BibTex RIS Kaynak Göster

Values Education in Germany: The Case of Lower Saxony

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 127 - 147, 01.06.2018

Öz

Values education is performed in different countries with different names and systems. While differences are observed according to the social, political, religious, and economic structure of each country, values education aims to transfer cultural, national, moral, and universal values to individuals and provide the ideal structure of the individual and society. This study examines values education in Germany compared to major countries of continental Europe and reveals the nature of values education as applied in the state of Lower Saxony as well as the general values education in Germany. Values in Germany are mainly taught in Ethics and Religion. In the research, qualitative research methods were obtained using the document review technique. As a result of the research, the Values and Norms courses in Lower Saxony middle schools are understood to teach values only s a state-specific course. Values and Norms are taught through philosophy, sociology, and religious sciences. Undergraduate education has been determined to be given to the teachers of Values and Norms in the three Lower Saxony universities that give these courses.

Kaynakça

 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve post modern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 50, 195‒212.
 • Bazarkulov, S. (2008). Değer öğretimi ve dinden öğrenme (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Bissinger, A. (2006). Bundnis für Erziehung, Unsere Verantwortung für gemeinsame Werte. In: Biesinger, A. Schweitzer, F (Hrsg.). Freiburg: Herder Verlag.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dikow, J. (1980). Grundwerte İn der Schule. Freiburg im Breisgau Freiburg: Verlag Herder.
 • Erdkunde. (2015). Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10. Niedersachsen: Niedersächsisches Kulturministerium.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ethik. (2015). Lehrplan Ethik, bildungsgang Realschule Jahrgangsstufen 5-10. Hessen: Hessisches Kulturministerium.
 • Ethikunterricht. (2008). Zur Situation des Ethikunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland. Hessen: Kultusministerkonferenz vom 2008.
 • Führ, C. (1997). Deutsches Bildungswesen seit 1945. Grundzüge und Probleme. Neuwied: Luchterhand Verlag GmbH. Geschichte. (2015). Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10. Niedersachsen: Niedersächsisches Kulturministerium Hessen.
 • Hessen, J. (1937). Wertphilosophie. Paderborn: Verlegt Bei Ferdinand Schöning, Kantos, E. Z. (2009). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri (A. Balcı, Ed., 2. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kirschenbaum, H. (1995). 100 Ways to enhance values and morality in schools and youth settings. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Kraus, J. (1991) Werterziehung, Die Algemeinen Bildung- und Erziehungsziele in der Schulgesetzgebung der neuen Lander. Weigelt, K. (Hrsg.). Bonn: Köllen Druck Verlag GmbH.
 • Lickona, T. (1993). The return of character education. ERIC, 51(3), 6‒11.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Religionunterricht. (2009) Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10, Evangelische Religion. Niedersachsen: Niedersachsisches Kultusministerium.
 • Religionunterricht. (2014) Kerncurriculum für die Schulformen des Sekundarbereichs I schuljahrgange 5-10, İslamische Religion. Niedersachsen: Niedersachsisches Kultusministerium.
 • Religionunterricht. (2009) Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10, Katholische Religion. Niedersachsen: Niedersachsisches Kultusministerium.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Scheler, M. (1916). Der Formalismuş in der Ethik und die materiale Wertethik (C. Bermes, Hrsg.). Hamburg: Felix Meiner Verlag.
 • Schweitzer, F. (2006). Bundnis für Erziehung, Unsere Verantwortung fur gemeinsame Werte (A. Biesinger & F. Schweitzer, Hrsg.). Freiburg: Herder Verlag, Standop, J. (2005). Werte-Erziehung. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
 • Studienwahl.de (2017, 5 April). Finder. Retrieved April 5, 2017 from http://www.studienwahl.de/ de/studieren/finder/ergebnis.htm?fastSearch=werte+und+normen Türkbal, A. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri ve yazma teknikleri. Ankara: Aktif Yayınevi.
 • Uysal, V. (2004). Yetişkinlerde dindarlık ve değerler dini hayat değer tercihleri ve kadına bakış eğilimleri. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, S. Arslan ve M. Zengin (Ed.), Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu içinde (s. 215‒239). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Von der Leyen, U. (2006). Bundnis für Erziehung, Unsere Verantwortung für gemeinsame Werte (A. Biesinger & F. Schweitzer, Hrsg.). Freiburg: Herder Verlag.
 • Werte und Normen. (2009). Kerncurriculum für die Gesamtschule Schuljahrgange 5-10. Niedersachsen: Niedersachsisches Kulturministerium.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Almanya’da Değerler Eğitimi: Aşağı Saksonya Eyaleti Örneği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 127 - 147, 01.06.2018

Öz

Değerler eğitimi birçok ülkede farklı isim ve sistem ile yapılmaktadır. Her ülkenin sosyal, siyasi, dinî ve ekonomik yapısına göre farklılıklar gözlenmekle birlikte değer eğitimi kültürel, ahlaki, ulusal ve evrensel değerlerin bireylere aktarılarak birey ve toplumun ideal bir yapıya kavuşturulmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada Kıta Avrupası’nın önemli ülkelerinden Almanya’daki değerler eğitimi incelenmiş, Almanya’daki genel değerler eğitimi yanında Aşağı Saksonya eyaletinde uygulanan değerler eğitiminin mahiyeti ortaya konulmuştur. Almanya’da değerler eğitimi ağırlıklı olarak Etik Ethik ve Din Religion derslerinde verilmektedir. Araştırmadaki veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Aşağı Saksonya eyaletindeki ortaokullarda Değerler ve Normlar dersinde değerler eğitiminin verildiği ve bu dersin sadece bu eyalete özgü bir ders olduğu anlaşılmıştır. Değerler ve Normlar dersinin; felsefe, toplumbilimi ve dini bilimlerinin öğretilerinden oluştuğu, bu dersleri vermek için üç üniversitede Değerler ve Normlar dersi öğretmenlerine lisans eğitimi verildiği saptanmıştır.

Kaynakça

 • Aslanargun, E. (2007). Modern eğitim yönetimi anlayışına yönelik eleştiriler ve post modern eğitim yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 50, 195‒212.
 • Bazarkulov, S. (2008). Değer öğretimi ve dinden öğrenme (Doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.
 • Bissinger, A. (2006). Bundnis für Erziehung, Unsere Verantwortung für gemeinsame Werte. In: Biesinger, A. Schweitzer, F (Hrsg.). Freiburg: Herder Verlag.
 • Demirel, Ö. (2000). Karşılaştırmalı eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Dikow, J. (1980). Grundwerte İn der Schule. Freiburg im Breisgau Freiburg: Verlag Herder.
 • Erdkunde. (2015). Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10. Niedersachsen: Niedersächsisches Kulturministerium.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ethik. (2015). Lehrplan Ethik, bildungsgang Realschule Jahrgangsstufen 5-10. Hessen: Hessisches Kulturministerium.
 • Ethikunterricht. (2008). Zur Situation des Ethikunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland. Hessen: Kultusministerkonferenz vom 2008.
 • Führ, C. (1997). Deutsches Bildungswesen seit 1945. Grundzüge und Probleme. Neuwied: Luchterhand Verlag GmbH. Geschichte. (2015). Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10. Niedersachsen: Niedersächsisches Kulturministerium Hessen.
 • Hessen, J. (1937). Wertphilosophie. Paderborn: Verlegt Bei Ferdinand Schöning, Kantos, E. Z. (2009). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri (A. Balcı, Ed., 2. basım). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kirschenbaum, H. (1995). 100 Ways to enhance values and morality in schools and youth settings. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Kraus, J. (1991) Werterziehung, Die Algemeinen Bildung- und Erziehungsziele in der Schulgesetzgebung der neuen Lander. Weigelt, K. (Hrsg.). Bonn: Köllen Druck Verlag GmbH.
 • Lickona, T. (1993). The return of character education. ERIC, 51(3), 6‒11.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Religionunterricht. (2009) Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10, Evangelische Religion. Niedersachsen: Niedersachsisches Kultusministerium.
 • Religionunterricht. (2014) Kerncurriculum für die Schulformen des Sekundarbereichs I schuljahrgange 5-10, İslamische Religion. Niedersachsen: Niedersachsisches Kultusministerium.
 • Religionunterricht. (2009) Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgange 5-10, Katholische Religion. Niedersachsen: Niedersachsisches Kultusministerium.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa ülkelerinin eğitim sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Scheler, M. (1916). Der Formalismuş in der Ethik und die materiale Wertethik (C. Bermes, Hrsg.). Hamburg: Felix Meiner Verlag.
 • Schweitzer, F. (2006). Bundnis für Erziehung, Unsere Verantwortung fur gemeinsame Werte (A. Biesinger & F. Schweitzer, Hrsg.). Freiburg: Herder Verlag, Standop, J. (2005). Werte-Erziehung. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
 • Studienwahl.de (2017, 5 April). Finder. Retrieved April 5, 2017 from http://www.studienwahl.de/ de/studieren/finder/ergebnis.htm?fastSearch=werte+und+normen Türkbal, A. (2003). Bilimsel araştırma yöntemleri ve yazma teknikleri. Ankara: Aktif Yayınevi.
 • Uysal, V. (2004). Yetişkinlerde dindarlık ve değerler dini hayat değer tercihleri ve kadına bakış eğilimleri. R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, S. Arslan ve M. Zengin (Ed.), Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu içinde (s. 215‒239). İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Von der Leyen, U. (2006). Bundnis für Erziehung, Unsere Verantwortung für gemeinsame Werte (A. Biesinger & F. Schweitzer, Hrsg.). Freiburg: Herder Verlag.
 • Werte und Normen. (2009). Kerncurriculum für die Gesamtschule Schuljahrgange 5-10. Niedersachsen: Niedersachsisches Kulturministerium.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Şükrü Bilici Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bilici, Ş. (2018). Almanya’da Değerler Eğitimi: Aşağı Saksonya Eyaleti Örneği. Talim, 2(1), 127-147.17973        17974     İLAHİYAT ATIF DİZİNİ20831