Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de İmar Affı/İmar Barışı Kanunlarının Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar: Alanya Örneği

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 11, 05.05.2022
https://doi.org/10.51765/tayod.950031

Öz

Bu araştırma, Türkiye’de bugüne kadar yürürlüğe giren imar affı/barışı kanunlarının uygulama alanlarının tespiti, etkilerinin ve sorunların belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kendi alanında ve uygulama bölgesinde gerçekleştirilen öncü çalışmalardan olması ve kanun yapıcılara aksaklıkların giderilmesi açısından yol gösterici nitelikte olması nedeniyle önem arz etmektedir. Araştırma karma araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde imar affı/barışı kanununun uygulamada çok yönlü olması ile birlikte mevzuatsal nedenlere bağlı olarak uygulamalarda sorunlar yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemlerde imar affı/barışı benzeri kanunların çıkartılması durumunda mevzuatın bütün detayları ile ele alınıp, uygulamasında yaşanılabilecek sorunların öngörülerek hazırlanmasının imar affı/barışının olumlu yönde etkilerini arttırabileceği, bununla birlikte yaşanan sorunlara gerek kamusal gerekse uygulama noktasında çözüm üretebileceği öngörülmektedir.

Kaynakça

 • Huot, J. L., Thalmann, P. ve Valbelle, D. (2000). Kentlerin Doğuşu. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Akpınar, B. S. (2019). Kentleşme Süreci ve Sosyal Sermaye Etkileşimi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Hatay.
 • Arslan, R. (1974). İstanbul Kentleşme Sürecinde Yapısal Değişim. Sosyoloji Konferansları, 12, 101-124.
 • Bilgen, Ö. B. & Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar Arası Güvenirlik Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 63-78.
 • Bozdağ, A. & Ertunç, E. (2020). İmar Barışı Sürecinde İmar ve Şehircilik Gelişiminin CBS ile Analizi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 2(2), 67-74.
 • Çantalı, T. E. (2019). Türkiye İmar Affı Uygulamaları, İmar Barışı ve Gayrimenkul Piyasasına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, İstanbul.
 • Demir, Ö. & Acar, M. (2002). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Huot, J. L., Thalmann, P. & Valbelle, D. (2000). Kentlerin Doğuşu. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Işık, Ş. (2005). Türkiye’de kentleşme ve kentleşme modelleri. Ege Coğrafya Dergisi 14, 57-71.
 • Kartal, K. (1987). Kentleşme ve İnsan. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Kayan, A. (2012). GAP Bölgesinde Çarpık Kentleşme ve Gecekondu Sorunları (Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Örneği). Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Keskin, E. B. (2014). Kentleşme Sürecinde Ailenin Değişimi: Bursa’da Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Bursa.
 • Niray, N. (2002). Tarihsel Süreç İçinde Kentleşme Olgusu. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 3-27.
 • Osmay, S. (1998). 1923‘ten Bugüne Kent Merkezlerinin Dönüşümü, 75 Yılda Değişen Kent ve Uygarlık. Türkiye. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Özlüer, I. Ö. (2018). İmar Barışı Düzenlemesine Hukuki Bir Yaklaşım. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), 313-340.
 • Sekeran, U. (1992). Research Methods for Business. United States of America: Wiley.
 • Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Soysal, M. (1969). 100 Soruda Anayasanın Anlamı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Tatlıdil, E. (1998). Türkiye’de Kentleşme İstihdamı ve Eğitim İlişkisi. Sosyoloji Dergisi, 6, 17-28.
 • Tekeli, İ. (1998). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2009). Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Topal, K. (2004). Kurumsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 276-294.
 • Torlak, S. E. (2003). Gecekondulaşmanın Gelişimi, İmar Afları ve Islah İmar Planları. Çağdaş Yerel Yönetimler, 12(1), 64-73.
 • Uşak, B. & Yalçın, G. (2019). İmar Barışı Düzenlemesi Üzerine Bir İçerik Analizi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Yıldız, D. & Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
 • Yılmaz, E. & Çitçi, S. (2011). Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Açıdan Türkiye’de Kentleşme Dönemleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 252-267.
 • Yılmaz, N. (2004). Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 250-266.

Applications of Zoning Amnesty/Zoning Peace Laws in Turkey and Encountered Problems: Alanya Example

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 11, 05.05.2022
https://doi.org/10.51765/tayod.950031

Öz

This study has been carried out for the determining of application field of the zoning peace and amnesty laws and determining problems and results so far in Turkey. Research is important in terms of its pioneer condition in its application area and its directive character to the lawmakers with regard to elimination of the problems. The study was carried out using mixed research method. When the research findings are examined, it is seen that although the zoning amnesty/peace law is versatile in practice, there are problems in implementation due to legislative reasons. In this context, it is anticipated that in the upcoming periods, if laws like zoning amnesty/peace are enacted, drafting the legislation with all its details and anticipating the problems that may be experienced in its implementation will increase the positive effects of zoning amnesty/peace, and It is predicted that it can produce solutions to the problems experienced both in public and at the point of application.

Kaynakça

 • Huot, J. L., Thalmann, P. ve Valbelle, D. (2000). Kentlerin Doğuşu. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Akpınar, B. S. (2019). Kentleşme Süreci ve Sosyal Sermaye Etkileşimi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Hatay.
 • Arslan, R. (1974). İstanbul Kentleşme Sürecinde Yapısal Değişim. Sosyoloji Konferansları, 12, 101-124.
 • Bilgen, Ö. B. & Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar Arası Güvenirlik Belirleme Tekniklerinin Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 63-78.
 • Bozdağ, A. & Ertunç, E. (2020). İmar Barışı Sürecinde İmar ve Şehircilik Gelişiminin CBS ile Analizi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 2(2), 67-74.
 • Çantalı, T. E. (2019). Türkiye İmar Affı Uygulamaları, İmar Barışı ve Gayrimenkul Piyasasına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, İstanbul.
 • Demir, Ö. & Acar, M. (2002). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları.
 • Huot, J. L., Thalmann, P. & Valbelle, D. (2000). Kentlerin Doğuşu. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Işık, Ş. (2005). Türkiye’de kentleşme ve kentleşme modelleri. Ege Coğrafya Dergisi 14, 57-71.
 • Kartal, K. (1987). Kentleşme ve İnsan. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Kayan, A. (2012). GAP Bölgesinde Çarpık Kentleşme ve Gecekondu Sorunları (Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa Örneği). Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Keleş, R. (1998). Kentbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Keleş, R. (2008). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Keskin, E. B. (2014). Kentleşme Sürecinde Ailenin Değişimi: Bursa’da Bir Alan Araştırması. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Bursa.
 • Niray, N. (2002). Tarihsel Süreç İçinde Kentleşme Olgusu. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 3-27.
 • Osmay, S. (1998). 1923‘ten Bugüne Kent Merkezlerinin Dönüşümü, 75 Yılda Değişen Kent ve Uygarlık. Türkiye. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Özlüer, I. Ö. (2018). İmar Barışı Düzenlemesine Hukuki Bir Yaklaşım. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2), 313-340.
 • Sekeran, U. (1992). Research Methods for Business. United States of America: Wiley.
 • Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Soysal, M. (1969). 100 Soruda Anayasanın Anlamı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Tatlıdil, E. (1998). Türkiye’de Kentleşme İstihdamı ve Eğitim İlişkisi. Sosyoloji Dergisi, 6, 17-28.
 • Tekeli, İ. (1998). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Tekeli, İ. (2009). Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Topal, K. (2004). Kurumsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 276-294.
 • Torlak, S. E. (2003). Gecekondulaşmanın Gelişimi, İmar Afları ve Islah İmar Planları. Çağdaş Yerel Yönetimler, 12(1), 64-73.
 • Uşak, B. & Yalçın, G. (2019). İmar Barışı Düzenlemesi Üzerine Bir İçerik Analizi. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Yıldız, D. & Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 14-28.
 • Yılmaz, E. & Çitçi, S. (2011). Kentlerin Ortaya Çıkışı ve Sosyo-Politik Açıdan Türkiye’de Kentleşme Dönemleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 252-267.
 • Yılmaz, N. (2004). Farklılaştıran ve Ayrıştıran Bir Mekanizma Olarak Kentleşme. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 48, 250-266.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdulkerim İLGÜN 0000-0002-9784-460X

Hüseyin UYSAL

Yayımlanma Tarihi 5 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İLGÜN, A., & UYSAL, H. (2022). Türkiye’de İmar Affı/İmar Barışı Kanunlarının Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar: Alanya Örneği. Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, 4(1), 1-11. https://doi.org/10.51765/tayod.950031