Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 27 Sayı: 2, 91 - 100, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.963118

Öz

Amaç: İklim; sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, rüzgâr, yağış, nem seviyeleri, güneş ışığı yoğunlukları, bulut örtüleri ve diğer meteorolojik olayların belirli zaman içerisindeki ortalaması olarak tanımlanmaktadır. İklim değişikliği; karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde kısa ve uzun vadeli gözlemlerle hava koşullarındaki herhangi bir değişiklik ve bunun yanında insan faaliyetleri sonucunda küresel atmosferin bileşimini doğrudan ya da dolaylı biçimde bozan ve iklim üzerinde meydana gelen değişikliklere denir (Ullah et al. 2018; TOB, 2020). İklim koşullarına büyük ölçüde bağlı olan sektörlerin başında da tarım gelmektedir. İklim değişikliği sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı tehlikeye atmakta, birçok çiftçinin verim ve gelirinde ciddi bir tehdit oluşturmakta, yer üstü ve yer altı su dengesini azaltmaktadır. Sera gazları iklim değişikliğine sebep olan ana unsurlardan biridir. TÜİK (2021) verilerine göre, sektör bazında incelendiğinde, tarımın sera gazı emisyonunun 2018 yılı itibariyle %12,5 paya sahip olduğu görülmektedir. Çeltik en önemli sera gazı (GHG) emisyon kaynağıdır ve FAO (2021) istatistiklerine göre dünya toplamında 2019 yılında, buğday ve mısırdan sonra yaklaşık 162 milyon ha ile en fazla ekimi yapılan temel gıda maddelerinden biridir (Pramono et al. 2021). Bu bilgiler ışığında araştırmada geçmişten günümüze kadar iklim değişikliği ve çeltik alanında yapılmış bilimsel yayınlar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenerek iklim değişikliği ile çeltik üretimi arasındaki ilişki konusunda yapılan çalışmaların zamansal evrimi, literatürdeki durumu sistematik ve kapsamlı bir biçimde ortaya konulması amaçlanmıştır. İncelenen yayınlar sonucunda elde edilen veriler görsel haritalama tekniğiyle resmedilmiştir. 

Tasarım/Metedoloji/Yaklaşım: Veri tabanı Scopus’tan erişilen toplam 1257 adet bilimsel yayından oluşmuştur. Toplanan veriler bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenmiştir. 

Bulgular: Literatür incelendiğinde iklim değişikliği, tarım, sera gazı, metan, pirinç, küresel ısınma, sera etkisi, tarımsal üretim, gıda güvenliği gibi ana temalar üzerinde araştırmanın gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Özgünlük/Değer: Araştırma, 1994’ten günümüze kadar küresel boyutta yaşanan iklim değişikliği ile çeltik üretim literatürüne bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesiyle diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

Kaynakça

 • Ağaçayak, T., ve Öztürk, L. 2017. Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişim Eylül.
 • Alamgir, M., Furuya, J., Kobayashi, S., Binte, M. R., and Salam, M. 2018. Farmers’ Net Income Distribution and Regional Vulnerability to Climate Change: An Empirical Study of Bangladesh. Climate, 6(3), 65.
 • Balogh, J. M. 2020. The Role of Agriculture in Climate Change: A Global Perspective. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(2), 401.
 • Begum, K., Kuhnert, M., Yeluripati, J. B., Ogle, S. M., Parton, W. J., Williams, S. A., ... and Smith, P. 2019. Modelling greenhouse gas emissions and mitigation potentials in fertilized paddy rice fields in Bangladesh. Geoderma, 341, 206-215.
 • Burney, J., and Ramanathan, V. 2014. Recent climate and air pollution impacts on Indian agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(46), 16319-16324.
 • De Costa, W. A. J. M. 2010. Adaptation of agricultural crop production to climate change: A policy framework for Sri Lanka. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 38(2).
 • Duque-Acevedo, M., Belmonte-Ureña, L. J., Cortés-García, F. J., and Camacho-Ferre, F. 2020. Agricultural Waste: Review Of The Evolution, Approaches And Perspectives On Alternative Uses. Global Ecology and Conservation, 22, e00902.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. Erişim: 01.06.2021. http://www.fao.org/faostat/en/#data
 • Golub, A., Hertel, T., Lee, H. L., Rose, S., and Sohngen, B. 2009. The opportunity cost of land use and the global potential for greenhouse gas mitigation in agriculture and forestry. Resource and Energy Economics, 31(4), 299-319.
 • Jiang, Y., van Groenigen, K. J., Huang, S., Hungate, B. A., van Kessel, C., Hu, S., ... and Zhang, W. 2017. Higher yields and lower methane emissions with new rice cultivars. Global change biology, 23(11), 4728-4738.
 • Kremmydas, D., Athanasiadis, I. N., and Rozakis, S. 2018. A review of agent based modeling for agricultural policy evaluation. Agricultural systems, 164, 95-106.
 • Maris, S. C., Teira-Esmatges, M. R., and Catala, M. M. 2016. Influence of irrigation frequency on greenhouse gases emission from a paddy soil. Paddy and water environment, 14(1), 199-210.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021. Erişim: 01.06.2021. https://www.mgm.gov.tr/
 • Naylor, R. L., Battisti, D. S., Vimont, D. J., Falcon, W. P., and Burke, M. B. 2007. Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(19), 7752-7757.
 • Polat, K., ve Dellal, İ. 2016. Göksu deltasında çeltik yetiştiriciliği yapan üreticilerin iklim değişikliği algısı ve iyi tarım uygulamaları yapmalarında etkili faktörlerin belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 46-54.
 • Pramono, A., Adriany, T. A., Susilawati, H. L., and Sutriadi, M. T. 2021. Effects of rice cultivar on the net greenhouse gas emission under continuous flooding and alternate wetting and drying irrigations in paddy field. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 648, No. 1, p. 012095). IOP Publishing.
 • Rahman, M. A., Saboor, A., Baig, I. A., Shakoor, U., and Kanwal, H. 2017. An investigation of the impact of climate change on rice crop in Pakistan: a multivariate analysis. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 54(3).
 • Rao, N. D., Poblete-Cazenave, M., Bhalerao, R., Davis, K. F., and Parkinson, S. 2019. Spatial analysis of energy use and GHG emissions from cereal production in India. Science of The Total Environment, 654, 841-849.
 • Sander, B. O., Schneider, P., Romasanta, R., Samoy-Pascual, K., Sibayan, E. B., Asis, C. A., and Wassmann, R. 2020. Potential of Alternate Wetting and Drying Irrigation Practices for the Mitigation of GHG Emissions from Rice Fields: Two Cases in Central Luzon (Philippines). Agriculture, 10(8), 350.
 • Sapkota, T. B., Vetter, S. H., Jat, M. L., Sirohi, S., Shirsath, P. B., Singh, R., ... and Stirling, C. M. 2019. Cost-effective opportunities for climate change mitigation in Indian agriculture. Science of the Total Environment, 655, 1342-1354.
 • Scholz, V. V., Meckenstock, R. U., Nielsen, L. P., and Risgaard-Petersen, N. 2020. Cable bacteria reduce methane emissions from rice-vegetated soils. Nature communications, 11(1), 1-5.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020. Erişim: 01.06.2021 https://www.tarimorman.gov.tr/
 • Tokay, Z. 2018. Türkiye'nin Çeltik Yetiştiriciliği Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi. Hacattepe Üniverisitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, 2020. Erişim: 01.06.2021. https://www.tuik.gov.tr/
 • Ullah, H., Rashid, A., Liu, G., and Hussain, M. 2018. Perceptions of mountainous people on climate change, livelihood practices and climatic shocks: A case study of Swat District, Pakistan. Urban climate, 26, 244-257.
 • Van Eck, N. J., and Waltman, L. 2010. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. scientometrics, 84(2), 523-538.
 • Wójcik-Gront, E. 2020. Analysis of Sources and Trends in Agricultural GHG Emissions from Annex I Countries. Atmosphere, 11(4), 392.
 • Zhang, Y., Jiang, Y., Tai, A. P., Feng, J., Li, Z., Zhu, X., ... and Zhang, W. 2019. Contribution of rice variety renewal and agronomic innovations to yield improvement and greenhouse gas mitigation in China. Environmental Research Letters, 14(11), 114020.

Investigation with The Bibliometric Analysis Method of Studies about the Effect on Climate Change of Paddy Production

Yıl 2021, Cilt: 27 Sayı: 2, 91 - 100, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.963118

Öz

Purpose: Climate; It is defined as the average of temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation, humidity levels, sunlight intensities, cloud covers and other meteorological events in a certain time. Climate change; Any change in weather conditions with short- and long-term observations in comparable time periods, as well as changes in climate that directly or indirectly degrade the composition of the global atmosphere as a result of human activities (Ullah et al. 2018; TOB, 2020). Agriculture is lead of the sectors that are highly dependent on climatic conditions. Climate change jeopardizes sustainable agricultural development, poses a serious threat to the yield and income of many farmers, and reduces the surface and ground water balance. Greenhouse gases are one of the main factors that cause climate change. According to the data of TURKSTAT (2021), when analyzed on a sectoral basis, it is seen that the greenhouse gas emissions of agriculture have a share of 12.5% as of 2018. Paddy is the most important source of greenhouse gas (GHG) emissions and according to FAO (2021) statistics, it is one of the most cultivated staple foods with approximately 162 million ha after wheat and corn, in the World in 2019 (Pramono et al. 2021). According to this information, it is aimed to present the temporal evolution of the studies on the relationship between climate change and paddy production in a systematic and comprehensive manner by examining the scientific publications made in the field of climate change and paddy from the past to the present with the bibliometric analysis method. The data obtained as a result of the examined publications are illustrated with the visual mapping technique.

Design/Methodology/Approach: The database consists of 1257 scientific publications accessed from Scopus. The collected data were analyzed by bibliometric analysis method.

Findings: When the literature is examined, it has been determined that research has been carried out on main themes such as climate change, agriculture, greenhouse gas, methane, paddy, global warming, greenhouse effect, agricultural production, food safety.

Originality/Value: The research differs from other studies in that it examines the global climate change and rice production literature from 1994 to the present, using bibliometric analysis.


Kaynakça

 • Ağaçayak, T., ve Öztürk, L. 2017. Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi Stiftung Mercator Girişim Eylül.
 • Alamgir, M., Furuya, J., Kobayashi, S., Binte, M. R., and Salam, M. 2018. Farmers’ Net Income Distribution and Regional Vulnerability to Climate Change: An Empirical Study of Bangladesh. Climate, 6(3), 65.
 • Balogh, J. M. 2020. The Role of Agriculture in Climate Change: A Global Perspective. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(2), 401.
 • Begum, K., Kuhnert, M., Yeluripati, J. B., Ogle, S. M., Parton, W. J., Williams, S. A., ... and Smith, P. 2019. Modelling greenhouse gas emissions and mitigation potentials in fertilized paddy rice fields in Bangladesh. Geoderma, 341, 206-215.
 • Burney, J., and Ramanathan, V. 2014. Recent climate and air pollution impacts on Indian agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(46), 16319-16324.
 • De Costa, W. A. J. M. 2010. Adaptation of agricultural crop production to climate change: A policy framework for Sri Lanka. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 38(2).
 • Duque-Acevedo, M., Belmonte-Ureña, L. J., Cortés-García, F. J., and Camacho-Ferre, F. 2020. Agricultural Waste: Review Of The Evolution, Approaches And Perspectives On Alternative Uses. Global Ecology and Conservation, 22, e00902.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021. Erişim: 01.06.2021. http://www.fao.org/faostat/en/#data
 • Golub, A., Hertel, T., Lee, H. L., Rose, S., and Sohngen, B. 2009. The opportunity cost of land use and the global potential for greenhouse gas mitigation in agriculture and forestry. Resource and Energy Economics, 31(4), 299-319.
 • Jiang, Y., van Groenigen, K. J., Huang, S., Hungate, B. A., van Kessel, C., Hu, S., ... and Zhang, W. 2017. Higher yields and lower methane emissions with new rice cultivars. Global change biology, 23(11), 4728-4738.
 • Kremmydas, D., Athanasiadis, I. N., and Rozakis, S. 2018. A review of agent based modeling for agricultural policy evaluation. Agricultural systems, 164, 95-106.
 • Maris, S. C., Teira-Esmatges, M. R., and Catala, M. M. 2016. Influence of irrigation frequency on greenhouse gases emission from a paddy soil. Paddy and water environment, 14(1), 199-210.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2021. Erişim: 01.06.2021. https://www.mgm.gov.tr/
 • Naylor, R. L., Battisti, D. S., Vimont, D. J., Falcon, W. P., and Burke, M. B. 2007. Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(19), 7752-7757.
 • Polat, K., ve Dellal, İ. 2016. Göksu deltasında çeltik yetiştiriciliği yapan üreticilerin iklim değişikliği algısı ve iyi tarım uygulamaları yapmalarında etkili faktörlerin belirlenmesi. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 46-54.
 • Pramono, A., Adriany, T. A., Susilawati, H. L., and Sutriadi, M. T. 2021. Effects of rice cultivar on the net greenhouse gas emission under continuous flooding and alternate wetting and drying irrigations in paddy field. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 648, No. 1, p. 012095). IOP Publishing.
 • Rahman, M. A., Saboor, A., Baig, I. A., Shakoor, U., and Kanwal, H. 2017. An investigation of the impact of climate change on rice crop in Pakistan: a multivariate analysis. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 54(3).
 • Rao, N. D., Poblete-Cazenave, M., Bhalerao, R., Davis, K. F., and Parkinson, S. 2019. Spatial analysis of energy use and GHG emissions from cereal production in India. Science of The Total Environment, 654, 841-849.
 • Sander, B. O., Schneider, P., Romasanta, R., Samoy-Pascual, K., Sibayan, E. B., Asis, C. A., and Wassmann, R. 2020. Potential of Alternate Wetting and Drying Irrigation Practices for the Mitigation of GHG Emissions from Rice Fields: Two Cases in Central Luzon (Philippines). Agriculture, 10(8), 350.
 • Sapkota, T. B., Vetter, S. H., Jat, M. L., Sirohi, S., Shirsath, P. B., Singh, R., ... and Stirling, C. M. 2019. Cost-effective opportunities for climate change mitigation in Indian agriculture. Science of the Total Environment, 655, 1342-1354.
 • Scholz, V. V., Meckenstock, R. U., Nielsen, L. P., and Risgaard-Petersen, N. 2020. Cable bacteria reduce methane emissions from rice-vegetated soils. Nature communications, 11(1), 1-5.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020. Erişim: 01.06.2021 https://www.tarimorman.gov.tr/
 • Tokay, Z. 2018. Türkiye'nin Çeltik Yetiştiriciliği Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Değerlendirilmesi. Hacattepe Üniverisitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, 2020. Erişim: 01.06.2021. https://www.tuik.gov.tr/
 • Ullah, H., Rashid, A., Liu, G., and Hussain, M. 2018. Perceptions of mountainous people on climate change, livelihood practices and climatic shocks: A case study of Swat District, Pakistan. Urban climate, 26, 244-257.
 • Van Eck, N. J., and Waltman, L. 2010. Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. scientometrics, 84(2), 523-538.
 • Wójcik-Gront, E. 2020. Analysis of Sources and Trends in Agricultural GHG Emissions from Annex I Countries. Atmosphere, 11(4), 392.
 • Zhang, Y., Jiang, Y., Tai, A. P., Feng, J., Li, Z., Zhu, X., ... and Zhang, W. 2019. Contribution of rice variety renewal and agronomic innovations to yield improvement and greenhouse gas mitigation in China. Environmental Research Letters, 14(11), 114020.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği, İşletme
Bölüm Araştıma
Yazarlar

Sema Ezgi Yüceer 0000-0003-0169-2435

Sibel Tan 0000-0002-4733-5874

Sabri Sami Tan 0000-0001-9739-9369

Eylem Durmuş 0000-0002-5749-0317

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 6 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 27 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yüceer, S. E., Tan, S., Tan, S. S., Durmuş, E. (2021). Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi, 27(2), 91-100. https://doi.org/10.24181/tarekoder.963118
AMA Yüceer SE, Tan S, Tan SS, Durmuş E. Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. TED - TJAE. Aralık 2021;27(2):91-100. doi:10.24181/tarekoder.963118
Chicago Yüceer, Sema Ezgi, Sibel Tan, Sabri Sami Tan, ve Eylem Durmuş. “Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi”. Tarım Ekonomisi Dergisi 27, sy. 2 (Aralık 2021): 91-100. https://doi.org/10.24181/tarekoder.963118.
EndNote Yüceer SE, Tan S, Tan SS, Durmuş E (01 Aralık 2021) Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. Tarım Ekonomisi Dergisi 27 2 91–100.
IEEE S. E. Yüceer, S. Tan, S. S. Tan, ve E. Durmuş, “Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi”, TED - TJAE, c. 27, sy. 2, ss. 91–100, 2021, doi: 10.24181/tarekoder.963118.
ISNAD Yüceer, Sema Ezgi vd. “Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi”. Tarım Ekonomisi Dergisi 27/2 (Aralık 2021), 91-100. https://doi.org/10.24181/tarekoder.963118.
JAMA Yüceer SE, Tan S, Tan SS, Durmuş E. Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. TED - TJAE. 2021;27:91–100.
MLA Yüceer, Sema Ezgi vd. “Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi”. Tarım Ekonomisi Dergisi, c. 27, sy. 2, 2021, ss. 91-100, doi:10.24181/tarekoder.963118.
Vancouver Yüceer SE, Tan S, Tan SS, Durmuş E. Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. TED - TJAE. 2021;27(2):91-100.