Tez Özeti
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LOJİSTİK YETKİNLİKLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK SAĞLAYICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 132 - 149, 26.10.2021
https://doi.org/10.30976/susead.791711

Öz

Amaç – 21. yüzyıldaki şirketlerin rekabet anlayışının odak noktası nitelikli insan kaynağı olmuştur. Bu bağlamda insan faktörü altın anahtar rolü üstlenmektedir. Lojistik şirketlerinde nitelikli adayların belirlenmesi ve seçiminde en önemli kriter yetkinlik kavramıdır. Bu araştırmanın temel amacı, lojistik yöneticilerinin yetkinlikleri ile performansları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yöntem –Araştırmanın örneklemini Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin İstanbul kentinde faaliyet gösteren Üçüncü Parti Lojistik (3PL) sağlayıcı hizmeti veren 78 şirkette görev yapan yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan anket Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında online ve yüz yüze uygulanmıştır. Araştırmada kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. Araştırmada 194 yöneticiden geri dönüş alınmıştır. Bulgular – Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan regresyon analizinde lojistik yetkinlikleri ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç – Lojistik farkındalık, genel yönetim, davranış, analitik ve bilişim yetkinliklerinin çalışan performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çevre yetkinliklerinin çalışan performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Adsule, K., & Berrad, R. G. (2014). The Study of Managerial Competencies for Effective Job Performance. International Journal in Multidisciplinary and Academic Research, 20-36.
 • Akçetin, E., Çelik, U., & Takçı, H. (2013). Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi. Journal of ETA Maritime Science, 74.
 • Bolat , T., Aytemiz, S., Bolat, O., & Erdem , B. (2008). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Modal for Effective Performance. Wiley.
 • Budak, G. (2013). Yetkinliğe Dayalı İnsan kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Cronjé, J. (2015). Logistics management skills development: A Zimbabwean case. Journal of Transport and Supply Chain Management, 161-170.
 • Cvetic, B., Vasilijevıc, D., & Danılovıc, M. (2017). Competence Requirements for Logistics Managers in the Republic of Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 37-45.
 • Çamlıca, Z., & Akar, S. G. (2014). Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 108-110.
 • Çekol, G. S., & Nalçakan, M. (2011). Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Rıdge Regresyonla Analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 321-344.
 • Çetinkaya, E. (2009). Yönetsel Yetkinliklerin Analizi Ve Yönetim Düzeyleri Açısından Yönetsel Yetkinliklere İlişkin Model Önerisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Afyonkarahisar: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Daud, D., Ahmed, H., Ling, C. K., & Keoy, K. H. (2011). An Exploratory Study on Logistician Competency:The Case of Malaysian Logistics Firms. Internatıonal Business and Management, 67-73.
 • Elgün, N. .. (2011). Ulusal Ve Uluslararası Taşıma Ve Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları Ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 203-226.
 • Elzarka, S., & El-Nakib, I. (2014). Skılls Requrements for Entry Logıstıcıans:An Empırıcal Study of Academıcs and Pratıtıoners. Conference: Conference: The 19th Logistics Research Network conference., (s. 1-8). Huddersfield U.K.
 • Gammelgaard, B., & Larson, P. D. (2001). Logistics skills and competencies for supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(2), 27-50.
 • Gettinger, M. (2006). Strategic Thinking: Movin’ On Up: From Supply Management. 91st Annual International Supply Management Conference, (s. 1).
 • Gürültü, E., Erişen, Y., & Bildik, C. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve Milli Eğitim Kalite Çerçevesi Bağlamında Türkiye’deki DijitalYetkinliğin Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. European Journal of Education Studies, 3.
 • Heyns, G., & Luke, R. (2012). Skills reqirements in the supply chain industry in South Africa. Journal of Transport and Supply Chain Management, 107-125.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakum, M. (2005). The effects of person-organization fit on employee job satisfaction, performance and organizational commitment in a Turkish public organization. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Klein, A. (1996). alidity and reliability for competency-based systems: Reducing. Compensation & Benefits Review, 31-37.
 • Köse, E., & Şencan, H. (2016). The Effect of Decision Making Competence on Managerial Performance. International Journal of Commerce and Finance, 1-12.
 • Lakshminarayanan, S., & Pai, Y. (2016). Managerial Competencies, Self Efficacy, and Job Performance: A Path Analytic Approach. Prabandhan Indian Journal of Management, 10-17.
 • Lın, C.-C., & Chang, C.-H. (2018). Evaluating skill requirement for logistics operation practitioners: based on the perceptions of logistics service providers and academics in Taiwan. The Asian Journal of Shipping and Logistics , 328-336.
 • Mangan, J., & Christopher, M. (2005). Management development and the supply chain manager of the future. International Journal of Logistics Management, 16(2), 178-191.
 • Ming, T. L. (2010). The Influence Of WorkerssCompetencıes On Job Performance Of Royal Malaysıan Customs Department. Malezya: Malezya Utara Üniversitesi.
 • Muogboh, O. S. (2010). Assessing The Relationship Between Logistics Skills and Performance of Firma inNigeria. İnternational Business Performance and Supply Chain Modelling, 2(1), 25-44.
 • Murphy, P. R., & Poist, R. F. (2006). Skill Requirements of Contemporary Senior- and Entry-Level Logistics Managers: A Comparative Analysis. Transportation Journal, 45(3), 46-60.
 • Murpy, P. R., & Poist, R. F. (1991). Skill Requirements of Senior-Level Logistics:practitioner perspectives. International Journal of Physical Distribition & Logistics Management, 21(3), 3-14.
 • MÜSİAD. (2019, 05 26). http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari-- adresinden alınmıştır.
 • Myers, B., Griffith, A., Daugherty, R., & Lusch, F. (2004). The Human Capital Equation In Logıstics: Educatıon Experıence And Skıll. Journal of Business Logıstıcs, 211- 232.
 • Orhunbilge, N. (2002). Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım Yayın.
 • Pehlivanoğlu, Ç. (2018). Çok Uluslu ve Ulusal İşletmelerde Örgütsel Yapıların Yöneticilerin Yönetsel Yetkinlik Kazanımı Üzerindeki Etkisi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Poist, R. F. (1984). Managing Logistics in an Era of Change. Defense Transportation Journal, 23-30.
 • Qiao, J. x., & Wang, W. (2009). Managerial competencies for middle managers: some empirical findings from China. Journal of European Industrial Training, 69-80.
 • Rahman, S.-u., & Yang, L. (2009). Skills requirements for logistics managers in China: An. IIMB Mangement Review, 140-148.
 • Razzaque, M. A., & Bin Sirat, M. S. (2001). Skills requirements: perception of the senior Asian logisticians. International Journal of Physical Distribution and Logistics,, 31(5), 374-395.
 • Reşitoğlu, S. (2011). Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme ve Çalışan Memnuniyeti ve Bir Uygulama. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sandra, N. (1993). Competencies: The DNA of the Corparation. ACA Journal, 6-13.
 • Sangka, K. B. (2017). A Competency Model for Operations Managers in Indonesian Third-Party Logistics (3PL) Providers. Doktora Tezi, RMIT Üniversitesi, Lojistik, Melbourne.
 • Saygılı, S. M. (2018). Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital Dönüşüm. Satınalma Dergisi, 20.
 • Seate, B. M., Pooe, R. I., & Chinomona, R. (2016, Nisan 28). The relative importance of managerial competencies for predicting the perceived job performance of Broad-Based Black Economic Empowerment verification practitioners. SA Journal of Human Resource Management, 1-11.
 • Strobel, K. (2014). Competency Proficiency Predicts Better Job Performance. HR Magazine, 67.
 • Suen, H.-Y., Hsiao, H.-E., & Yang, J.-M. (2011). Antecedent of HR Competencies and Job Performance: Required IT Competencies for HRProfessional in Digital Era. International Joint Conference on Service Sciences, (s. 79-83).
 • Thai, V. V., Cahoon, S., & Tran, H. T. (2011). Skill Requirements for Logistics Professionals: Findings and İmplications. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 170-180.
 • Tozluyurt, A. (2005). Yetkinliklerin İş Performansı Üzerindeki Rolü . İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vathanophas, V., & Thai-ngam, J. (2007). Competency Requirements for Effective Job Performance in TheThai Public Sector. Contemporary Management Research, 45-70.
 • Vilela, B., Martıns, R., & Slengler, J. (2018). Competencies of high-performance logistics professionals in emerging economies. Int. J. Logistics Systems and Management, 506-530.
 • World Trade Organization. (2018, 12 4). https://lpi.worldbank.org/international/global, adresinden alınmıştır.
 • Yurdakul, U., Deveci, D., & Özer Çaylan, D. (2015). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Beceri ve Yetkinlikleri Üzerine Bir İnceleme. A. Baki , & B. Güven içinde, Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları. İstanbul: Beykoz Lojistik MYO Yayınları.
 • Zaim, H., Yaşar, M. F., & Ünal, Ö. F. (2013, Aralık). ANALYZING THE EFFECTS OF INDIVIDUAL COMPETENCIES ON PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN SERVICES INDUSTRIES IN TURKEY. Journal of Global Strategic Management, 7(2), 4.

THE EFFECT OF LOGISTICS COMPETENCIES ON WORKING PERFORMANCE: A RESEARCH ON THIRD-PARTY LOGISTICS PROVIDERS

Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2, 132 - 149, 26.10.2021
https://doi.org/10.30976/susead.791711

Öz

Kaynakça

 • Adsule, K., & Berrad, R. G. (2014). The Study of Managerial Competencies for Effective Job Performance. International Journal in Multidisciplinary and Academic Research, 20-36.
 • Akçetin, E., Çelik, U., & Takçı, H. (2013). Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi. Journal of ETA Maritime Science, 74.
 • Bolat , T., Aytemiz, S., Bolat, O., & Erdem , B. (2008). Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Boyatzis, R. (1982). The Competent Manager: A Modal for Effective Performance. Wiley.
 • Budak, G. (2013). Yetkinliğe Dayalı İnsan kaynakları Yönetimi. İzmir: Barış Yayınları.
 • Cronjé, J. (2015). Logistics management skills development: A Zimbabwean case. Journal of Transport and Supply Chain Management, 161-170.
 • Cvetic, B., Vasilijevıc, D., & Danılovıc, M. (2017). Competence Requirements for Logistics Managers in the Republic of Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 37-45.
 • Çamlıca, Z., & Akar, S. G. (2014). Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 108-110.
 • Çekol, G. S., & Nalçakan, M. (2011). Lojistik Sektörü İçerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taşıma Talebinin Rıdge Regresyonla Analizi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 321-344.
 • Çetinkaya, E. (2009). Yönetsel Yetkinliklerin Analizi Ve Yönetim Düzeyleri Açısından Yönetsel Yetkinliklere İlişkin Model Önerisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Afyonkarahisar: Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Daud, D., Ahmed, H., Ling, C. K., & Keoy, K. H. (2011). An Exploratory Study on Logistician Competency:The Case of Malaysian Logistics Firms. Internatıonal Business and Management, 67-73.
 • Elgün, N. .. (2011). Ulusal Ve Uluslararası Taşıma Ve Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları Ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 203-226.
 • Elzarka, S., & El-Nakib, I. (2014). Skılls Requrements for Entry Logıstıcıans:An Empırıcal Study of Academıcs and Pratıtıoners. Conference: Conference: The 19th Logistics Research Network conference., (s. 1-8). Huddersfield U.K.
 • Gammelgaard, B., & Larson, P. D. (2001). Logistics skills and competencies for supply chain management. Journal of Business Logistics, 22(2), 27-50.
 • Gettinger, M. (2006). Strategic Thinking: Movin’ On Up: From Supply Management. 91st Annual International Supply Management Conference, (s. 1).
 • Gürültü, E., Erişen, Y., & Bildik, C. (2018). 21. Yüzyıl Becerileri ve Milli Eğitim Kalite Çerçevesi Bağlamında Türkiye’deki DijitalYetkinliğin Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Tarafından Değerlendirilmesi. European Journal of Education Studies, 3.
 • Heyns, G., & Luke, R. (2012). Skills reqirements in the supply chain industry in South Africa. Journal of Transport and Supply Chain Management, 107-125.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karakum, M. (2005). The effects of person-organization fit on employee job satisfaction, performance and organizational commitment in a Turkish public organization. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Klein, A. (1996). alidity and reliability for competency-based systems: Reducing. Compensation & Benefits Review, 31-37.
 • Köse, E., & Şencan, H. (2016). The Effect of Decision Making Competence on Managerial Performance. International Journal of Commerce and Finance, 1-12.
 • Lakshminarayanan, S., & Pai, Y. (2016). Managerial Competencies, Self Efficacy, and Job Performance: A Path Analytic Approach. Prabandhan Indian Journal of Management, 10-17.
 • Lın, C.-C., & Chang, C.-H. (2018). Evaluating skill requirement for logistics operation practitioners: based on the perceptions of logistics service providers and academics in Taiwan. The Asian Journal of Shipping and Logistics , 328-336.
 • Mangan, J., & Christopher, M. (2005). Management development and the supply chain manager of the future. International Journal of Logistics Management, 16(2), 178-191.
 • Ming, T. L. (2010). The Influence Of WorkerssCompetencıes On Job Performance Of Royal Malaysıan Customs Department. Malezya: Malezya Utara Üniversitesi.
 • Muogboh, O. S. (2010). Assessing The Relationship Between Logistics Skills and Performance of Firma inNigeria. İnternational Business Performance and Supply Chain Modelling, 2(1), 25-44.
 • Murphy, P. R., & Poist, R. F. (2006). Skill Requirements of Contemporary Senior- and Entry-Level Logistics Managers: A Comparative Analysis. Transportation Journal, 45(3), 46-60.
 • Murpy, P. R., & Poist, R. F. (1991). Skill Requirements of Senior-Level Logistics:practitioner perspectives. International Journal of Physical Distribition & Logistics Management, 21(3), 3-14.
 • MÜSİAD. (2019, 05 26). http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiad-kitapligi/arastirma-raporlari-- adresinden alınmıştır.
 • Myers, B., Griffith, A., Daugherty, R., & Lusch, F. (2004). The Human Capital Equation In Logıstics: Educatıon Experıence And Skıll. Journal of Business Logıstıcs, 211- 232.
 • Orhunbilge, N. (2002). Uygulamalı Regresyon ve Korelasyon Analizi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basım Yayın.
 • Pehlivanoğlu, Ç. (2018). Çok Uluslu ve Ulusal İşletmelerde Örgütsel Yapıların Yöneticilerin Yönetsel Yetkinlik Kazanımı Üzerindeki Etkisi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Poist, R. F. (1984). Managing Logistics in an Era of Change. Defense Transportation Journal, 23-30.
 • Qiao, J. x., & Wang, W. (2009). Managerial competencies for middle managers: some empirical findings from China. Journal of European Industrial Training, 69-80.
 • Rahman, S.-u., & Yang, L. (2009). Skills requirements for logistics managers in China: An. IIMB Mangement Review, 140-148.
 • Razzaque, M. A., & Bin Sirat, M. S. (2001). Skills requirements: perception of the senior Asian logisticians. International Journal of Physical Distribution and Logistics,, 31(5), 374-395.
 • Reşitoğlu, S. (2011). Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme ve Çalışan Memnuniyeti ve Bir Uygulama. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sandra, N. (1993). Competencies: The DNA of the Corparation. ACA Journal, 6-13.
 • Sangka, K. B. (2017). A Competency Model for Operations Managers in Indonesian Third-Party Logistics (3PL) Providers. Doktora Tezi, RMIT Üniversitesi, Lojistik, Melbourne.
 • Saygılı, S. M. (2018). Tedarik Zinciri Yönetiminde Dijital Dönüşüm. Satınalma Dergisi, 20.
 • Seate, B. M., Pooe, R. I., & Chinomona, R. (2016, Nisan 28). The relative importance of managerial competencies for predicting the perceived job performance of Broad-Based Black Economic Empowerment verification practitioners. SA Journal of Human Resource Management, 1-11.
 • Strobel, K. (2014). Competency Proficiency Predicts Better Job Performance. HR Magazine, 67.
 • Suen, H.-Y., Hsiao, H.-E., & Yang, J.-M. (2011). Antecedent of HR Competencies and Job Performance: Required IT Competencies for HRProfessional in Digital Era. International Joint Conference on Service Sciences, (s. 79-83).
 • Thai, V. V., Cahoon, S., & Tran, H. T. (2011). Skill Requirements for Logistics Professionals: Findings and İmplications. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 170-180.
 • Tozluyurt, A. (2005). Yetkinliklerin İş Performansı Üzerindeki Rolü . İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Vathanophas, V., & Thai-ngam, J. (2007). Competency Requirements for Effective Job Performance in TheThai Public Sector. Contemporary Management Research, 45-70.
 • Vilela, B., Martıns, R., & Slengler, J. (2018). Competencies of high-performance logistics professionals in emerging economies. Int. J. Logistics Systems and Management, 506-530.
 • World Trade Organization. (2018, 12 4). https://lpi.worldbank.org/international/global, adresinden alınmıştır.
 • Yurdakul, U., Deveci, D., & Özer Çaylan, D. (2015). Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Beceri ve Yetkinlikleri Üzerine Bir İnceleme. A. Baki , & B. Güven içinde, Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları. İstanbul: Beykoz Lojistik MYO Yayınları.
 • Zaim, H., Yaşar, M. F., & Ünal, Ö. F. (2013, Aralık). ANALYZING THE EFFECTS OF INDIVIDUAL COMPETENCIES ON PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN SERVICES INDUSTRIES IN TURKEY. Journal of Global Strategic Management, 7(2), 4.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ramazan GÜNDEM (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7834-7413
Türkiye


Ayten AKATAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0002-8951-0570
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 7 Eylül 2020
Kabul Tarihi 10 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gündem, R. & Akatay, A. (2021). LOJİSTİK YETKİNLİKLERİNİN ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ: ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK SAĞLAYICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (2) , 132-149 . DOI: 10.30976/susead.791711

2112521126