Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF PERICLES' ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 124 - 152, 31.10.2019

Öz

In this article, Perikles’s managerial activities who is the ruler of the city of Athens in Ancient Greek, that assesments included in the theoretical context. This article is structured on the basis of a systematic approach that includes the description of what Perikles experienced “what-how?”. In the article managerial activities of Perikles have been transformed into the scientific explanations where interpretative phenomenological approach is adopted from qualitative research methods. The essence of the managerial activities of Perikles’s discussed in the context of contemporary strategic management literature found in different historical and philosophical sources,

Kaynakça

 • Akad, M. T. (2003). Strateji Üzerine, Kastaş Yayınları, İstanbul.
 • Aktan, C.C. (2009). Ahlak ve Ahlak Felsefesine Giriş, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1.
 • Aristoteles (2002). Yorum Üzerine (Çev: Saffet Babür), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Aristoteles (2005). İkinci Çözümlemeler (Çev: Ali Houshiary), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Aristoteles (2018). Atinalıların Devleti (Çev: Ari Çokona), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Barca, M. (2002). “Stratejik Açı: Stratejik Düşünme Düzeyi, Tarzı ve Gerekliliği” ss. 9-26, Dalay, İ., Coşkun, R. ve Altunışık, R. (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Blok, J.H. (2009). Perikles’ Citizenship Law – A New Perspective, Historia, Band, 58/2.
 • Büyük Frederik (2016). Anti-Makyavel (Çev: Nilüfer Epçeli), Yeditepe Yayınevi, İstanbul.
 • Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Entreprise, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Clausewıtz, C. von. (1999). Savaş Üzerine, Çev. H. Fahri Çeliker, Özne Yayınları, İstanbul.
 • Croix, G.E.M. de Ste. (2014). Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi (Çev: Çağdaş Sümer), Yordam Kitap, İstanbul.
 • Çakır, M. (2017). Demokrasi Söylemi – Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S.22, s.312-326.
 • Deleuze, G. (2005). Perikles ve Verdi François Chatelet’nin Felsefesi (Çev: Ali Akay), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Doğrucan, M.F. (2018). Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime, Kesit Yayınları, İstanbul.
 • Dorn, W.L. (1931). The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century, Political Science Quarterly, V.46, N.3, pp. 403-423.
 • Drosdek, A. (2015). İş’te Sokrates İş Dünyasına Filozofça Öneriler (Çev: Ceyda Aydın), Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul.
 • Durkheim, E. (2019). Montesquieu ve Sosyal Bilimin Gelişimi (Çev: Müge Kızıltuğ), Pinhan Yayıncılık, İstanbul.
 • Ekinci, N. (2017). Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten Propagandaya, Akademik Bakış Dergisi, S.62.
 • Gabriels, J. (2019). Mapping out Future Victories: Information Management by Napoleon’s Depot General de la Guerre-1800-14, European Review of History, V.26, pp. 258-283.
 • Girtler, R. (2006). Terbiyesizliğin Teorisi (Çev: Medeni Beyaztaş), Kale Yayınları, İstanbul.
 • Gülboy, B. (2015). Redefining the First World War within the Context of Clausewitz’s “Absolute War” Dystopia, Perception, V.XX, N.2-3, pp. 7-22.
 • Hume, D. (2018). İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma (Çev: Ferit Burak Aydar), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Hüner, M.F. (2013). Antik Yunan Demokrasisi – Modern Demokrasi Karşılaştırması, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, S.13.
 • Kant, I. (2015), Seçilmiş Yazılar (Çev. Nejat Bozkurt), Sentez Yayıncılık, İstanbul.
 • Karaalioğlu, S. K. (2004). Ziya Paşa Hayatı ve Şiirleri, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Karabulut, A. ve Değer, F. (2015). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı ve Realist Yaklaşım’a Genel Bakış, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, S.2.
 • Karaosmanoğlu, A.L. (2007). Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz, Uluslararası İlişkiler, C.4, S.14, s.161-183.
 • Keskin, U. ve Büyük, K. (2013). Stratejik Performans Yönetimi, Akis Kitap Yayınları, İstanbul.
 • Kılıç, M. E. (2014). Sufi ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • King, J.E. (1977). On Clausewitz: Master Theorist of War, Naval War Collage Review, V.30, N.2, pp. 3-36.
 • Ksenophon. (2018). Anabasis On Binler’in Dönüşü (Çev: Ari Çokona), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2015). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev: Gökhan Yavuz Demir), İthaki Yayınları.
 • Livvarçin, Ö. ve Kurt D. (2013). Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Lyttkens, C.H. ve Gerding, H. (2015). Understanding the Politics of Perikles Around 450 BC. The Benefits of an Economic Perspective, Working Paper, School of Economics and Management, Lund University.
 • Maran, L., Bracci, E. ve Funnell, W. (2016). Accounting and the Management of Power: Napoleon’s Occupation of the Commune of Ferrara (1796-1799), Critical Perspectives on Accounting, V.34, pp. 60-78.
 • Miandji, A. (2018). Süzme Felsefe, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Morgan, G. (1998). Örgüt ve Yönetim Teorilerinde Metafor (Çev: Gündüz Bulut), MESS Yayınları, İstanbul.
 • Musashi, M. (2015). Beş Çember Kitabı (Çev: Sibel Özbudun), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Oetinger, V.B., Ghyczy, V.T. ve Bassford, C. (Ed.). (2002). Clausewitz ve Strateji (Çev: Zülfü Dicleli), Türk Henkel Dergisi Yayınları, İstanbul.
 • Parker, G. (2014). Cambridge Savaş Tarihi (Çev: Füsun ve Tunç Tayanç), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Platon. (2010). Alkibiades I-II (Çev: Furkan Akderin), Say Yayınları, İstanbul.
 • Platon. (2016). Gorgias (Çev: Furkan Akderin), Say Yayınları, İstanbul.
 • Porter, M. E. (2008). “Yarının Avantajlarını Yaratma”, Haz. Gibson, R. 2008, Geleceği Yönetmek (Çev: Anaca Ergül ve Arıcan Uysal), Yakamoz Yayınları, İstanbul.
 • Ritter, G. (1974). Frederick the Great: A Historical Profile, University of California Press.
 • Sartre, J.P. (2017). Varoluşçuluk, (Çev. Asım Bezirci), Say Yayınları, İstanbul.
 • Sina, A. (2011). Atinalı Perikles – Yaşamı ve Dönemi, TİYDEM Yayıncılık, Ankara.
 • Sun Tzu. (1996). Savaş Sanatı (Çev: Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Şen Beyazlı, D. ve Aydemir, Ş. (2008). Kentlilik Bilinci ve Mekan – Trabzon Kenti Örneği, Planlama Dergisi, C.3, s.49-60.
 • Taylor, M.C. (2010). Thucydides, Pericles and the Idea of Athens in the Peloponnesian War, Cambridge University Press.
 • Thukydides. (2010). Peloponnessos Savaşları (Çev: Furkan Akderin), Belge Yayınları, İstanbul.
 • Uslubaş, T. ve Dağ, S. (2007). İlk Çağlardan Günümüze Dünya Tarihi Ansiklopedisi, Karma Kitaplar, İstanbul.
 • Waldron, A. ve Huang, J.H. (2018). Sun Tzu: The New Translation of the Art of War, Naval War College Review, Vol.47, N.4.
 • Walters, K.R. (1983). Perikles’ Citizenship Law, Classical Antiquity, Vol.2, No.2.
 • Weber, M. (2017). Meslek Olarak Siyaset (Çev. Levent Özşar), Biblos Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Wei, Q. (2017). Chinese Culture Teaching for English Majors – A Case Study of Sun Tzu Culture, Theory and Practice in Language Studies, Vol.7, No.3, pp. 209-218.
 • Wilson, R. (2018). Sun Tzu and the Art of Cyberwar, Defence AT&L, Vol.47, Is.1.
 • Yamak, O. (1998). Kalite Odaklı Yönetim, Panel Matbaacılık, İstanbul.
 • Yaralıgaş, O. (2008). Ksenophon’un Anabasıs’inde Söylevlerin Yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, M.L. (2009). İlk 500’de Faaliyet Gösteren Konya’daki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açıları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16), 159-178.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Strategos.

PERİKLES’İN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN STRATEJİK YÖNETİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 124 - 152, 31.10.2019

Öz

Bu makalede, Antik Yunan’da Atina kent devleti yöneticilerinden olan Perikles’in yönetsel faaliyetlerinin, teorik bağlamın neresinde yer aldığını belirlemeye yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Makale, Perikles’in “neyi-nasıl?” deneyimlediğinin betimlenmesini kapsayan sistematik bir yaklaşım ekseninde yapılandırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yorumlayıcı fenomenolojik yaklaşımın benimsendiği makalede, Perikles’in yönetimsel anlamdaki icraatları, bilimsel nitelikli açıklamalara dönüştürülmüştür. Farklı tarihsel ve felsefi kaynaklarda yer verilmiş bulunan Perikles’in yönetsel faaliyetlerinin “öz”ünün neler olduğu, çağdaş stratejik yönetim literatürü kapsamında ele alınarak izah edilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Akad, M. T. (2003). Strateji Üzerine, Kastaş Yayınları, İstanbul.
 • Aktan, C.C. (2009). Ahlak ve Ahlak Felsefesine Giriş, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, C.1, S.1.
 • Aristoteles (2002). Yorum Üzerine (Çev: Saffet Babür), İmge Kitabevi, Ankara.
 • Aristoteles (2005). İkinci Çözümlemeler (Çev: Ali Houshiary), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Aristoteles (2018). Atinalıların Devleti (Çev: Ari Çokona), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Barca, M. (2002). “Stratejik Açı: Stratejik Düşünme Düzeyi, Tarzı ve Gerekliliği” ss. 9-26, Dalay, İ., Coşkun, R. ve Altunışık, R. (Ed.), Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Blok, J.H. (2009). Perikles’ Citizenship Law – A New Perspective, Historia, Band, 58/2.
 • Büyük Frederik (2016). Anti-Makyavel (Çev: Nilüfer Epçeli), Yeditepe Yayınevi, İstanbul.
 • Chandler, A.D. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Entreprise, Cambridge, MA: MIT Press.
 • Clausewıtz, C. von. (1999). Savaş Üzerine, Çev. H. Fahri Çeliker, Özne Yayınları, İstanbul.
 • Croix, G.E.M. de Ste. (2014). Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi (Çev: Çağdaş Sümer), Yordam Kitap, İstanbul.
 • Çakır, M. (2017). Demokrasi Söylemi – Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.9, S.22, s.312-326.
 • Deleuze, G. (2005). Perikles ve Verdi François Chatelet’nin Felsefesi (Çev: Ali Akay), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
 • Doğrucan, M.F. (2018). Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime, Kesit Yayınları, İstanbul.
 • Dorn, W.L. (1931). The Prussian Bureaucracy in the Eighteenth Century, Political Science Quarterly, V.46, N.3, pp. 403-423.
 • Drosdek, A. (2015). İş’te Sokrates İş Dünyasına Filozofça Öneriler (Çev: Ceyda Aydın), Kuraldışı Yayıncılık, İstanbul.
 • Durkheim, E. (2019). Montesquieu ve Sosyal Bilimin Gelişimi (Çev: Müge Kızıltuğ), Pinhan Yayıncılık, İstanbul.
 • Ekinci, N. (2017). Antik Yunan’dan Roma’ya Retorikten Propagandaya, Akademik Bakış Dergisi, S.62.
 • Gabriels, J. (2019). Mapping out Future Victories: Information Management by Napoleon’s Depot General de la Guerre-1800-14, European Review of History, V.26, pp. 258-283.
 • Girtler, R. (2006). Terbiyesizliğin Teorisi (Çev: Medeni Beyaztaş), Kale Yayınları, İstanbul.
 • Gülboy, B. (2015). Redefining the First World War within the Context of Clausewitz’s “Absolute War” Dystopia, Perception, V.XX, N.2-3, pp. 7-22.
 • Hume, D. (2018). İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma (Çev: Ferit Burak Aydar), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Hüner, M.F. (2013). Antik Yunan Demokrasisi – Modern Demokrasi Karşılaştırması, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi, S.13.
 • Kant, I. (2015), Seçilmiş Yazılar (Çev. Nejat Bozkurt), Sentez Yayıncılık, İstanbul.
 • Karaalioğlu, S. K. (2004). Ziya Paşa Hayatı ve Şiirleri, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
 • Karabulut, A. ve Değer, F. (2015). Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı ve Realist Yaklaşım’a Genel Bakış, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, S.2.
 • Karaosmanoğlu, A.L. (2007). Muhteşem Ortaklık: Kant ve Clausewitz, Uluslararası İlişkiler, C.4, S.14, s.161-183.
 • Keskin, U. ve Büyük, K. (2013). Stratejik Performans Yönetimi, Akis Kitap Yayınları, İstanbul.
 • Kılıç, M. E. (2014). Sufi ve Şiir Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası, İnsan Yayınları, İstanbul.
 • King, J.E. (1977). On Clausewitz: Master Theorist of War, Naval War Collage Review, V.30, N.2, pp. 3-36.
 • Ksenophon. (2018). Anabasis On Binler’in Dönüşü (Çev: Ari Çokona), Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2015). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev: Gökhan Yavuz Demir), İthaki Yayınları.
 • Livvarçin, Ö. ve Kurt D. (2013). Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Lyttkens, C.H. ve Gerding, H. (2015). Understanding the Politics of Perikles Around 450 BC. The Benefits of an Economic Perspective, Working Paper, School of Economics and Management, Lund University.
 • Maran, L., Bracci, E. ve Funnell, W. (2016). Accounting and the Management of Power: Napoleon’s Occupation of the Commune of Ferrara (1796-1799), Critical Perspectives on Accounting, V.34, pp. 60-78.
 • Miandji, A. (2018). Süzme Felsefe, Bilgi Yayınevi, Ankara.
 • Morgan, G. (1998). Örgüt ve Yönetim Teorilerinde Metafor (Çev: Gündüz Bulut), MESS Yayınları, İstanbul.
 • Musashi, M. (2015). Beş Çember Kitabı (Çev: Sibel Özbudun), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Oetinger, V.B., Ghyczy, V.T. ve Bassford, C. (Ed.). (2002). Clausewitz ve Strateji (Çev: Zülfü Dicleli), Türk Henkel Dergisi Yayınları, İstanbul.
 • Parker, G. (2014). Cambridge Savaş Tarihi (Çev: Füsun ve Tunç Tayanç), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Platon. (2010). Alkibiades I-II (Çev: Furkan Akderin), Say Yayınları, İstanbul.
 • Platon. (2016). Gorgias (Çev: Furkan Akderin), Say Yayınları, İstanbul.
 • Porter, M. E. (2008). “Yarının Avantajlarını Yaratma”, Haz. Gibson, R. 2008, Geleceği Yönetmek (Çev: Anaca Ergül ve Arıcan Uysal), Yakamoz Yayınları, İstanbul.
 • Ritter, G. (1974). Frederick the Great: A Historical Profile, University of California Press.
 • Sartre, J.P. (2017). Varoluşçuluk, (Çev. Asım Bezirci), Say Yayınları, İstanbul.
 • Sina, A. (2011). Atinalı Perikles – Yaşamı ve Dönemi, TİYDEM Yayıncılık, Ankara.
 • Sun Tzu. (1996). Savaş Sanatı (Çev: Sibel Özbudun ve Zeynep Ataman), Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
 • Şen Beyazlı, D. ve Aydemir, Ş. (2008). Kentlilik Bilinci ve Mekan – Trabzon Kenti Örneği, Planlama Dergisi, C.3, s.49-60.
 • Taylor, M.C. (2010). Thucydides, Pericles and the Idea of Athens in the Peloponnesian War, Cambridge University Press.
 • Thukydides. (2010). Peloponnessos Savaşları (Çev: Furkan Akderin), Belge Yayınları, İstanbul.
 • Uslubaş, T. ve Dağ, S. (2007). İlk Çağlardan Günümüze Dünya Tarihi Ansiklopedisi, Karma Kitaplar, İstanbul.
 • Waldron, A. ve Huang, J.H. (2018). Sun Tzu: The New Translation of the Art of War, Naval War College Review, Vol.47, N.4.
 • Walters, K.R. (1983). Perikles’ Citizenship Law, Classical Antiquity, Vol.2, No.2.
 • Weber, M. (2017). Meslek Olarak Siyaset (Çev. Levent Özşar), Biblos Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Wei, Q. (2017). Chinese Culture Teaching for English Majors – A Case Study of Sun Tzu Culture, Theory and Practice in Language Studies, Vol.7, No.3, pp. 209-218.
 • Wilson, R. (2018). Sun Tzu and the Art of Cyberwar, Defence AT&L, Vol.47, Is.1.
 • Yamak, O. (1998). Kalite Odaklı Yönetim, Panel Matbaacılık, İstanbul.
 • Yaralıgaş, O. (2008). Ksenophon’un Anabasıs’inde Söylevlerin Yeri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, M.L. (2009). İlk 500’de Faaliyet Gösteren Konya’daki İşletmelerin Stratejik Yönetime Bakış Açıları, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8 (16), 159-178.
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Strategos.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur KESKİN> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2740-4120
Türkiye


Orkun ŞEN>

0000-0002-8098-7751

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2019
Kabul Tarihi 2 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Keskin, U. & Şen, O. (2019). PERİKLES’İN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN STRATEJİK YÖNETİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 124-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/syad/issue/50017/568252