Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

CHANGE AND DEVELOPMENT IN THE PUBLIC DEBT STOCK STRUCTURE IN TURKEY: COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 171 - 189, 08.12.2022
https://doi.org/10.56400/tarsusiibfdergisi.1180190

Öz

This study's objective is to investigate Turkey's public debt stock structure during the Covid-19 epidemic period which precipitated the global economic crisis. The study covers the period of 2018-2022 in order to observe the evolution of the public debt stock structure during the pandemic period and assess how the post-pandemic process evolved. The pandemic, which has spread in a short time since March 2020 in Turkey, has also transformed into an economic crisis. Within this context, the financing of the growing central government budget deficit greatly increased the demand for public borrowing due to the successful application of fiscal policy measures that lessen both the pandemic's social and economic repercussions. In addition to the deteriorated fiscal discipline with the pandemic, deteriorating macroeconomic indicators and a rise in dollarization raised the amount of the public debt stock and also significantly weakened its structural composition. In particular, the increasing share of TL-denominated floating rate and foreign currency-denominated borrowing in the public debt stock reduces the confidence in TL and causes TL to depreciate. As a result, the vulnerability of the public debt stock against interest rate and exchange rate shocks and the increase in costs hinder the implementation of effective debt management.

Kaynakça

 • Aslanoğlu, E. (2021). Artan Küresel Özel Sektör Borçluluğu Üzerine Notlar, Sadi Uzunoğlu vd (Ed.). Güncel Ekonomik Sorunlar: Borç Çıkmazı(ss.65-78). İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Demiralp, S. (2022). Türkiye'nin CDS'i 900'ü aştı: Kredi risk primi neden artıyor, sonuçları ne olur?. BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-62177453 (Erişim Tarihi: 9.9.2022)
 • Dilekli, S. ve Yeşilkaya, K. (2002). Maastricht Kriterleri. T.C. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü. https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Maastricht_Kriterleri.pdf (Erişim Tarihi: 2.9.2022)
 • Hausmann, R. ve Panizza, U. (2003). On the determinants of Original Sin: an empirical investigation. Journal of International Money and Finance, 22(7), 957-990. doi: 10.1016/j.jimonfin.2003.09.006
 • Hostland, D. ve Karam, P. (2005). Assessing Debt Sustainability in Emerging Market Economies Using Stochastic Simulation Methods, International Monetary Found, IMF Working Paper: WP/05/06
 • OECD (2022).General Government Debt (İndicator). doi: 10.1787/a0528cc2-en
 • Oskay, C. (2019). Domestıc Debts In Turkısh Economy: Evaluatıon Of The 1980-2018 Perıod. Evci,S.ve Arya, V. (Ed.). Theorıes And Crıtıcs In Economıcs & Management (ss. 9-24). London: IJOPEC Publication Limited
 • Özyıldız, H. (2021). Borç Köle Olmanın Başlangıcıdır, Sadi Uzunoğlu vd.(Ed.). Güncel Ekonomik Sorunlar: Borç Çıkmazı. (ss. 79-99). İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • McKibbin, W. ve Fernando, R. (2020). The Economic Impact Of COVID-19, Economics in the Time of COVID-19. Baldwin, R. ve Weder di Mauro, B.(Ed). London: CEPR Press https://cepr.org/system/files/publication-files/60120 economics_in_the_time_of_covid_19.pdf, (Erişim Tarihi: 8.08.2022)
 • Taymaz, E. (2020). Covid-19 Tedbirlerinin Türkiye Ekonomisine Etkisi Ve Çözüm Önerileri, https://sarkac.org/2020/04/covid19-tedbirlerinin-turkiye-ekonomisine-etkisi-cozum-onerileri (Erişim Tarihi 20.09.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2021a). Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/2021-KBYR-Turkce-20210901.pdf (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2021b). Ekonomik Reform Paketi. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomik-Reformlar-Kitapcigi.pdf (Erişim Tarihi: 20.08.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022a). Kamu Finansmanı İstatistikleri. https://www.hmb.gov.tr/kamufinansmani-istatistikleri; https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri (Erişim Tarihi: 05.09.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022b).10 Soruda “Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi”. https://www.hmb.gov.tr/haberler/10-soruda-gelire-endeksli-devlet-ic-borclanma-senedi (Erişim Tarihi:15.09.2022).
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022c). Aylık Kamu Borç Yönetimi Raporları. https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-raporlari (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2020), Yıllık Ekonomik Rapor (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2022), Orta Vadeli Program (2023-2025), https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/09/orta-vadeli-program-2023-2025.pdf (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Haber Bültenleri. https://data.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.08.2022)
 • Trading Economics Indicators, Government Debt. https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp?continent=america (Erişim Tarihi: 20.09.2022)
 • Ulusoy, A. (2016). Devlet Borçlanması. 9.baskı., Trabzon: Umuttepe Yayın Grubu
 • Voyvoda, E. ve Yeldan, E. (2020). COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi https://yeldane.files.wordpress.com/2020/05/covid_voyvodayeldan_v2_31mayis.pdf (Erişim Tarihi:8.08.2022).
 • Yılmaz, B. E.(2021). Devlet Borçları ve Türkiye’de Borç Çıkmazı. 4.baskı, İstanbul: DER Yayınları

TÜRKİYE’DE KAMU BORÇ STOK YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM: COVİD-19 SALGIN DÖNEMİ

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 2, 171 - 189, 08.12.2022
https://doi.org/10.56400/tarsusiibfdergisi.1180190

Öz

Bu çalışmanın amacı, küresel boyutta ekonomik krize yol açan Covid-19 salgın döneminde Türkiye’nin kamu borç stok yapısını incelemektir. Çalışma, salgın döneminde kamu borç stok yapısındaki değişimi görebilmek ve salgın sonrası sürecin gelişimini değerlendirebilmek amacıyla 2018-2022 dönemini kapsamaktadır. Türkiye’de 2020 yılı Mart ayından itibaren kısa zamanda yayılan salgın aynı zamanda bir ekonomik krize dönüşmüştür. Bu kapsamda salgının hem toplumsal hem ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik maliye politikası araçlarının etkin bir şekilde uygulanmasıyla, artan merkezi yönetim bütçe açığının finansmanı kamunun borçlanma ihtiyacını önemli ölçüde artırmıştır. Salgın ile birlikte bozulan mali disiplinin yanı sıra bozulan makroekonomik göstergeler, artan dolarizasyon sadece kamu borç stok büyüklüğünü artırmakla kalmamış aynı zamanda borç stok yapısında da ciddi bozulmalara yol açmıştır. Özellikle kamu borç stoku içinde TL cinsi değişken faizli ve döviz cinsi borçlanmanın payının artmakta olması Türk Lirasına (TL) olan güveni azaltmakta ve TL değer kaybetmektedir. Sonuçta, kamu borç stokunun faiz ve kur şoklarına karşı kırılganlığının ve maliyetinin artması etkin bir borç yönetim uygulanmasını engellemektedir.

Kaynakça

 • Aslanoğlu, E. (2021). Artan Küresel Özel Sektör Borçluluğu Üzerine Notlar, Sadi Uzunoğlu vd (Ed.). Güncel Ekonomik Sorunlar: Borç Çıkmazı(ss.65-78). İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • Demiralp, S. (2022). Türkiye'nin CDS'i 900'ü aştı: Kredi risk primi neden artıyor, sonuçları ne olur?. BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-62177453 (Erişim Tarihi: 9.9.2022)
 • Dilekli, S. ve Yeşilkaya, K. (2002). Maastricht Kriterleri. T.C. Başbakanlık Devlet planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü. https://sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Maastricht_Kriterleri.pdf (Erişim Tarihi: 2.9.2022)
 • Hausmann, R. ve Panizza, U. (2003). On the determinants of Original Sin: an empirical investigation. Journal of International Money and Finance, 22(7), 957-990. doi: 10.1016/j.jimonfin.2003.09.006
 • Hostland, D. ve Karam, P. (2005). Assessing Debt Sustainability in Emerging Market Economies Using Stochastic Simulation Methods, International Monetary Found, IMF Working Paper: WP/05/06
 • OECD (2022).General Government Debt (İndicator). doi: 10.1787/a0528cc2-en
 • Oskay, C. (2019). Domestıc Debts In Turkısh Economy: Evaluatıon Of The 1980-2018 Perıod. Evci,S.ve Arya, V. (Ed.). Theorıes And Crıtıcs In Economıcs & Management (ss. 9-24). London: IJOPEC Publication Limited
 • Özyıldız, H. (2021). Borç Köle Olmanın Başlangıcıdır, Sadi Uzunoğlu vd.(Ed.). Güncel Ekonomik Sorunlar: Borç Çıkmazı. (ss. 79-99). İstanbul: Literatür Yayıncılık
 • McKibbin, W. ve Fernando, R. (2020). The Economic Impact Of COVID-19, Economics in the Time of COVID-19. Baldwin, R. ve Weder di Mauro, B.(Ed). London: CEPR Press https://cepr.org/system/files/publication-files/60120 economics_in_the_time_of_covid_19.pdf, (Erişim Tarihi: 8.08.2022)
 • Taymaz, E. (2020). Covid-19 Tedbirlerinin Türkiye Ekonomisine Etkisi Ve Çözüm Önerileri, https://sarkac.org/2020/04/covid19-tedbirlerinin-turkiye-ekonomisine-etkisi-cozum-onerileri (Erişim Tarihi 20.09.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2021a). Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/09/2021-KBYR-Turkce-20210901.pdf (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2021b). Ekonomik Reform Paketi. https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomik-Reformlar-Kitapcigi.pdf (Erişim Tarihi: 20.08.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022a). Kamu Finansmanı İstatistikleri. https://www.hmb.gov.tr/kamufinansmani-istatistikleri; https://muhasebat.hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri (Erişim Tarihi: 05.09.2022)
 • T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022b).10 Soruda “Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi”. https://www.hmb.gov.tr/haberler/10-soruda-gelire-endeksli-devlet-ic-borclanma-senedi (Erişim Tarihi:15.09.2022).
 • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (2022c). Aylık Kamu Borç Yönetimi Raporları. https://www.hmb.gov.tr/kamu-finansmani-raporlari (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2020), Yıllık Ekonomik Rapor (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2022), Orta Vadeli Program (2023-2025), https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/09/orta-vadeli-program-2023-2025.pdf (Erişim Tarihi:05.09.2022)
 • Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Haber Bültenleri. https://data.tuik.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.08.2022)
 • Trading Economics Indicators, Government Debt. https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp?continent=america (Erişim Tarihi: 20.09.2022)
 • Ulusoy, A. (2016). Devlet Borçlanması. 9.baskı., Trabzon: Umuttepe Yayın Grubu
 • Voyvoda, E. ve Yeldan, E. (2020). COVİD-19 Salgının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Politika Alternatiflerinin Makroekonomik Genel Denge Analizi https://yeldane.files.wordpress.com/2020/05/covid_voyvodayeldan_v2_31mayis.pdf (Erişim Tarihi:8.08.2022).
 • Yılmaz, B. E.(2021). Devlet Borçları ve Türkiye’de Borç Çıkmazı. 4.baskı, İstanbul: DER Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Cansel OSKAY 0000-0003-3740-6090

Yayımlanma Tarihi 8 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 26 Eylül 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA OSKAY, C. (2022). TÜRKİYE’DE KAMU BORÇ STOK YAPISINDAKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM: COVİD-19 SALGIN DÖNEMİ. Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 171-189. https://doi.org/10.56400/tarsusiibfdergisi.1180190