Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ DEĞERLERİNE ETKİLERİ, BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 34, 264 - 284, 31.10.2017
https://doi.org/10.30976/susead.337089

Öz

Kurumsal sürdürülebilirlik işletme literatüründe sık sık kullanılmaya başlayan işletmelerin geleneksel amaçları arasında sayılan sürekli büyüme ve kar maksimizasyonuna alternatif olabilecek, işletmelerin amaçlarına çağdaş bir bakış açısı getirebilecek, iş piyasasında farklılık yaratabilecek ve klasik rekabet anlayışının farklı bir bakış açısıyla yorumlanabilmesini sağlayabilecek bir kavramdır. Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin temel amaçları arasında yer alan sürekli büyüme ve kar maksimizasyonunun önemi kadar çevreyi koruma, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma, sosyal eşitlik, adalet ve ekonomik kalkınma gibi toplumsal hedeflere de değer vermekte ve bu kavramların sürdürülebilirliği üzerine çaba sarf etmektedir.

 Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin ürün ve hizmetlerini paydaşlarının beklentileriyle ile uyumlaştırmak, böylece ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratmak için yürüttükleri faaliyetlerin bütünüdür. İşletmelerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte işletme faaliyetlerinin yönetilmesidir. Kurumsal sürdürülebilirlik ayrıca karar mekanizmalarının sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlaştırılmasını ve bu konulardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi sürecini de kapsamaktadır.

Sürdürülebilirlik Endeksi, kurumsal sürdürülebilirlik kavramının finansal piyasalardaki yansımasıdır. Bu çalışmanın amacı, BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem gören ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 4 bankanın sürdürülebilirlik endeksine girmeden önceki hisse senedi değerleri ile sürdürülebilirlik endeksine girdikten sonraki hisse senedi değerlerine ilişkin değişimin istatistiki olarak yorumlanmasıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Paydaş Yaklaşımı, Sürdürülebilirlik Endeksi, Bankacılık Sektörü, Hisse Senedi Değeri

Jel Kodları: G0, E1, M14

 

 

 

 


Kaynakça

 • Altınay, Ayşenur (2016), Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c: 3, s: 25. Becan, Cihan, (2011), Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Acısından Değerlendirilmesi: Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İçerik Analizi, www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/009/dergi/2/2011_2.pdf
 • Bıçakçı, Ayşe Banu, (2012), Sürdürülebilirlik Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 1, ISSN: 1309-8012.
 • Chapin III, F. Stuart, Torn, Margaret S. and Masaki Tateno, (1996), Principles of Ecosystem Sustainability, American Naturalist, 148(6), 1016-1037.
 • Charlo, M.J., Moya, I., Munoz, A., 2015. M. Sustainable Development and Corporate Financial Performance: a Study Based on the FTSE4Good IBEX Index. Bus. Strategy Environ. 24, 277-288.
 • Collison, D.J., Cobb, G., Power, D.M., Stevenson, L.A., 2008. The Financial Performance of the FTSE4Good Indices. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 15 (1), 14-28.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E.,(2015) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Serkan Yayıncılık 8.Baskı, Sakarya 2015.
 • Cunha, F.A.F.S. ve Samanez, C.P. (2013), Performance Analysis Of Sustainable Nvestments In The Brazilian Stock Market: A Study About The Corporate Sustainability Index (ISE), J. Bus. Ethics 117, 19-36.
 • Çalışkan, Ö.,(2012), Sürdürülebilirlik Raporlaması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Ankara SMMMO, 2012-1,s41-68.
 • Çalışkan, Özsözgün, Arzu, (2012), Sürdürülebilirlik Raporlaması, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Sayı: 1, ss: 41-68.
 • Donaldson Thomas ve Preston Lee E., (1995), The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence and Implications, Academy of Management Review, 20 (1), pp: 65–91.
 • Dönmez, Dilek, (2008), Paydaş Teorisi Çerçevesinde Otel İşletmelerinin Seyahat Acentaları İle İlişkileri ve Otel İşletmelerinin Performansı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim, Yıl: 19, Sayı: 61, ss: 91-112.
 • Ertuğrul, Fatmanur, (2008), Paydaş Teorisi ve İşletmelerin Paydaşları ile İlişkilerinin Yönetimi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Sayı: 31, ss: 199-223. Gao, Yongqiang, (2011), CSR In An Emerging Country: A Content Analysis Of CSR Reports Of Listed Companies, Baltic Journal Of Management, 6 (2), Ss: 263-291.
 • Gray, Rob (2005), Social, Environmental and Sustainability Reporting and Organizational Value Creation? Whose value? Whose Creation?, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 19 (6), ss:793-819.
 • Hillman, Amy J. and Gerald D. Keim, (2001), Shareholder Value, Stakeholder Management and Social Issues: What‟s the Bottom Line?, Strategic Management Journal, Sayı: 22, pp.125-139.
 • Ho, Li-Chin Jennifer ve Martin E. Taylor, (2007), An Empirical Analysis of Triple Bottom- Line Reporting and its Determinants: Evidence from the United States and Japan, Journal of International Financial Management and Accounting, 18 (2), ss: 123-150.
 • Jones Thomas M. ve Wicks Andrew C., (1999), Convergent Stakeholder Theory, Academy of Management Review, 24 (2), pp: 206–221.
 • Jones Thomas M., (1995), Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics, Academy of Management Review, 20 (2), pp: –437.
 • Kestane, Ali (2016), Kurumsal Sürdürülebilirlik Perspektifinde İşletmelerin Finansal Performansının Analizi ve Yatırımcı Davranışları Üzerine Bir Araştırma: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Kurnaz, Niyazi ve Kestane, Ali (2016), Kurumsal Sürdürülebilirliğin Ekonomik Açıdan İncelenmesi ve Yatırımcı Davranışları İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz / Sayı: 49, ss: 278-302.
 • Marti, C.P., Rovira-Val, M.R., Drescher, L.G., 2015. Are Firms That Contribute To Sustainable Development Better Financially? Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 22 (5), 305-319.
 • Mattingly, James E., (2004) Stakeholder Salience, Structural Development, and Firm Performance: Structural and Performance Correlates of Sociopolitical Stakeholder Management Strategies, Journal of Business and Society, 43(1) , ss:97-114.
 • Maurer, March and Sybille, SACHS, (2005), Implementing the Stakeholder View, Learning Process for a Changed Stakeholder Orientation, The Journal of Corporate Citizenship, 17, ss:93-107.
 • Mitchell Ronald K., Agle Bradley R. ve Wood Donna J., (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management Review, 22 (4), pp: 853–886.
 • Oberndorfer, U., Schimidt, P., Wagner, M., Ziegler, A., 2013. Does the Stock Market Value the Inclusion in a Sustainability Stock Index? An Event Study Analysis for German Firms. J. Environ. Econ. Manag. 66 (3), 497-509
 • Oliver, Christine, (1990), Determinants of Inter-Organizational Relationships: Integration and Future Directions, Academy of Management Review, 15(2), ss:241-265.
 • Özer, A. ve Özer, N., (2014), Kaynak Temelli Yaklaşım ve Paydaş Yaklaşımı Açısından Entelektüel Sermayenin BİST’deki Çokuluslu İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt: 8, Sayı: 2, ss: 119-149.
 • Pérez-Calderón, E., Milanés-Montero, P. ve Ortega-Rossell, F. J. (2012), Environmental Performance and Firm Value: Evidence from Dow Jones Sustainability Index Europe, Int. J. Environ. Res., 6(4), 1007-1014.
 • Rebaı, S., Azaıez, M.N. ve Saidane, D. (2016) A Multi-Attribute Utility Model For Generating A Sustainability Index in The Banking Sector, Journal of Cleaner Production, 113, 835-849.
 • Reınıg Christopher J ve Tilt Carol A, (2009) Corporate Social Responsibility Issues in Media Releases: A Stakeholder Analysis of Australian Banks, Issues in Social and Environmental Accounting, 2 (2), pp: 176–197.
 • Santis, P., Albuquerque A. ve Lizarelli F. (2016), Do Sustainable Companies Have A Better Financial Performance?A Study On Brazilian Public Companies, Journal of Cleaner Production 133, 735-745.
 • Sarıkaya; Muammer, (2011), Paydaş Yaklaşımı Bağlamında İşletme-Paydaş Etkileşimi ve Stratejik Paydaş Yaklaşımı, http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyaeylulekim2011.pdf (Erişim Tarihi: 01.08.2017).
 • Schaltegger, Stefan ve Burrıt, Roger L. (2010), Sustainability Accounting for Companies: Catchphrase or Decision Support for Business Leaders?, Journal of World Business, 45, ss: 375-384.
 • Sheu, Her-Jiun and Shih-Fang, Lo, (2005), A New Conceptual Framework Integrating Environment into Corporate Performance Evaluation, Sustainable Development, 13(2), ss:79-90.
 • Shrivastava Paul, (1995), The Role of Corporations in Achieving Ecological Sustainability, The Academy of Management Review, 20 (4), ss: 930-960.
 • Sisaye, Seleshi. (2011), Ecological Systems Approaches to Sustainability and Organizational Development: Emerging Trends in Environmental and Social Reporting Systems, Leadership and Organization Development Journal, 32 (4), ss: 379-398.
 • Skare, M., Golja, T., 2012. Corporate Social Responsibility And Corporate Financial Performance Is There A Link? Ekon. Istraz.-Econ. Res. 25 (1).
 • Soba, Mustafa, Bayhan, Mustafa ve Kestane, Ali, (2014), Sipariş Maliyet Sistemi Üzerinde Toplam Kalite Yönetiminin Etkinliği: Kütahya İlinde Bir Uygulama, Bahçeşehir Üniversitesi İ.İ.B.F, 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 3-5 Eylül, İstanbul.
 • Soba, Mustafa, Bayhan, Mustafa, Şimşek, Ali ve Kestane, Ali, (2015), Safha Maliyet Sistemi ve Tam Zamanında Stok Yönetimi (JIT) İlişkisinin Üretim İşletmelerinin Üzerine Etkisi: Uşak İlinde Bir Uygulama, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F, 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 14-16 Ekim, İzmir.
 • Soubbotina, Tatyana P. (2004), Beyond Economic Growth an Introduction to Sustainable Development 2nd Edition, USA: World Bank, https://books.google.com.tr/books?id=xNWyOAeRDsC&printsec=frontcover&dq=Beyond+Economic+Growth+an+Introduction+to+Sustainable+Development+2nd+Edition&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiJp8mdptPJAhWHORQKHVwvCqEQ6AEIJDAA#v=onepage&q=Beyond%20Economic%20Growth%20an%20Introduction%20to%20Sustainable%20Development%202nd%20Edition&f=false (Erişim: 21.03.2017).
 • Stratejik Paydaş Analizi, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, ss: 43-58.

Ayrıntılar

Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6963-2346
Türkiye


Ali KESTANE

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2017
Başvuru Tarihi 7 Eylül 2017
Kabul Tarihi 16 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 34

Kaynak Göster

APA Tarakcıoğlu Altınay, A. & Kestane, A. (2017). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ DEĞERLERİNE ETKİLERİ, BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 17 (34) , 264-284 . DOI: 10.30976/susead.337089

2112521126