Cilt: 4 Sayı: 2, 28.12.2022

Yıl: 2022

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi öncelikle aşağıdaki üç temel esası dikkate almaktadır.


1. Sürdürülebilir Arazi Yönetimi (Gelecek Nesillerin Hakkı)
2. İnsan Haklarına Saygılı Arazi Yönetimi (Devletin ve Bireylerin Mülkiyet Hakkı)
3. Çevre ve Ekolojiyi Koruyan Arazi Yönetimi (Doğanın Yaşam Hakkı)


Bu bağlamda Türkiye Arazi Yönetimi Dergisinde;

• Arazi politikalarının her platformda sağlıklı ilerleyebilmesi açısından taşınmazların coğrafi ve tanımsal veri standartlarının belirlenmesi, üretilmesi ve yönetilmesiyle ilgili bilgi paylaşımı sağlamak,
• Sürdürülebilir arazi yönetimi ile arazi üzerindeki; kentleşme, tarım ve doğal hayatın sağlıklı devamı gibi tüm gelişmelerin doğru stratejilerle gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için inovasyon sağlayıcı araştırmaları yayınlamak,
• Halihazırda toplumun ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu şehirlerdeki doğal, tarihi ve sosyal alanların yönetimi ile tarım arazileri ve marjinal arazilerin kullanımına yönelik ortak menfaatlerin incelendiği ve bütün bu arazilerin birey ve devlet yararına planlanabileceği ve geleceğe ışık tutacak bilimsel araştırmalara yer vermek,
• Nüfus, sosyal hayat, teknolojinin gelişmesi sürecinde artan insan ihtiyaçlarının giderilmesinde, her geçen yıl azalan doğal alan ve kaynakların ne şekilde korunabileceğine dair inovasyon araştırmalara yer vermek,
• Arazi yönetimi kapsamında orman, mera, kıyı yönetimi yanı sıra toprak ve su alanlarının yönetimi konusunda çalışan mühendislik alanları ile ilgili bilim insanlarının araştırmalarını sunmak ve sunulan araştırmalar ile ilgili bilgi paylaşımı sağlayarak yaymak,
• Arazi yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası yayınlanan rapor, deklarasyon, çalıştay, sempozyumlarla ilgili sonuçların irdelenmesi ve etkileşimi amacıyla bilim insanına yayın ortamı oluşturmak,
• Dünya’da ve Türkiye’de taşınmaz değerleme, geliştirme ve yönetiminin inovasyon çalışmaları için yayın platformu sunmak,
• Kentsel ve kırsal alanların yönetiminde optimum kararların alınması amacıyla teknolojik gelişmelerden faydalanılarak hazırlanan çalışmaların paylaşılmasında ortak platform oluşturmak, 
• Sağlıklı arazi politikalarının üretilmesi için araziye değer katan kullanımların işleyişlerini irdeleyen, analiz eden, sonuçları yorumlayan çalışmaları bu platformda yayınlamak, 
• Türkiye’nin ekonomik kalkınması için arazi kullanımının sürdürülebilir bir şekilde daha planlı ve programlı bir hale getirmenin arayışı içinde olunmalıdır. Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversiteler arası işbirliği sağlanarak yapılan araştırmaları yayınlama imkânı verip bilimsel faaliyetleri gerçekleştirme ortamı sunmak
amaçlanmaktadır.

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisinin kapsamı;


• Arazi Yönetimi
• Bütünleşik Kıyı Yönetimi
• Bütünleşik Arazi ve Su Yönetimi
• Arazi Kullanımı
• Arazi Politikaları
• Kadastro Uygulamaları
• Kentsel Dönüşüm
• Kentsel ve Kırsal Alan Düzenlemeleri
• Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme
• Sürdürülebilir arazi yönetimi için veri standartları
• Laboratuvar ve yerinde test yöntemleri kullanarak veri ve bilginin kontrolü
• Uzaktan Algılama, Fotogrametri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegrasyon
• Afet ve risk etkilerinin azaltılması için bilgi desteği: erken uyarı sistemleri, etki değerlendirmesi, izleme, esneklik ve risk azaltma çalışmaları
• Çevre kirliliği: değerlendirme ve etki çalışmaları
• Jeoloji, jeomorfoloji ve pedolojide yeryüzü bilimi uygulamaların ile uzaktan algılanmış girdilerin entegrasyonu
• Sürdürülebilir tarımsal üretim ve tarımın korunması için tarım ürünlerinin büyümesinin çok boyutlu izlenmesi
• İklim değişikliği çalışmaları
• Arazi kullanımı/örtüsünün küresel ve bölgesel dinamikleri, biyo-çeşitlilik, bozulma, vb.
• Çölleşme ve kuraklık çalışmaları
• Toprak, bitki örtüsü ve iç, kıyı ve okyanus sularında karbon akışları
• Su kalitesi çalışmaları, … vb.


Arazi Yönetimine ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğünce değerlendirme için hakemlere gönderilir. Arazi Yönetimi Dergisinde KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe olarak kabul edilmekte ancak özetinin ingilizce de basılması zorunluluğu vardır.


Araştırma Makalesi
Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılar.

Tarama Makalesi
Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar.

Kısa Bildiri
Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.

Bütün yazıların Telif Hakkı Devri, yazarlarına bir form gönderilmek suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların yayınları işleme konmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlarınca hiçbir eklenti yapılamaz.

Her yazı konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki yazılar dizgisi yapıldıktan sonra, yazarlarına gönderilerek baskı öncesi gözden istenir. Makale içinde, dergide basıldığı haliyle gözüken hataların sorumluluğu yazarlarına aittir. Hata, editörlük ofisinden kaynaklandığı takdirde düzeltme yayınlanabilir.

Yazarlar için;

Dergiye gönderilen makaleler aşağıdaki özellikleri taşıyan çalışmalar olmalıdır.
• Özgün bilimsel bulgular içeren araştırma çalışmaları,
• Uygulama örneklerini bilimsel bir yaklaşımla aktaran çalışmalar,
• Belirli bir konuda, önemli gelişmeleri kapsamlı olarak değerlendiren derleme çalışmaları.


Makalenin Sisteme Yüklenmesi;
Makaleler elektronik olarak https://dergipark.org.tr/journal/3141/submission/start adresinden sisteme yüklenmelidir

Bu makaleler, başka hiçbir yerde yayınlanamaz ve yayın kurulunun izni olmaksızın bildiri olarak sunulamaz. Makalenin tümü ya da bir bölümü kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda ortak görüş bildirmek zorundadırlar.


Yazım Kuralları

Makalenizi yazarken, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış örnek dosyadan yararlanabilirsiniz. Makale şablonu için lütfen aşağıdaki dosyayı tıklayınız.Makale ile Birlikte Gönderilmesi Beklenen Dosyalar

1*. Benzerlik (İntihal) Raporu: Türkiye Arazi Yönetimi Dergisine gönderilen makaleler benzerlik raporu ile birlikte değerlendirilmeye alınmaktadır. Makalenizi yüklerken iThenticate veya turnitin gibi sistemlerde taratıp benzerlik raporunu yüklemeniz zorunludur. Eğer bu sistemlere ulaşabilme imkânınız yok ise dergi editörü ile iletişime geçiniz. Herhangi bir makalenin intihal oranının % 30 olması durumunda makale reddedilecek ve yazara bildirilecektir.

2*. Telif Hakları Devir Formu: Makalelerin telif hakkı devri, dergi internet sayfasında sunulan form doldurulup imzalanmak suretiyle alınır. Telif Hakkı Devir Formu indirilip, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir. Bu formu göndermeyen yazarların yayınları basılamaz.

3*. ORCID ID Formu: Uluslararası platformda yazarların kimlik numarasını gösteren ORCID ID Formu (docx) doldurulup sisteme yüklenmelidir.
     ORCID ID Formu (docx)


*Zorunludur.

4. Hakem Öneri Formu; isteğe bağlıdır. 

5. Geri Çekme Formu: Makale yayından geri çekilmek istenirse Geri Çekme Formu indirilip, imzalandıktan sonra tarayıcıdan geçirilerek sisteme PDF olarak yüklenmelidir.İLETİŞİM

Dr. Öğretim Üyesi FATMA BÜNYAN ÜNEL

Telefon: +90 (324) 361 0001/17357 (Editör)
Adres: Mersin Üniversitesi, Çiftlikköy Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, F Blok, 33 343, Yenişehir/Mersin
e-mail: fatmabunel@mersin.edu.tr

YAYIN ETİĞİ

TAYOD DERGİSİ, daha önce yayımlanmadan önce, sunulan tüm makaleler için intihal durumunu kontrol edecektir. Eğer intihal içeriği editörler tarafından tespit edilirse, yazarı yeniden yazmak için bilgilendirilecektir. Tüm makale iThenticate® tarafından taranarak intihal önlenecektir. Her halükarda, gönderilen orijinal yazı % 30 dan fazlası intihal ise, o zaman makale reddedilecek ve aynı zamanda yazara bildirilecektir. Yayınlamak üzere TAYOD DERGİSİ ne göndermeden önce içeriğinizi kontrol etmenizi önemle öneririz. İntihal, tamamen güvenilir olmasa da bazı ücretsiz intihal programları kullanılması önerilir.

TAYOD Dergisi'de uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. TAYOD Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

TAYOD Dergisi editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:Yazar Etik Sorumlulukları1.Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

2.Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.

3.Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

4.Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

5.Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

6.Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

7.Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma TAYOD Dergisi'ne gönderilemez.Hakem Etik Sorumlulukları1.Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.

2.Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

3.Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

4.Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

5.Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

6.Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

7.Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidirEditörler Etik Sorumluluklar1. Tüm yayınlar, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık ve siyasi değerlerinden bağımsız olarak entelektüel içeriğine dayanılarak adalette değerlendirilir

2. Makalelerle ilgili bu bilgiler gizli tutulur.

3. Makaleye ilişkin gözlemlenen çıkar çatışmasının açıklanması gerekir.

4. Editör Kurulu, makalenin değerlendirmesini, dergi editör kurulu politikalarını ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal olarak yasaklanan maddeleri temel alarak, gönderilen makaleler için yayın kararları alma sorumluluğunu üstlenir.


Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi, bilimsel yayınlara açık erişim sağlar.
Yayınlanan sayıya ve içindeki makalelerin tam metnine erişim ücretsizdir.
Yazar(lar)dan makalelerinin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmez.
Okuyucular, Dergi içeriğini akademik veya eğitimsel kullanım için ücretsiz olarak indirebilirler.
Dergi herkes için ücretsizdir.