Konferans Bildirisi
Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 16, 28.06.2021
https://doi.org/10.37847/tdtad.853220

Öz

Sosyal medya paylaşımlarının küresel etkileşimdeki başarısı ve birçok kesime ulaşması, bireylerin destinasyon seçimlerini etkilemektedir. Buradan hareketle çalışmada, Gezgin Çift adlı sosyal medya kullanıcılarının bireysel seyahatlerinin deneyim turizmine dönüşümü ele alınmaktadır. Ayrıca çalışmada, Gezgin Çift’in Filipinler seyahatine dâhil olan bireylerin, seyahatleri öncesi ve süresince yaşanan volkan patlaması, Corona virüsü, Ursula tayfunu, ülkedeki politik, ekonomik ve sosyal durumlarda neler hissettikleri, bireylerin yaşamlarını nasıl etkilediği araştırılmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 24 Ocak- 5 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Filipinler seyahatinde Gezgin Çift ve bu seyahate dâhil olan 9 katılımcıyla yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örnek olay incelemesi yapılmıştır ve katılımcı gözlem yönteminden faydalanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler deşifre edilerek betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, Gezgin Çift’in hayatlarında önemli bir yere sahip olan seyahatlerini paylaşarak daha fazla bireyin farklı kültürleri tanımalarına, uzak rotalara seyahat etmelerini teşvik ederek deneyim kazanmalarına katkı sağladıkları tespit edilmiştir. Gezgin Çift’in ve katılımcıların deneyim turizmine dâhil olmalarıyla yaşam doyumları arasında olumlu yönde bir ilişkinin olduğu, güven duygusunun seyahate çıkmalarında büyük bir öneme sahip olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Akşit Aşık, N. (2020). Seyahat motivasyonları ve destinasyon seçimi: Y ve z kuşakları arasında bir karşılaştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1746-1762.
 • Ay, M. ve Özel, Ç. H. (2019). Postmodern turist deneyimi: Motosikletli kadın gezginler üzerine bir değerlendirme. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 630-645.
 • Ayeh, J. K., Leung, D., Au, N., ve Law, R. (2012). Perceptions and strategies of hospitality and tourism practitioners on social media: an exploratory study, Information and Communication Technologies in Tourism, 1-12.
 • Beard, J. G., ve Ragheb, M. G. (1980). Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research. 12, 20-33.
 • Cohen, E. (1972). Towards a sociology of international tourism. Social Research, 39(1), 164-182.
 • Cox, C., Burgess, S., Sellitto, C., ve Buultjens, J. (2009). The role of user-generated content in tourists’ travel planning behavior, Journal of Hospitality Marketing ve Management, 18(8), 743-764.
 • de Bruin, A. ve Jelinčić, D.A. (2016). Toward extending creative tourism: participatory experience tourism. Tourism Review, 71(1), 57-66.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale, Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75
 • Eşitti, Ş. ve Işık, M. (2015). Sosyal medyanın yabancı turistlerin Türkiye’yi tatil destinasyonu olarak tercih etmelerine etkisi. karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi,1(27),1-30.
 • Fotis, J. N., Buhalis, D. ve Rossides, N., (2012). Social media use and impact during the holiday travel planning process. in Information and communication technologies in tourism M. Fuchs, F. Ricci, ve L. Cantoni, (Eds),Springer-Verlag, 13-24 Vienna, Austria.
 • Gountas, J., ve Gountas. S. (2010). Motives of touring ındependent travellers. in Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC 2010), Nov 29, 2009, Christchurch, New Zealand: Australian and New Zealand Marketing Academy.
 • Gretzel, U., ve Yoo, K. H. (2008). Use and impact of online travel reviews. in Information and communication technologies in tourism 2008: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria O’Connor, P., Höpken, W. ve Gretzel, U. (Eds.), Springer, 35-46, Wien: Austria.
 • Gürkan, A. S. ve Ulema, Ş. (2020). Turizm Talebinde Snobizm’in Etkisi: Nişantaşı’nda Yaşayan Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3249-3262.
 • Hyde, K. F., ve Lawson, R. (2003). The nature of ındependent travel. Journal of Travel Research, 42(1), 13-23.
 • Kabadayı, M. ve Kardeş, N. (2020). Kovid-19'un (Koronavirüsün) yerli turist davranışı ve seyahat eğilimlerine etkileri, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3703-3719.
 • Kay, P. L. (2009). Cultural experience tourist motives dimensionality: A cross cultural study. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 18(4), 329-371.
 • Kemp, S. (2020). Digital, Social ve mobile ın 2020 we are social’s compendium of global digital statistics. https://wearesocial.com/digital-2020 adresinden 23 Şubat 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. R. B. ve McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable Tourism Experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay yayıncılık
 • Kozak, M., Crotts, J. C. ve Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. International Journal of Tourism Research, 9(4), 233-242.
 • Law R., K. Leung, ve J. Wong (2004). The ımpact of the ınternet on travel agencies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(2), 100‐107.
 • LeCompte, M. D. ve Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity ın ethnographic research. Review of Educational Research, 52(1), 31–60.
 • Lindroth, K., Ritalahti, J., ve Soisalon‐Soininen, T. (2007). Creative tourism in destination development. Tourism Review. 62(3/4), 53-58.
 • O’Connor, P. (2008). User-generated content and travel: A case study on Tripadvisor.com, in Information and communication technologies in tourism 2008: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria Springer, 47-58, Wien: Austria
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage
 • Plog, S. (1974). Why destination areas rise and fall in popularity. The Cornell HRA Quarterly, 55-58.
 • Richards, G. ve Wilson J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?. Tourism Management, 27(6): 1209–1223
 • Salazar, N. B. (2010). Imagineering tailor-made pasts for nation-building and tourism: A comparative perspective. in Staging the past: themed environments in transcultural perspectives, Judith, S., Michiko, U.B., Carolyn, C., Wolfgang, H. (Eds.) Transcript Bielefeld, 93-109, Germany.
 • Sevinç, F. ve Özel, Ç . (2018). Boş zaman aktivitesi olarak dalış ve yaşam doyumu ile ilişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 397-415.
 • Tsaur, S. H., Yen, C. H., ve Chen, C. L. (2010). Independent tourist knowledge and skills. Annals of Tourism Research, 37(4), 1035-1054.
 • Urry, J. (2009). Turist bakışı, (Çev.) E. Tataroğlu ve İ. Yıldız, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Ünal, A., ve Bayar, S . (2020). Destinasyonlara ilişkin hatırlanabilir deneyimlerin turistlerin tekrar seyahat niyetlerine etkileri: Side örneği . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-13 . DOI: 10.37847/tdtad.715848
 • Yazgan, Ç. Ü. (2020). Turizm sosyolojisinde güncelliğini yitirmeyen klasik: “Turist bakışı”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), 74-77.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolal, M. (2016). Turizm araştırmalarında örnekleme: Bibliyometrik bir araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhong, Y. Y. S., Busser, J. ve Baloğlu, S. (2017). A model of memorable tourism experience: the effects on satisfaction, affective commitment and storytelling. Tourism Analysis, 22(2), 201-217. İnternet Kaynakçası
 • Bornovalı, S. (2019). Uzman bir rehberle gezmenin farkı, Ö. K. Bayburs, Seyahat severler rotayı “deneyim turizmi” yapan acentelere çevirdi. https://www.turizmgunlugu.com/2019/05/31/terzi-isi-bir-turizm/ (02.02.2020).
 • Çiftci, G. ve Yetgin, D. (2016). Teröre dayalı krizler ve sosyal medya: Türkiye örneği. O. Bahar (ed.) 17. Ulusal Turizm Kongresi, Akademi Sektör Buluşması, Bildiriler Kitabı içinde (1507-1517 ss.) Ankara:Detay Yayıncılık. http://utk17.mu.edu.tr/Belgeler/28/28/0MUGLA-KONGRE-BASKI.pdf (12.04.2020).
 • Gezgin Çift. (2020). Biz Kimiz. www.gezgincift.com (02.01.2020).
 • NAMRIA (2020). The national mapping and resource ınformation, The Pilippine report, http://www.namria.gov.ph/ (02.01.2020).

EXPERIENCE TOURISM ADVENTURE OF SOCIAL MEDIA USERS

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 1 - 16, 28.06.2021
https://doi.org/10.37847/tdtad.853220

Öz

Today, many individuals can reach a lot of people of different backgrounds and affect their destination choices through posts on social media. This shows the success of social media posts in global interactions. That said, this study addresses the transformation of individual trips of social media users called Gezgin Çift into experience tourism. It probes into the feelings of those who traveled to the Philippines with Gezgin Çift, and how Volcanic eruption, Coronavirus, Typhoon Ursula, political, economic and social situations in the country affected their life before and during their travel. To that end, semi-structured in-depth interviews are conducted with Gezgin Cift and 9 participants who together traveled to the Philippines between January 24th – February 5th, 2020. Also, the study uses the case study method and observations made by the researcher. The data obtained from the interviews were transcripted and evaluated with descriptive analysis method. The findings demonstrate that traveling is of paramount importance in Gezgin Cift’s life and that they encourage more people to know different cultures and to travel distant routes by sharing their desire to discover, and thus enable them to have different experiences. The study also points to a positive relationship between the participation of Gezgin Cift and other participants in this experience tourism and their life satisfactions, and concludes that a sense of trust has crucial importance in their decision to travel.

Kaynakça

 • Akşit Aşık, N. (2020). Seyahat motivasyonları ve destinasyon seçimi: Y ve z kuşakları arasında bir karşılaştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1746-1762.
 • Ay, M. ve Özel, Ç. H. (2019). Postmodern turist deneyimi: Motosikletli kadın gezginler üzerine bir değerlendirme. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(2), 630-645.
 • Ayeh, J. K., Leung, D., Au, N., ve Law, R. (2012). Perceptions and strategies of hospitality and tourism practitioners on social media: an exploratory study, Information and Communication Technologies in Tourism, 1-12.
 • Beard, J. G., ve Ragheb, M. G. (1980). Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research. 12, 20-33.
 • Cohen, E. (1972). Towards a sociology of international tourism. Social Research, 39(1), 164-182.
 • Cox, C., Burgess, S., Sellitto, C., ve Buultjens, J. (2009). The role of user-generated content in tourists’ travel planning behavior, Journal of Hospitality Marketing ve Management, 18(8), 743-764.
 • de Bruin, A. ve Jelinčić, D.A. (2016). Toward extending creative tourism: participatory experience tourism. Tourism Review, 71(1), 57-66.
 • Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale, Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75
 • Eşitti, Ş. ve Işık, M. (2015). Sosyal medyanın yabancı turistlerin Türkiye’yi tatil destinasyonu olarak tercih etmelerine etkisi. karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi,1(27),1-30.
 • Fotis, J. N., Buhalis, D. ve Rossides, N., (2012). Social media use and impact during the holiday travel planning process. in Information and communication technologies in tourism M. Fuchs, F. Ricci, ve L. Cantoni, (Eds),Springer-Verlag, 13-24 Vienna, Austria.
 • Gountas, J., ve Gountas. S. (2010). Motives of touring ındependent travellers. in Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC 2010), Nov 29, 2009, Christchurch, New Zealand: Australian and New Zealand Marketing Academy.
 • Gretzel, U., ve Yoo, K. H. (2008). Use and impact of online travel reviews. in Information and communication technologies in tourism 2008: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria O’Connor, P., Höpken, W. ve Gretzel, U. (Eds.), Springer, 35-46, Wien: Austria.
 • Gürkan, A. S. ve Ulema, Ş. (2020). Turizm Talebinde Snobizm’in Etkisi: Nişantaşı’nda Yaşayan Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3249-3262.
 • Hyde, K. F., ve Lawson, R. (2003). The nature of ındependent travel. Journal of Travel Research, 42(1), 13-23.
 • Kabadayı, M. ve Kardeş, N. (2020). Kovid-19'un (Koronavirüsün) yerli turist davranışı ve seyahat eğilimlerine etkileri, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3703-3719.
 • Kay, P. L. (2009). Cultural experience tourist motives dimensionality: A cross cultural study. Journal of Hospitality Marketing ve Management, 18(4), 329-371.
 • Kemp, S. (2020). Digital, Social ve mobile ın 2020 we are social’s compendium of global digital statistics. https://wearesocial.com/digital-2020 adresinden 23 Şubat 2021 tarihinde edinilmiştir.
 • Kim, J. H., Ritchie, J. R. B. ve McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable Tourism Experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel araştırma: tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay yayıncılık
 • Kozak, M., Crotts, J. C. ve Law, R. (2007). The impact of the perception of risk on international travellers. International Journal of Tourism Research, 9(4), 233-242.
 • Law R., K. Leung, ve J. Wong (2004). The ımpact of the ınternet on travel agencies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(2), 100‐107.
 • LeCompte, M. D. ve Goetz, J. P. (1982). Problems of reliability and validity ın ethnographic research. Review of Educational Research, 52(1), 31–60.
 • Lindroth, K., Ritalahti, J., ve Soisalon‐Soininen, T. (2007). Creative tourism in destination development. Tourism Review. 62(3/4), 53-58.
 • O’Connor, P. (2008). User-generated content and travel: A case study on Tripadvisor.com, in Information and communication technologies in tourism 2008: Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria Springer, 47-58, Wien: Austria
 • Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage
 • Plog, S. (1974). Why destination areas rise and fall in popularity. The Cornell HRA Quarterly, 55-58.
 • Richards, G. ve Wilson J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?. Tourism Management, 27(6): 1209–1223
 • Salazar, N. B. (2010). Imagineering tailor-made pasts for nation-building and tourism: A comparative perspective. in Staging the past: themed environments in transcultural perspectives, Judith, S., Michiko, U.B., Carolyn, C., Wolfgang, H. (Eds.) Transcript Bielefeld, 93-109, Germany.
 • Sevinç, F. ve Özel, Ç . (2018). Boş zaman aktivitesi olarak dalış ve yaşam doyumu ile ilişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3), 397-415.
 • Tsaur, S. H., Yen, C. H., ve Chen, C. L. (2010). Independent tourist knowledge and skills. Annals of Tourism Research, 37(4), 1035-1054.
 • Urry, J. (2009). Turist bakışı, (Çev.) E. Tataroğlu ve İ. Yıldız, Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Ünal, A., ve Bayar, S . (2020). Destinasyonlara ilişkin hatırlanabilir deneyimlerin turistlerin tekrar seyahat niyetlerine etkileri: Side örneği . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 1-13 . DOI: 10.37847/tdtad.715848
 • Yazgan, Ç. Ü. (2020). Turizm sosyolojisinde güncelliğini yitirmeyen klasik: “Turist bakışı”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), 74-77.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolal, M. (2016). Turizm araştırmalarında örnekleme: Bibliyometrik bir araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zhong, Y. Y. S., Busser, J. ve Baloğlu, S. (2017). A model of memorable tourism experience: the effects on satisfaction, affective commitment and storytelling. Tourism Analysis, 22(2), 201-217. İnternet Kaynakçası
 • Bornovalı, S. (2019). Uzman bir rehberle gezmenin farkı, Ö. K. Bayburs, Seyahat severler rotayı “deneyim turizmi” yapan acentelere çevirdi. https://www.turizmgunlugu.com/2019/05/31/terzi-isi-bir-turizm/ (02.02.2020).
 • Çiftci, G. ve Yetgin, D. (2016). Teröre dayalı krizler ve sosyal medya: Türkiye örneği. O. Bahar (ed.) 17. Ulusal Turizm Kongresi, Akademi Sektör Buluşması, Bildiriler Kitabı içinde (1507-1517 ss.) Ankara:Detay Yayıncılık. http://utk17.mu.edu.tr/Belgeler/28/28/0MUGLA-KONGRE-BASKI.pdf (12.04.2020).
 • Gezgin Çift. (2020). Biz Kimiz. www.gezgincift.com (02.01.2020).
 • NAMRIA (2020). The national mapping and resource ınformation, The Pilippine report, http://www.namria.gov.ph/ (02.01.2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Figen SEVİNC (Sorumlu Yazar)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5391-1818
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { tdtad853220, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {1 - 16}, doi = {10.37847/tdtad.853220}, title = {Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni}, key = {cite}, author = {Sevinc, Figen} }
APA Sevinc, F. (2021). Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 1-16 . DOI: 10.37847/tdtad.853220
MLA Sevinc, F. "Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/63133/853220>
Chicago Sevinc, F. "Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2021 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni AU - Figen Sevinc Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37847/tdtad.853220 DO - 10.37847/tdtad.853220 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 6 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.853220 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.853220 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni %A Figen Sevinc %T Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni %D 2021 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 6 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.853220 %U 10.37847/tdtad.853220
ISNAD Sevinc, Figen . "Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 6 / 1 (Haziran 2021): 1-16 . https://doi.org/10.37847/tdtad.853220
AMA Sevinc F. Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 1-16.
Vancouver Sevinc F. Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2021; 6(1): 1-16.
IEEE F. Sevinc , "Sosyal Medya Kullanıcılarının Deneyim Turizmi Serüveni", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 1-16, Haz. 2021, doi:10.37847/tdtad.853220