Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Modern Toplumda Din ve Ahlak

Yıl 2022, Cilt , Sayı 38, 77 - 88, 30.06.2022

Öz

Modernizm, ahlak ve din bu makalenin temel boyutlarını oluşturmaktadır. Modernizm, insanlara bir yandan eğitim, siyaset, din, ahlak, kültür, ekonomik, hukuk, küresel ilişkiler, orga-nizasyon olmak üzere birçok alanda olağanüstü imkanlar sağlarken, diğer bir yandan söz konusu alanlarda büyük sorunlar, kısıtlamalar ve sınırlamalar meydana getirmiştir. Günümüzde sosyal yapıda meydana gelen en küçük olumsuzluklar bile insanların hayatını ciddi bir şekilde etkilemek-tedir. Bu bağlamda din ve ahlak, modern insanların karşı karşıya geldikleri bu olumsuzlukları, bunalımları aşmasına ve ruh dünyasının gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan akılcılığı esas alan modernizmin mahiyetinin, toplum ve din-ahlak üzerindeki bıraktığı etkinin ortaya konulması ve gerekliliği arz edilmelidir.

Kaynakça

 • Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir 1987.
 • Arslan, Hulusi, “Ahlaki Değerlerin Değişimi Sorunu: Nesnellik ve Öznellik”, Tabula Rasa, 13, 2005.
 • Akif Altınışık, Mehmet, “Bireysel-Toplumsal Farklılıklar ve Ahlaki Görecelik Sorunu”, AUID, Cilt:6, Sayı:10, 2018, ss. 261-282.
 • Barışan, Cemile, “Modernite Tartışmalarına Alternatif Bir Yaklaşım: Modern Aklın Eleştirisi ve Geleneksel Düşünce”, İnsan ve Toplum,Cilt:2, Sayı:4, 2012, ss. 35-63.
 • Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2002.
 • Cereci, Sedat, “Modernleşme Sürecinde Medyanın Rolü: Yaklaşımların Sınırlanması Sorunu”, İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi/ Journal of the Human and Social Science Researches, Cilt:1, Sayı:2, 2012, ss. 7-27.
 • Demir, Rıdvan, “Modern Toplumda Ahlaki Değişim ve Ahlak Eğitimi”, Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, ed.Necmettin Çalışkan, Nobel Yayınları, 2018.
 • Güngör, Erol, Ahlâk Psikolojisi ve Sosyal Ahlâk, Ötüken Yayınları, İstanbul 1995.
 • Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul 2012.
 • Habermas, Jurgen, Modernlik: Tamamlanmamış Bir Proje/Postmodernizm, çev., Gülengül Naliş, Dumrul Sabuncuoğlu, Deniz Erksan, der., Necmi Zekâ, Kıyı Yayınları, İstanbul 1990.
 • Harvey, David, Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul 1999.
 • Hick, John, “Din Felsefesi Nedir?”, çev., İsmail Çetin, Uludag Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Cilt:4, Sayı:4, 1992.
 • Çetintaş, İbrahim, “Ahlaki Yozlaşma ile Aksiyolojik Verimlilik Arasındaki İlişki”, Adam Akade-mi, Cilt:5, Sayı:2, 2015, ss. 5-13.
 • Karakoç, Sezai, Ruhun Dirilişi, Diriliş Yayınları, 6. bs., İstanbul 1997.
 • Köylü, Mustafa, Küresel Ahlak Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul 2013.
 • Küng, Hans, Global Responsibility: İn Search of a New World Ethic,Continuum, New York 2001.
 • MacIntyre, Alasdair, Erdem Peşinde, çev. Muttalip Özcan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001.
 • Okumuş, Ejder, “Modern Toplumda Ahlak ve Gençlik”, Gençlik Araştırma Dergisi, Cilt:5, Sa-yı:1, 2017, ss. 79-93.
 • Özlem, Doğan, “Değerler Sorununda Nesnelcilik/ Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışması Üzerine”, Bilgi ve Değer (Bilgi ve Değer Sempozyumu Bildirileri), ed. Şehabettin Yalçın, Ankara 2002.
 • Peker, Hüseyin, Din ve Ahlak Eğitimi, Aksi Seda Matbaası, Samsun 1998.
 • Ross, Poole, Ahlak ve Modernlik, çev., Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1993.
 • Sambur, Bilal, “Din, Ülfet ve Yabancılaşma”, İlahiyat Akademi Dergisi, Cilt, Sayı:3, 2016, ss. 67-74.
 • Şentürk, Recep, “Değişen Toplum ve Ahlak: Modern Türk Toplumunda Değerler Krizi”, Çağımı-zın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları, der., Hüseyin Sarıoğlu, Ensar Neşriyat, İstanbul 2009, ss. 71-82.
 • Taylan, Altuğ, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Ebabil Yayınları, İstanbul 2006.
 • Terzioğlu, Hülya, “İslam’da Kadının Konumuna Modern Yaklaşımlar”, Sakarya Üniversitesi İla-hiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:VIII, Sayı:33, 2016, ss. 91-109.
 • Topçu, Nurettin, Ahlak Nizamı, Dergâh Yayınları, 12.bs., İstanbul 2019.
 • Topçu, İslam ve İnsan, Dergâh Yayınları, 15.bs., İstanbul 2019.
 • Topçu, Kültür ve Medeniyet, Dergâh Yayınları, 15. bs., İstanbul 2018.
 • Uysal, Enver, “Dindarlığın Ahlaki Temeli Üzerine Bazı Düşünceler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 2005, s. 41-59.
 • Yaran, Cafer Sadık, Ahlak ve Etik, Rağbet Yayınları, İstanbul 2010.
 • Yaran, Adil Bir Dünya Ümidi, Rağbet Yayınları, İstanbul 2019.
 • Wessels, Antonie, “The Role of Religion in Present-Day Secular Society”, Studies in İnterreli-gious Dialogue, Cilt:8, Sayı:2, 1998.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurlybek ZHANYKULOV> (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2159-1888
Türkiye

Destekleyen Kurum Tabula Rasa
Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tabula1107753, journal = {Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji}, issn = {1302-8898}, eissn = {2148-7162}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi, Doğu Kampüsü, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, 32260 Çünür/ISPARTA}, publisher = {Mevlüt ALBAYRAK}, year = {2022}, number = {38}, pages = {77 - 88}, title = {Modern Toplumda Din ve Ahlak}, key = {cite}, author = {Zhanykulov, Nurlybek} }
APA Zhanykulov, N. (2022). Modern Toplumda Din ve Ahlak . Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji , (38) , 77-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tabula/issue/70919/1107753
MLA Zhanykulov, N. "Modern Toplumda Din ve Ahlak" . Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji (2022 ): 77-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tabula/issue/70919/1107753>
Chicago Zhanykulov, N. "Modern Toplumda Din ve Ahlak". Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji (2022 ): 77-88
RIS TY - JOUR T1 - Modern Toplumda Din ve Ahlak AU - Nurlybek Zhanykulov Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 88 VL - IS - 38 SN - 1302-8898-2148-7162 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji Modern Toplumda Din ve Ahlak %A Nurlybek Zhanykulov %T Modern Toplumda Din ve Ahlak %D 2022 %J Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji %P 1302-8898-2148-7162 %V %N 38 %R %U
ISNAD Zhanykulov, Nurlybek . "Modern Toplumda Din ve Ahlak". Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji / 38 (Haziran 2022): 77-88 .
AMA Zhanykulov N. Modern Toplumda Din ve Ahlak. Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji. 2022; (38): 77-88.
Vancouver Zhanykulov N. Modern Toplumda Din ve Ahlak. Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji. 2022; (38): 77-88.
IEEE N. Zhanykulov , "Modern Toplumda Din ve Ahlak", Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji, sayı. 38, ss. 77-88, Haz. 2022