BibTex RIS Kaynak Göster

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 19 - 27, 01.12.2011

Öz

Küreselleşme; ülke sınırlarının olmadığı, emeğin, sermayenin, insanların, üretim faktörlerinin, malların ve hizmetlerin sınır tanımadan dolaşmasıdır. Sınırların ortadan kalkması, ulusal ve uluslararası mal ve hizmet piyasalarında rekabeti arttırmıştır. Artan rekabet tüm sektörleri etkilediği gibi kooperatifleri de etkilemiştir. Böylece, birçok ülkedeki kooperatifler küreselleşmenin yarattığı fırsatlardan yararlanmak ve sakıncalarını en aza indirmek amacıyla yatay ve dikey bütünleşme yoluna gitmişlerdir. Araştırmada Türkiye'deki tarım kooperatifleri incelenmiş ve küreselleşmenin tarım kooperatiflerini etkileyip etkilemediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Küreselleşme, Türkiye'deki tarım ve tarım dışı kooperatifleri bir taraftan olumlu etkilerken diğer taraftan da olumsuz etkilemiştir. Örneğin; ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, kooperatifler ortaklarına daha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuz hizmetler sunmaya başlamışlardır. Ancak, küreselleşme süreci içerisinde tarım kooperatifleri finansman sorunu ve küresel şirketlerin pazar paylarını düşürmesi sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla kooperatiflerin uluslararası kooperatifçilik ilkelerini tam olarak uygulamaları ve tarım ve tarım dışı kooperatiflerin finansman ve yönetimine sahip olacağı kooperatifler bankasının kurulması gerekmektedir. Ancak, o zaman ortaklarının korunmasında, iç ve dış pazarlarda pazar payını arttırmada, istihdam sağlamada vb. faaliyetlerde etkili olacaklardır

Kaynakça

 • Aktan, O. ve Ataç, K., 2002. Türkiye Ekonomisi, Atatürk'ten
 • Serinikli, N., 2009. Küreselleşmenin Kooperatifler
 • Günümüze Türkiye Ekonomisi. Hacettepe Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara. Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ay, A. ve Yapar, S., 2009. Dünya Ticaret Örgütü Tarım
 • Şahin, M. ve Gümüş, M., 2007. Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Anlaşması ve Türkiye, Selçuk Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, Konya. Türkiye Açısından Küreselleşmenin Fırsat ve Tehditleri. Mülkiye Dergisi, Sayı 240. Ankara. Agah H. 2009. Tarım Reformu Uygulama Projesi ve Tufan, A., 1997. Türkiye Ekonomisi. Ankara Üniversitesi
 • Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Yayınları. Ankara. Yüksel, M., 2001. Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye.
 • DTM., 2007. Tarım Reformu Uygulama Projesi Çevre
 • Yönetim Planı, Ankara. Siyasal Kitapevi, Ankara. Balkanlı, A.O., 2000. Küresel Ekonomi Koşullarında
 • Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Türkiye'nin Dışa Açılması ve Gelişme Sorunu (1980
 • ). Filiz Kitabevi, İstanbul. Birlikleri Hakkında Kanun. Bilgin, N. ve Tanıyıcı, Ş., 2008. Türkiye'de Kooperatif ve İNTERNET KAYNAKLARI
 • A k d e m i r, S . , 2 0 0 8 . T ü r k i y e ' d e Ö z e l l e ş t i r m e . Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler www.oib.gov.tr/program, Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Sayı 15, Karaman. Çevik, O., 1999. Kooperatifler Hukuku Uygulaması ve İlgili (Erişim Tarihi, 02.05.09).
 • Şenatalar, B., 2008. Küreselleşme http://sodev.org.tr/okullar/sdo/ders_notlari/kuresellesme.ht
 • Mevzuat. Yetkin Yayınları 5. Baskı, Ankara. Çıkın, A., 2003. Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve m (02.09.2008)
 • Kooperatifçilik, Yar Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Sayı , Ankara. Yaman, S., 2001. Küreselleşme http://w3.gazi.edu.tr/web/syaman/kuresellesme2.htm (Erişim Tarihi 16.10.2007). www.turkforum.net/IMF-Türkiye ilişkiler, (Erişim Tarihi,
 • Gelişme Politikaları, Karınca Dergisi, Sayı 804, Ankara. 05.2009).
 • Eşkinat, R., 1998. Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisine
 • Etkisi. T.C. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:3, Eskişehir. Sorumlu Yazar Nilüfer SERİNİKLİ nserinikli@hotmail.com Hazar, N., 1990. Kooperatifçilik Ta rihi. Türk
 • Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara. Güran, N. ve Aktürk, İ., 2001. Uluslararası İktisadi Geliş Tarihi Kabul Tarihi
 • Kuruluşlar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve :18.08.2011
 • İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Isparta. İnan, İ. H., 2008. Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB
 • Modeli. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.

Agriculture Cooperatives in the Process of Globalization and The Effect of Globalization on Agriculture Cooperatives

Yıl 2011, Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2, 19 - 27, 01.12.2011

Öz

Globalization is the spreading of labor, capital, people, production factors, goods and services without limit where there is no boundaries between the countries. The disappearing of borders increased the competition in the national and international goods and service market. The increasing competition affected all the sectors as well as the cooperatives. Consequently, cooperatives in most countries went horizontal and vertical integration in order to take advantages of globalization and to minimise disadvantages.The study examined the agricultural cooperatives in Turkey and tried to display if the globalization affect the agricultural cooperatives or not.Globalization affects agricultural cooperatives and non-agriculture cooperatives positively on the other hand negatively. For example; thanks to the technological advancements on transportation, communication and information technology the cooperatives start to perform more qualified ,faster and cheaper services. However, in the process of globalization agricultural cooperatives have faced with the problem of financing and reducing their marketing share by the global companies. In order to eliminate these problems, cooperatives must put into practice the international cooperatives principles perfectly and it is necessary to establish the cooperatives bank which should have the agricultural and non-agricultural cooperatives' finance and management. However, at that time cooperatives will be effective in the protection of shareholders, increasing its market share in domestic and foreign markets, providing employment etc

Kaynakça

 • Aktan, O. ve Ataç, K., 2002. Türkiye Ekonomisi, Atatürk'ten
 • Serinikli, N., 2009. Küreselleşmenin Kooperatifler
 • Günümüze Türkiye Ekonomisi. Hacettepe Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara. Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ay, A. ve Yapar, S., 2009. Dünya Ticaret Örgütü Tarım
 • Şahin, M. ve Gümüş, M., 2007. Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Anlaşması ve Türkiye, Selçuk Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Dergisi, Konya. Türkiye Açısından Küreselleşmenin Fırsat ve Tehditleri. Mülkiye Dergisi, Sayı 240. Ankara. Agah H. 2009. Tarım Reformu Uygulama Projesi ve Tufan, A., 1997. Türkiye Ekonomisi. Ankara Üniversitesi
 • Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Yayınları. Ankara. Yüksel, M., 2001. Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye.
 • DTM., 2007. Tarım Reformu Uygulama Projesi Çevre
 • Yönetim Planı, Ankara. Siyasal Kitapevi, Ankara. Balkanlı, A.O., 2000. Küresel Ekonomi Koşullarında
 • Tarih ve 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Türkiye'nin Dışa Açılması ve Gelişme Sorunu (1980
 • ). Filiz Kitabevi, İstanbul. Birlikleri Hakkında Kanun. Bilgin, N. ve Tanıyıcı, Ş., 2008. Türkiye'de Kooperatif ve İNTERNET KAYNAKLARI
 • A k d e m i r, S . , 2 0 0 8 . T ü r k i y e ' d e Ö z e l l e ş t i r m e . Devlet İlişkilerinin Tarihi Gelişimi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler www.oib.gov.tr/program, Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Sayı 15, Karaman. Çevik, O., 1999. Kooperatifler Hukuku Uygulaması ve İlgili (Erişim Tarihi, 02.05.09).
 • Şenatalar, B., 2008. Küreselleşme http://sodev.org.tr/okullar/sdo/ders_notlari/kuresellesme.ht
 • Mevzuat. Yetkin Yayınları 5. Baskı, Ankara. Çıkın, A., 2003. Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve m (02.09.2008)
 • Kooperatifçilik, Yar Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Sayı , Ankara. Yaman, S., 2001. Küreselleşme http://w3.gazi.edu.tr/web/syaman/kuresellesme2.htm (Erişim Tarihi 16.10.2007). www.turkforum.net/IMF-Türkiye ilişkiler, (Erişim Tarihi,
 • Gelişme Politikaları, Karınca Dergisi, Sayı 804, Ankara. 05.2009).
 • Eşkinat, R., 1998. Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisine
 • Etkisi. T.C. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:3, Eskişehir. Sorumlu Yazar Nilüfer SERİNİKLİ nserinikli@hotmail.com Hazar, N., 1990. Kooperatifçilik Ta rihi. Türk
 • Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara. Güran, N. ve Aktürk, İ., 2001. Uluslararası İktisadi Geliş Tarihi Kabul Tarihi
 • Kuruluşlar. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve :18.08.2011
 • İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Isparta. İnan, İ. H., 2008. Türkiye'de Tarımsal Kooperatifçilik ve AB
 • Modeli. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA35SK68HP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nilüfer Serinikli Bu kişi benim

İ Hakkı İnan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2011
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 17 Sayı: 1 ve 2

Kaynak Göster

APA Serinikli, N., & İnan, İ. H. (2011). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ. Tarım Ekonomisi Dergisi, 17(1 ve 2), 19-27.
AMA Serinikli N, İnan İH. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ. TED - TJAE. Aralık 2011;17(1 ve 2):19-27.
Chicago Serinikli, Nilüfer, ve İ Hakkı İnan. “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17, sy. 1 ve 2 (Aralık 2011): 19-27.
EndNote Serinikli N, İnan İH (01 Aralık 2011) KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ. Tarım Ekonomisi Dergisi 17 1 ve 2 19–27.
IEEE N. Serinikli ve İ. H. İnan, “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ”, TED - TJAE, c. 17, sy. 1 ve 2, ss. 19–27, 2011.
ISNAD Serinikli, Nilüfer - İnan, İ Hakkı. “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi 17/1 ve 2 (Aralık 2011), 19-27.
JAMA Serinikli N, İnan İH. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ. TED - TJAE. 2011;17:19–27.
MLA Serinikli, Nilüfer ve İ Hakkı İnan. “KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 17, sy. 1 ve 2, 2011, ss. 19-27.
Vancouver Serinikli N, İnan İH. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TARIM KOOPERATİFLERİ VE KÜRESELLEŞMENİN TARIM KOOPERATİFLERİNE ETKİSİ. TED - TJAE. 2011;17(1 ve 2):19-27.