Yıl 2021, Cilt 127 , Sayı 250, Sayfalar 103 - 120 2021-02-19

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM SÜRECİ VE KARİYER GÜNLERİ

Bayram ŞAHİN [1] , Neşe KAFA [2] , Halil KORKMAZ [3]


Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin etkinlik ve verimliliği nitelikli personel istihdamına bağlıdır. Bunun için işletmeler de üniversitelerde düzenlenen kariyer günleri ile nitelikli personel ihtiyacını temin etmeye başlamışlardır. Çalışmanın amacı Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenmekte olan İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliklerine katılan turizm işletmeleri çalışanlarının demografik özelliklerinin belirlenmesi ve etkinlikle ilgili algı ve memnuniyet düzeylerinin incelenmesidir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde normallik sınamasına göre, t testi, anova ve tukey testleri kullanılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleri ile kariyer günlerine yönelik algıları ve katılımcıların kariyer günlerinden memnuniyet düzeyleri ile kariyer günlerine yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kariyer günlerine katılanların %60’ının lisans mezunu oldukları, %80’inin turizm eğitimi aldıkları, %50’sinin iş tecrübesinin 10 yıldan fazla olduğu ve %66’sının İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliklerinden çok memnun oldukları belirlenmiştir.
İnsan kaynakları seçimi, Kariyer Günleri, Üniversiteler, Turizm İşletmeleri
 • ACAR, Ahmet Cevat: İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, İstanbul, 2008.
 • AKBABA, Atilla; GÜNLÜ, Ebru: “Otel İşletmelerinde İşgören Bulma, Seçme ve Eğitim Sürecinin Stratejik İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 22, 2011.
 • AKOVA, Orhan; SARIIŞIK, Mehmet; AKBABA, Atilla: “Seyahat Acentalarında İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi, Aralık, 2007.
 • ALTUNIŞIK, Remzi; COŞKUN, Recai; BAYRAKTAROĞLU, Serkan; YILDIRIM, Engin: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya Kitabevi, İstanbul, 2010.
 • AYTAÇ, Serpil: “İşgücü İhtiyacının Karşılanmasında Üniversitelerin İş Dünyası ile İlişkileri”, Bakış, Sayı: 60, 1997.
 • BARUTÇUGİL, İsmet: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul, 2004.
 • BAYRAKTAROĞLU, Serkan: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2003.
 • BENLİ, Abdurrahman; ŞAHİN, Levent: “İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Bulma ve Seçme: Çınar Hotel Uygulaması”, Bilgi Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 6, 2004.
 • ÇAVDAR, Hava; ÇAVDAR, Mehmet: “İşletmelerde İşgören Bulma ve Seçme Aşamaları”, Deniz Harp Okulu Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2010.
 • DEMİR, Mahmut: “Duygusal Zekanın İnsan Kaynakları Seçimindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, 2010.
 • ERDEM, Barış; GÜLCAN, Bilgehan; TOKMAK, Cüneyt; ASANOVA, Kımbat; MARGAZİYEVA, Narıngül: “Kırgızistan Konaklama Sektöründe İnsan Kaynakları Profili Araştırması”, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, 2015.
 • GÜMÜŞ, Şale; ARI, Merve; BAKIRTAŞ, Hülya: “Otel İşletmelerinde Personel Seçimi: Bursa İlinde Bir Uygulama”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim, Düzce, 2010.
 • GÜRİŞ, Selahattin; ASTAR, Melek: Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Der Yayınları, İstanbul, 2015.
 • KAYA, İhsan; GÖZEN, Şerife: “Personel Seçim Sürecinde Sistem Yaklaşımı ve Konya Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, 2005.
 • KIZILOĞLU, Sıdıka Deniz: İnsan Kaynakları Yönetiminde İşe Alım, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012.
 • KÖROĞLU, Özlem; MERTER, Bilge: “Seyahat Acentelerinin Turist Rehberlerini Seçme Ve İşe Alma Sürecindeki Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 20, 2012.
 • ÖRÜCÜ, Edip: “Turizm İşletmelerinde Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin İşgören Seçme ve Değerlendirme Sürecindeki Eğilimleri: Marmaris ve Çevresindeki Üç Yıldızlı İşletmeler Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2, 2002.
 • ÖZDEMİR, Ekrem; AKPINAR, Ali Talip: “Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Çerçevesinde Alanya’daki Otel ve Tatil Köylerinde İnsan Kaynakları Profili”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 2002.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat: İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000.
 • SARILAR, Özlem: Bankalarda Uygulanan İşe Alım Süreçleri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Örneği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara, 2006.
 • SEÇER, İsmail: SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, Anı Yayıncılık, Ankara, 2015.
 • ÜNAL, Şemsettin: İnsan Kaynaklarında Tedarik Eğilimleri ve İzmir İli Seyahat Acenteleri Uygulaması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2006.
 • YÖNEY FIRAT, Zerrin: “Üniversitelerde Düzenlenen İstihdam Fuarları ve İstihdam Haftası”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Sıra: 2, No: 7, 1999.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1911-9066
Yazar: Bayram ŞAHİN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4153-5533
Yazar: Neşe KAFA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6795-9289
Yazar: Halil KORKMAZ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 14 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 19 Şubat 2021

Chicago Şahin, B , Kafa, N , Korkmaz, H . "TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI SEÇİM SÜRECİ VE KARİYER GÜNLERİ". Türk Dünyası Araştırmaları 127 (2021 ): 103-120