Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

STRATEJİK YÖNETİMİN TEMEL KAVRAMLARINA PRATİKTE YÜKLENEN ANLAMLARIN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 179 - 207, 30.09.2020

Öz

Bu çalışmada stratejik yönetim disiplininin temel kavramlarına pratikte yüklenen anlamların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye bağlamında faaliyet gösteren 12 lokal firmanın farklı düzeylerdeki yöneticilerinin stratejik yönetim disiplininin temel kavramları olan “strateji”, “rekabet üstünlüğü” ve “sürdürülebilirlik” kavramlarına yükledikleri anlamlara dair bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada ihtiyaç duyulan veriler açık uçlu soru formatında hazırlanmış biçimsel mülakatlar aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma sonucunda stratejik yönetimin temel kavramlarının yöneticilerin zihnindeki karşılıklarının ders kitabı bilgisinden öteye gitmediği ve bunun sonucunda da pratikte stratejik yoksunluk olarak tezahür ettiği tespitinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikâyesi, Yönetim Araştırmaları Dergisi. 5.1, 7-38.
 • Barca, M. ve Esen, Ş. (2012). Rekabet Avantajı Sağlama ve Sürdürmede Stratejik Yaklaşımlar. Social Sciences, 7(2), 89-107.
 • Barcadurmus, M. (2000). Economıc Foundatıons of Strategıc Management: On the Economic Conceptualisation of the Nature and Sustainability of Profit Differentials among Firms. Yayınlanmış Doktora Tezi, Leicester University.
 • Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management. 17.1, 99-120.
 • Barney, J. B. (2002). Strategic management: From informed conversation to academic discipline. The Academy of Management Executive. 16.2, 53-57.
 • Bharadwaj, S. G., P. R. Varadarajan ve J. Fahy (1993). Sustainable competitive advantage in service industries: a conceptual model and research propositions. The Journal of Marketing. 57.4, 83-99.
 • Coşkun, R. (2016). Stratejik Yönetim: Kuram ve Uygulama (Ders Notları). Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Coyne, K. P. (1986). Sustainable competitive advantage—What it is, what it isn't. Business horizons. 29.1, 54-61.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (3. Baskı). M. Bütün ve S. B. Demir (çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Day, G. S. ve R. Wensley (1988). Assessing advantage: a framework for diagnosing competitive superiority. The Journal of Marketing. 52, 1-20.
 • Denzin, N. K. ve Y. S. Lincoln. (Ed.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (Third Edition). London: Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research (Fourth Edition), Sage Publications Inc.
 • Geyik, M. (2006). Stratejik Yönetimde Paradigma Kırılması: Pozisyon Okulu İle Kaynaklara Dayalı Okulun Karşılaştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi
 • Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review. 33.3, 114-135.
 • Guba, E. G. (1981). Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. ERIC/ECTJ Annual Review Paper. 29.2, 75-91.
 • Hoffman, N. (2000). An examination of the "sustainable competitive advantage" concept: past, present, and future. Academy of marketing science review. 4, 1-16.
 • Hsieh, H. F. ve S. E. Shannon (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research. 15.9, 1277-1288.
 • Kaplan, R. S. ve Norton, D. P. (1992). The Balanced scorecard- Measures that drive performance. Harvard business review. Ocak-Şubat sayısı, 71-79.
 • Kay, J. (1993). The structure of strategy. Business strategy review. 4.2, 17-37.
 • Ma, H. (2000). Competitive Advantage and Firm Performance, Competitiveness Review: An International Business Journal. 10.2, 15-32.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. S. Turan (çev.), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. ve A. M. Huberman. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). London: Sage Publications.
 • Nag, R., D. C. Hambrick ve M. J. Chen (2007). What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field. Strategic management journal. 28.9, 935-955.
 • Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views. Strategic management journal. 18.9, 697-713.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Bütün M. ve S. B. Demir (çev.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic management journal. 14.3, 179-191.
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York.
 • Powell, T. C. (2001). Competitive advantage: logical and philosophical considerations. Strategic management journal. 22.9, 875-888.
 • Powell, T. C. (2002). Research notes and commentaries: The philosophy of strategy. Strategic Management Journal. 23.9, 873-880.
 • Powell, T. C. ve A. Dent-Micallef (1997). Information technology as competitive advantage: The role of human, business, and technology resources. Strategic management journal. 18.5, 375-405.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Bayrak, D., H. B. Arslan ve Z. Akyüz (çev.), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Rumelt, R. P. (2003). What in the world is competitive advantage. Policy working paper. 105, 1-5.
 • Rumelt, R. P., D. Schendel ve D. J. Teece (1991). Strategic Management and Economics. Strategic Management Journal, 12, Special Issue: Fundamental Research Issues, 5-29.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects. Education for Information. 22.2, 63-75.
 • Sigalas, C. ve V. P. Economou (2013). Revisiting the concept of competitive advantage: Problems and fallacies arising from its conceptualization. Journal of Strategy and Management. 6.1, 61-80.
 • Wiggins, R. R. ve T. W. Ruefli (2002). Sustained competitive advantage: Temporal dynamics and the incidence and persistence of superior economic performance. Organization Science. 13.1, 81-105.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third Edition). London: Sage Publications, Thousand Oaks.

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE PRACTICAL MEANINGS ATTRIBUTED TO THE BASIC CONCEPTS OF STRATEGIC MANAGEMENT

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 179 - 207, 30.09.2020

Öz

In this study, it is aimed to determine the practical implications of the basic concepts of the strategic management discipline. For this purpose, an evaluation has been conducted about the meanings which managers, working at different levels in 12 local firms operating in Turkey, attributed to the concepts of "strategy", "competitive advantage" and "sustainability". The data needed in the study were collected through formal interviews prepared in open-ended question format. As a result of the study, it has been determined that the basic concepts of strategic management did not go beyond the knowledge of the textbook in the minds of managers, and as a result, it manifests as strategic deprivation in practice.

Kaynakça

 • Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikâyesi, Yönetim Araştırmaları Dergisi. 5.1, 7-38.
 • Barca, M. ve Esen, Ş. (2012). Rekabet Avantajı Sağlama ve Sürdürmede Stratejik Yaklaşımlar. Social Sciences, 7(2), 89-107.
 • Barcadurmus, M. (2000). Economıc Foundatıons of Strategıc Management: On the Economic Conceptualisation of the Nature and Sustainability of Profit Differentials among Firms. Yayınlanmış Doktora Tezi, Leicester University.
 • Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management. 17.1, 99-120.
 • Barney, J. B. (2002). Strategic management: From informed conversation to academic discipline. The Academy of Management Executive. 16.2, 53-57.
 • Bharadwaj, S. G., P. R. Varadarajan ve J. Fahy (1993). Sustainable competitive advantage in service industries: a conceptual model and research propositions. The Journal of Marketing. 57.4, 83-99.
 • Coşkun, R. (2016). Stratejik Yönetim: Kuram ve Uygulama (Ders Notları). Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Coyne, K. P. (1986). Sustainable competitive advantage—What it is, what it isn't. Business horizons. 29.1, 54-61.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (3. Baskı). M. Bütün ve S. B. Demir (çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Day, G. S. ve R. Wensley (1988). Assessing advantage: a framework for diagnosing competitive superiority. The Journal of Marketing. 52, 1-20.
 • Denzin, N. K. ve Y. S. Lincoln. (Ed.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Research (Third Edition). London: Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Flick, U. (2009). An Introduction to Qualitative Research (Fourth Edition), Sage Publications Inc.
 • Geyik, M. (2006). Stratejik Yönetimde Paradigma Kırılması: Pozisyon Okulu İle Kaynaklara Dayalı Okulun Karşılaştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi
 • Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review. 33.3, 114-135.
 • Guba, E. G. (1981). Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries. ERIC/ECTJ Annual Review Paper. 29.2, 75-91.
 • Hoffman, N. (2000). An examination of the "sustainable competitive advantage" concept: past, present, and future. Academy of marketing science review. 4, 1-16.
 • Hsieh, H. F. ve S. E. Shannon (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research. 15.9, 1277-1288.
 • Kaplan, R. S. ve Norton, D. P. (1992). The Balanced scorecard- Measures that drive performance. Harvard business review. Ocak-Şubat sayısı, 71-79.
 • Kay, J. (1993). The structure of strategy. Business strategy review. 4.2, 17-37.
 • Ma, H. (2000). Competitive Advantage and Firm Performance, Competitiveness Review: An International Business Journal. 10.2, 15-32.
 • Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. S. Turan (çev.), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. ve A. M. Huberman. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis (Second Edition). London: Sage Publications.
 • Nag, R., D. C. Hambrick ve M. J. Chen (2007). What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field. Strategic management journal. 28.9, 935-955.
 • Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: Combining institutional and resource-based views. Strategic management journal. 18.9, 697-713.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Bütün M. ve S. B. Demir (çev.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based view. Strategic management journal. 14.3, 179-191.
 • Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York.
 • Powell, T. C. (2001). Competitive advantage: logical and philosophical considerations. Strategic management journal. 22.9, 875-888.
 • Powell, T. C. (2002). Research notes and commentaries: The philosophy of strategy. Strategic Management Journal. 23.9, 873-880.
 • Powell, T. C. ve A. Dent-Micallef (1997). Information technology as competitive advantage: The role of human, business, and technology resources. Strategic management journal. 18.5, 375-405.
 • Punch, K. F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Bayrak, D., H. B. Arslan ve Z. Akyüz (çev.), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Rumelt, R. P. (2003). What in the world is competitive advantage. Policy working paper. 105, 1-5.
 • Rumelt, R. P., D. Schendel ve D. J. Teece (1991). Strategic Management and Economics. Strategic Management Journal, 12, Special Issue: Fundamental Research Issues, 5-29.
 • Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative Research Projects. Education for Information. 22.2, 63-75.
 • Sigalas, C. ve V. P. Economou (2013). Revisiting the concept of competitive advantage: Problems and fallacies arising from its conceptualization. Journal of Strategy and Management. 6.1, 61-80.
 • Wiggins, R. R. ve T. W. Ruefli (2002). Sustained competitive advantage: Temporal dynamics and the incidence and persistence of superior economic performance. Organization Science. 13.1, 81-105.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third Edition). London: Sage Publications, Thousand Oaks.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali TAŞ>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7747-5333
Türkiye


Oğuzhan ÖZTÜRK> (Sorumlu Yazar)
sakarya üniversitesi
0000-0001-7959-9535
Türkiye


Umut ORHAN>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3460-035X
Türkiye


Sena AYAN>
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0188-2810
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Kabul Tarihi 29 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Taş, A. , Öztürk, O. , Orhan, U. & Ayan, S. (2020). STRATEJİK YÖNETİMİN TEMEL KAVRAMLARINA PRATİKTE YÜKLENEN ANLAMLARIN TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 179-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/syad/issue/57029/704868