cours de linguistigue generealle, Ciritique, 4. voll., Paris.
 • Şengül, Servet (2015). Şiirde İmge, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken.
 • Tanpınar, A. H. (1969). Şiir ve Rüya-II, MEB Yay., İstanbul.
 • Tanpınar, A. H. (1995). Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yay., 4.b., İstanbul.
 • Tanpınar, A. H. (1989). Bütün Şiirleri ( Haz. İnci Enginün), Dergah Yay., İstanbul.
 • Yıldız, Saadettin (1997). Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası , MEB Yay., İstanbul.
 • Ylld1z, Saadettin (2000). ''Ne i indeyim Zamanm" I\.1akalesi, Edebiyat Giincesi, S:15, Mart-Nisan.

AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “NE İÇİNDEYİM ZAMANIN” ADLI ŞİİRİNDE İMGEYE DAYALI FELSEFİK ÇIKARIMLAR

Yıl 2015, Cilt , Sayı 4, 71 - 81, 17.05.2016

Öz

Ahmet Hamdi Tanpınar, insanı merkez aldığı şiirlerinde hayata, ölüme, soyut dünyaya, zamana duyuşsal yaklaşımıyla dikkat çeken bir şairdir. “Ne İçindeyim Zamanın” şiiri, Tanpınar’ın “zaman kavrayışı” nı ve soyut dünyayı nasıl algıladığını örneklemesi bakımından incelenmesi gereken bir şiirdir. Tanpınar, bu şiiri yazarken felsefe ve sanattan beslenerek duygu ve düşüncelerini kaleme almıştır. Şiirde hâkim olan duygu “huzur”u bulma isteğidir. Tanpınar, bu duyguyu tasavvufi bir duyuşla şiirinde dile getirmiş ve soyut bir dünyanın varlığını şiirinde bizlere göstermek istemektedir. Bu soyut dünyayı bizlere hissettirirken ortak “imge”lerden faydalanarak şiirinde bütünsel resim çizmektedir. Şiirde örneklenen “imgesel zenginlik”, felsefi çıkarımlara dayalı olarak makalede incelenmiştir

Kaynakça

 • Anday, M. C. (1984). Akan Zaman Duran Zaman –I, Adam Yay., İstanbul.
 • Anday, M. C. (1980). Şiir Yaşantısı, Çerçeve Dergisi, İstanbul.
 • Cengiz, Metin (2009). İmge Nedir, Şiirden Yay., İstanbul.
 • Çetin, Nurullah (2014). A. H. Tanpınar’ın Ne İçindeyim Zamanın Şiirinin Tahlili.
 • Çüçen, A. (1997). Heidegger’de Varlık ve Zaman, Asa Kitapevi, Bursa.
 • Demiralp, Oğuz (2001). Kutup Noktası, YKY Yay., 2.bs. İstanbul.
 • Geçgel, H.(2007). Bir Görüntü (İmge) Sanatı Olarak Şiir, Hayal Dergisi, S:21, s.2.
 • Işık, Seher Tetik (2013). Itri’’nin Edebiyattaki Yeri, Ulakbilge Dergisi, S:1, İstanbul.
 • Işıldak, Suat (2008). Yaratmada İlk Adım: İmge ve İmgelem, Balıkesir Ünv.,
 • EFMED Dergisi, C:2. Sayı 1., Balıkesir. İnce, Özdemir (2001). Şiir ve Gerçeklik, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul.
 • Kahraman, H. B.(2000).“Yitirilmemiş Zamanın Ardında Tanpınar ve Muhafazakar
 • Modernliğin Estetik Düzlemi”, Doğu-Batı Dergisi, Mayıs, S:11, İstanbul. Korkut, Ece (2005). Şiir Dili ve Bir Çözümleme Örneği: Tanpınar, “Ne İçindeyim
 • Zamanın”, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, S:9. Koçak, O. (1995). Hep Sonrası: Anday’ın Şiirlerinde İmge, Semender Dergisi, S.1,
 • Korkmaz, R.(2002). İkarus’un Yeni Yüzü C. Sıtkı Tarancı, Akçağ Yay., Ankara.
 • L’ Abbe & Demecq (1925). Lecano de Philosophie, Paris.
 • Okay, Orhan (1992). Bir Monografi Denemesi: Tanpınar, Dergah Yay., İstanbul.
 • Öksüz, Elif (2009). Türk Şiirinde Zaman Algısına Dönük Bir Okuma Denemesi, Turkish Studies.
 • Öner, Necati (1957). Mantığın Ana İlkeleri, İlahiyat Dergisi, C. XVII, Ankara.
 • Özcan, Tarık (2003). Şiir Sanatında İmajın Yeri-Önemi ve Bunun Cemal Süreya’nın
 • Şiir Dünyasına Uygulanması, Fırat Ünv. S. B. Dergisi, C.13, Elazığ. Özkırımlı, A. (1990). Türk Edb. Ansiklopedisi, Cem Yay., C.3., İstanbul.
 • Pamuk, Orhan (1995). Defter, Bahar Yay. S: 23, İstanbul.
 • Platon (2007). Toplu Dialoglar, EOS Yay., Ankara.
 • Sartre, J. P. (2006). İmgelem, İthaki Yay., İstanbul.
 • Saussure, F. (1967). Cours de linguistigue generealle, Ciritique, 4. voll., Paris.
 • Şengül, Servet (2015). Şiirde İmge, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken.
 • Tanpınar, A. H. (1969). Şiir ve Rüya-II, MEB Yay., İstanbul.
 • Tanpınar, A. H. (1995). Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yay., 4.b., İstanbul.
 • Tanpınar, A. H. (1989). Bütün Şiirleri ( Haz. İnci Enginün), Dergah Yay., İstanbul.
 • Yıldız, Saadettin (1997). Arif Nihat Asya’nın Şiir Dünyası , MEB Yay., İstanbul.
 • Ylld1z, Saadettin (2000). ''Ne i indeyim Zamanm" I\.1akalesi, Edebiyat Giincesi, S:15, Mart-Nisan.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Diğer ID JA22AY75TG
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burçin ASNA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Mayıs 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 4

Kaynak Göster

APA Asna, B. (2016). AHMET HAMDİ TANPINAR’IN “NE İÇİNDEYİM ZAMANIN” ADLI ŞİİRİNDE İMGEYE DAYALI FELSEFİK ÇIKARIMLAR . Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (4) , 71-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbid/issue/17333/181004

TELİF HAKKI POLİTİKASI

Dergimize gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimize yazı gönderen yazı sahipleri, sadece ön kontrol adımında makalelerini geri çekebilirler. Ön kontrol adımını geçerek değerlendirmeye alınan bir makale, gönderim sürecinde yazarla paylaşılan ve yazarın da okuyarak kabul ettiği koşullar dışında geri çekilemez. Dergimizde makalesi yayımlanan yazarlar eserlerinin tüm telif hakkını bedelsiz olarak dergimize devretmiş olurlar. Bu nedenle yayımlanan makaleler için telif ücreti talep edilemez. Dergimiz, yayımlanan makaleleri akademik amaçlar doğrultusunda basılı olarak ya da internet ortamında paylaşma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte makalelerin içeriğinden birinci derecede ve tamamen yazarlar sorumludur. Dergimiz, yayımlanan yazıların içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yazarlar, Dergimizde yayımlanan eserlerini diledikleri kişilerle ve diledikleri ortamda paylaşmakta serbesttirler. Dergimizde yayımlanan bir makaleden faydalanmak isteyen bir kimsenin kaynak göstermesi zorunludur. Dergimizde yayımlanan makalelerden yapılan alıntılar ya da yazılara yapılan göndermeler kaynak göstermeksizin yapılamaz.