Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF THE PANDEMIC PROCESS IN TURKEY WITHIN THE FRAMEWORK OF SOCIAL SECURITY THEORY OF THE COPENHAGEN SCHOOL

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 1, 30 - 40, 30.04.2022
https://doi.org/10.30976/susead.1090554

Öz

Purpose - COVID-19 is a disease caused by a virus. Along with the “Coronavirus Pandemic” process, it has impacted and continues to impact the global system from the day it first appeared to the present day. In this context, this process, which has become a global problem within the framework of societal security, has brought with it the problem of interstate security. The process of the coronavirus pandemic, which poses a security threat worldwide, has profoundly affected every sector, from health to economics. In this context, the article discusses the impact of states in the corona pandemic process and the experiences of Turkey, and analyzes what kind of world order will emerge afterwards.
Methodology – Previously published sources and current publications were used in this study. First, the available literature was reviewed and statistical data analyzed.
Findings – As a result of study, it has been seen that Turkey is successful in providing societal security during the Covid-19 process compared to other countries.
Conclusions – It has been seen that Turkey is more sufficient compare to other states in the international system in terms of self-sufficiency and in the field of health during the Covid-19 pandemic process.

Kaynakça

 • Açıkmeşe, A. S. (2011). Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 8(30), 43-73.
 • Ağır, O. (2021). Covid-19 Sonrası Uluslararası Politikadaki Olası Değişimlere Yönelik Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 31(2), 887-896.
 • Ağır, S. B. (2013). Güvenlik Çalışmaları Alanında Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Kavramsallaştırması Çerçevesinde Bir Etnik Çatışma Örneği Olarak Kosova Sorunu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ak, T. (2020). Administration Of TheStruggleAgainst Covid-19 Epidemic In Terms Of Internal Security. International Journal of SocialSciences and Education Research, 6(2), 269-281.
 • Atlı, A. (2020). Covid-19 Küreselleşmenin Sonunu Mu Getirecek?. U. Ulutaş (Ed.), Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler içinde. Ankara: Sam Yayınları.
 • Bağbaşlıoğlu, A. (2020). Covid-19 ve Uluslararası Örgütler: Uluslararası toplum, Uluslararası Sistem ve Çok Taraflılık Kavramları Üzerinden Bir Değerlendirme, TASAV, 385-391.
 • Balta, E. (2020). Salgının Işığında Küresel Güç Dengesine Bakmak. Boğaziçi Üniversitesi- Tüsiad Dış Politika Forumu Araştırma Raporu, 1-19.
 • Baran, T. & Macar, E. (2017). Değişen Güvenlik Yaklaşımları Örneğinde Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, 10(54), 251-259.
 • Barr, S. (2020). Coronavirus: What Is Herd Immunity and Could It Work In The Uk?, https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/herd-immunity-meaning-coronavirus-definition-covid-vaccine-boris-johnson-b550748.html 21.12.2021.
 • Battır, O.(2019).Küreselleşme Çağında Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Sağlık Diplomasisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5) 151-161.
 • Buzan, B. (2015). İnsanlar, Devletler ve Korku. (Çev. Emre Çıtak). İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık. 2. Baskı.
 • Buzan, B.,Weaver, O. & De Wilde, J. (1998). Security A New Framework for Analysis. United States of Amerika: Lynne Rıenner Publıshers.
 • Da Silva Bastos, H. M. (2020) Brazil’s Covid-19 Response. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31914-0/fulltext#coronavirus-linkback-header 21.12.2021.
 • Emmers, R. (2017). Güvenlikleştirme. A. Collins (Ed.), Çağdaş Güvenlik Çalışmaları içinde. (Çev. Nasuh Uslu). İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık. 3. Baskı.
 • Erciyes, E. & Genç, Y. M. (2020). Covid-19 Salgının Toplumsal Değişim ile Güvenlik Ortamına Etkisi ve Kolluğa Öneriler. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(1), 1-14.
 • Fukuyama, F. & Lopez-Calva, F. L. (2021). Pandemics and Political Perfrmance. https://www.project-syndicate.org/commentary/pandemic-political-decay-latin-america-caribbean-by-francis-fukuyama-and-luis-felipe-lopez-calva-2021-06?barrier=accesspaylog 18.12.2021.
 • Griffiths, M.,Roach, S. C. & Salamon, M. S. (2011). Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler. (Çev. CESRAN). Ankara: Nobel Yayın.
 • Güder, S. (2021). Nizam-ı Alemden Küresel Buhrana: Covid-19 Sonrası Dünyanın Ahvali- II. https://www.ilkeanaliz.net/2021/03/25/nizam-i-alemden-kuresel-buhrana-covid-19-sonrasi-dunyanin-ahvali-ii/ 19.12.2021.
 • Hisralıoğlu, F. (2019). Toplumsal Güvenlik, Güvenlik Yazıları Serisi, 29, 1-7.
 • Kılıçaslan, E. (2016). Kopenhag Okulu. H. Çomak vd. (Ed.), Uluslararası Güvenlik: Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Lüleci, Ç. & Baysal, B. (2015). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11(22), 61-96.
 • Pantucci, R. (2020). After The Coronavirus, Terrorism Won’t Be The Same. (ss.1-7). https://foreignpolicy.com/2020/04/22/after-coronavirus-terrorism-isis-hezbollah-5g-wont-be-the-same/ 18.12.2021.
 • Sayın, Y. & Özyakar, F. A. (2011). Küresel Pandemi Siyaseti. Y. Sayın (Ed.), Çağdaş Siyasal Akımlar içinde. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Sülkü, S. N., Coşar, K. & Tokatlıoğlu, Y.(2021), COVİD-19 Süreci: Türkiye Deneyimi. Sosyoekonomi Dergisi, 29(49), 345-372.
 • T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu Özel Rapor, (2020). Türkiye’nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi. Mehmet Sarı (Ed.). Ankara: Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları.
 • Taştan, C. (2020). Kovid-19 Salgını ve Sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Değerlendirmeler. O. İmga, U. Ayhan (Ed.), Kovid-19 Salgını ve Sonrası Toplum, Devlet ve Küresel Sistem.Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Weaver, O. (2008). Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5(18), 151-178.
 • Zarifoğlu, E. (2020). COVID-19 Sonrası Küresel Ekonomi Trendleri. U. Ulutaş (Ed.), COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler. Ankara: SAM Yayınları.

KOPENHAG OKULU’NUN TOPLUMSAL GÜVENLİK KURAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ PANDEMİ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt: 22 Sayı: 1, 30 - 40, 30.04.2022
https://doi.org/10.30976/susead.1090554

Öz

Amaç – COVID-19, bir virüsün neden olduğu bir hastalıktır. “Koronavirüs Pandemi” süreci, çıktığı ilk günden günümüze kadar küresel sistemi etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu kapsamda, toplumsal güvenlik çerçevesinde küresel bir sorun haline gelen bu süreç, devletlerarası güvenlik sorununu da beraberinde getirmiştir. Küresel temelde bir güvenlik tehditti oluşturan Koronavirüs pandemi süreci, sağlıktan ekonomiye her sektörü derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, makalede devletlerin Koronavirüs pandemi sürecindeki etkileri ve Türkiye özelinde yaşanılanlar ele alınmış olup, sonrasında nasıl bir dünya düzeninin oluşacağına yönelik analizlere yer verilmiştir.
Yöntem – Bu çalışmada, daha önce yayınlanmış kaynaklardan ve güncel yayınlardan istifade edilmiştir. İlk olarak, mevcut literatür incelenmiş ve istatistiksel veriler analiz edilmiştir.
Bulgular– Çalışmanın sonucu olarak, Türkiye’nin Covid-19 sürecinde toplumsal güvenliğini sağlamada diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu görülmüştür.
Sonuç – Türkiye’nin Covid-19 pandemi sürecinde sağlık alanında kendine yetebilirlik anlamında uluslararası sistemdeki pek çok devlete nazaran daha yeterli olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Açıkmeşe, A. S. (2011). Algı mı, Söylem mi? Kopenhag Okulu ve Yeni Klasik Gerçekçilikte Güvenlik Tehditleri. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 8(30), 43-73.
 • Ağır, O. (2021). Covid-19 Sonrası Uluslararası Politikadaki Olası Değişimlere Yönelik Bir Değerlendirme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 31(2), 887-896.
 • Ağır, S. B. (2013). Güvenlik Çalışmaları Alanında Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Kavramsallaştırması Çerçevesinde Bir Etnik Çatışma Örneği Olarak Kosova Sorunu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ak, T. (2020). Administration Of TheStruggleAgainst Covid-19 Epidemic In Terms Of Internal Security. International Journal of SocialSciences and Education Research, 6(2), 269-281.
 • Atlı, A. (2020). Covid-19 Küreselleşmenin Sonunu Mu Getirecek?. U. Ulutaş (Ed.), Covid-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler içinde. Ankara: Sam Yayınları.
 • Bağbaşlıoğlu, A. (2020). Covid-19 ve Uluslararası Örgütler: Uluslararası toplum, Uluslararası Sistem ve Çok Taraflılık Kavramları Üzerinden Bir Değerlendirme, TASAV, 385-391.
 • Balta, E. (2020). Salgının Işığında Küresel Güç Dengesine Bakmak. Boğaziçi Üniversitesi- Tüsiad Dış Politika Forumu Araştırma Raporu, 1-19.
 • Baran, T. & Macar, E. (2017). Değişen Güvenlik Yaklaşımları Örneğinde Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, 10(54), 251-259.
 • Barr, S. (2020). Coronavirus: What Is Herd Immunity and Could It Work In The Uk?, https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/herd-immunity-meaning-coronavirus-definition-covid-vaccine-boris-johnson-b550748.html 21.12.2021.
 • Battır, O.(2019).Küreselleşme Çağında Bir Yumuşak Güç Unsuru Olarak Sağlık Diplomasisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5) 151-161.
 • Buzan, B. (2015). İnsanlar, Devletler ve Korku. (Çev. Emre Çıtak). İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık. 2. Baskı.
 • Buzan, B.,Weaver, O. & De Wilde, J. (1998). Security A New Framework for Analysis. United States of Amerika: Lynne Rıenner Publıshers.
 • Da Silva Bastos, H. M. (2020) Brazil’s Covid-19 Response. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31914-0/fulltext#coronavirus-linkback-header 21.12.2021.
 • Emmers, R. (2017). Güvenlikleştirme. A. Collins (Ed.), Çağdaş Güvenlik Çalışmaları içinde. (Çev. Nasuh Uslu). İstanbul: Röle Akademik Yayıncılık. 3. Baskı.
 • Erciyes, E. & Genç, Y. M. (2020). Covid-19 Salgının Toplumsal Değişim ile Güvenlik Ortamına Etkisi ve Kolluğa Öneriler. Güvenlik Bilimleri Dergisi, 9(1), 1-14.
 • Fukuyama, F. & Lopez-Calva, F. L. (2021). Pandemics and Political Perfrmance. https://www.project-syndicate.org/commentary/pandemic-political-decay-latin-america-caribbean-by-francis-fukuyama-and-luis-felipe-lopez-calva-2021-06?barrier=accesspaylog 18.12.2021.
 • Griffiths, M.,Roach, S. C. & Salamon, M. S. (2011). Uluslararası İlişkilerde Temel Düşünürler ve Teoriler. (Çev. CESRAN). Ankara: Nobel Yayın.
 • Güder, S. (2021). Nizam-ı Alemden Küresel Buhrana: Covid-19 Sonrası Dünyanın Ahvali- II. https://www.ilkeanaliz.net/2021/03/25/nizam-i-alemden-kuresel-buhrana-covid-19-sonrasi-dunyanin-ahvali-ii/ 19.12.2021.
 • Hisralıoğlu, F. (2019). Toplumsal Güvenlik, Güvenlik Yazıları Serisi, 29, 1-7.
 • Kılıçaslan, E. (2016). Kopenhag Okulu. H. Çomak vd. (Ed.), Uluslararası Güvenlik: Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Lüleci, Ç. & Baysal, B. (2015). Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11(22), 61-96.
 • Pantucci, R. (2020). After The Coronavirus, Terrorism Won’t Be The Same. (ss.1-7). https://foreignpolicy.com/2020/04/22/after-coronavirus-terrorism-isis-hezbollah-5g-wont-be-the-same/ 18.12.2021.
 • Sayın, Y. & Özyakar, F. A. (2011). Küresel Pandemi Siyaseti. Y. Sayın (Ed.), Çağdaş Siyasal Akımlar içinde. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Sülkü, S. N., Coşar, K. & Tokatlıoğlu, Y.(2021), COVİD-19 Süreci: Türkiye Deneyimi. Sosyoekonomi Dergisi, 29(49), 345-372.
 • T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu Özel Rapor, (2020). Türkiye’nin Koronavirüs Hastalığı ile Mücadelesi. Mehmet Sarı (Ed.). Ankara: Kamu Denetçiliği Kurumu Yayınları.
 • Taştan, C. (2020). Kovid-19 Salgını ve Sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Değerlendirmeler. O. İmga, U. Ayhan (Ed.), Kovid-19 Salgını ve Sonrası Toplum, Devlet ve Küresel Sistem.Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
 • Weaver, O. (2008). Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5(18), 151-178.
 • Zarifoğlu, E. (2020). COVID-19 Sonrası Küresel Ekonomi Trendleri. U. Ulutaş (Ed.), COVID-19 Sonrası Küresel Sistem: Eski Sorunlar Yeni Trendler. Ankara: SAM Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aynur Sena KARAMAN

Levent YİĞİTTEPE 0000-0002-2508-5501

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Gönderilme Tarihi 20 Mart 2022
Kabul Tarihi 18 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KARAMAN, A. S., & YİĞİTTEPE, L. (2022). KOPENHAG OKULU’NUN TOPLUMSAL GÜVENLİK KURAMI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ PANDEMİ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 22(1), 30-40. https://doi.org/10.30976/susead.1090554

21126