Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 115 2020-07-03

Investigation of the Destruction Attacked by Terrorist Attacks to the Structures (Natural, Historical, Cultural or Sacred Structures) in the Scope of Faith Tourism in Iraq and Syria, and the Path of Political Authorities
Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol

Oğuz ÇAM [1] , Muharrem AVCI [2]


Such a study has been initiated in order to evaluate the behavior of political authorities against Iraqi and Syrian countries and to evaluate the damage caused by terrorism, war, conflict to sacred structures. It is important in terms of identifying problems under terrorist attacks, specifying solutions, and identifying positive and negative aspects that political developments reflect on faith tourism. The fact that people are not informed, not raised, or that important values are not preserved or protected, and that they cannot effectively enlighten the public at the desired level by considering the strategies and plans implemented by the political authorities reveals the problem of the research. The universe of this study; Middle East Region, sample is; Iraq and Syria are countries. In this study, qualitative research method is used and evaluated with document analysis technique. As a result; Territorial integrity is at great risk in Iraq and Syria. Terrorist attacks, civil wars, conflicts, political instability, loss of life and property, all kinds of torture and migration from the country are experienced on its territory. In these regions, important structures (religious, historical, cultural and similar structures) are damaged during the attacks of civil war and terrorist events.

Siyasi otoritelerin Irak ve Suriye ülkelerine karşı nasıl bir davranışta bulunduğu ve terör, savaş, çatışma gibi olayların kutsal yapılara verdiği zararın değerlendirilmesi amacıyla bu tür bir çalışma başlatılmış bulunmaktadır. Bu çalışma terör saldırılarının altındaki sorunları belirleme, çözüm önerileri belirtme, siyasi gelişmelerin inanç turizmine yansıttığı olumlu-olumsuz yönleri saptama açısından önem arz etmektedir. İnsanların bilgilendirilmemesi, bilinçlendirilmemesi, önemli değerlerin korunmaması ya da korunamaması, siyasi otoritelerin uyguladığı strateji ve planları göz önünde bulundurarak kamuoyunu istenilen düzeyde etkili bir şekilde aydınlatılamaması araştırmanın problemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın evreni; Ortadoğu Bölgesi, örneklemi ise; Irak ve Suriye ülkeleridir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmakta ve doküman analizi tekniği ile değerlendirilmektedir. Sonuç olarak; Irak ve Suriye’de toprak bütünlüğü büyük risk altında olmaktadır. Toprakları üzerinde terör saldırıları, iç savaş, çatışmalar, siyasi istikrarsızlık, can ve mal kayıpları, türlü işkenceler ve ülke içerisinden dışarıya göçler yaşanmaktadır. Bu bölgelerde önemli yapıların (dini, tarihi, kültürel ve benzeri yapılar) iç savaş ve terör olayları saldırıları esnasında tahribata uğramaktadır.
 • Anson, C. (1999). Planning For Peace: The Role Of Tourism In The Aftermath Of Violence. Journal Of Travel Research, 38(1), 57-61.
 • Bal, İ. (2006). Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, USAK Yayınları, Güvenlik Serisi:1, Ankara.
 • Bozdemir, M. (1981). “Terör (mü) ve Terörizm (mi)?”, AÜ SBF Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, 6, 526.
 • Cleveland, W. L. (2008). Modern Ortadoğu Tarihi. İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Çakıcı, A. C., Benli, S., Üzülmez, M., ve Kaynak, M. (2015). Turizm ve Barış İlişkisi Üzerine Lisansüstü Turizm Öğrencilerinin Algısı. 16. Ulusal Turizm Kongresi. 12-15 Kasım 2015, Çanakkale/Türkiye. ss. 648-665, ISBN: 978-605-9189-27-9.
 • Durmaz, E. (2019). Savaşların Kültürel Miras Üzerindeki Etkisi: Suriye Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
 • Emsen, Ö. S. ve Değer, M. K. (2004). Turizm üzerine terörizmin etkileri: 1984-2001 Türkiye deneyimi. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal / Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (7), 67-83.
 • Evrensel Gazetesi (2020). Suriye ve Irak'ta Tarih Risk Altında. Erişim Adresi: https://www.evrensel.net/haber/94731/suriye-ve-irakta-tarih-risk-altinda, Erişim Tarihi: 14.04.2020.
 • Fidan, S. G. ve Ünal, Z. G. (2016). Güvenlik Sorunlarına Bağlı Gelişen Zorunlu Toplu Göçlerin Tarihi Çevre Üzerindeki Etkisi.
 • Güvenek, B. ve Alptekin, V. (2015). Turistlere Yönelik Terör Saldırılarının Turizme Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 17(1), 21-38.
 • Kaya, İ. (2005). Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk, (1. Basım), Ankara: Usak Yayınları, S.1.
 • Kaynak, İ. H. (2010). İnanç Turizminin Medeniyetler Arası İşbirliğine Etkileri: Türkiye Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 13(1-2), 119-126.
 • Kervankıran, İ. ve Eryılmaz, A. G. İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Algılarının Demografik Farklılıklar Açısından İncelenmesi: Konya Mevlana Müzesi Örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (59), 276-296.
 • Neumayer, E. (2004). The Impact Of Political Violence On Tourism Dynamic Cross-National Estimation. Journal Of Conflict Resolution, 48(2), 259-281.
 • Oktayer, N., Susam, N. ve Çak, M. (2007). Türkiye’de Turizm Ekonomisi. (1.Basım). İstanbul: İstanbul Ticaret Odası.
 • Özerkmen, N. (2004). Terör, Terörizm ve Radikal İslamcı Terör, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44(2), 242-265.
 • Özgüç, N. (2011). Turizm Coğrafyası Özellikler Bölgeler, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Öztürk, Y. ve Şimşek, E. (2013). Politik İstikrarsızlıkların Turistlerin Destinasyon Seçimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 1(2), 1525.
 • Richards, G. (2007). Cultural Tourism: Global and Local Perspectives, Howard Press, New York, ABD.
 • Richter, L. K. (1986). Terrorism and Tourism as Logical Companions. Tourism Management, 7: 230-238.
 • Richter, L. K. Ve Waugh, W. L. (1983). Tourism Politics and Political Science: A Case of Not So Benign Neglect. Annals of Tourism Research, IO:3 13-3 15.
 • Şener, Y. (2012). Terör ve Turizm İlişkisi: Türkiye Üzerine Yansımalar. Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Şimşek, H. (2009). Eğitim Tarihi Araştırmalarında Yöntem Sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42 (1), 33-51.
 • UNESCO. (2016). Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Çatışma Nedeniyle Tehlike Altında Bulunan Dünya Miras Alanları Alt Çalışma Grubu Raporu, “Suriye Ve Irak’ta Çatışma Nedeniyle Tehlike Altında Bulunan Kültür Mirası”, http://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/Yayinlar/2016fr.pdf, Erişim Tarihi: 16.04.2020,
 • Usta, Ö. (2008). Turizm-Genel ve Yapısal Yaklaşım. Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Ünsal, A. ve Keleş, R. (1982). Kent ve Siyasal Şiddet. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 507.
 • Yenen, İ. (2016). Yazılı Basında Yayımlanan Küresel Terör Haberleri Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme/A Sociological Analysis on Global Terror News Published in Print Press. Journal of History Culture and Art Research, 5(3), 152-177.
 • Yeni Akit Gazetesi (2020). İslam Şehirleri Yok Ediliyor. Erişim Adresi: https://www.yeniakit.com.tr/haber/islam-sehirleri-yok-ediliyor-388137.html, Erişim Tarihi: 16.04.2020.
 • https://arkeofili.com/isidin-zarar-verdigi-10-kulturel-miras-alani/, Erişim Tarihi: 01.06.2020.
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38688672, Erişim Tarihi: 16.04.2020.
 • https://www.bik.gov.tr/notre-dame-islam-ulkelerinde-tahrip-edilen-eserleri-hatirlatti/, Erişim Tarihi: 18.04.2020.
 • http://www.festtravel.com/irak-ta-olaganustu-bir-kulturel-miras-tehdit-altinda, Erişim Tarihi: 14.04.2020.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3222-3367
Yazar: Oğuz ÇAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0264-1181
Yazar: Muharrem AVCI
Kurum: Kastamonu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 29 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 3 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad734234, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {101 - 115}, doi = {10.37847/tdtad.734234}, title = {Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol}, key = {cite}, author = {Çam, Oğuz and Avcı, Muharrem} }
APA Çam, O , Avcı, M . (2020). Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 101-115 . DOI: 10.37847/tdtad.734234
MLA Çam, O , Avcı, M . "Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 101-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/54471/734234>
Chicago Çam, O , Avcı, M . "Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2020 ): 101-115
RIS TY - JOUR T1 - Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol AU - Oğuz Çam , Muharrem Avcı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37847/tdtad.734234 DO - 10.37847/tdtad.734234 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 115 VL - 5 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.734234 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.734234 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol %A Oğuz Çam , Muharrem Avcı %T Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol %D 2020 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 5 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.734234 %U 10.37847/tdtad.734234
ISNAD Çam, Oğuz , Avcı, Muharrem . "Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2020): 101-115 . https://doi.org/10.37847/tdtad.734234
AMA Çam O , Avcı M . Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 101-115.
Vancouver Çam O , Avcı M . Terör Saldırılarının Irak ve Suriye’deki İnanç Turizmi Kapsamında Önemli Olan Yapılara (Doğal, Tarihi, Kültürel veya Kutsal Yapılara) Verdiği Tahribatın İncelenmesi ve Siyasi Otoritelerin İzlediği Yol. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 5(1): 101-115.