Çeviri
BibTex RIS Kaynak Göster

Bizim İçin Târih

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 148 - 156, 26.06.2019

Öz

Geçenlerde Selanik’in genç bir mecmûasında târihin mazarrat ve
fâidesine dâir yazılmış bir iki maḳāleyi dikkatle okumuştum. Bunlar, senelerden
beri Makedonya
’nın yaşadığı hayât-ı müstesnâ tesîriyle Osmanlı vilâyetleri
içinde nispeten parlak zekâlar yetiştiren Selanik’in faal bir dimâğının mahsûlü
idi. Fikirler mücerret “Abstrait
olmaktan kurtulmayınca beşeriyyet için müfît olamazlar.
Safahât-ı fikriyye kara topraklar üzerinde yaşayacak bir
iklim bulduktan sonra mahsûldar ve müfîttir. Bu ciheti, bilhassa nazar-ı
dikkate alalım. Eğer târihin bizde tesîri, aksülamelleri -daha meçhûl olarak-
zarar ve fâidesi teşrîh edilmiş olsaydı, öyle ümît ederim ki, daha fiili,
binâenaleyh daha müsmir uğraşılmış olacaktı. Târih muzırdır; hangi ırklar ve
hangi fikirler için? Târih nasıl şerâit altında müfîttir? Bu suâlleri ben,
heyet-i içtimâiyyemize hitâp ettim. Bu heyet-i içtimâiyyenin efrâtından
bulunduğum için hisseme düşen cevâpları veriyorum.

Kaynakça

  • Çalen, M.K. (2013). II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi. İstanbul: Ötüken
  • [Kansu], N.A. (1912). Bizim İçin Târih. Saʽy ü Tetebbu, 2 (23), ss. 1-5.
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 148 - 156, 26.06.2019

Öz

Kaynakça

  • Çalen, M.K. (2013). II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi. İstanbul: Ötüken
  • [Kansu], N.A. (1912). Bizim İçin Târih. Saʽy ü Tetebbu, 2 (23), ss. 1-5.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Çeviri
Çevirmenler

Haluk Kayıcı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2019
Kabul Tarihi 26 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bizim İçin Târih (H. Kayıcı, çev.). (2019). tarihyazımı, 1(1), 148-156.

Etik Kurul Onayı:

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararı gereği İnsanlar üzerindeki çalışmalar için (yaş sınırlaması olmaksızın) Etik Kurul Onayı alınmış olmalı, bu onay makalenin Yöntem bölümünde belirtilmeli ve imzalı Etik Kurul Onayı makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. 2020 itibariyle bu şartları yerine getirmeyen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.