Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sağlık Turistlerinin Talepleri Doğrultusunda Türkiye’nin Medikal Turizm Pazarındaki Durumunun Saptanması

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 27 - 42, 17.06.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1030560

Öz

Medikal turizm, cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan insanların, daha profesyonel ve daha ucuz sağlık hizmetleri alma isteği üzerine, bulundukları bölgeden başka bir bölgeye seyahat etmeleridir. Araştırmanın temel amacı, medikal turizm pazarındaki tüketici talebinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu çıkarımlar doğrultusunda Türkiye’nin medikal turizm pazarında rekabet avantajı elde etmesi için neler yapılabileceğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda dünyadaki ve Türkiye’deki medikal turizm uygulamaları incelenmiş olup karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmada ikincil veriler derlenerek Türkiye’nin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla SWOT analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye’nin medikal turizm pazarında henüz istediği payı alamadığı görülmüştür. Türkiye, sağlık turizminde teknolojik gelişmelere ayak uydurmakla birlikte sağlık turizmi konusunda yeni yatırımlar da yapılmaktadır. Aynı zamanda kalkınma planlarında sağlık turizmine yer verilerek geliştirilmesi yönünde çalışmalar vardır. Bu çalışmalar sağlık turizminin kurumsallaşmasını ve koordineli bir şekilde planlanmasını sağlayacaktır. Türkiye’nin alternatif turizm bakımından zenginliği göz önüne alınarak sağlık turizmi konusunda yatırımların çoğalması, sağlık turistlerinin taleplerinin araştırılması rekabet avantajını beraberinde getirecektir. Bu bağlamda araştırma Türkiye’nin gelecekte medikal turizme yapacağı yatırımların doğru yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Akbolat, M. & Deniz, N. G. (2017). Türkiye’de medikal turizmin gelişimi ve bazı ülkelerle karşılaştırılması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 123-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/33240/366061.
 • Aktepe, C. (2013). Sağlık turizminde yeni fırsatlar ve Türkiye’de yerleşik sağlık işletmelerinin pazarlama çabaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 170-188. Retrieved from https://isarder.org/isardercom/2013vol5issue1/vol5_issue1_article010full_text.PDF.
 • Arı, H. (2017). Pazarlama perspektifinden medikal turizm ve Türkiye’nin medikal turizmdeki yeri. Sağlık Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saglik/issue/30164/337437
 • Aydin, D., Aypek, N., Aktepe, C., Şahbaz, R. P. & Arslan, S. (2011). Türkiye’de medikal turizmin geleceği. Sağlık Bakanlığı Yayınları, 1-22. Retrieved from https://www.byclb.com/Files/turizm/turkiyede-medikal-turizm-gelecegi.pdf.
 • Aydın, O. (2012). Türkiye'de alternatif bir turizm; sağlık turizmi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 91-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10213/125512.
 • Awlaqi, I. (2018). Medikal turizm sektöründe büyük veri uygulamaları üzerine nitel bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Barca, M., Akdeve, E. & Balay, İ. G. (2013). Türkiye sağlık turizm sektörünün analizi ve strateji önerileri. İşletme araştırmaları dergisi, 5(3), 64-92. Retrieved from https://www.isarder.org/isardercom/2013vol5issue3/vol.5_issue.3_article05full_text.pdf.
 • Bayar, K. (2019). Dünyada ve Türkiye'de sağlık turizminin önemi ve gelişimi: Antalya yöresi araştırması (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi.
 • Bawazeer, A., Rahman, A., Barkhuu, O., Ilic, N. & Alag, R. (2016). Medical tourism cluster. https://www.isc.hbs.edu/Documents/resources/courses/moc-course-at-harvard/pdf/studentprojects/Costa%20Rica%20Medical%20Tourism%202016.pdf Erişim Tarihi: 23.11.2021.
 • Bostan, S. & Yalçın, B. (2016). Sağlık turistlerinin medikal destinasyon seçimini etkileyen faktörler. Journal of International Social Research, 9(43). Retrieved from https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/factors-affecting-the-medical-destination-selection-of-health-tourists.pdf.
 • Borgen Project (2019). Medical Tourism in Costa Rica. https://borgenproject.org/medical-tourism-in-costa-rica/ Erişim Tarihi:23.11.2021.
 • Carrera, P. M. & Bridges, J. F. (2006). Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research, 6(4), 447-454. doi: 10.1586/14737167.6.4.447.
 • Cohen, I. G. (2013). Transplant tourism: the ethics and regulation of international markets for organs. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 41(1), 269-285. doi:10.1111/jlme.12018.
 • Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and… surgery. Tourism management, 27(6), 1093-1100. doi:10.1016/j.tourman.2005.11.005.
 • Crooks, V. A., Ormond, M. & Jin, K. N. (2017). Reflections on medical tourism from the 2016 Global Healthcare Policy and Management Forum. In BMC Proceedings, BioMed Central.11 (8), pp. 1-4. doi: 10.1186/s12919-017-0075-8.
 • Deniz, M. (2016). Türkiye sağlık turizmi ve seçilmiş ülkelerle karşılaştırılması, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi.
 • Denizli, F. (2020). Sağlık turizmi kapsamındaki sağlık çalışanlarının memnuniyet ve örgütsel bağlılık düzeyleri: kayseri örneği, , (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri Üniervsitesi: Kayseri.
 • Ersun, N. ve Arslan, K. (2011). Turizmde destinasyon seçimini etkileyen temel unsurlar ve pazarlama stratejileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 229-248. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/4.
 • Harahsheh, S. (2002). Curative tourism in Jordan and its potential development (Unpublished Thesis). Bournemouth University.
 • Horowitz, M. D., Rosensweig, J. A. & Jones, C. A. (2007). Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. Medscape General Medicine, 9(4), 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/
 • Joint Commision International (2021). Ülkelerin JCI Akreditasyonuna Sahip Sağlık İşletmeleri Sayısı (2021) https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/ Erişim Tarihi 15.09.2021.
 • Joint Commision International (2021). JCI. https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/ Erişim Tarihi: 22.01.2021
 • Jose, R. & Sachdeva, S. (2010). Keeping an eye on future: Medical tourism. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 35(3), 376. doi: 10.4103/0970-0218.69247
 • Kantar, G. & Işık, E. (2014). Türkiye’de sağlık turizmi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(1), 15-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46757/586444
 • Kozak, N., Kozak, M. A. & Kozak, M. (2019). Genel turizm ilkeler ve kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mirza, N., (2015). Sağlık Turizmi İşletmeciliği. (Ed. A. Timur & Ö. Bardakoğlu) Turizm İşletmeciliği içinde (s. 401, 418). Ankara: Detay Yayıncılık
 • Özkan, M. E. (2019). Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin medikal turizm potansiyeline yönelik bir değerlendirme. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 50-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/51493/663950.
 • Özsarı, S. H. & Karatana, Ö. (2013). Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin durumu. Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tip Dergisi, 24(2). doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335.
 • Pafford, B. (2009). The third wave-medical tourism in the 21st century. Southern medical journal, 102(8), 810-813. doi: 10.1097/smj.0b013e3181aa8ce4 .
 • Sağlık Bakanlığı (2013). Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge. https://www.saglik.gov.tr/TR,11286/saglik-turizmi-ve-turist-sagligi-kapsaminda-sunulacak-saglik-hizmetleri-hakkinda-yonerge.html Erişim Tarihi: 24.01.2021.
 • Sağlık Bakanlığı (2019). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-62398/saglik-istatistikleri-yilligi-2018-yayinlandi.html Erişim Tarihi: 07.05.2021
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2015). Ülkelere Göre Türkiye’nin Medikal Turizm Tercih Nedenleri https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-23591/turkiyenin-saglik-turizmindeki-onemi.html Erişim Tarihi: 21.06.2021
 • Tamer, G. (2020). Sağlık turizmi kapsamında estetik uygulamalar üzerine bir araştırma: İstanbul ili Bakırköy ilçesi örneği, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi: İstanbul.
 • Tengilimoğlu, D. (Ed.). (2013). Sağlık turizmi. Siyasal Kitabevi. T
 • Tengilimoğlu, D. & Işık, O. (2010). Sağlık turizmi yönetimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi The Medical Tourism Index 2020-2021. https://www.medicaltourism.com/mti/home adresinden erişildi. Erişim Tarihi 23.09.2021.
 • Tontus, H. Ö. (2018). Sağlık turizmi tanıtımı ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması ilkeleri üzerine değerlendirme. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 67-88. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/522461
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Sağlık turizmi ve medikal turizm için gelen turistlerin yıllar itibari ile sayıları. https://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.06.2021
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Sağlık turizmi geliri 2015-2020 https://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.06.2021.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Türkiye’ye gelen turistlerin harcama oranlarının bir önceki yıla-döneme göre değişimi. https://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.06.2021.
 • TÜRSAB Sağlık Turizmi Raporu 2014. TÜRSAB. https://www.tursab.org.tr/haberler/haberler Erişim Tarihi: 22.11.2021.
 • Yardan, E. D., Dikmetaş, H., Us, N. C., & Yabana, B. (2014). Türkiye ve dünya'da sağlık turizmi. sağlıkta performans ve kalite dergisi, 8(2), 27-42. https://dergipark.org.tr/en/pub/spkd/issue/29268/313404
 • Yıldırım, H.H. ve Altunkaya, U. (2006). Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeli ve güçlükler. (www.absaglik.com / 24 Mayıs 2006) https://docplayer.biz.tr/2154695-Turkiye-nin-saglik-turizmi-potansiyeli-ve-guclukler-turkiye-nin-saglik-turizmi-potansiyeli-ve-guclukler-dr-hasan-huseyin-yildirim-umran-altunkaya.html Erişim Tarihi: 06.11.2021.
 • Youngman, I. (2008). Will the boss pick up the bill?. The International Medical Travel Journal, 5, 16-21. http://www.imtj.com/articles/2009/company-funded-medical-travel/.
 • Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D. E., & Bingöl, P. (2012). Sağlık turizmi: İstanbul’a yönelik bir değerlendirme. İstanbul Kalkınma Ajansı: İstanbul.

The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 27 - 42, 17.06.2022
https://doi.org/10.37847/tdtad.1030560

Öz

Medical tourism is the process that people, who need surgical intervention, travel from their region to another region at the request of receiving more professional and cheaper medical services. The main purpose of this study is to provide a better understanding of consumer demand in the medical tourism market and to find out what can be done to gain a competitive advantage in the medical tourism market of Turkey in accordance with these conclusions. Medical tourism practices in the world and Turkey have been analyzed and comparisons have been made in line with this purpose. In the study, SWOT analysis has been used to reveal the current situation of Turkey by compiling the secondary data. It is found that Turkey has not yet got the share which it wants in the medical tourism market. In addition to keeping up with the technological developments in health tourism, Turkey has been also making new investments in health tourism. At the same time, there are studies that aim to develop health tourism by including it in development plans. These studies will enable health tourism to institutionalize and to be planned in a coordinated way. Considering the wealth of alternative tourism in Turkey, the increase in investments and the research of the demands of health tourists will also bring a competitive advantage. This study is important in terms of proper guidance on investments of medical tourism in Turkey, in the future.

Kaynakça

 • Akbolat, M. & Deniz, N. G. (2017). Türkiye’de medikal turizmin gelişimi ve bazı ülkelerle karşılaştırılması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 123-139. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgtr/issue/33240/366061.
 • Aktepe, C. (2013). Sağlık turizminde yeni fırsatlar ve Türkiye’de yerleşik sağlık işletmelerinin pazarlama çabaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 170-188. Retrieved from https://isarder.org/isardercom/2013vol5issue1/vol5_issue1_article010full_text.PDF.
 • Arı, H. (2017). Pazarlama perspektifinden medikal turizm ve Türkiye’nin medikal turizmdeki yeri. Sağlık Yönetimi Dergisi, 1(1), 1-10. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/saglik/issue/30164/337437
 • Aydin, D., Aypek, N., Aktepe, C., Şahbaz, R. P. & Arslan, S. (2011). Türkiye’de medikal turizmin geleceği. Sağlık Bakanlığı Yayınları, 1-22. Retrieved from https://www.byclb.com/Files/turizm/turkiyede-medikal-turizm-gelecegi.pdf.
 • Aydın, O. (2012). Türkiye'de alternatif bir turizm; sağlık turizmi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(2), 91-96. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10213/125512.
 • Awlaqi, I. (2018). Medikal turizm sektöründe büyük veri uygulamaları üzerine nitel bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Barca, M., Akdeve, E. & Balay, İ. G. (2013). Türkiye sağlık turizm sektörünün analizi ve strateji önerileri. İşletme araştırmaları dergisi, 5(3), 64-92. Retrieved from https://www.isarder.org/isardercom/2013vol5issue3/vol.5_issue.3_article05full_text.pdf.
 • Bayar, K. (2019). Dünyada ve Türkiye'de sağlık turizminin önemi ve gelişimi: Antalya yöresi araştırması (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi.
 • Bawazeer, A., Rahman, A., Barkhuu, O., Ilic, N. & Alag, R. (2016). Medical tourism cluster. https://www.isc.hbs.edu/Documents/resources/courses/moc-course-at-harvard/pdf/studentprojects/Costa%20Rica%20Medical%20Tourism%202016.pdf Erişim Tarihi: 23.11.2021.
 • Bostan, S. & Yalçın, B. (2016). Sağlık turistlerinin medikal destinasyon seçimini etkileyen faktörler. Journal of International Social Research, 9(43). Retrieved from https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/factors-affecting-the-medical-destination-selection-of-health-tourists.pdf.
 • Borgen Project (2019). Medical Tourism in Costa Rica. https://borgenproject.org/medical-tourism-in-costa-rica/ Erişim Tarihi:23.11.2021.
 • Carrera, P. M. & Bridges, J. F. (2006). Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research, 6(4), 447-454. doi: 10.1586/14737167.6.4.447.
 • Cohen, I. G. (2013). Transplant tourism: the ethics and regulation of international markets for organs. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 41(1), 269-285. doi:10.1111/jlme.12018.
 • Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand and… surgery. Tourism management, 27(6), 1093-1100. doi:10.1016/j.tourman.2005.11.005.
 • Crooks, V. A., Ormond, M. & Jin, K. N. (2017). Reflections on medical tourism from the 2016 Global Healthcare Policy and Management Forum. In BMC Proceedings, BioMed Central.11 (8), pp. 1-4. doi: 10.1186/s12919-017-0075-8.
 • Deniz, M. (2016). Türkiye sağlık turizmi ve seçilmiş ülkelerle karşılaştırılması, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Atılım Üniversitesi.
 • Denizli, F. (2020). Sağlık turizmi kapsamındaki sağlık çalışanlarının memnuniyet ve örgütsel bağlılık düzeyleri: kayseri örneği, , (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri Üniervsitesi: Kayseri.
 • Ersun, N. ve Arslan, K. (2011). Turizmde destinasyon seçimini etkileyen temel unsurlar ve pazarlama stratejileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 229-248. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/muiibd/issue/4.
 • Harahsheh, S. (2002). Curative tourism in Jordan and its potential development (Unpublished Thesis). Bournemouth University.
 • Horowitz, M. D., Rosensweig, J. A. & Jones, C. A. (2007). Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. Medscape General Medicine, 9(4), 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/
 • Joint Commision International (2021). Ülkelerin JCI Akreditasyonuna Sahip Sağlık İşletmeleri Sayısı (2021) https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/accredited-organizations/ Erişim Tarihi 15.09.2021.
 • Joint Commision International (2021). JCI. https://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/ Erişim Tarihi: 22.01.2021
 • Jose, R. & Sachdeva, S. (2010). Keeping an eye on future: Medical tourism. Indian journal of community medicine: official publication of Indian Association of Preventive & Social Medicine, 35(3), 376. doi: 10.4103/0970-0218.69247
 • Kantar, G. & Işık, E. (2014). Türkiye’de sağlık turizmi. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(1), 15-20. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/46757/586444
 • Kozak, N., Kozak, M. A. & Kozak, M. (2019). Genel turizm ilkeler ve kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mirza, N., (2015). Sağlık Turizmi İşletmeciliği. (Ed. A. Timur & Ö. Bardakoğlu) Turizm İşletmeciliği içinde (s. 401, 418). Ankara: Detay Yayıncılık
 • Özkan, M. E. (2019). Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’nin medikal turizm potansiyeline yönelik bir değerlendirme. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 50-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/51493/663950.
 • Özsarı, S. H. & Karatana, Ö. (2013). Sağlık turizmi açısından Türkiye’nin durumu. Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tip Dergisi, 24(2). doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335.
 • Pafford, B. (2009). The third wave-medical tourism in the 21st century. Southern medical journal, 102(8), 810-813. doi: 10.1097/smj.0b013e3181aa8ce4 .
 • Sağlık Bakanlığı (2013). Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge. https://www.saglik.gov.tr/TR,11286/saglik-turizmi-ve-turist-sagligi-kapsaminda-sunulacak-saglik-hizmetleri-hakkinda-yonerge.html Erişim Tarihi: 24.01.2021.
 • Sağlık Bakanlığı (2019). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2018. https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR-62398/saglik-istatistikleri-yilligi-2018-yayinlandi.html Erişim Tarihi: 07.05.2021
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2015). Ülkelere Göre Türkiye’nin Medikal Turizm Tercih Nedenleri https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR-23591/turkiyenin-saglik-turizmindeki-onemi.html Erişim Tarihi: 21.06.2021
 • Tamer, G. (2020). Sağlık turizmi kapsamında estetik uygulamalar üzerine bir araştırma: İstanbul ili Bakırköy ilçesi örneği, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi: İstanbul.
 • Tengilimoğlu, D. (Ed.). (2013). Sağlık turizmi. Siyasal Kitabevi. T
 • Tengilimoğlu, D. & Işık, O. (2010). Sağlık turizmi yönetimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi The Medical Tourism Index 2020-2021. https://www.medicaltourism.com/mti/home adresinden erişildi. Erişim Tarihi 23.09.2021.
 • Tontus, H. Ö. (2018). Sağlık turizmi tanıtımı ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması ilkeleri üzerine değerlendirme. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3(1), 67-88. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/522461
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Sağlık turizmi ve medikal turizm için gelen turistlerin yıllar itibari ile sayıları. https://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.06.2021
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Sağlık turizmi geliri 2015-2020 https://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 21.06.2021.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Türkiye’ye gelen turistlerin harcama oranlarının bir önceki yıla-döneme göre değişimi. https://www.tuik.gov.tr/ Erişim Tarihi: 15.06.2021.
 • TÜRSAB Sağlık Turizmi Raporu 2014. TÜRSAB. https://www.tursab.org.tr/haberler/haberler Erişim Tarihi: 22.11.2021.
 • Yardan, E. D., Dikmetaş, H., Us, N. C., & Yabana, B. (2014). Türkiye ve dünya'da sağlık turizmi. sağlıkta performans ve kalite dergisi, 8(2), 27-42. https://dergipark.org.tr/en/pub/spkd/issue/29268/313404
 • Yıldırım, H.H. ve Altunkaya, U. (2006). Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeli ve güçlükler. (www.absaglik.com / 24 Mayıs 2006) https://docplayer.biz.tr/2154695-Turkiye-nin-saglik-turizmi-potansiyeli-ve-guclukler-turkiye-nin-saglik-turizmi-potansiyeli-ve-guclukler-dr-hasan-huseyin-yildirim-umran-altunkaya.html Erişim Tarihi: 06.11.2021.
 • Youngman, I. (2008). Will the boss pick up the bill?. The International Medical Travel Journal, 5, 16-21. http://www.imtj.com/articles/2009/company-funded-medical-travel/.
 • Zengingönül, O., Emeç, H., İyilikçi, D. E., & Bingöl, P. (2012). Sağlık turizmi: İstanbul’a yönelik bir değerlendirme. İstanbul Kalkınma Ajansı: İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doğa KURÇER>
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1125-1820
Türkiye


Makbule CİVELEK> (Sorumlu Yazar)
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3997-6508
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 30 Kasım 2021
Kabul Tarihi 13 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tdtad1030560, journal = {Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1080}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {27 - 42}, doi = {10.37847/tdtad.1030560}, title = {The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists}, key = {cite}, author = {Kurçer, Doğa and Civelek, Makbule} }
APA Kurçer, D. & Civelek, M. (2022). The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 27-42 . DOI: 10.37847/tdtad.1030560
MLA Kurçer, D. , Civelek, M. "The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists" . Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 27-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdtad/issue/70343/1030560>
Chicago Kurçer, D. , Civelek, M. "The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (2022 ): 27-42
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Turistlerinin Talepleri Doğrultusunda Türkiye’nin Medikal Turizm Pazarındaki Durumunun Saptanması AU - DoğaKurçer, MakbuleCivelek Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37847/tdtad.1030560 DO - 10.37847/tdtad.1030560 T2 - Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 42 VL - 7 IS - 1 SN - 2587-1080- M3 - doi: 10.37847/tdtad.1030560 UR - https://doi.org/10.37847/tdtad.1030560 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists %A Doğa Kurçer , Makbule Civelek %T The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists %D 2022 %J Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi %P 2587-1080- %V 7 %N 1 %R doi: 10.37847/tdtad.1030560 %U 10.37847/tdtad.1030560
ISNAD Kurçer, Doğa , Civelek, Makbule . "The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists". Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 7 / 1 (Haziran 2022): 27-42 . https://doi.org/10.37847/tdtad.1030560
AMA Kurçer D. , Civelek M. The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 27-42.
Vancouver Kurçer D. , Civelek M. The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi. 2022; 7(1): 27-42.
IEEE D. Kurçer ve M. Civelek , "The Determination of the Status of Turkey in the Medical Tourism Market in Accordance with the Demands of Health Tourists", Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 27-42, Haz. 2022, doi:10.37847/tdtad.1030560