Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 123 - 158, 30.06.2021

Öz

Kamulaştırma işlemi taşınmaz üzerinde var olan mülkiyet hakkının yanında diğer haklar bakımından da birtakım etkilere sahiptir. İşte bu haklardan sınırlı aynî haklar ve kişisel haklar üzerinde kamulaştırma işleminin etkisi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Gerek kanun koyucunun kamulaştırma işlemi neticesinde diğer hakların akıbetini yeteri kadar düzenlememesi gerekse doktrinin bu konuya yeterli ilgiyi göstermemiş olması konunun mahkeme kararları çerçevesinde şekillenmesine sebebiyet vermiştir. Sınırlı aynî haklar bakımından kamulaştırma işlemi ile hak sona ermekte ancak bazı haklar bakımından kamulaştırma bedeli üzerinden hakkın devam ettiği görülmektedir. Kişisel haklar bakımından ise kamulaştırma işlemi kişisel hakkı sona erdirmekle birlikte kişisel hakkın tarafı olan taşınmaz malikine karşı hak talebinde bulunulması gerekmektedir. İdarenin kamulaştırma işleminden önce malikle anlaşma yolunu denediği aşamada ilgili hak sahibinin de sürece dahil olması, trampa yoluyla kamulaştırmada ilgili hakkın akıbetinin ne olacağı ve kamulaştırma işleminin iptali, bedel tespit ve tescil davasında hangi hak sahibinin davalara katılabileceği de her bir hak bakımından incelenmiştir.

Kaynakça

 • AKİPEK, Jale G, Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar) Üçüncü Kitap Mahdut Aynî Haklar (Menkul Rehni Hariç), Sevinç Matbaası, Ankara, 1974.
 • AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, 2. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2019.
 • AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Medenî Hukuka Giriş, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III Sınırlı Aynî Haklar, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • BERTAN, Suad, Aynî Haklar Medenî Kanunun 618-764 üncü Maddelerinin Şerhi (Bu Maddelerle İlgili Kanunlar ve Eski Hükümler), C. II, Balkan Basım ve Ciltevi, Ankara, 1976.
 • BİLGEN, Pertev, Kamulaştırma Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999.
 • CANARSLAN, Gökçe, İntifa Hakkının Sona Ermesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • CANSEL, Erol, Türk Menkul Rehni Hukuku Teslim Şartlı Menkul Rehni, C. I, Sevinç Matbaası, Ankara, 1967.
 • CEYLAN, Serdar, “Kamulaştırma İşleminden Doğan Adli Yargı Uyuşmazlık- ları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, Konya, (çevrimiçi), https://www.ulusaltezmerkezi.net/, E.T: 03.06.2020.
 • ÇETİNER, Bilgehan, Taşınmaz Teminatı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015.
 • ÇOBAN ATİK, Ayşegül, “Kamulaştırmada Yargısal Denetim”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya, 2013, (çevrimiçi), https://www.ulusaltezmerkezi.net/, E.T: 03.06.2020.
 • DÜREN, Akın, İdare Hukuku Dersleri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979.
 • EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, 8. Baskı, Der Kitabevi, İstanbul, 2018.
 • ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • GÜNDAY, Metin, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • GÜRSOY, Kemal T/EREN Fikret/CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984.
 • HELVACI, İlhan, Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • KAYA, Cemil, “Kiracıların Subjektif Dava Açma Ehliyeti Konusunda Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, Cilt 69, Sayı 1-2, Aralık 2011, 335- 347.
 • KARATAŞ, İzzet, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Davalar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
 • KAZANCI, Mehmet Nedim, “Zorunlu İrtifaklar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2014, https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi, 06.01.2020.
 • KOCABAŞ, Gediz, “Sözleşmeden Doğan Geçit Hakkı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2011, https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi, 06.01.2020.
 • KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim, Sınırlı Aynî Haklar, 2. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982-1983.
 • KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medenî Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 18. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 22. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumî Esasları, C. II, 3. Baskı, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
 • ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.
 • ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G., “Üst Hakkının Sona Ermesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 173-174, Ocak-Şubat 2019, 243- 267.
 • ÖZMEN, Etem Sabâ/ŞENGÜL, Mehmet, Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Aynî Haklar ve Şerhler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • SURLU, Mehmet Handan/ÖZTÜRK, Gülay, Öğreti ve Uygulamanın Işığında Açıklamalı-İçtihatlı Zorunlu Geçit Hakkı ve Diğer Geçit Hakları, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • ŞAHİN, Cenk, Acele Kamulaştırma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • TEK, Gülen Sinem, Yararı Kalmayan Ya da Azalan İrtifak Haklarının Sona Ermesi (MK m. 785), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi, Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar (Eşya Hukuku II/3), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ, Tekinay Eşya Hukuku, C.I Zilyetlik-Tapu Sicili Mülkiyet, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku II. Cilt Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1977.
 • ÜNAL, Mehmet, Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1988.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ESMER, Galip, Gayrimenkul Tasarrufları, 2. Baskı, İstanbul Matbaacılık, İstanbul, 1956.
 • ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.

Die Auswirkung der Enteignung auf die beschränkten dinglichen Rechte und die relativen Rechte

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 123 - 158, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

 • AKİPEK, Jale G, Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar) Üçüncü Kitap Mahdut Aynî Haklar (Menkul Rehni Hariç), Sevinç Matbaası, Ankara, 1974.
 • AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, 2. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2019.
 • AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Medenî Hukuka Giriş, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III Sınırlı Aynî Haklar, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • BERTAN, Suad, Aynî Haklar Medenî Kanunun 618-764 üncü Maddelerinin Şerhi (Bu Maddelerle İlgili Kanunlar ve Eski Hükümler), C. II, Balkan Basım ve Ciltevi, Ankara, 1976.
 • BİLGEN, Pertev, Kamulaştırma Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999.
 • CANARSLAN, Gökçe, İntifa Hakkının Sona Ermesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • CANSEL, Erol, Türk Menkul Rehni Hukuku Teslim Şartlı Menkul Rehni, C. I, Sevinç Matbaası, Ankara, 1967.
 • CEYLAN, Serdar, “Kamulaştırma İşleminden Doğan Adli Yargı Uyuşmazlık- ları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, Konya, (çevrimiçi), https://www.ulusaltezmerkezi.net/, E.T: 03.06.2020.
 • ÇETİNER, Bilgehan, Taşınmaz Teminatı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015.
 • ÇOBAN ATİK, Ayşegül, “Kamulaştırmada Yargısal Denetim”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya, 2013, (çevrimiçi), https://www.ulusaltezmerkezi.net/, E.T: 03.06.2020.
 • DÜREN, Akın, İdare Hukuku Dersleri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979.
 • EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, 8. Baskı, Der Kitabevi, İstanbul, 2018.
 • ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • GÜNDAY, Metin, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • GÜRSOY, Kemal T/EREN Fikret/CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984.
 • HELVACI, İlhan, Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • KAYA, Cemil, “Kiracıların Subjektif Dava Açma Ehliyeti Konusunda Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, Cilt 69, Sayı 1-2, Aralık 2011, 335- 347.
 • KARATAŞ, İzzet, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Davalar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
 • KAZANCI, Mehmet Nedim, “Zorunlu İrtifaklar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2014, https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi, 06.01.2020.
 • KOCABAŞ, Gediz, “Sözleşmeden Doğan Geçit Hakkı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2011, https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi, 06.01.2020.
 • KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim, Sınırlı Aynî Haklar, 2. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982-1983.
 • KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medenî Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 18. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 22. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumî Esasları, C. II, 3. Baskı, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
 • ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.
 • ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G., “Üst Hakkının Sona Ermesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 173-174, Ocak-Şubat 2019, 243- 267.
 • ÖZMEN, Etem Sabâ/ŞENGÜL, Mehmet, Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Aynî Haklar ve Şerhler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • SURLU, Mehmet Handan/ÖZTÜRK, Gülay, Öğreti ve Uygulamanın Işığında Açıklamalı-İçtihatlı Zorunlu Geçit Hakkı ve Diğer Geçit Hakları, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • ŞAHİN, Cenk, Acele Kamulaştırma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • TEK, Gülen Sinem, Yararı Kalmayan Ya da Azalan İrtifak Haklarının Sona Ermesi (MK m. 785), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi, Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar (Eşya Hukuku II/3), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ, Tekinay Eşya Hukuku, C.I Zilyetlik-Tapu Sicili Mülkiyet, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku II. Cilt Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1977.
 • ÜNAL, Mehmet, Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1988.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ESMER, Galip, Gayrimenkul Tasarrufları, 2. Baskı, İstanbul Matbaacılık, İstanbul, 1956.
 • ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.

The Effect Of Expropriation on Limited Real Rights and Relative Rights

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 1, 123 - 158, 30.06.2021

Öz

The expropriation process has certain effects in regard to other rights as well as the existing property right on the immovable. The effect of expropriation on limited real rights and relative rights forms the basis of this study. Since the legislator did not sufficiently regulate the situation of other rights as a result of the expropriation and the doctrine did not pay required attention to this issue, the issue was shaped within the framework of court decisions. In terms of limited real rights, the right terminates with the expropriation but in regard to some other rights, it is observed that the right continues over the expropriation price. When it comes to relative rights, although the expropriation process terminates the relative right, it is necessary to make a claim against the immovable owner, who is the beneficiary of the relative right. The involvement of the relevant right owner in the process, where the administration tries to negotiate with the owner before expropriation, what will be the fate of the relevant right in the expropriation through barter, and which right holder can participate the case of cancellation of the expropriation, case of price determination and registration were also examined in terms of each right.

Kaynakça

 • AKİPEK, Jale G, Türk Eşya Hukuku (Aynî Haklar) Üçüncü Kitap Mahdut Aynî Haklar (Menkul Rehni Hariç), Sevinç Matbaası, Ankara, 1974.
 • AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, 2. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdari Yargılama Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 2019.
 • AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Medenî Hukuka Giriş, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku III Sınırlı Aynî Haklar, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • BERTAN, Suad, Aynî Haklar Medenî Kanunun 618-764 üncü Maddelerinin Şerhi (Bu Maddelerle İlgili Kanunlar ve Eski Hükümler), C. II, Balkan Basım ve Ciltevi, Ankara, 1976.
 • BİLGEN, Pertev, Kamulaştırma Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1999.
 • CANARSLAN, Gökçe, İntifa Hakkının Sona Ermesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.
 • CANSEL, Erol, Türk Menkul Rehni Hukuku Teslim Şartlı Menkul Rehni, C. I, Sevinç Matbaası, Ankara, 1967.
 • CEYLAN, Serdar, “Kamulaştırma İşleminden Doğan Adli Yargı Uyuşmazlık- ları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, Konya, (çevrimiçi), https://www.ulusaltezmerkezi.net/, E.T: 03.06.2020.
 • ÇETİNER, Bilgehan, Taşınmaz Teminatı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015.
 • ÇOBAN ATİK, Ayşegül, “Kamulaştırmada Yargısal Denetim”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya, 2013, (çevrimiçi), https://www.ulusaltezmerkezi.net/, E.T: 03.06.2020.
 • DÜREN, Akın, İdare Hukuku Dersleri, Sevinç Matbaası, Ankara, 1979.
 • EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, 8. Baskı, Der Kitabevi, İstanbul, 2018.
 • ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • GÜNDAY, Metin, Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayıncılık, Ankara, 2017.
 • GÜRSOY, Kemal T/EREN Fikret/CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1984.
 • HELVACI, İlhan, Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • KAYA, Cemil, “Kiracıların Subjektif Dava Açma Ehliyeti Konusunda Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, Cilt 69, Sayı 1-2, Aralık 2011, 335- 347.
 • KARATAŞ, İzzet, Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Yüklenicinin Temliki İşleminden Kaynaklanan Davalar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009.
 • KAZANCI, Mehmet Nedim, “Zorunlu İrtifaklar”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2014, https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi, 06.01.2020.
 • KOCABAŞ, Gediz, “Sözleşmeden Doğan Geçit Hakkı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2011, https://tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi, 06.01.2020.
 • KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim, Sınırlı Aynî Haklar, 2. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982-1983.
 • KUTLU GÜRSEL, Meltem, Kamulaştırma Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medenî Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 18. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2012.
 • OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, Eşya Hukuku, 22. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2020.
 • ONAR, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumî Esasları, C. II, 3. Baskı, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.
 • ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.
 • ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G., “Üst Hakkının Sona Ermesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 173-174, Ocak-Şubat 2019, 243- 267.
 • ÖZMEN, Etem Sabâ/ŞENGÜL, Mehmet, Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Aynî Haklar ve Şerhler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • SURLU, Mehmet Handan/ÖZTÜRK, Gülay, Öğreti ve Uygulamanın Işığında Açıklamalı-İçtihatlı Zorunlu Geçit Hakkı ve Diğer Geçit Hakları, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.
 • ŞAHİN, Cenk, Acele Kamulaştırma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • TEK, Gülen Sinem, Yararı Kalmayan Ya da Azalan İrtifak Haklarının Sona Ermesi (MK m. 785), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2017.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi, Menkul Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Haklar (Eşya Hukuku II/3), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1994.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Halûk/ALTOP, Atillâ, Tekinay Eşya Hukuku, C.I Zilyetlik-Tapu Sicili Mülkiyet, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.
 • TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku II. Cilt Özel Borç İlişkileri, 3. Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul, 1977.
 • ÜNAL, Mehmet, Türk Medeni Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1988.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ESMER, Galip, Gayrimenkul Tasarrufları, 2. Baskı, İstanbul Matbaacılık, İstanbul, 1956.
 • ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra Aslan Bu kişi benim 0000-0002-9988-5579

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aslan, E. (2021). Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(1), 123-158.
AMA Aslan E. Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi. TAÜHFD. Haziran 2021;3(1):123-158.
Chicago Aslan, Esra. “Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak Ve Kişisel Haklara Etkisi”. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3, sy. 1 (Haziran 2021): 123-58.
EndNote Aslan E (01 Haziran 2021) Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 1 123–158.
IEEE E. Aslan, “Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi”, TAÜHFD, c. 3, sy. 1, ss. 123–158, 2021.
ISNAD Aslan, Esra. “Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak Ve Kişisel Haklara Etkisi”. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3/1 (Haziran 2021), 123-158.
JAMA Aslan E. Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi. TAÜHFD. 2021;3:123–158.
MLA Aslan, Esra. “Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak Ve Kişisel Haklara Etkisi”. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 3, sy. 1, 2021, ss. 123-58.
Vancouver Aslan E. Kamulaştırmanın Sınırlı Aynî Hak ve Kişisel Haklara Etkisi. TAÜHFD. 2021;3(1):123-58.