Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Polish King John III Sobieski (1674-1696)

Yıl 2005, Cilt 24, Sayı 38, 213 - 238, 01.10.2005
https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000240

Öz

King John 111Sobieski is oııe of the best known and greastest Polish rulers. The great baule of Vienna in 1683, when united Polish and Austro-German armies under the command-in-chief of Sobieski crushed the Turkish army, brought Poland and especially her king immortalfame. 1n historical consciousness of the Poles Sobieski is a nationalhero and at the same time conqueror of the Turks. But a question arises-was he always afoe of Turkey?

Kaynakça

 • Biblioteka Czartoryskieh, Rkps.( elyazmaları) 175, k 732-745; AGAD, Areh. Kor. Dz. Tureeki, teezka 467, nr. 783; AGAD, Areh. Kor. Dz. Tureeki, teezka 408, nr 707; Biblioteka Krasinskieh, Rkps. 708, str. 3 19-325; Bib. Kras., Rkps. 708, str. 384; Rzeezpospolitej, str. Bib. Kras., k. 18-19v. 410; Biblioteka Zamoyskieh Acta Historica res gestas Poloniae illustrantia, c.2; Pisma do WiekuiSpraw Jana Sobieskiego, F. Kluezyeki, Krakow 1880-81
 • Acta do Dziejow Krola Jana III Sprawy roku 1683, a Osobliwie Wyprawy
 • Wiedenskiej Wyjasniajace, Krakow 1883
 • Diariusz Wyprawy Wiedenskiej Krola Jana111,Marcin Katski, Lublin 2003
 • Listy do Krolowej Mmysienki, Abramowiez, http://monika.univ.gda.pllliterat/listys/ . Muzulmanskie Zygmund, Kara Mustafa Pod Wiedniem-Zrodla do Dziejow Wyprawy Wiedenskiej 1683 roku, Krakow 1973 -Katalog Dokumentow
 • Tureckiclı. Dokumenty do Dziejow Po IskiiKrajow Osciennyclı w Lataclı 1455-1672, Warszawa 1959 Anafarta
 • Nigar, Osmanlı jmparatorluğu jlgili Belgeler, yay. Mehmet Kavala, İstanbul 1979 ve Lelıistan
 • Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2004, eilt XXII, sayı 35, s. 227-250. -Polonya kralı llL. Jan Sobieski ve Hükümdarlığında Osmanlı Polonya
 • (Lehistan) jlişkileri (1674-1696), basılmamış doktora tezi, Ankara 2004.
 • Baryez, Henryk, Lata Szkolne MarkaiJana Sohieskich w Krakowie, Krakow Bartnicki, A-Mantel-Nieeko, Battaglia, Otto Forst, Jan Sobieski, König von Polen, Zürih 1946
 • Chowaniee, Czeslaw, Z Dziejow Polityki Jana111na Bliskim Wschodzie 1683- , Kwartalnik Historyczny,1.XL, Lwowl926 -Sobieski Wobec Tatarszczyzny 1685, Kwartalnik Historyezny, XLII, Lwow 1928 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekaiyat, Neşr. Abdülkadir Özcan, TTK. Ankara 1995
 • Danişmend, İsmail Hami-jzalı/ı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1950
 • Fındıklı'lı Mehmet Ağa, Silahtar Tarihi, İstanbul 1928
 • Galland, Antonie, İstanbul'a Ait Günlük Anıları, TTK. Gökyay, Orhan Şaik, Kamaniçe Muhafızlarının Ankara 1987
 • Çektiği, IUEF. Tarih Dergisi, s. , İstanbul 1979, s. 281-300 Karaköse
 • Hasan, Çehrin Seferi ve Osmanlı-Ukrayna Politikası, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sempozyurnu, Merzifon 2000, s.155-168 Kolodziejezyk
 • Dariusz, Polonya ve Osmanlı Devleti Arasında Tarih Boyunca Siyasi ve Diplomatik ,s.21-33 ilişkiler, 19 yüzyıl Osmanlı-lehistan İlişkileri, İstanbul -Otloman Polish Dyplomatic Relations 15-19 CentUlY, leiden-Boston-Köln, -Podole Warszawa 1994 Panowaniem Tureckim; Ejalet Kamieniecki (1672-1699), -Leh Belgelerde Devlet Adamı Kara Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa
 • Paşa Sempozyumu, Merzifon 2000, s. i17- 123
 • Konarski, Kazimierz, Polska Przed Odsiecza Wiedenska r. 1683, Warszawa
 • Konopczynski, W., PolskaiTurcja 1683-1792, Warszawa 1936 -Dzieje Polski Nowozytnej, t. II, Warszawa 1936 Kryczynski, Stanislaw, Tatarzy Litewscy. Proba Monografii Historyczno- Etnograjicznej, Gdansk 2000 Kukulski, leszek, Özcan, Abdülkadir
 • Listy do Mmysienki, Warszawa 1962
 • Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri-Dönemin Kısa Panoraması, s.229-237 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sempozyumu, Merzifon 2000, Pajewski, Janusz, Bunczuk iKoncerz. Z Dziejow
 • Wojen Polsko-tureckich, Ponzan 2003
 • Piwarski, Kazimierz, Miedzy FransjaiAustria. Z Dziejow Polityki Jana 11l Sobieskiego w Lataclı 1687-1690, Krakow 1933 Podhorodecki, leszek, Pulawski, Wieden 1683, Warszawa 1980 Zrodla do Poselstwa Franciszek, Jana Gninskiego Wojewody
 • Chelminskiego do Turcji w Latach 1677-1678, Warszawa 1907
 • Raşid, Tarihi, c.I, İstanbul 1928 Szapszal, Seraja, Katoliskie w PersjiiStosunki Muzulmanskich. A za Zygmunta ikonograjiczne Wilno 1934 Persko-Polskie llL.
 • Stoje, John, Viyana Kuşatması, İstanbul 2003
 • Wimmer, Jan, Wieden 1683, Warszawa 1983
 • Wojcik, Zbigniew, Jan Sobieski, Warszawa 1973 -Rzeczpospolita -Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971 Wolinski, Janusz, Przyczynki do Wojny , Przeglad Historyczno
 • Wojskowy, II, z. I, Warszawa 1930
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. III, 1983
 • Üstün, Cevat, 1683 Viyana Seferi, Ankara 1941
 • Yılmaz, Muammer, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Viyana, Türk Dünyası Tarih Dergisi, s.6i-72, 1972, s. 13-28
 • Zajaczkowski,A-Rejchman,J., Zaıys Dyplomatyki Osmansko-Tureckiej. Warszawa

Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)

Yıl 2005, Cilt 24, Sayı 38, 213 - 238, 01.10.2005
https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000240

Öz

1683 'de Viyana önlerinde güçlü Osmanlı ordularını yenerek Hıristiyan dünyasının kahramanı haline gelen Polonya kralı JIl. Jan Sobieski kimdi?Krallığl sırasında Osmanlı-Polonya(Lehistan) ilişkileri nasıl gelişmişti? Sürekli savaş alanlarında karşı karşıya kaldığı Osmanlı Devleti için ne anlam taşıyordu?Polonya kralına 1676 Osmanlı-Leh Anlaşmasını bozduran koşullar ne idi, o söylendiği üzere hir Türk düşmanı mı idi?

Kaynakça

 • Biblioteka Czartoryskieh, Rkps.( elyazmaları) 175, k 732-745; AGAD, Areh. Kor. Dz. Tureeki, teezka 467, nr. 783; AGAD, Areh. Kor. Dz. Tureeki, teezka 408, nr 707; Biblioteka Krasinskieh, Rkps. 708, str. 3 19-325; Bib. Kras., Rkps. 708, str. 384; Rzeezpospolitej, str. Bib. Kras., k. 18-19v. 410; Biblioteka Zamoyskieh Acta Historica res gestas Poloniae illustrantia, c.2; Pisma do WiekuiSpraw Jana Sobieskiego, F. Kluezyeki, Krakow 1880-81
 • Acta do Dziejow Krola Jana III Sprawy roku 1683, a Osobliwie Wyprawy
 • Wiedenskiej Wyjasniajace, Krakow 1883
 • Diariusz Wyprawy Wiedenskiej Krola Jana111,Marcin Katski, Lublin 2003
 • Listy do Krolowej Mmysienki, Abramowiez, http://monika.univ.gda.pllliterat/listys/ . Muzulmanskie Zygmund, Kara Mustafa Pod Wiedniem-Zrodla do Dziejow Wyprawy Wiedenskiej 1683 roku, Krakow 1973 -Katalog Dokumentow
 • Tureckiclı. Dokumenty do Dziejow Po IskiiKrajow Osciennyclı w Lataclı 1455-1672, Warszawa 1959 Anafarta
 • Nigar, Osmanlı jmparatorluğu jlgili Belgeler, yay. Mehmet Kavala, İstanbul 1979 ve Lelıistan
 • Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2004, eilt XXII, sayı 35, s. 227-250. -Polonya kralı llL. Jan Sobieski ve Hükümdarlığında Osmanlı Polonya
 • (Lehistan) jlişkileri (1674-1696), basılmamış doktora tezi, Ankara 2004.
 • Baryez, Henryk, Lata Szkolne MarkaiJana Sohieskich w Krakowie, Krakow Bartnicki, A-Mantel-Nieeko, Battaglia, Otto Forst, Jan Sobieski, König von Polen, Zürih 1946
 • Chowaniee, Czeslaw, Z Dziejow Polityki Jana111na Bliskim Wschodzie 1683- , Kwartalnik Historyczny,1.XL, Lwowl926 -Sobieski Wobec Tatarszczyzny 1685, Kwartalnik Historyezny, XLII, Lwow 1928 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekaiyat, Neşr. Abdülkadir Özcan, TTK. Ankara 1995
 • Danişmend, İsmail Hami-jzalı/ı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul 1950
 • Fındıklı'lı Mehmet Ağa, Silahtar Tarihi, İstanbul 1928
 • Galland, Antonie, İstanbul'a Ait Günlük Anıları, TTK. Gökyay, Orhan Şaik, Kamaniçe Muhafızlarının Ankara 1987
 • Çektiği, IUEF. Tarih Dergisi, s. , İstanbul 1979, s. 281-300 Karaköse
 • Hasan, Çehrin Seferi ve Osmanlı-Ukrayna Politikası, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sempozyurnu, Merzifon 2000, s.155-168 Kolodziejezyk
 • Dariusz, Polonya ve Osmanlı Devleti Arasında Tarih Boyunca Siyasi ve Diplomatik ,s.21-33 ilişkiler, 19 yüzyıl Osmanlı-lehistan İlişkileri, İstanbul -Otloman Polish Dyplomatic Relations 15-19 CentUlY, leiden-Boston-Köln, -Podole Warszawa 1994 Panowaniem Tureckim; Ejalet Kamieniecki (1672-1699), -Leh Belgelerde Devlet Adamı Kara Mustafa Paşa, Merzifonlu Kara Mustafa
 • Paşa Sempozyumu, Merzifon 2000, s. i17- 123
 • Konarski, Kazimierz, Polska Przed Odsiecza Wiedenska r. 1683, Warszawa
 • Konopczynski, W., PolskaiTurcja 1683-1792, Warszawa 1936 -Dzieje Polski Nowozytnej, t. II, Warszawa 1936 Kryczynski, Stanislaw, Tatarzy Litewscy. Proba Monografii Historyczno- Etnograjicznej, Gdansk 2000 Kukulski, leszek, Özcan, Abdülkadir
 • Listy do Mmysienki, Warszawa 1962
 • Viyana Bozgununun Maddi ve Manevi Sebepleri-Dönemin Kısa Panoraması, s.229-237 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sempozyumu, Merzifon 2000, Pajewski, Janusz, Bunczuk iKoncerz. Z Dziejow
 • Wojen Polsko-tureckich, Ponzan 2003
 • Piwarski, Kazimierz, Miedzy FransjaiAustria. Z Dziejow Polityki Jana 11l Sobieskiego w Lataclı 1687-1690, Krakow 1933 Podhorodecki, leszek, Pulawski, Wieden 1683, Warszawa 1980 Zrodla do Poselstwa Franciszek, Jana Gninskiego Wojewody
 • Chelminskiego do Turcji w Latach 1677-1678, Warszawa 1907
 • Raşid, Tarihi, c.I, İstanbul 1928 Szapszal, Seraja, Katoliskie w PersjiiStosunki Muzulmanskich. A za Zygmunta ikonograjiczne Wilno 1934 Persko-Polskie llL.
 • Stoje, John, Viyana Kuşatması, İstanbul 2003
 • Wimmer, Jan, Wieden 1683, Warszawa 1983
 • Wojcik, Zbigniew, Jan Sobieski, Warszawa 1973 -Rzeczpospolita -Dzieje Rosji 1533-1801, Warszawa 1971 Wolinski, Janusz, Przyczynki do Wojny , Przeglad Historyczno
 • Wojskowy, II, z. I, Warszawa 1930
 • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, c. III, 1983
 • Üstün, Cevat, 1683 Viyana Seferi, Ankara 1941
 • Yılmaz, Muammer, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve Viyana, Türk Dünyası Tarih Dergisi, s.6i-72, 1972, s. 13-28
 • Zajaczkowski,A-Rejchman,J., Zaıys Dyplomatyki Osmansko-Tureckiej. Warszawa

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sabire ARIK Bu kişi benim
A. Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatıarı Bölümü, Le/ı Dili ve Edebiyatı Anabiim Dalı

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2005
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 24, Sayı 38

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tariharastirmalari603839, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {24}, number = {38}, pages = {213 - 238}, doi = {10.1501/Tarar\_0000000240}, title = {Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)}, key = {cite}, author = {Arık, Sabire} }
APA Arık, S. (2005). Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696) . Tarih Araştırmaları Dergisi , 24 (38) , 213-238 . DOI: 10.1501/Tarar_0000000240
MLA Arık, S. "Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)" . Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005 ): 213-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tariharastirmalari/issue/47803/603839>
Chicago Arık, S. "Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)". Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005 ): 213-238
RIS TY - JOUR T1 - Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696) AU - SabireArık Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - doi: 10.1501/Tarar_0000000240 DO - 10.1501/Tarar_0000000240 T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 238 VL - 24 IS - 38 SN - 1015-1826- M3 - doi: 10.1501/Tarar_0000000240 UR - https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000240 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696) %A Sabire Arık %T Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696) %D 2005 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 24 %N 38 %R doi: 10.1501/Tarar_0000000240 %U 10.1501/Tarar_0000000240
ISNAD Arık, Sabire . "Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)". Tarih Araştırmaları Dergisi 24 / 38 (Ekim 2005): 213-238 . https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000240
AMA Arık S. Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696). TAD. 2005; 24(38): 213-238.
Vancouver Arık S. Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696). Tarih Araştırmaları Dergisi. 2005; 24(38): 213-238.
IEEE S. Arık , "Polonya Kralı III.Jan Sobieski ve Hükümdarlık Dönemi (1674-1696)", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 24, sayı. 38, ss. 213-238, Eki. 2005, doi:10.1501/Tarar_0000000240