Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK PERFORMANSIN İHRACAT PERFORMANSINA VE FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR UYGULAMA

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 1, 17 - 29, 30.04.2022
https://doi.org/10.30976/susead.1087150

Öz

Amaç – Konya ilinde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların lojistik performansları, ihracat performansları ve firma performansları arasındaki ilişkinin analizini yapmak ve söz konusu firmaların lojistik performanslarının, firma performans uygulamalarına ve ihracat performanslarına etkilerini ortaya koymaktır.
Yöntem – Çalışmada kullanılan veriler anket yöntemi ile çevrimiçi olarak elde edilmiş ve SPSS programı yardımıyla analiz ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Bulgular – Çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan analizler neticesinde lojistik performansın firma performansı ve ihracat performansı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu; buna paralel olarak firma performansının da ihracat performansı üzerindeki etkisinin pozitif yönlü ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç – Firmaların lojistik performansı, ihracat performansı ve ekonomik büyümesi arasında doğru orantılı bir ilişkinin varlığı, diğer bir deyişle firmaların ihracat performansının ve lojistik performansının firma performansını etkilediği anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Aksungur, M., & Bekmezci, M. (2020). Türkiye’nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi Boylamsal Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 19-40.
 • Alpar, R. (2006). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Altunısık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Ay Türkmen, M., & Sarıcan, M. A. (2017). E-Lojistikte Kritik Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye'deki E-Lojisti Uygulamaları. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 278-298.
 • Bayraktutan, Y., & Özbilgin, M. (2015). Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri. Maliye Araştırmaları Dergisi, 95-112.
 • Çevik, S., & Kaya, S. (2010). Türkiye’nin lojistik potansiyeli ve izmir’in lojistik faaliyetleri açısından durum (Swot) Analizi. İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülten, s. 22-28.
 • Daşkan, E. (2016). Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi ve gelecek öngörüleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü.
 • Dincel, G. (2014). Lojistik Sektörü. TSKB Ekonomik Araştırmalar.
 • Emirkadı, Ö. (2015). Türkiye’de Lojistik Sektöründeki Gelişmelerin Dış Ticaret Üzerine Etklileri. (s. 99-116). Kars: I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi.
 • Emirkadı, Ö., & Balcı, H. (2018). Lojistik Sektörü Ve Türkiye Dış Ticaretine Etkileri. Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, 123-132.
 • Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (2014). Hemşirelikte araştırma: süreç, uygulama ve kritik. Nobel Tıp Kitabevi.
 • İmamoğlu, N. (2018). Lojistik Performansının, Firma Performansı Ve İhracat. Yüksek Lisans Tezi. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizle. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ofluoğlu, N., Kalaycı, C., Artan, S., & Bal, H. (2018). Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği. GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 93-109.
 • Oğuz, İ. H., & Oğuz, D. (2019). Türkiye ekonomisinde lojistik. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 65-74.
 • Öztürk, S., Aslan Çetin, F., & Cengiz, S. (2018). Lojistik Faaliyetlerin Maliyetlemesi. (S. 53-68). Aydın: Iv. Internatıonal Caucasus-Central Asıa Foreıgn Trade And Logıstıcs Congress .
 • Pituch, K. A., & Stevens, J. P. (2015). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. New York: Routledge.
 • Şimşek, T., & Yiğit, E. (2019). Lojistik Performans ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 169-177.
 • The World Bank. (tarih yok). International LPI form 2007 to 2018: https://lpi.worldbank.org/ adresinden alındı
 • Yapraklı, T. Ş., & Ünalan, M. (2017). Küresel lojistik performans endeksi ve Türkiye'nin son 10 yıllık lojistik performansının analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 589-606.

THE EFFECT OF LOGISTICS PERFORMANCE ON EXPORT PERFORMANCE AND COMPANY PERFORMANCE IN INTERNATIONAL TRADE: AN APPLICATION IN KONYA PROVINCE

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 1, 17 - 29, 30.04.2022
https://doi.org/10.30976/susead.1087150

Öz

Purpose - To evaluate the link between the logistics performance, export performance and company performance of exporting companies operating in Konya and to explain the influence of the logistics performances of these companies on company performance practices and export performances.
Methodology –The data used in the study were obtained online with the survey method and analyzed and evaluated with the help of the SPSS program.
Findings – As a consequence of the evaluations made in line with the direction of the research, it was established that logistics performance has a positive and significant effect on firm performance and export performance; In company with this, it has been determined that firm performance has a decisive and meaningful effect on export performance.
Conclusions – It has been cleared that there is a directly proportional relationship between the logistics performance, export performance and economic growth of the companies, in other words, the export performance and logistics performance of the companies affect the company performance.

Kaynakça

 • Aksungur, M., & Bekmezci, M. (2020). Türkiye’nin Lojistik Performansının Değerlendirilmesi Boylamsal Bir Araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 19-40.
 • Alpar, R. (2006). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Altunısık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2012). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Ay Türkmen, M., & Sarıcan, M. A. (2017). E-Lojistikte Kritik Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye'deki E-Lojisti Uygulamaları. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 278-298.
 • Bayraktutan, Y., & Özbilgin, M. (2015). Lojistik Maliyetler ve Lojistik Performans Ölçütleri. Maliye Araştırmaları Dergisi, 95-112.
 • Çevik, S., & Kaya, S. (2010). Türkiye’nin lojistik potansiyeli ve izmir’in lojistik faaliyetleri açısından durum (Swot) Analizi. İzmir Ticaret Odası Ar&Ge Bülten, s. 22-28.
 • Daşkan, E. (2016). Türkiye’de lojistik sektörünün gelişimi ve gelecek öngörüleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü.
 • Dincel, G. (2014). Lojistik Sektörü. TSKB Ekonomik Araştırmalar.
 • Emirkadı, Ö. (2015). Türkiye’de Lojistik Sektöründeki Gelişmelerin Dış Ticaret Üzerine Etklileri. (s. 99-116). Kars: I.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi.
 • Emirkadı, Ö., & Balcı, H. (2018). Lojistik Sektörü Ve Türkiye Dış Ticaretine Etkileri. Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches, 123-132.
 • Erdoğan, S., Nahcivan, N., & Esin, M. N. (2014). Hemşirelikte araştırma: süreç, uygulama ve kritik. Nobel Tıp Kitabevi.
 • İmamoğlu, N. (2018). Lojistik Performansının, Firma Performansı Ve İhracat. Yüksek Lisans Tezi. Bayburt: Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karagöz, Y. (2016). SPSS 23 ve AMOS 23 uygulamalı istatistiksel analizle. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Ofluoğlu, N., Kalaycı, C., Artan, S., & Bal, H. (2018). Lojistik performansındaki gelişmelerin uluslararası ticaret üzerindeki etkileri: AB ve MENA ülkeleri örneği. GÜSBEED, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 93-109.
 • Oğuz, İ. H., & Oğuz, D. (2019). Türkiye ekonomisinde lojistik. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi, 65-74.
 • Öztürk, S., Aslan Çetin, F., & Cengiz, S. (2018). Lojistik Faaliyetlerin Maliyetlemesi. (S. 53-68). Aydın: Iv. Internatıonal Caucasus-Central Asıa Foreıgn Trade And Logıstıcs Congress .
 • Pituch, K. A., & Stevens, J. P. (2015). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. New York: Routledge.
 • Şimşek, T., & Yiğit, E. (2019). Lojistik Performans ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 169-177.
 • The World Bank. (tarih yok). International LPI form 2007 to 2018: https://lpi.worldbank.org/ adresinden alındı
 • Yapraklı, T. Ş., & Ünalan, M. (2017). Küresel lojistik performans endeksi ve Türkiye'nin son 10 yıllık lojistik performansının analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 589-606.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Damla BALTA 0000-0001-9674-1556

Fatih CURA 0000-0001-8025-3961

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 13 Mart 2022
Kabul Tarihi 27 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA BALTA, D., & CURA, F. (2022). ULUSLARARASI TİCARETTE LOJİSTİK PERFORMANSIN İHRACAT PERFORMANSINA VE FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR UYGULAMA. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(1), 17-29. https://doi.org/10.30976/susead.1087150

21126