Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ETLİK PİLİÇ YETİŞTİREN İŞLETMELERDE ÜRETİM FAALİYETLERİNİN TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI KAPSAMINDA RAPORLANMA ESASLARI

Yıl 2020, Cilt: 1 Sayı: 1, 69 - 87, 30.12.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı; Tarımsal faaliyetler kapsamında etlik piliç üretmek amacıyla yetiştirilen civcivler için katlanılan maliyetler ile civcivlerin yetiştirilme (üretim) sürecinde geçirdikleri biyolojik dönüşümün ekonomik etkilerinin, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı’na göre finansal raporlara yansıtılma esaslarını açıklamaktır. Bu kapsamda öncelikle TMS 41 Tarımsal Faaliyet Standardı’nda canlı varlık ve tarımsal ürünlerin finansal raporlara yansıtılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Bu esaslar ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)’deki düzenlemeler karşılaştırılmıştır. Daha sonra ise konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vaka analizi (uygulama örneği) yöntemi kullanılarak etlik piliç işletmelerindeki tarımsal faaliyetlerle ilişkili tüm maliyetler ile civcivlerin yetiştirilme (üretim) sürecinde geçirdikleri biyolojik dönüşümün ekonomik etkileri, TMS 41 kapsamında finansal tablolara yansıtılmıştır. Bu işlemler Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Taslak Hesap Planındaki Hesaplar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, tarihi maliyet yaklaşımından elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Kaynakça

 • Arslan, S. (2019, 23-25 Ekim). Etlik piliç üretim işletmesinde maliyetlerin tarımsal faaliyetler standardı (TMS-41) çerçevesinde hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi (Tam Metin Bildiri). 6. Uluslararası Muhasebe Ve Finans Araştırmaları Kongresi, (ss.170-183).
 • Demirkol, Ö. F. (2008). Canlı varlıkların gerçeğe uygun değerini belirleme hiyerarşisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi,1(2), (ss.113-124).
 • Deran, A. (2018, 5-6 Ekim). tarımsal faaliyetler ve muhasebelştirilmesi: karşılaşılan sorunlar –çözüm önerileri. XX. Muhasebe Kongresi, (ss.1215–1232)
 • Doğan, Z. ve Arslan, S. (2018). Tarımsal faaliyetler standardı: TMS-41 çerçevesinde su ürünlerinin muhasebeleştirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), (ss.1047-1065).
 • Hacıhasanoğlu, T. ve Ünlü, A. (2017). Canlı varlıkların TMS 41 ve tekdüzen muhasebe sistemine göre muhasebeleştirilmesi: süt üretim işletmesi uygulaması. International Journal of Academic Value Studies, 3(9), (ss.394-410).
 • Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Finansal Raporlama StandartlarınaUygun Hesap Planı Taslağı
 • Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Standardı
 • Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı
 • Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı
 • Kırlıoğlu, H.ve Gökgöz, A. (2012). TMS 41 çerçevesinde tarımsal faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi: su ürünleri sektörü uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), (ss.107-127).
 • Özkan, A.ve Aksoylu, S. (2012). TFRS’ye göre tarım sektöründe gerçek değer muhasebesi: hayvancılık örneği bir yanılgı uyarısı I. E-Yaklaşım Dergisi, (ss.132-136).
 • Özulucan, A.ve Deran, A. (2008). 41 Nolu türkiye muhasebe standardı (TMS 41), vergi usul kanunu ve tekdüzen hesap planı açısından küçük ve büyükbaş canlı varlıkların muhasebeleştirilmesi ve değerleme işleminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25: (ss.1-22).
 • Yavuzarslan, T. ve Özerhan, Y. (2019). TMS 41 tarımsal faaliyetler standardı kapsamında canlı varlıkların ölçümü ve finansal tablolarda raporlanması –Borsa İstanbul Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(3), (ss.1207-1220).
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İncilay Erduru 0000-0002-7763-3397

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 23 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Erduru, İ. (2020). ETLİK PİLİÇ YETİŞTİREN İŞLETMELERDE ÜRETİM FAALİYETLERİNİN TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI KAPSAMINDA RAPORLANMA ESASLARI. Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 69-87.