Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Karma Üretim Yapan İşletmelerde Büyükbaş Süt Hayvancılığı Yönüyle İşletmelerin Finans Kaynakları Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 2, 83 - 90, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.952764

Öz

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, hayvancılık geliri olan işletmelerin gelir ve borçlanma durumlarını ortaya koyarak bu alanda alternatif çözüm önerileri getirmektir.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Araştırmanın ana materyalini araştırma alanındaki işletmelerle yapılan anket çalışması oluşturmaktadır. Anket verileri dışında bitkisel üretim alanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kaydı tutulan İşletme Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri kullanılmıştır. Ulusal Süt Kayıt Sistemi verilerinden anket yapılan işletmelerin kayıtları tespit edilerek veri seti içerisine alınmıştır. Sonuçlar tanımlayıcı istatistikler ve likert ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Süt hayvancılığı ile uğraşan işletmelerin ortalama gelirleri içerisinde süt hayvancılığının önemli bir payı bulunmaktadır. Özellikle düşük gelir seviyesine sahip işletmelerin gelir artırmak için süt hayvancılığına yöneldiği görülmektedir. Buna karşın bu işletmelerde borçlanmanın artış gösterdiği ve giderek daha fazla banka ile kredi ilişkisi içerisine girdikleri tespit edilmiştir.

Özgünlük/Değer: Süt hayvancılığı ile uğraşan işletmelere daha kısa vadeli kredi ürünleri sunulmalıdır. Özellikle düşük gelirli ya da az sayıda hayvanı olan işletmelerin ürünlerini kooperatif kanalıyla pazarlaması bir zorunluluktur. Ayrıca işletmelerin finansal okur-yazarlık seviyesinin geliştirilmesi finansman kullanımının sağlıklı şekilde sürdürülmesi için gereklidir.

Kaynakça

 • BDDK. 2021. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sektörel Kredi Dağılım Raporu.
 • Değer, H. C., Özder, U., Kınıklı, F., Yercan M. (2020). Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2): 121-129.
 • Denizbank A.Ş. 2019. Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • Göçoğlu, İ., Gül, M. (2019). Uşak İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 (3):260-267.
 • Hair, F.J., Bush, R.P. and Ortinau D.J. 2002. Marketing Research. McGraw Hill, ISBN 0-07-246757-6.
 • Kaya, N., Çoker, S., Kınıklı, F., Yercan, M. (2019). Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerinde Bir Araştırma: Ağrı ve Eskişehir İlleri Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(2): 219-230.
 • Kınıklı, F., Çıkıkçı, C., Yercan, M., İnce, Y.Y. (2017a). A Research on Members’ Satisfaction for Cooperative Services: A Case on Gödence Rural Development Cooperative. Third Sector Social, Economic Review, 52 : 303-320.
 • Kınıklı, F., Uzmay, A., Yercan, M., Zeytin, M. Demirkaya, H.C. (2017a). Determining the Current Organizations of Cotton Farmers and Their Aspects of Organization: A Case of Aydın. Third Sector Social, Economic Review, 52 : 922-951.
 • Kınıklı, F., Yercan, M. (2017). Evaluating Member Satisfaction in Agricultural Cooperatives: A Case of Dairy Cooperatives in Izmir Province. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciencies. University of Sarajevo. Vol. LXII. No. 67/2: 557-567.
 • Murat, H., Sakarya, E. (2012). Orta Anadolu bölgesi Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Vet Hekim Der Derg 83(1): 5-14.
 • Newbold, P., 1995, Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall International, New Jersey.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu. 2020. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf.Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2017, Çiftçi Kayıt Sistemi.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2021.
 • T.C. Ziraat Bankası, 2019, Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • TEB (Türk Ekonomi Bankası), 2019. Tarım Ürünleri Cetveli, (Yayınlanmamış).
 • Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu, https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf. Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • TÜİK, 2016, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması.
 • TÜİK, 2019. Hanehalkı Tüketim Harcamaları Bülteni, Çeşitli Yıllar.
 • Ulusal Süt Konseyi, 2019. Ulusal Süt Kayıtları. Erişim tarihi: 01.09.2019.
 • Yercan, M., Kınıklı, F. (2018). A Research on The Analysis of Factors Affecting Member Participation in Agricultural Cooperatives: A Case of Dairy Cooperatives in Izmir Province. Turkish Journal of Agricultural Economics, 24(2): 159-173.

A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 2, 83 - 90, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.952764

Öz

Purpose: The main purpose of this research is to present alternative solutions in this field by revealing the income and debt status of farmers with livestock income.

Design/Methodology/Approach: The main material of the research is the survey study conducted with the producers in the research area. Apart from the survey data, the Farmer Registration System (ÇKS) data recorded by the Ministry of Agriculture and Forestry in the field of crop production was used. The records of the producers surveyed from the data of the National Milk Registration System were determined and included in the data set. Results were evaluated with descriptive statistics and Likert scale.

Findings: Dairy farming has a significant share in the average income of farmers dealing with dairy farming. It is seen that farmers with low income level turn to dairy farming to increase their income. On the other hand, it has been determined that borrowing has increased in these enterprises and they are increasingly in loan relationship with banks.

Originality/Value: Short-term loan products should be offered to businesses dealing with dairy farming. It is a necessity for farmers with low income or few animals to market their products through cooperatives. In addition, improving the financial literacy level of farmers is necessary for the healthy use of finance.

Kaynakça

 • BDDK. 2021. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sektörel Kredi Dağılım Raporu.
 • Değer, H. C., Özder, U., Kınıklı, F., Yercan M. (2020). Muğla İlinde Üreticilerin Domates Pazarlaması Üzerine Kooperatifleşme Eğilimlerinin Belirlenmesi, Tarım Ekonomisi Dergisi, 26(2): 121-129.
 • Denizbank A.Ş. 2019. Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • Göçoğlu, İ., Gül, M. (2019). Uşak İlinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Yapısı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 24 (3):260-267.
 • Hair, F.J., Bush, R.P. and Ortinau D.J. 2002. Marketing Research. McGraw Hill, ISBN 0-07-246757-6.
 • Kaya, N., Çoker, S., Kınıklı, F., Yercan, M. (2019). Çiftçilerin Kooperatifçiliğe Bakış Açıları Üzerinde Bir Araştırma: Ağrı ve Eskişehir İlleri Örneği, Tarım Ekonomisi Dergisi, 25(2): 219-230.
 • Kınıklı, F., Çıkıkçı, C., Yercan, M., İnce, Y.Y. (2017a). A Research on Members’ Satisfaction for Cooperative Services: A Case on Gödence Rural Development Cooperative. Third Sector Social, Economic Review, 52 : 303-320.
 • Kınıklı, F., Uzmay, A., Yercan, M., Zeytin, M. Demirkaya, H.C. (2017a). Determining the Current Organizations of Cotton Farmers and Their Aspects of Organization: A Case of Aydın. Third Sector Social, Economic Review, 52 : 922-951.
 • Kınıklı, F., Yercan, M. (2017). Evaluating Member Satisfaction in Agricultural Cooperatives: A Case of Dairy Cooperatives in Izmir Province. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciencies. University of Sarajevo. Vol. LXII. No. 67/2: 557-567.
 • Murat, H., Sakarya, E. (2012). Orta Anadolu bölgesi Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinin Ekonomik Analizi, Vet Hekim Der Derg 83(1): 5-14.
 • Newbold, P., 1995, Statistics for Business and Economics, Prentice-Hall International, New Jersey.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu. 2020. https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf.Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2017, Çiftçi Kayıt Sistemi.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf. Erişim tarihi: 18 Mayıs 2021.
 • T.C. Ziraat Bankası, 2019, Ürün Bütçeleri, (Yayınlanmamış).
 • TEB (Türk Ekonomi Bankası), 2019. Tarım Ürünleri Cetveli, (Yayınlanmamış).
 • Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü Tarım Raporu, https://tekirdag.tarimorman.gov.tr/Belgeler/TarimRaporlari/GTHB59_2018.pdf. Erişim tarihi:31 Ağustos 2020.
 • TÜİK, 2016, Tarımsal İşletme Yapı Araştırması.
 • TÜİK, 2019. Hanehalkı Tüketim Harcamaları Bülteni, Çeşitli Yıllar.
 • Ulusal Süt Konseyi, 2019. Ulusal Süt Kayıtları. Erişim tarihi: 01.09.2019.
 • Yercan, M., Kınıklı, F. (2018). A Research on The Analysis of Factors Affecting Member Participation in Agricultural Cooperatives: A Case of Dairy Cooperatives in Izmir Province. Turkish Journal of Agricultural Economics, 24(2): 159-173.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik, Ziraat, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Onur TERZİ>
Türk Ekonomi Bankası
0000-0002-6248-5256
Türkiye


Metin ARTUKOĞLU> (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4800-5209
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2021
Kabul Tarihi 20 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tarekoder952764, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Tarım Ekonomisi Derneği}, year = {2021}, volume = {27}, number = {2}, pages = {83 - 90}, doi = {10.24181/tarekoder.952764}, title = {A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag}, key = {cite}, author = {Terzi, Onur and Artukoğlu, Metin} }
APA Terzi, O. & Artukoğlu, M. (2021). A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (2) , 83-90 . DOI: 10.24181/tarekoder.952764
MLA Terzi, O. , Artukoğlu, M. "A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 83-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarekoder/issue/67986/952764>
Chicago Terzi, O. , Artukoğlu, M. "A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 83-90
RIS TY - JOUR T1 - Karma Üretim Yapan İşletmelerde Büyükbaş Süt Hayvancılığı Yönüyle İşletmelerin Finans Kaynakları Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği AU - OnurTerzi, MetinArtukoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.952764 DO - 10.24181/tarekoder.952764 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 90 VL - 27 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.952764 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.952764 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Ekonomisi Dergisi A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag %A Onur Terzi , Metin Artukoğlu %T A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.952764 %U 10.24181/tarekoder.952764
ISNAD Terzi, Onur , Artukoğlu, Metin . "A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 2 (Aralık 2021): 83-90 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.952764
AMA Terzi O. , Artukoğlu M. A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag. TED - TJAE. 2021; 27(2): 83-90.
Vancouver Terzi O. , Artukoğlu M. A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(2): 83-90.
IEEE O. Terzi ve M. Artukoğlu , "A Study on the Financial Resources of the Businesses in terms of Cattle Breeding in Mixed Production Enterprises: The Case of Tekirdag", Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sayı. 2, ss. 83-90, Ara. 2021, doi:10.24181/tarekoder.952764