Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |


Dergimizin Aralık 14. Sayısı için makale kabulü sona ermiştir. Bundan sonraki gönderilen makaleler bir sonraki sayı için kabul edilecektir.


YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir.

Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir.

Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergi, SOBİAD atıf dizininde  Journal of Social Sciences Institute başlığıyla taranmaktadır. https://atif.sobiad.com/?modul=taranan-dergiler

·         Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde yazılan çalışmalar yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

·         Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.

. Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

·       Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı SUSBİD’e aittir.

·         İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

·         Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office programda

Metin yazı stili: Times New Roman

Ana metin:11 punto/ tek satır aralık

Dipnot metni:9 punto / tek satır aralık

Kenar boşlukları: Üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm

Paragraf aralık: Önce: 6 nk, sonra: 6 nk

Özet ve Abstract: 9 punto, 1 satır aralığı, italik

 

·         Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.

·         Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

·          Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

·         Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate veya turnitin taraması yapılmaktadır.

 Sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

Türkçe Başlık

Özet (italik)

İngilizce Başlık

Abstract (italik)

Giriş

Bölümler

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça

Ekler


 

Atıflar APA sistemi ile yapılmalıdır.

Metin içerisinde APA sistemi

Metin içinde göndermeler, parantez içinde yazılmalıdır. ÖRN: (Çakır, 2017: 22)

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: ÖRN:  (Okçu vd., 2010: 17)

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır ÖRN:  (1990: 45)

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir ÖRN: (Erişim Tarihi: 11.07.2014)

 

Kaynakçada APA sistemi

Kitap: Çakır, M. S. (2017). Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergâhı. İstanbul: Nizamiye Akademi.

Makale: Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.  European Journal of work and Organizational psychology, 5 (2), 165-184.

Tez: Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri: Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı. (ss.321-323),11-13 Mayıs 2017, Kızılcahamam/Ankara.


YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit PESEN /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu /Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet ORAL /Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun BAYRAK/Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. H. İsmail ARSLANTAŞ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Abbas ERTÜRK /Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DEMLİKOĞLU /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EŞİT /Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin OKUR/ Kocaeli Üniversitesi

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2147-8406 | e-ISSN 2548-0111 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimizin Aralık 14. Sayısı için makale kabulü sona ermiştir. Bundan sonraki gönderilen makaleler bir sonraki sayı için kabul edilecektir.


YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

Yazılar, yayın kuruluna gelmeden önce kurallara uygun yazılıp yazılmadığı editör(ler) tarafından kontrol edilir; bir eksik ve/veya yanlış belirlendiğinde, düzeltilmesi için bir ön değerlendirme formu ile yazara iade edilir.

Yazar tarafından düzeltilerek geri gönderilen ya da kurallara uygun olarak yazıldığı saptanan yazılar için yayın kurulu tarafından yazının içerdiği alanlarla ilgili iki hakem belirlenir.

Hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda; yazının yayın dosyasına alınmasına, alınmamasına ya da düzeltme istenmesine karar verilir. Durum yazara en kısa sürede bildirilir.

Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 7 gün içinde yapılarak dergiye ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltilmiş metin, gerekli görüldüğü hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. Yayın dosyasına alınan yazılar Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayınlanır.

Dergi, SOBİAD atıf dizininde  Journal of Social Sciences Institute başlığıyla taranmaktadır. https://atif.sobiad.com/?modul=taranan-dergiler

·         Dergide sosyal bilimler alanlarında Türkçe ve yabancı dilde yazılan çalışmalar yayımlanır. Yabancı dilde yazılan çalışmaların özeti Türkçe olmalıdır.

·         Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalı.

. Farklı yazı tipi kullananlar yazı tipini destekleyen fontları da eklemelidir.

·       Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı SUSBİD’e aittir.

·         İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir. Yine yabancı bir dilde yazılan özeti ilgili editör gerekli görmesi durumunda düzeltebilir.

·         Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Microsoft Office programda

Metin yazı stili: Times New Roman

Ana metin:11 punto/ tek satır aralık

Dipnot metni:9 punto / tek satır aralık

Kenar boşlukları: Üst: 4cm, sol: 4cm, sağ: 4cm, alt: 4cm

Paragraf aralık: Önce: 6 nk, sonra: 6 nk

Özet ve Abstract: 9 punto, 1 satır aralığı, italik

 

·         Çalışmanın başına, 150 sözcükten fazla olmayacak şekilde Türkçe ve yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Özet ve Anahtar kelimeler konulmalıdır.

·         Makalelerdeki dipnotlar, bilimsel yazılardaki kaynakça yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp metin içerisinde verilmelidir. (bk. Kaynakça yazımı)

·          Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

·         Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir. Bir sayıda aynı yazara ait birden çok makale yayımlanamaz.

Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate veya turnitin taraması yapılmaktadır.

 Sıralama şu şekilde düzenlenmelidir:

 

Türkçe Başlık

Özet (italik)

İngilizce Başlık

Abstract (italik)

Giriş

Bölümler

Sonuç ve Öneriler

Kaynakça

Ekler


 

Atıflar APA sistemi ile yapılmalıdır.

Metin içerisinde APA sistemi

Metin içinde göndermeler, parantez içinde yazılmalıdır. ÖRN: (Çakır, 2017: 22)

Birden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın soyadı ve ‘vd.’ yazılmalıdır: ÖRN:  (Okçu vd., 2010: 17)

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır ÖRN:  (1990: 45)

Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa ulaşma tarihi belirtilmeli ve bu adresler kaynaklar arasında da verilmelidir ÖRN: (Erişim Tarihi: 11.07.2014)

 

Kaynakçada APA sistemi

Kitap: Çakır, M. S. (2017). Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergâhı. İstanbul: Nizamiye Akademi.

Makale: Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work.  European Journal of work and Organizational psychology, 5 (2), 165-184.

Tez: Çay, H. (2008). İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve bir uygulama. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiri: Okçu, V. ve Anık, S. (2017). Okul yöneticilerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyon ve mobbing yaşama düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı. (ss.321-323),11-13 Mayıs 2017, Kızılcahamam/Ankara.


YAYIN KURULU

 

Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit PESEN /Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu /Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Behçet ORAL /Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun BAYRAK/Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. H. İsmail ARSLANTAŞ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ /Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Abbas ERTÜRK /Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DEMLİKOĞLU /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Musa ÇAKIR /Siirt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf EŞİT /Batman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin OKUR/ Kocaeli Üniversitesi

Cilt 7 - Sayı 13 - Haz 2019
 1. JENERİK DOSYASI VE İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 8
  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 2. MUHASEBE KÂRLARI VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 1 - 20
  Fatma TEMELLİ , Abdülkadir KAYA
 3. A CASE STUDY OF ERBİL STEEL COMPANY WORKERS IN TERMS OF NON-AUDITORY EFFECTS OF INDUSTRIAL NOISE ON WORKER PRODUCTIVITY
  Sayfalar 21 - 41
  Semih Serkant AKTUĞ , Remzi Faris AHMED , Mehmet DAĞ
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 42 - 58
  Sait PATIR , Mehmet KARAHAN
 5. YEREL YÖNETİMLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: MOLENWAARD BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 59 - 74
  Oğuzhan ERDOĞAN
 6. OĞUZ ATAY’IN ROMAN VE HİKÂYELERİNDE “RÜYA” MOTİFİ
  Sayfalar 75 - 93
  Mustafa KARABULUT , Semra YAVAŞ
 7. FELSEFİ HERMENEUTİK ve SERSERİ ŞİİRİNİN FELSEFİ HERMENEUTİK AÇISINDAN YORUMLAMA DENEMESİ
  Sayfalar 94 - 115
  Ulaş BİNGÖL
 8. ALMANYA’DAKİ TÜRK YAZARLARIN HİKÂYELERİNDE TÜRKLERİN ALMANYA’YA UYUMU
  Sayfalar 116 - 138
  İlyas SUVAĞCİ
 9. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLSEM’DEKİ ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 139 - 166
  Uğur EPÇAÇAN , Behçet ORAL
 10. TÜRKÇE VE ALMANCADA DİLBİLGİSEL YERLEŞTİRME KATEGORİLERİ VE DİL ÖĞRENİMİNE YANSIMASI
  Sayfalar 167 - 192
  Tahir BALCI
 11. İRAN’DA TELEVİZYON YAYINCILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ
  Sayfalar 193 - 206
  Hülya ÖZKAN , Mohammad RIGIDERAKHSHAN
 12. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 207 - 226
  Meltem SÜNKÜR ÇAKMAK
 13. VERGİ VE MUHASEBE BOYUTLARIYLA YENİLEME FONU UYGULAMASINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 227 - 234
  Mehmet DAĞ , Tunay ASLAN
 14. PALU HÜKÜMETİ’NDE OSMANLI DÖNEMİNE AİT BAZI VAKFİYELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 235 - 250
  Serdar KARABULUT
 15. DEMOKRAT PARTİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’NİN NATO’YA GİRİŞ DENEMELERİ VE TÜRKİYE’NİN NATO’YA GİRİŞİ 1945-1960
  Sayfalar 251 - 276
  Abbas BALCI
 16. SİİRT ARAPÇASI’NDAKİ DEYİMLER VE MESELLERİN FİLOLOJİK ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 277 - 288
  Sedat AKAY
Dizin Bilgisi

Derginin Tarandığı Dizinler

Road

Sobiad

(Aralık/2019)

Dergimizin Aralık  14. Sayısı için makale kabulü sona ermiştir. Bundan sonraki gönderilen makaleler bir sonraki sayı için kabul edilecektir.