Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2, 92 - 98, 31.12.2019
https://doi.org/10.33409/tbbbd.668632

Öz

Günümüzde tarımsal ürünler ve kentleşmenin artmasıyla tarımsal sanayi ve kentsel atıklar giderek artmıştır. Bu durum, atıkların bertaraf edilmesi ve farklı amaçlarla yeniden değerlendirilmesi konularına yönelik bilimsel çalışmaları gerektirmiştir. Çanakkale’de zeytinyağı üretimi sonrası açığa çıkan Pirinadan (P) elde edilen kompost ile ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinde üretilen Arıtma Çamurunun (AÇ) materyal olarak kullanıldığı bu çalışmada materyaller toprağa ağırlıkça %0, %1 ve %3 seviyelerinde karıştırılmıştır. Karışımlar iki boyutlu (2D) şeffaf cam düzeneklere alınmış, tarla kapasitesine kadar nemlendirilen düzeneklere üçer adet solucan (Eisenia fetida L.) bırakılmış ve düzenekler üç gün 18 ºC'de inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası 2D düzeneklerindeki solucan hareketlerine bağlı galeri alanları (GA-mm2) ve mikroorganizma sayıları (MOS) belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre, % 0 (kontrol) grubunda 2D düzeneğin her iki tarafındaki GA ve MOS arasındaki farkların istatistik bakımdan önemli olmadığı anlaşılmıştır (p>0,05). Bir tarafında kontrol diğer tarafında karışımların olduğu düzeneklerden; %1 AÇ, %1 P ve %3 P olan topraklarda GA aralarındaki farkların olduğu (p<0,05), ancak MOS değerleri bakımından uygulamaların hiçbirinde önemli fark olmadığı (p>0,05) anlaşılmıştır. Solucanların toprağa karıştırılan farklı organik materyallere yönelimlerinin farklı olduğu galeri alanlarındaki farklardan anlaşılmış, ancak uygulama yapılan tüm topraklarda MOS sayılarındaki değişimin önemsiz olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim, 2016a. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Belediye Atıksu İstatistikleri Haber Bülteni, Sayı: 24875.
 • Anonim, 2016b. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü Analiz Raporu, Yenimahalle/Ankara.
 • Anonim, 2017. http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=150 (Erişim tarihi; 24.12.2017).
 • Arcak S, Türkmen C, Karaca A, Erdoğan E, 2000. A Study on potential ağricultural use of sewage sludge of Ankara wastewater treatment plant. Proceeding of International Symposium on Desertification, 13-17, Konya.
 • Azbar N, Bayram A, Filibeli A, Muezzinoglu A, Sengul F, Ozer A, 2004. A review of waste management options in olive oil production. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 34(3), pp.209-247.
 • Baker GH, Amato M, Ladd J, 2003. Influences of Aporrectodea trapezoides and A. rosea (Lumbricidae) on the uptake of nitrogen and yield of oats (Avena fatua) and lupins (Lupinus angustifolius). Pedobiologia. 47: 857–862.
 • Bertan E, Sort X, Soliva M, Trillas I, 2003. Composting winery waste: Sludge and grape talks, 3 July, Barcelona-Spain.
 • Blouin M, Hodson ME, Delgado EA, Baker G, Brussaard L, Butt KR, Dai J, Dendooven L, Peres G, Tondoh JE, Cluzeau D, Brun JJ, 2013. A review of earthworm impact on soil function and ecosystem services. European Journal of Soil Science. 64: 161–182.
 • Bruce AM, Davis RD, 1988. Sewage Sludge Disposal: Current and Future Options. Water Science Technology Vol.21, No.10-11, 1113–1128.
 • Busby PE, Soman C, Wagner MR, Friesen ML, Kremer J, Bennett A, Dangl JL, 2017. Research priorities for harnessing plant microbiomes in sustainable agriculture. PLoS biology, 15(3), e2001793.
 • Bünemann EK, Bongiorno G, Bai Z, Creamer RE, De-Deyn G, De-Goede R, Pulleman M, 2018. Soil quality–A critical review. Soil Biology and Biochemistry, 120, 105-125.
 • Dawood M, Wahid A, Hashmi MZ, Mukhtar S, Malik Z, 2017. Use of earthworms in biomonitoring of soil xenobiotics. In: Hashmi M., Kumar V., Varma A. (eds) Xenobiotics in the Soil Environment. Soil Biology (49) p: 73-88.
 • Dominguez J, Edwards C, 2011. Biology and Ecology of Earthworm Species Used for Vermicomposting. In: Vermiculture Technology (Edited by Clive A. Edwards, Norman Q. Arancon and Rhonda Sherman) Earthworms, Organic Wastes, and Environmental Management, CRC Press, 2010 Pages 27–40.
 • Dunger W, 1983. Tiere im Boden. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
 • Environmental Protection Agency (EPA) Method-3052, 1996. Microwave Assisted Acid Digestion of Siliceous and Organically Based Matrices. https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-12/documents/3052.pdf.
 • Evans AC, 1947. A Method for studying the burrowing activities of earthworms. Annals and Magazine of Natural History, 11: 643-650.
 • Felten D, Emmerling C, 2009. Earthworm burrowing behaviour in 2D terraria with single-and multi-species assemblages. Biology and Fertility of Soils, 45(8), 789-797.
 • Fründ HC, Graefe U, Tischer S, 2011. Earthworms as Bioindicators of Soil Quality. In: Karaca A. (ed.) Biology of Earthworms. Soil Biology. Springer Berlin Heidelberg (24) p: 261-278.
 • Fründ HC, Wallrabenstein H, Leibner S, Blohm R, 2009. Developing a soil quality test with 2D terraria and Aporrectodea caliginosa. Workshop Kommission III der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft “Experimenting with Earthworms.” Trier, Germany: Veranstalter: Kommission III der DBG 20-21.03.2009. http://eprints.dbges.de/90/2/Fruend.
 • Fuller H, 1954. Die Regenwürmer. Die Neue Brehm-Bücherei, Heft 140 (Nachdruck). Wittenberg: A. Ziemsen Verlag.
 • Gallagher FJ, Caplan JS, Krumins JA, Grabosky JC, 2015. Root Growth Responses to Soil Amendment in an Urban Brownfield. Ecological Restoration 33(1) p: 10-13. Graff O, 1953. Die Regenwürmer Deutschlands. Hannover. Schaper.
 • Gülser C, Kızılkaya R, 2013. Concept of soil quality. А 437 Актуальные проблемы науки и агропромышленного комплекса в процессе европейской интеграции, Международная науч.-практичес, 273.
 • IOOC (International Olive Oil Council), 2011. http://www.internationaloliveoil.org/(accessed 01.12.11).
 • İlay R, 2009. Zeytin Katı Atığının Fasulye ve Ayçiçeği Bitkilerinin Gelişimi Üzerine Etkilerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-FBE, ÇANAKKALE
 • İlay R, Kavdır Y, Sumer A, 2013. The effect of olive oil solid waste application on soil properties and growth of sunflower (Helianthus annuus L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) International Biodeterioration & Biodegradation 85: 254-259.
 • Kacar B, Kütük C, 2010. Gübre Analizleri. Nobel Yayın No: 1497, Fen Bilimleri: 102, Bilim ve Araştırma Merkezi Yayın No: 59, ISBN 978-605-395-306-7. Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara.
 • Karlen DL, Doran JW, Weinhold BJ, Andrews SS, 2003. Soil quality: Humankind's foundation for survival. Journal of Soil and Water Conservation 58.
 • Kavdır Y, İlay R, 2011. “Earthworms and Soil Structure”, In: A.Karaca (ed.), Biology of Earthworms, Soil Biology, Vol 24, pp.39-50. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Kavdır Y, Killi D, 2008. Influence of olive oil solid waste applications on soil pH, electrical conductivity, soil nitrogen transformations, carbon content and aggregate stability. Bioresource Technology 99, 2326-2332. doi.org:10.1016/j.biortech.2007.05.034.
 • Kavdır Y, Turhan H, Camcı Çetin S, Kavdır I, Genç L, Killi D, 2010. Zeytin Katı Atığının (Pirina) Toprağa Doğrudan ve Kompost Yapılarak Uygulanmasının, Agregat Stabilizasyonu ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TUBITAK Proje No: 106O371 sonuç raporu.
 • Kızılkaya R, Hepsen Turkay FS, Turkmen C, Durmus M, 2012. Vermicompost effects on wheat yield and nutrient contents in soil and plant. Archives of Agronomy and Soil Science, 58(sup1), S175-S179.
 • Lee KE, 1985. Earthworms, Their ecology and relationships with soils and land use. Academic Press, 411s. Sydney.
 • Leibner S, Fründ HC, Schacht H, Blohm R, 2008. Standardisierung und Validierung eines Bodenqualitätstests auf Basis der Bodennutzung durch Regenwürmer. - Berichte der DBG, http://www.dbges.de
 • Lowe CN, Butt KR, Cheynier KY-M, 2016. Assessment of avoidance behaviour by earthworms (Lumbricus rubellus and Octolasion cyaneum) in linear pollution gradients. Ecotox. Environ. Safe (124) p: 324–328.
 • Mısırlıoğlu M, 2014. Toprak Faunası. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Yayın no;929; Fen Bil. No; 082, I.Basım, Haziran-2014, Ankara.
 • Müftüoğlu NM, Türkmen C, Çıkılı Y, 2014. Toprak ve Bitkide Verimlilik Analizler (2. Basım). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara Dağıtım Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No: 74 B01/02 Kızılay-Ankara, ISBN: 978-605-133-895-8, 218s.
 • Niaounakis M, Halvadakis CP, 2004. Olive-mill Waste Management—Literature Review and Patent Survey. Typothito-George Dardanos, Athens.
 • Özdemir N, Durmuş ÖTK, 2016. Organik düzenleyicilerin asit, nötr ve alkalin toprakların agregat stabilitesi üzerine etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 4(1), 22-26.
 • Öztürk İ, Demir İ, Altınbaş M, Arıkan OA, Çiftçi T, Çakmak İ, Öztürk L, Yıldız Ş, Kiriş A, 2010. Kompost el kitabı, İTÜ-İSTAÇ ortak basımı, ISBN: 978-975-561-368-0.
 • Paoletti MG, Sommaggio D, Favretto MR, Petruzzelli G, Pezzarossa B, Barbafieri M, 1998. Earthworms as useful bioindicators of agroecosystem sustainability in orchards and vineyards with different inputs. Applied Soil Ecology, 10: 137–150.
 • Roig A, Cayuela ML, Sánchez-Monedero MA, 2006. An overview on olive mill wastes and their valorisation methods. Waste Management, 26(9), pp.960-969.
 • Sofi JA, Lone AH, Ganie MA, Dar NA, Bhat SA, Mukhtar M, Dar MA, Ramzan S, 2016. Soil microbiological activity and carbon dynamics in the current climate change scenarios: A review. Pedosphere. 26: 577–591.
 • Stephenson GL, Kaushik A, Kaushik NK, Solomon KR, Steele T, Scroggins R, 1998. Use of an avoidance-response test to assess the toxicity of contaminated soils to earthworms. In: Sheppard, S.C., Bembridge, J.D., Holmstrup, M., Posthuma, L. (Eds.) Advances in Earthworm Ecotoxicology. SETAC Press, Boca Raton, FL, pp. 67–81.
 • Thompson PB, 2017. The spirit of the soil: Agriculture and environmental ethics. Taylor & Francis.
 • Türkmen C, Şahin E, Dardeniz A, Müftüoğlu NM, 2018. Toprağa Karıştırılan Asma Budama Atıkları Kompostu ve Çay Çöpü Kompostunun Eisenia fetida ve Octodrilus transpadanus (Annelida-Clitellata) Topraksolucanı Yönelimlerine Etkisi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(3), 273-279.
 • Türkmen C, Temel E, Çatal G, Sinecen M, Mısırlıoğlu M, 2013. Bazı Atık ve Toprak Düzenleyicilerin Toprakta Solucan Davranışlarına Etkisi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi (COMU Journal of Agriculture Faculty) 2013: 1 (1): 79–86.
 • Zhongjun JIA, Kuzyakov Y, Myrold D, Tiedje J, 2017. Soil Organic Carbon in a Changing World. Pedosphere, 27(5), 789-791.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cafer TÜRKMEN (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
0000-0002-0707-5908
Türkiye


Remzi İLAY
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
0000-0002-0707-5908
Türkiye


Nuri ASLANTEKİN
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
0000-0002-0707-5908
Türkiye


Yasemin KAVDİR
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
0000-0002-0707-5908
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tbbbd668632, journal = {Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-8141}, address = {Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 06110 Dışkapı, Ankara}, publisher = {Türkiye Toprak Bilimi Derneği}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {92 - 98}, doi = {10.33409/tbbbd.668632}, title = {Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi}, key = {cite}, author = {Türkmen, Cafer and İlay, Remzi and Aslantekin, Nuri and Kavdir, Yasemin} }
APA Türkmen, C. , İlay, R. , Aslantekin, N. & Kavdir, Y. (2019). Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi . Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi , 7 (2) , 92-98 . DOI: 10.33409/tbbbd.668632
MLA Türkmen, C. , İlay, R. , Aslantekin, N. , Kavdir, Y. "Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi" . Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 7 (2019 ): 92-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbbbd/issue/51514/668632>
Chicago Türkmen, C. , İlay, R. , Aslantekin, N. , Kavdir, Y. "Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi". Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 7 (2019 ): 92-98
RIS TY - JOUR T1 - Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi AU - Cafer Türkmen , Remzi İlay , Nuri Aslantekin , Yasemin Kavdir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33409/tbbbd.668632 DO - 10.33409/tbbbd.668632 T2 - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 98 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-8141 M3 - doi: 10.33409/tbbbd.668632 UR - https://doi.org/10.33409/tbbbd.668632 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi %A Cafer Türkmen , Remzi İlay , Nuri Aslantekin , Yasemin Kavdir %T Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi %D 2019 %J Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi %P -2146-8141 %V 7 %N 2 %R doi: 10.33409/tbbbd.668632 %U 10.33409/tbbbd.668632
ISNAD Türkmen, Cafer , İlay, Remzi , Aslantekin, Nuri , Kavdir, Yasemin . "Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi". Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 7 / 2 (Aralık 2019): 92-98 . https://doi.org/10.33409/tbbbd.668632
AMA Türkmen C. , İlay R. , Aslantekin N. , Kavdir Y. Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi. tbbbd. 2019; 7(2): 92-98.
Vancouver Türkmen C. , İlay R. , Aslantekin N. , Kavdir Y. Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi. 2019; 7(2): 92-98.
IEEE C. Türkmen , R. İlay , N. Aslantekin ve Y. Kavdir , "Toprağa karıştırılan pirina kompostu ve arıtma çamurunun mikrobiyal popülasyona ve solucan (Eisenia fetida l.) davranışlarına etkisi", Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 92-98, Ara. 2020, doi:10.33409/tbbbd.668632